Anna Rijnsdorp , * 1659 , ~Dordrecht 13-10-1659 , [] Dordrecht ±23-7-1725.
Dochter van Hendrijck Rijnsdorp en Marij Hillebrants .
Anna trad op als getuige bij de ondertrouw van Huijbert Schuijten .


x Dordrecht 30-4-1680 (otr Dordrecht 14-4-1680)
    Huijbert Gerritse van Duijnen , * 1653 , ~Dordrecht 21-11-1653 , [] Dordrecht ±22-3-1714.

RECHTSBOVEN: Anna Rijnsdorp trouwde op 30-4-1688 in Dordrecht met Huijbert Gerritsen van Duijnen.

Kinderen:
 1. Gerrit van Duijnen , * 1681 , ~Dordrecht 5-12-1681 , † <7-1687 .


 2. Hendricus (Hendrik Huijberse) van Duijnen , * 1683 , ~Dordrecht 7-8-1683 , [] Dordrecht ±16-10-1716.
   Aan. begr. Hendrik van Duynen. Op 7-9-1716 had hij zijn testament opgemaakt en zijn moeder tot zijn universele erfgenaam benoemd.

   Op 7-9-1716 in Dordrecht compareerde Hendrick Huijbertse van Duijnen, jongman, woonende op den Noordendijck, buijten dese stadt.
   "Soo verclaarde hij testateur tot sijn eenige ende universeele erffgenaam te noemen ende institueren sijne moeder Anna Rijndorp, wede. van Huijbert Gerritse van Duijne, ende dat in alle ende ijgelijke de goederen, soo roerende als onroerende, actien, crediten ende in schulden, geene goedren ter weerelt altoos uijtgesondert" [..].
   Met uitsluiting van de weekamer.


 3. Maria van Duijnen , * 1685 , ~Dordrecht 16-7-1685 , † <1696 .


 4. Geerit van Duijnen , * 1687 , ~Dordrecht 7-6-1687 .

   N.B. De Gerrit van Duijnen, die trouwde met Maria Sneijders, was wsl. de weduwnaar van Johanna van Volkom en die Gerrit was een zoon van Sijmon van Duijnen.


 5. Jacomijna (Jacomijntje) van Duijnen , * ±1689 , ~Dordrecht 18-1-1690 , [] Dordrecht 9-12-1758.

  x Dordrecht 27-10-1709   Willem Jacobsz van der Koogh , * 1689 , ~Dordrecht 16-5-1689 , † Dordrecht 6-12-1762, [] Dordrecht 11-12-1762.

  11 kinderen


 6. Niklaas van Duijnen , * 1692 , ~Dordrecht 29-12-1692 , † <1704 .


 7. Marija van Duijnen , * 1695 , ~Dordrecht 20-8-1695 , [] Dordrecht ±24-3-1736.
   Aang. begr. van Maria van Duynen, de vrouw van Huijbert Schuijte was op 24-3-1736 in Dordrecht.

   Dordrecht, 4-2-1720:
   Huijbert Schuijten, jongman van Dordregt, woont buijten de Spuijpoort, volgens mondelingh consent van Lijsbeth vande Grient, wede. Pieter Schuijten, zijn moeder, met
   Maria van Duijnen, jonge dogter van Dordregt, woont op denNoordendijk, geassisteert met Anna Rijndurp, wede. Huijbert van Duijnen, haer moeder.
   Den 18 februarij 1720 alhier getrout door do. LaCaste.

   Marija en Huibert Schuiten lieten op 7-2-1722 een zoon Pieter dopen en op 14-7-1730 een dochter Huberta.

  x Dordrecht 18-2-1720   Huijbert Schuijten , *Dordrecht 1684 , ~Dordrecht 10-3-1684 , [] Dordrecht ±3-10-1741.
   Otr. op 4-2-1720 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Anna Rijnsdorp .

   Hij is overl. vóór 28 Julij 1753.
   Aang. begr. van Hujbert Schuijte was op 3-10-1741 in Dordrecht.

   Huijbert is een zoon van Pieter [Gerritse] Schuijten en Lijbet vande Grient, die op 22-3-1682 in Dordrecht in ondertrouw gingen. Aldaar lieten zij op 12-2-1683 een dochter Lijsbeth dopen.

   Een kind van Huybert Schuyte werd op 15-4-1725 in Dordrecht begraven. Idem op 23-8-1729 in Dordrecht.

   HUWELIJKSACTE VAN ZOON HUIJBERT SCHUIJTEN JR.:
   Dordrecht, Saturdagh den 28 Julij 1753:
   - Huijbert Schuijten, j.m. van Dordt, hebbende schriftelijk consent van zijn oom & voogd Huijbert van Duijnen en geadsist. met zijn swager Evert Mouthaan, soo voor hem selven als voor C. van Asperen en Jan Nieuwendorp, met
   - Anna Maria Pels, j.d. van de Hoge Swaluw, hebbende schriftelijk consent van haer vaeder de hr. Charles Arnout Pels.
   De geboode gaen op de Hoge Swaluwe. Den 12 Augustij 1753 alhier getrouwt door den prop. Van Schie.

  10 kinderen


 8. Anna van Duijnen , * 1697 , ~Dordrecht 28-4-1697 .


 9. Elisabeth van Duijnen , * 1698 , ~Dordrecht 21-9-1698 .


 10. Huijbert Huijberts van Duijnen , *Dordrecht 1700 , ~Dordrecht 21-4-1700 .
  Huijbert Huijberts trad op als getuige bij de ondertrouw van Niclaas (Claes) van Duijnen , het huwelijk van Evert Evertse Mouthaan , de ondertrouw van Gerrit (Geerit) van Duijnen .

   Dordrecht, Septb. 1726: 19de Ontf. van Huijbert van Duijne, j.m. - 3: -, en van Pieternella Ponse, j.d. - 3:-.

   Nicolaas van Duijnen, koopman, en Huijbert van Duijnen, koopman, worden op 10-11-1733 in Dordrecht vermeld.

   Dordrecht, Saterdagh den 27 Julij 1743:
   - Evert Mouthaan, j.m. woond bij S’Lands Werff, geassisteert met sijne moeder Maaijken Carlebur, wede. van Evert Mouthaen, met
   - Anna Schuijten, j.d., woond over S’Lands Werff, beijde van Dordrecht, geassisteert met Huijbert van Duijnen, haaren oom en mede voogt, en bij consent van haaren anderen Voogd Claas van Duijnen.
   Den 11 augs. 1743 alhier getrout.

   Dordrecht, Saturdagh den 28 Julij 1753:
   Huijbert Schuijten, j.m. van Dordt, hebbende schriftelijk consent van zijn oom & vooght Huijbert van Duijnen en geassist. met zijn swager Evert Mouthaan, soo voor hem selven als voor C. van Asperen en Jan Nieuwendorp, met
   Anna Maria pels, j.d. van de Hoge Swaluw, hebbende schriftelijk consent van haer vader de [??] Charles Aarnout Pels.
   De geboode gean op de Hoge Swaluwe.
   Den 12 Augustij 1753 alhier getrouwt door den prop. van Schie.

   Op 30-12-1746 deed Huijbert van Duijnen aangifte van overlijden van Willem Pootsman, wiens ouders nog leefden.

   Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Testament van Huybert van Duijnen en desselfs huysvrouw Pieternella Ponsen, gepasseert voor den Notaris Pieter van Wel, residerende binnen Dordrecht, in dato den 3 October 1729, waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot Voogden zyn aangstelt de langstlevende.
   Ik Ondergeschreeve verclare de bovenstaande voogdije aan te nemen, Huijbert van Duijnen.

  x Dordrecht 6-10-1726   Pieternella Jans Ponse , *Dordrecht 1701 , ~Dordrecht 8-8-1701 .
      Dochter van Jan Ariense Ponse en Cornelia Jans (van de Lijnbaan) .
   Otr. op 19-9-1726 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Jan Ariense Ponse .

   Huijbert van Duijnen, j.m. woont opden Noordendijk, met Pieternella Ponse, j.d. woont opden Noordendijk, beijde van Dordregt.
   Kinderen: Huijbert, Cornelia, Jan, Anna en Geerit (die o.a. getrouwd was met Caatje Ponsen).
   Op 7-2-1774 in Dordrecht begraven.
   Pietertje, k.v. Jan Arentsz. en Cornelia Jans.

   Donderdagh den 19 September 1726:
   Huijbert van Duijnen, jongman van Dordrecht, woont op den Noordendijk, met
   Pieternella Ponse, jonge dogter van Dordregt, woont op den Noordendijk, geassisteert met Jan Aertse Ponse, haer vader.
   Den 6 October 1726 alhier getrout door do. Bijsterveld.

   Donderdagh den 21 October 1728:
   Nicolaes van Duijnen, jongman van Dordregt, woont aen den Noordendijk, geassisteert met Huijbert van Duijnen, zijn broeder, met
   Neeltie vander Vliet, jonge dogter van de Lage Swaluwe, woont bij het Bagijnhoff, geassist. met Pieternella Ponse, huijsvr. van Huijbert van Duijnen, haer goede kennis.
   Den 7 Nomber 1728 alhier getrout.

   Pieternella Jans trad op als getuige bij de ondertrouw van Niclaas (Claes) van Duijnen .

  5 kinderen


 11. Niclaas (Claes) van Duijnen , * 1703 , ~Dordrecht 29-8-1703 , [] Dordrecht 25-12-1744.
   25 dito Nicklaas van Duijnen, op den Noordendijk, laat kinderen na, met ordinaire koetsen.

   Donderdagh den 21 october 1728:
   Nicolaes van Duijnen, jongman van Dordregt, woont aen den Noordendijk, geassisteert met Huijbert van Duijnen, zijn broeder, met
   Neeltie vander Vliet, jonge dogter van de Lage Swaluwe, woont bij het Bagijnhoff, geassist. met Pieternella Ponse, huijsvr. van Huijbert van Duijnen, haer goede kennis.
   Den 7 Nomber 1728 alhier getrout.

   Kinderen van Ciolaas van Duinen werden in Dordrecht begraven op 6-10-1740 en 2-9-1744.

   Dordregt den 25 Maert 1771
   Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Testament van Nicolaas van Duijnen en Neeltje Vervloet Egtelieden,
   gepasseert voor den Notaris Bartholomeus vander Star residerende binnen Dordrecht,
   in dato den 16 December 1774, waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecldeert, en dat tot erfgenamen zijn aangestelt: meerderjarigen.
   Beroep: Molenaar op de houtzaagmolen "De Duinen" aan de Noordendijk van 1731 tot 1733

  x Dordrecht 7-11-1728   Neeltje Vervloet , *Lage Zwaluwe ±1707 , [] Dordrecht 13-3-1771.
      Dochter van Adriaen Vervloet en Jacomina Botbijl .
   Otr. op 21-10-1728 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Huijbert Huijberts van Duijnen en Pieternella Jans Ponse .

   Neeltje Vervloet, weduwe van Nicolaas van Duijne

   Neeltje Vervloed/Vervloet/Vervloedt/Venloed.

   Als weduwe was zij molenaar op de houtzaagmolen "De Duinen" aan de Noordendijk in de periode 1744-1769.

   Een zoon van de weduwe van Nicolaas van Duinen werd op 7-4-1748 in Dordrecht begraven.

   Neeltje trad op als getuige bij de ondertrouw van Adrijaan van Duijnen .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.