Jan Leneartsz Pors , * ±1580 , [] Rotterdam, Charlois 1658.
Zoon van Lenert Lenertsz (Lenaert Lenaertsz Jonge Pors) en Aechtgen Adriaens ( Porre) .
Jan Leneartsz trad op als getuige bij de begrafenis van Ingetge Crijnen .


x <1612
    Ingetge Crijnen , [] Rotterdam, Charlois 1647.
Kinderen:
 1. Crijn Jansz Pors , † <25-10-1694 .

   Het cohier van de 1000ste en 200ste penning van Charlois van 27-12-1660 vermeldt Crijn Janse Pors.

   "Op huijden den 26-en meert 1661 heeft Crijn Janse Pors overgelevert in presentie van schout en schepenen van Charlois d naervolgende restanten in handen van de secretaris van Charlois in betaling van sijn slot van sijn rekening als kerckemeester gedaen den 13-en jannuarij 1659".

   Op 5 maart 1659 compareerde voor schout en schepenen te Charlois Dirck Franssen, wonende in Barendrecht, zijnde weduwnaar van Maritgen Clements van den Ees, die weduwe was geweest van Leendert Jansen Pors, in leven gewoond hebbende en overleden in Charlois, nalatende bij Maritgen twee kinderen, van wiens vaderlijk bewijs Dirck ’possesseur’ was. Dirck was door Crijn Jansen Pors, dan bloedvoogd van vaderszijde van de kinderen, met de gerechtsbode van Charlois gedagvaard om verzekering te krijgen voor het genoemde vaderlijk bewijs der kinderen volgens de door de weduwe met de grootvader van de kinderen voor haar tweede huwelijk gemaakte akte van vertichting (= boedelscheiding bij 2e huw. t.b.v. de kinderen uit het l e huw.) ter sornme van 1200 Car. gld. en zekere ca. 7 hond land, dat aan de weeskinderen beloofd was. Dirck Franssen was aangaande dit vaderlijk bewijs in gebreke gebleven en ontkende geheel of gedeeltelijk de betreffende vertichting, omdat hij zijn vrouw altijd en menigmaal had horen zeggen, dat het bedrag van 1200 Car. gld. op interest uitstond bij haar broer Bastiaen Clementsen van den Es en daar deze inmiddels insolvent was verklaard, kon dit geld niet meer teruggevorderd worden. Dirck Franssen voelde zich dan ook niet verplicht om dit bedrag aan zijn stiefkinderen uit te betalen.

  x <1650   Anniken Pieters , [] Rotterdam, Charlois ±10-3-1704.
   Bekende kinderen: Grietje (2x), Jan, Ingetien, Neeltien en Marijtjen.

   Charlois, 1650: "Ontfangen van Crijn Jansz Pors van dat sijn kint ten tijde deser rekeninge int hoochkoer begraven is: VII £" en "Den 5en Januarie 1652 ontfanghen van Crijn Jansz Pors van dat sijn kint dito int hoochkoer begraven is: VII £" en in 1655 "Van Crijn Jansz Pors van dat sijn kint inde voorkerck begraven is: iiij £" en ook in 1672 werd een zoon van Crijn Jans Pors begraven in Charlois.
   Zij was weduwe van Crijn Jansz Pors.

  6 kinderen


 2. Leendert Jansz Pors , [] Rotterdam, Charlois 1643.
   Charlois, 1643: "Ontfanghen van de weduwe van Lenert Jansz Pors van dat den voornoemden Lenert Jansz Pors ten tijde deser rekeninge inde voorkerck begraven is: iiij £".

   Charlois, 22-12-1638: Jan Lenertsz. Pors, als voogd van Maertgen Matijsdr., zijn huisvrouwen moeder en weduwe van Lenert Adriaensz. Smitshouck, onze inwoonster, heeft in voorsz. kwaliteit getransporteerd aan Bastiaen Lenertsz. Verschoor, wonende in Katendrecht, een huis, erf en boomgaard in Charlois op het dorp aan de zuidzijde van de Kerkestraat.

  x   Maritgen Clemens (Maertge Clemens) van den Nes , * ±1616 , ~Barendrecht 5-2-1617 , † <4-1659.
      Dochter van Clement Bastiaenssen van der Nes en Lijntgen Joppen .
   Eind 1650 was sprake van "de 2 weeskinderen van Leendert Janss Pors, waarvan de moeder is Maertgen Clements van den Esch".
   Doopget. Neeltge Joppe.

   Jan Lenertse Pors en Bastiaen Clementse van den Esch, voogden van het weeskind van Lenert Janse Pors en zijn weduwe Maertge Clementse van der Esch, verkopen op 12-3-1645 in Charlois kleding van Lenert Janse Pors.

   Op 5 maart 1659 compareerde voor schout en schepenen te Charlois Dirck Franssen, wonende in Barendrecht, zijnde weduwnaar van Maritgen Clements van den Ees, die weduwe was geweest van Leendert Jansen Pors, in leven gewoond hebbende en overleden in Charlois, nalatende bij Maritgen twee kinderen, van wiens vaderlijk bewijs Dirck ’possesseur’ was. Dirck was door Crijn Jansen Pors, dan bloedvoogd van vaderszijde van de kinderen, met de gerechtsbode van Charlois gedagvaard om verzekering te krijgen voor het genoemde vaderlijk bewijs der kinderen volgens de door de weduwe met de grootvader van de kinderen voor haar tweede huwelijk gemaakte akte van vertichting (= boedelscheiding bij 2e huw. t.b.v. de kinderen uit het l e huw.) ter sornme van 1200 Car. gld. en zekere ca. 7 hond land, dat aan de weeskinderen beloofd was. Dirck Franssen was aangaande dit vaderlijk bewijs in gebreke gebleven en ontkende geheel of gedeeltelijk de betreffende vertichting, omdat hij zijn vrouw altijd en menigmaal had horen zeggen, dat het bedrag van 1200 Car. gld. op interest uitstond bij haar broer Bastiaen Clementsen van den Es en daar deze inmiddels insolvent was verklaard, kon dit geld niet meer teruggevorderd worden. Dirck Franssen voelde zich dan ook niet verplicht om dit bedrag aan zijn stiefkinderen uit te betalen.

   Get. bij de doop: Neeltgen Joppen .

  1 kinderen


 3. Maertge Jans Pors .

   Op 20-5-1650 stelde Jan Leendertsz Pors zich borg voor een schuld van 200 gld. van [zijn schoonzoon] Staes Dirdsz. [van Jaersvelt] in Charlois.

   Bij akte van 11-7-1651 stelde Pors zich wederom als borg voor Staets Dircxsz. van Jaersvelt, dit keer voor diens schuld van 600 gld.

   Op 7 december 1650 vergaderden ten huize van Herper Janss., sellout van Katendrecht, enerzijds Lenert Pieterss. Grawert, weduwnaar van Neeltge Jans Pors, en anderzijds, Jan Lenertss. Pors, vader van de voornoemde Neeltge Jans Pors, voor hem zelf en als voogd van de twee weeskinderen van Leendert Janss. Pors, waarvan de moeder is Maertge Clements van den Esch, Cornelis Lenertss. Grawert, getrouwd met Adriaentge Jans Pors, voor hem zelf, Maertge Jans Pors, huisvrouw van Staes van Jaersvelt, en de voornoemde Jan Lenertss. Pors namens Cornelis Lauwen en Bastiaen Clementss. Van den Esch, ’sijn swagers (= schoonzoons), elx een van sijn dochters getrout hebbende’ , alien erfgenamen van de voornoemde Neeltge Jans Pors, en kwamen tot een accoord over haar erfenis.

  x <1638   Staes Dircxsz van Jaersvelt , [] Rotterdam, Charlois 27-9-1673.
   Kinderen begraven in Charlois in 1637 en 1654.
   Staes van Jaersvelt, begraven in de hervormde kerk te Charlois.

   Staes was boer, schepen en kerkmeester van Charlois en schout van Oud- en Nieuw-Pendrecht.

   Staes Dircks van Jaersvelt wordt in genoemd op een lijst van inwoners van Charlois van 1644.

   In 1632 waren Cornelis Wouters Verduijn, Staes Dircx van Jaersvelt ende Lenert Gijsbrechts Schilperoort kerckmeesters van Charlois.

   Charlois, 1637: "Ontfangen van Staes Dirxe van Jaersvelt, van dat sijn kint ten tijde deser rekeninghe inde voorkerck begraven is, de somma van iiij £".

   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois staat Staes van Jaersveld vermeld als ondertekenaar.

   Koenraet van der Linde, schout, Lenert Cornelisz Plockhaer, Staes Dircksz van Jaersvelt, Pieter Dirckxz de With, Jan Warboutsz ende Lenert Adriaesnz Hoosge, schepenen van Charlois worden vermeld op 13-1-1648.

   Jan Lenertsz Pors transporteerde op 8-7-1651 uit naam van en met mondeling constent van Andries Mathijsz. ca. 3 mr. weiland in het Abtsblock te Charlois aan schepen Staes Dircxe van Jaersvelt. Dit land was belast met een schuld van 400 gld. ten behoeve van de weeskamer tot Rotterdam, welke de koper overnam. Staes betaalde 600 gld. contant en voor het restant van 670 gld. werd een schuldbrief opgemaakt, die op 17-11-1660 geroijeerd werd.

   Charlois, 1654: "Den 26en Augustij ontfangen van Staes Dircxe van Jaersvelt van dat sijn dochter inde voorkerck begraven is: iiij £".

   Eewout Ariense Verschoor, Dirk Aertser Verschoor en Staes Dirckse van Jaersvelt beloven als eigen schuld voor Geen Pieterse Koot te betalen aan Huijbrecht Poolvoet te Rotterdam het bedrag van honderdvijftich gulden in voldoening van een veroordeling op een rentebrief door Geen Pieterse Koot ten behoeve van Huijbrecht Poolvoet, overleden. De akte is opgemaakt te Charlois op 5-7-1656.

   Het cohier van de 1000ste en 200ste penning van Charlois van 27-12-1660 vermeldt Staes van Jaersvelt.

  1 kinderen


 4. NN. Jansdr ("Aechtie Jansdr") Pors , † <1651 .

   Mogelijk heette zij Aagje; in dat geval zou zij vernoemd zijn naar haar grootmoeder van vader’s zijde, Aechte Adriaens ’Porre’, de vrouw van Lenaert Lenaertsz. Jonge Pors.

   Op 7 december 1650 vergaderden ten huize van Herper Janss., sellout van Katendrecht, enerzijds Lenert Pieterss. Grawert, weduwnaar van Neeltge Jans Pors, en anderzijds, Jan Lenertss. Pors, vader van de voornoemde Neeltge Jans Pors, voor hem zelf en als voogd van de twee weeskinderen van Leendert Janss. Pors, waarvan de moeder is Maertge Clements van den Esch, Cornelis Lenertss. Grawert, getrouwd met Adriaentge Jans Pors, voor hem zelf, Maertge Jans Pors, huisvrouw van Staes van Jaersvelt, en de voornoemde Jan Lenertss. Pors namens Cornelis Lauwen en Bastiaen Clementss. Van den Esch, ’sijn swagers (= schoonzoons), elx een van sijn dochters getrout hebbende’ , alien erfgenamen van de voornoemde Neeltge Jans Pors, en kwamen tot een accoord over haar erfenis.

  x   Bastiaen Clemensz van der Nes , * 1602 , ~Rijsoord (ZH) 5-9-1602 , † ±1676.
      Zoon van Clement Bastiaenssen van der Nes en Lijntgen Joppen .
   Waarschijnlijk was er ook nog een zoon Arij, zie: Kronieken 2000.
   Overl. tussen 17juni 1674 en wellicht 14 augustus 1678.
   Bastiaen, zoon van Clement Bastiaens.

   Bastiaen Clementsz. Van den Nes (Esch) was gehuwd met een zuster van Leendert Jansz. Pors, de eerste echtgenoot van Maritgen/Maertge van den Nes, overl. vóór 1651, dochter van Jan Leendertsz Pors, kerkmeester van Charlois, en Ingetje Krijnen.

   Een akte gedateerd 28 december 1652 spreekt van ’Bastiaen Cleemen wooninghe’ als belending in het Oudeland van west- arend recht’.

   Rotterdam, 13-9-1650:
   Bastiaen Clementsz van Esch, zoon en erfgenaam van wijlen Clement Bastiaensz van Esch uit Barendrecht, komt met Jacob - en Clement Besemer een verdeling overeen van de nagelaten goederen van Clement Bastiaensz.
   Bastiaen Clementsz behoudt alle goederen van zijn vader; de Besemers verkrijgen een stuk land (naast dat van Bastiaen) in Dirck Smeetslant, en 1/4e deel uit de nalatenschap van hun (oud)oom Leendert van Esch uit Rijsoort, als geerfd door Clement Bastiaensz.
   Jacob - en Bastiaen Besemer zijn kinderen van wijlen Annetjen Clementsdr, dochter van Clement Bastiaensz.. Jacob, koopman, treedt hier op mede namens zijn minderjarige broer Clement. Bastiaen Clementsz tekent als Bastiaen Clement vanden Nes.

   Charlois, 1-11-1656: Hillebrant van der Walle hem mede sterk makende voor sr. Abraham de Gelder als gestelde curators over de insolvente boedel van Bastiaen Clementsz. van der Es verklaarden getransporteerd te hebben aan de heer Matheus van den Velde wonende tot Rotterdam omtrent 1,5 morgen weiland in Dirck Smeetsland onder Charlois gemeen met Bastiaen Willemsz. Noordijck in een stuk van omtrent 4 morgen 2 hond.

   Op 17 juni 1674 was Bastiaen nog getuige bij het huwelijk van zijn dochter Neeltje te Rijsoord; voor 14 augustus 1678 zal hij zijn gestorven. Toen compareerden namelijk Jan en Clement Bastiaensen van den Esch, Thonis Hendricksen, gehuwd met Catrina(?) van den Esch, Adrijaen Maertense. gehuwd met Leentje Bastiaensen van den Esch, en Jacob Willemsen, gehuwd met Ingetje Bastiaensen van den Esch. mede namens Cornelis Pietersen, gehuwd met Neeltje Bastiaensen van den Esch. Zij droegen voor 342 gld. zes zevende parten van 1 morgen ’teelant’ in het Gouters blok te Charlois over aan Crijn Jansen Pors.

   Bastiaen Clemensz trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis Pietersz Soeteman .

  7 kinderen


 5. Neeltge Jans Pors , † <1651 .

  x   Lenert Pieterss Grawert .

   Op 7 december 1650 vergaderden ten huize van Herper Janss., sellout van Katendrecht, enerzijds Lenert Pieterss. Grawert, weduwnaar van Neeltge Jans Pors, en anderzijds, Jan Lenertss. Pors, vader van de voornoemde Neeltge Jans Pors, voor hem zelf en als voogd van de twee weeskinderen van Leendert Janss. Pors, waarvan de moeder is Maertge Clements van den Esch, Cornelis Lenertss. Grawert, getrouwd met Adriaentge Jans Pors, voor hem zelf, Maertge Jans Pors, huisvrouw van Staes van Jaersvelt, en de voornoemde Jan Lenertss. Pors namens Cornelis Lauwen en Bastiaen Clementss. Van den Esch, ’sijn swagers (= schoonzoons), elx een van sijn dochters getrout hebbende’ , alien erfgenamen van de voornoemde Neeltge Jans Pors, en kwamen tot een accoord over haar erfenis.


 6. Annichje Jans Pors , * ±1620 , † >17-4-1660 .

  x 1644   Bastijaen Laurisz van der Ca , * 1610 , ~Barendrecht 3-10-1610 , † >1670.

  6 kinderen


 7. Aerjaentje Jans ( Pors) , * ±1635 .
  Aerjaentje Jans trad op als getuige bij de doop van Cornelis Jans Tackebos .

   Charlois, 15 en 17 Januari 1700: Agneta Maire, weduwe van Johan Stalpert van der Wiele, in leven professor anatomicus en doctor medecina, en Cornelis Maire verkopen 5 percelen wei en teellant in Caarnemelcsland en in de Hille. De kopers zijn Adrijaen Verduijn, Ariaentie Jans Tackebos, weduwe van Cornelis Tackebos, de voogden van de kinderen van Arij Wijn, Dirck Geltelder [man van Grietje Crijnen Pors] en Jan Chrijnen Pors.

  x <1660   Cornelis Leenderts Takkebos , † <1700.
      Zoon van Leendert Wouters (Lenert Woutersz) Takkebos en Zijtje Jans .
   Kinderen: Jan, Dirck, Arij, Leendert en Aechje. Het lijkt erop dat Aerjaentje haar dochter naar haar grootmoeder heeft vernoemd.

   Cornelis Leenderts Grawert/Takkebos.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.