Gerit die Pruijser , † <1544.
Zoon van ? .


x
    Adriaena , † <1544.
Kinderen:
 1. Adriaen Gerits Pruijsers , † <1544 .

   Loon op Zand, d.d. 16-11-1543: Frans soon wijlen Adriaen Gerits Pruijsers met Jannen Geritsse ende Adriaen van Greevenbroock
   sijnen gecoiren momboiren hem van den Heer gegeven als recht is alsulcke versterf in een stede met een heijvelt gelegen op die Vaert als hem aencomen ende bestorven is van Geritden Pruijsers ende
   Adriana sijn huijsvrouwe, als sijn heerke ende vrouwke, heeft Frans voorschr. met sijnen momboiren dese sijn gedeelte wettelijck ende erffelijck verkocht Robbert Geritsse sijnen oom ende heeft hem
   opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende Frans cum tutore Robberten voorschr. dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast te houden ende allen commer
   van sijnen wegen allemaal af te doen ende te waren. Hieruit sal Robbert jaerlijcks uit betalen des heeren grontchijns Franssche gedeelte aengaende. Testes et actum ut supra.

  1 kinderen


 2. Jan Gerritsen (Jannen Geritsse) de Pruijser .

   Loon op Zand, d.d. 15-11-1543: Wij Peter Gijsbert Dircksse ende Bartolomeus Jan Geritsse, schepenen in Venloen doen condt allen ieder dat voor ons gekomen sijn:
   - Jan Geritsse de Pruijser;
   - Robbert Geritsse;
   - Frans Adriaensse cum tutore;
   - Lijsbeth, Henrick Geritsse huijsvrouwe cum tutore;
   - Roelof Andriessen als momboir wijlen sijn wijfs;
   - Claes Geritsse dochter cum tutore;
   Ende hebben gemaeckt een erfdeling ende erfscheiding van alle alsulcke goederen als hen aenkomen en bestorven sijn van Gerit die Pruijser ende Adriana sijn huijsvrouwe.

   Loon op Zand, d.d. 15-11-1543: Robbert soon wijlen Gerit de Pruijser alsulcke gedeelte als hem aangekomen en bestorven is van Gerit Jansse de Pruijser en Adriana sijn huijsvrouwe, in allen moeren te weten 2 hont min 5 ½ voet, gelegen aen Gielis van de Horst vaert heeft hij verkocht Jannen Geritsse sijnen broeder en heeft er voorts op vertegen als recht is.

   Loon op Zand, 17-10-1543: Robbert soon wijlen Gerits de Pruijser heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, te betalen Jannen Geritsse de Pruijser de somme van 102 gld. en 15 st. in gevalueerde gelden waeraf de eerste betaeldach wesen sal nu tot paessen naestcomende de eene helft van de somme voorschr. ende die andere helft tot kerstmis daerna volgende.


 3. Henrick Gerritsse (de Pruijser) , † <1544 .

   Loon op Zand, d.d. 15-11-1543: Overmits welcker erfdeling Lijsbet, Henrick Gerits huijsvrouwe cum tutore metten lot ten deel gevallen
   is in drie ackeren landts, gelegen op der Vaert die suijden sijde aen des heerenstraet, die noorden sijde neven erffenis Robbert Geritsse totten palen toe ende oock dat westen eijnde, dat oosten eijnde
   aen erffenis Aert Caijten. Nog dat zesde gedeelte van een heijvelt als voorschr. is. Hieruit zal Lijsbet betalen jaarlijks in sheerenchijns, ’t derde deel van eene cappuijn ende een derdedeel van twee smael
   hoenderen. Nog een ½ cappuijn van eene ackerlants gelegen neve Roelof Andriessen noortwaerts ende Frans Jansse suijtwaerts. Ende hebben Jan, Rob, Frans, Roelof als momboir sijn wijf en Claes
   Geritsdr. cum tutore, Lijsbet, Henricks huijsvrouwe met haere momboir, tot profijt haere kijndere bij Henrick Gerits voorschr. verkregen opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie
   makende etc. Testes ut supra.

   Loon op Zand, d.d. 1-5-1547:
   Gelden wijlen Henrick Geritsse voor hem zelven ende met hem Jan, Adriaen, Anthoniske ende Anneke, broeders ende gesusters als wettige kijnderen Henrickx voorst. nog onmondig wesende die daer niet tegenwoordig waren, daer Gelden voorst. en Jan Geritsse de Pruijser als gerechte momboir voor instaet ende gelooft, hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Robbert Geritsse de Pruijser een stukske erffenisse geerwijs gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert metter noorden zijde neffen erffenisse Robberts voorst. metter zuijden zijde neffen den kijnder Henrick voorst. metter westen eijnde streckende oistwaerts geerwijs op totten halven sloot toe, alzoo zij zeeden.
   Nog een zesde gedeelte in de steege oock aldaer gelegen. Ende hebben hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Gelden, Jan, Adriaen, Anthonisken ende Anneke met Jan Geritsse haeren momboir voorst. als principaele schulders op hem ende op allen hen goederen die zij hebben ofte vercrijgen mogen, Robberten voorst. het voorst. stukske erffenisse metten zesde gedeelte van der voorst. steege te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren ende allen commer af te doen.
   Dies zal Elijzabeth moeder van de voorst. kijnderen ende de voorst. kijnderen haer lant mogen waterenen door ’t hoile van der voorst. steege, alzoo verre als erffenisse des voorst. Robberts gelegen is. Testes, Peeter Gijsbertssen ende Bartolomeus Jansse. Actum anno 1547 opte iersten meijedach.

   Loon op Zand, d.d. 7-3-1562:
   Wij Bartolomeus Jansse en Jacop Jansse, schepenen etc. dat voor ons komende zijn Gelden Henricksse de Pruijser, Jan en Antoenis, broeders, Wouter Arntsse als man en momboir van Adriana Henricxdr. en Anneke haar suster cum tutore, hebben een erfdeling gemaeckt. Overmits welcker deling Gelden te deel is gevallen het landt aan de noorden zijde van de Vaert gelegen, oostwaerts aen de vaertcant, westwaerts metten graft en hoil Adriaen Oirlmans, zuijtwaerts sheerenstraet en noortwaerts aen Jacop Gerit Oirlmans. Nog eene acker oock aldaar gelegen oostwaert aen der vaertcant westwaerts metter graft ern hoil aen Adriaen Oirlmans, zuijtwaerts Henrickske Zijmons en noortwaerts aen Roelof Driessen erfgenamen.
   Alzoo hij zeede hen aenbestorven te zijn van hueren vader en Lijske Geldensdr., huer moeder. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor een loopen rogs der custeren van Loon. Onder conditie ofte nog bevonden worden enige goederen onbedeelt dat zij die tesamen zullen delen en meer commer dan voorschr. staet gelijck dragen. Actum
   den 7e maart anno 1562.
   Overmits welcker delinge Jannen en Toenisse te deele is gevallen de oude stede met allen der timmeringe daerop staende oock aldaer gelegen oostwaerts met half den sloot aen Zacharias Willems, westwaerts aen sheerenstraete, noortwaerts Robbert Geritsse erfgenamen en zuijtwaerts aen Jan Willemsse.
   Nog een heijvelt oock aldaer gelegen onbedeelt tegen Roel Driessen erfgenamen en oostwaerts aen Jan Peter Huijben huijsvrouwe, westwaerts Ariaen Vrancken, zuijtwaerts Arnt Woutersse ende meer anderen en noortwaerts aen Huijb de Pruijsers erfgenamen. En hebben ’t hen opgedragen ende gelooft te waren voor de chijns daerop staende. Nog 4 loopen rogs erfpacht den heijlige geest.
   Nog twee gld. ’s jaers Jan Arntsse van Riel zijn leven lanck gedurende en niet langer waeraf den eerste dag zijn zal van Paeesen naestcomende over een jaer.
   Overmits welcker delinge Wouter en Anneke te deele is gevallen een stuck hoijlandts tot Cappel over de oude straet omtrent zes geerden groot met Adriaen Toenisse de jonge onbedeelt gelegen oostwaerts aen de heijlige geest van Cappel, westwaerts Jan Pijnappel, zuijtwaerts aen de sloot van der oude straet en noortwaerts int diepe van den Gantel met oock den aenwasch etc. Ende hebben ’t hen opgedragen ende gelooft te waren voor 2 gld. ’s jaers Jannen Arntsse zijn leven lang en niet langer.

  x   Elijsabeth (Lijske Geldensdr) .
   Kinderen: Gelden, Jan, Adriana, Anthonis & Anneke.

   Lijsbert, Henricks weduwe / Elisabetten Henrick sPruijsers huijsvrouwe / Lijske Geldensdr.

   Loon op Zand, d.d. 27-4-1547. Robbrecht wijlen Geritsse de Pruijser heeft wettelijck ende erffelijck verkocht de helft van een heijvelt,
   nog onbedeelt sijnde met Elisabetten Henrick sPruijsers huijsvrouwe, gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert metter suijdensijde neffen erffenisse Arntden Woutersse ende meer anderen,
   metter noordensijde neffen Hubrechten Jansse de Pruijser metter oostensijde aen Jan Peter Huijbenzn. ende metter westeneijnde aen Geertruijd Vrancken huisvrouwe, alsoo hij seede ende heeft
   haer opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijden alsoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Robberten voorschr. als een principaele schulder op hem ende op allen sijn goederen, die
   hij heeft ofte vercrijgende mag, Elijsabeth voorst. de voirst. helft van den voorst. heijvelt te waren alsoo men erffisse schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Elijsabeth voorst. sal uit de
   helft van de voorst. heijvelt jaerlijks ende erffenlijck betalen een half oirtschen grontchijns den heer van Loon op Sinte Mertensdach in de winter. Testes, Peeter Gijsbertssen ende Bartolomeus Jansse.
   Actum anno 1547 op ten 27e dach aprilis.

  5 kinderen


 4. Claeske Geerits die Pruijser .

   Claes Geritsdochter die Preijser, Claeske Geerit sPruijsensdochter.

   Loon op Zand, d.d. 23-3-1543: Claes Geritsdochter die Preijser met haeren gecoiren momboir haer van den rechter gegeven als
   recht is, haer kijntsgedeelte die zij hebbende is in een erffenisse metter timmeringen daerop staende, gelegen in die parochie van Venloon op die Vaert metten eene zijde neffen erffenisse Robbert Geritsse metten ander zijde neffen den Heer van Loon metten eene eijnde aen Peeter Artsse ende de andere eijnde aen die vaert. Welck kijntsgedeelte voorschr. Claeske voorschr. aenbestorven is van Gerit die Preijser haeren vader alzoo groot ende cleijn als haer dat metten lot te deel gevallen is, heeft Claeske voorschr. haer kijntsgedeelte voorschr. aen Roelof Andriessen opgedragen ende overgegeven metten deelbrieven daeraf mentie makende ende met allen den rechten haer enichsins
   daer in toebehorende ende heeft daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende Claes voorschr. op haer ende op allen haer goet dat zij nu heeft ofte vercrijgen mag Roelof voorschr. dit kijntsgedeelte voorschr. te waren voor sheeren chijns ende allen commer van hueren wegen af te doen. Testes ut supra.

   Loon op Zand, d.d. 1-5-1547: Roelof Andriessen heeft gelooft haer te geven ende te vergelden Claeske Geerit sPruijsensdochter, eene jaerlijkse ende erffelijck chijns van 3 ca. gld. ofte 20 st. voor elcke gld. ende allen jaeren tot Loon te betaelen op aller heijligen avont, waeraff den eerste dach van betaelinge zijn zal op aller heijligen avont naestcomende, uit ende van zijnder erffenisse metter timmeringe daerop staende, gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert metter oostenzijde neffen Robbert Geritsse, metter westensijde neffen de heer van Loon, streckende van de vaertcant aen Peeter Artssen ende meer andere [..].


 5. Robbrecht Geritssen (de Pruijser) , * ±1504 , † >1556 .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.