Cornelis Cornelisz Jonge Romeijn , † >3-1624.
Zoon van Cornelis Willems Goosens (Jonckijnt) Romeijn en Marijcke (Maritgen Cornelis) Stuij .


x Barendrecht 1598 (otr Ridderkerk 9-8-1598)
    Stijntgen Sebasteijaens , *Barendrecht ±1575 , † 10-4-1610, [] Barendrecht 15-4-1610.    

    Dochter van Sebastiaen Louwensz (Bastiaen Lourisz) en Aeriaenke Leendertsdr .
x Ridderkerk 6-2-1611
    Ariaentjen Otten Snijder , † >1618.
Kinderen:
 1. Leendert Cornelissen (Lenert Cornelis Cornelissen) Romeijn , * 1602 , ~Ridderkerk 27-10-1602 .
   Leendert, zoon van Cornelis Cornelis Willemssen en Stijntien Bastiaenen. Doopget. Adriaen Adriaens, Stijn Wijtten en Jan Be[??].


 2. Adrijaentgen Cornelis Romeijn , * ±1605 , ~Ridderkerk 11-3-1607 , † <1632 .
   Adrijaentgen, dochter van Cornelis Cornelisz. jonge Romeijn, get. Willem Cornelisz. ende Neeltgen Bastijaenen.

   Ariaentje Cornelisdr. Roomain van Ridderkerk.

  x Ridderkerk 25-10-1626   Lenaert Pietersen (den) Hupse , † <1-6-1680.
   Otr. op 27-9-1626 in Ridderkerk.

   Leendert (Lenaert) Pieterz. Hupse(n), j.m. van IJsselmonde, gemenelandsmolenaar, verrichtte voor de dijkgraaf het op- en afhangen van de zeilen op de nieuwe molen in 1653.

   Zie: Kwartierstatenboek XIV, Maliepaard/Bravenboer, & Het geslacht met de takken Van der Wiel, Van Noort, Blijgeest en Grasdijck uit Ridderkerk in de zestiende- en zeventiende eeuw door K.J. Slijkerman.
   Beroep: gemenelandsmolenaar, polderwerker


 3. Pieter Cornelisz Jonge Romeijn , *Ridderkerk ±1605 , † <3-1653 .

   Pieter was een zoon van Cornelis Cornelisz. (Jonge) Romeijn, die van Ridderkerk naar het Land van Steenbergen verhuisde, en Stijntgen BAstiaensdr.

  x ±1645   Aechtgen Dircks ’t Greijn , *Heinenoord ±1610 , † ±1654.
      Dochter van Dirck Cornelisz ’t Greijn en Leenke Pietersdr .
   Er is sprake van kinderen uit dit huwelijk, maar zij worden níet met namen genoemd.
   Aechtgen Dircx, laatst weduwe van Pieter Cornelisz. Romeijn, wonende in Nieuw-Cromstrijen, ziek te bedde liggend, testeerde op 2-2-1653 ter harer huize.

   Aechtgen was een dochter van Dirck Cornelisz. Greijn, boer in het Grote Bedijkte Oostzomerland onder Heinenoord, en Leentje Pietersdr.

   Aechtgen Dirckxdr., weduwe van Anthonis Huijgen, geassisteerd met Corn. Dirckxsen Greijn en Claes Jacobsen Blaeck, als haar voor de gelegenheid gekoren voogden, kwam op 30-9-1637 met Huijch Pietersen en Corn. Huijgen, als voogden van haar nagelaten weeskind bij Anthonis Huijgen, tot uitkoop met het vaderlijk erfdeel van het weeskind genaamd Pieter Anthonisen, ca. een half jaar oud zijnde. Aechtgen zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een huis met inboedel en ca. 10 hond land in Bonaventrua, omtrent Floris Pietersen Viskil, alsmede de schulden en baten, ezn. Daarvoor zou zij het kind alimenteren tot mondigheid, zijnde 18 jaren, en dan 375 gld. en de kleding van zijn vader uitreiken. Bij in gebreke blijven zou er rente over het geld berekend worden.

   Aechgen Dircxs, weduwe van Jan Jacobs Craeijappel, wonende in Nieuw-Cromstrijen, en geassisteerd met haar broers Cornelis Dircx Greijn en Huijch Dircx Greijn en door Cornelis Huijgen, haar zwager van haar eerste man zaliger, aan de ene zijde, en
   Lenert Jacobs Craeijappel, broeder en voogd van vaderszijde van de 4 nagelaten weeskinderen van Jan Jacobsz. Craeijappel, bij hem verwekt aan Aechtyge Dircx en Hendricxke Meeuwis, zijn eerste vrouw, geassisteerd met de schout als (opper)voogd en Jan Dircx Schuijtman, zijn ’neve’ voor zichzelf en mede vervangende Sijmen Aertsz. Spruijt, voogd van moederszijde van de 2 voorkinderen van Jan Jacobsz. Craeijappel, bij hem verwekt aen Hendricxke Meeus, ter andere zijde.
   Zij akkoordeerden in 1643 ten huize van Aechgen. Zij zou in de boedel blijven zitten en de kinderen zouden de penningen ontvangen van de verkochte kleding van vader. De oudste 2 kinderen: Stintge, oud 11 jaar, en [het ander kind] oud 8 jaar, zouden wegens hun moeder 300 gld. onvangen van van Jan Jacobs Craeijappel nog eens 600 gld. De 2 nakinderen Jacob Jans, oud 3 jaar, en Jan Jansz., 20 ween oud, zouden door hun moeder gealimenteerdc worden. Zij diende hen bij leeftijd van 18 jaar een rosenobel uit te reiken.

   Oth Cornelisse Romeijn was voogd van vaderszijde van Aechtgen’s kinderen bij Pieter Cornelisz. Romeijn en Cornelis Dircx Greijn en Huijch Dircx Greijn waren voogden van moderszijde van Romeijn’s kinderen bij Aechtge Dircx, zijn laatste huisvrouw.


 4. ? Arij Cornelissen , * >1605 .

   Genoemd als broer en gekozen voogd van Stijntgen Cornelis, weduwe van Lenaert Aertsen.


 5. Cornelis Cornelisz Romeijn , * 1610 , ~Ridderkerk 7-3-1610 .
  Get. bij de doop: Mariken Adriaens en Willem Willems van der Mast .
   Doopget. Willem van der Mast, Jan Heijndricksz, Mariken Ariensdr., hv. van Cornelis Willemsz.


 6. Goossen Cornelisz Romeijn , * 1612 , ~Ridderkerk 25-3-1612 .
  Get. bij de doop: Willem Cornelisz Romeijn .
   Goosen, zoon van Cornelis Cornelisz. Romeijn, doopget. Willem Cornelisz. Romeijn, Pieter Cornelisz. en Mariken Cornelisz.


 7. Otto Cornelisse (Ot Cornelissen) Romeijn , * 1613 , ~Ridderkerk 8-12-1613 , † <1668 .
   Overl. ná juni 1653 en vóór 1668.
   Otto, zoon van Cornelis Cornelissen Romeijn. Doopget. Pieter Hermansen van Alblasserdam.

   Ottho/Oth/Otto Cornelisse Romeijn wordt genoemd als broer en gekozen voogd van Stijntgen Cornelis, weduwe van Lenaert Aertsen. Na haar dood opnieuw genoemd op 23-7-1653 als oom en bloedvoogd van haar kinderen.

   Op 18-8-1667 kreeg de onder Numansdorp wonende Pieter Huijgen Blaeck een ’huys, schuyr, begh ende keet’ overgedragen op ca. 7 morgen land, toebehorende aan de vrouwe van ’Sheerenaersbergen’ in de 10e kavel van het volgerland van Groot-Cromstrijen. Daarbij werd een schuldbrief van 682 carolus gld. opgemaakt. De woning kwam uit de boedel van Ottho Cornelis Romeijn en diens vrouw Geertie Jansdr., beiden zaliger.

  x   Geertie Jansdr , † <1668.


 8. Stijntge Cornelisse ( Romeijn) , * 1617 , ~Ridderkerk 9-7-1617 , † ±1652 .

  x Zwijndrecht 5-11-1645   Leendert Aertsz Klootwijk , *Kleine Lindt ±1619 , † ±1651.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.