Peeter Janss Rommen .
Zoon van Jan Aerts Rommen en Ariken .


x
    Geriken Jacopsdr .
Kinderen:
 1. Jacob Peeter Jans (Jacop Peeterss) Rommen , † <1644 .
   Capelle, januari 1643: Staet ende inventaris overgelevert bij Lijsbet Jans, laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen, ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen als den voornt Lijsbet Jans ende Jacob Peeterss tsamen ten houwelijck hebben ingebracht.

   Jacob Peeters Rommen, HG meester, is voldaan in dec. 1637 in Capelle betreff. een wilceur.

   Opten xiiije dach junijus anno 1627 compareerden Jacop Peeterss Rommen ende int bijwesen ende ten overstaen van Peeter Handrickxss van Gorp als voecht van de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Sebastiaen Handrickxss van Gorp ende Geriken Peeterssdrza ende Andries Peeterss als toesiender ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss Rommen.

   In 1631 was sprake van een procuratie van Jacob Lauriss Peterss tbv Jacob Peterss Rommen, vaderlijck oom. Hij wordt geassisteert met Sebastiaen peterss Boer, moederlijk oom ende momboir.

   Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Jacob Peterss Rommen van sijne administratie die hij als voocht (naer sijne generale verkenninge inde Vrijhoeve gedaen) gehadt heeft van wegen der weeskijnderen achtergelaeten bij Gerit Peterss Rommen geprocreert bij Janneken Claes Huijben, sijne huijsvrouw, van het versterf d’selve weeskijnderen door overlijden van peter Janss Rommen heuren bestevader aengecomen, voor recht gepasseert desen xxiiijemartij 1633.
   Present waren Antonis Claes Huijben ende Sebastiaen Peter Corsten.

   Capelle, 31-7-1634:
   Scheijdinge ofte accoort aengebrocht tusschen Jacob Peterss Rommen wednr van Willemken Meertensdr ter eenre ende Adriaen Henrickss Molder als bloetvoocht ende Peeter Toniss Vos als toesiender over de weeskijnderen van Jacob Peeterss voorss verweckt in echte bedde bij Willemken Meertensdr, Geriken, Dingentken ende Heijltken, ter andere
   zijden.

   Opten vje meert anno 1635 compareerden [in Capelle] Jacob Peeterss Rommen voor d’eene helft ende Adriaen Henrickss Molder als voocht over de weeskijnderen achtergelaten bij Willemken Meertensdr verwckt in echte bedde bij Jacob Peeterss voorss voor d’ander helft ende
   hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

   Opten iiije januarij 1643 compareerden Lijsbet Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen geassisteert met Wouter Janss, schout Waspijck, haren broeder, ter eenre, Adriaen Lauriss Verhoeven als gecoren voocht ende Adriaen Hendrickss Molder als toesiender, in
   bijwesen van Peeter Joosten als aenbetroude oom, over de weeskijnderen van Jacob Peeterss verweckt in echte bedde bij Willemken Meertens ende bij Lijsbetken Jans voornt ter andere sijden. Zij liquideren de voogdij. Er volgt nog een liquidatie.

   Capelle, 9-6-1645: Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Adriaen Lauriss Verhoeven als vercoren bloetvoocht ende Adriaen Henrickss Molder als toesiender over de kijnderen van Jacob Peeterss Rommen verweckt in echte bedde bij Willemken Meertensdr., de voorss kijnderen vader ende moeder za., ende dat van ’s-Grevelduin-Capelle, voogdij haere administratie als sij over de voorss kijnderen gehadt hebben, in presentie van Aert Pauliss van Drongelen x Geriken Jacobss.

  x   Willemken Martensdr (Willemken Meertensdr) , † <1635.
   Kinderen: Geriken, Dingentken en Heijltken.

   Capelle, 31-7-1634: Scheijdinge ofte accoort aengebrocht tusschen Jacob Peterss Rommen wednr van Willemken Meertensdr ter eenre ende Adriaen Henrickss Molder als bloetvoocht ende Peeter Toniss Vos als toesiender over de weeskijnderen van Jacob Peeterss voorss verweckt in echte bedde bij Willemken Meertensdr, Geriken, Dingentken ende Heijltken, ter andere zijden.

   Opten vje meert anno 1635 compareerden Jacob Peeterss Rommen voor d’eene helft ende Adriaen Henrickss Molder als voocht over de weeskijnderen achtergelaten bij Willemken Meertensdr verwckt in echte bedde bij Jacob Peeterss voorss voor d’ander helft ende
   hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

  x Capelle (NB) 25-9-1634   Elijsabeth Jans (Leijsken Jan Woutersdr) .
   Otr. op 12-8-1634 in Geertruidenberg.
   Jacob Peters Rommen, wednr. Willemken Maertens, en Leijsken Jansdr., wed. Adriaen Rombouts, schout van Cappel, beide van en won. Cap., otr. Gtb. Zij kregen samen een zoon Peeter.

   Elijsabeth Jans was een zuster van Wouter Janss, schout van Waspik.

   Op 11-8-1634 in Capelle compareerden Jacob Peeterss Rommen, wednr van Willemken Martensdr, toecomende bruijdegom ter eenre ende Elijsabeth Jans, weduwe van Adriaen Romboutss, schoudt Cappel, geassisteert met Wouter Janss, schout Waspick, haren broeder,
   Peeter Thomass, secr Waspick en Adriaen Cornelis Zeeu, wonende tot Cappel, beijde neven, toecomde bruijdt, ter andere zijden. Zij maken huwelijkse voorwaarden.
   Toegevoegd: Op 16-5-1637 worden er alsnog goederen aan de huwelijkse voorwaarden toegevoegd. Een stul land gekomen van Mels Aertss Schep, schout inde Vrijhoeven, een stuk gekomen van Jan Wouters, haar vader.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Lijsken Jans, laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen, geassisteert met Corst Corstiaenss Glavimans, secr. tot Cappel, als gecoren voocht in desen ter eenre Adriaen Lauriss Verhoeven als bloetvoocht ende Adriaen Hendrickss Molder als toesiender, in bijwesen van Peeter Joosten als aenbetrout oom, over de kijnderen van Jacob Peeterss verweckt bij Willemken Meertens namentlijck Grietken, Dingentken ende Heijltken Jacobs als mede over het naekijnt namenltlijck Peeter Jacobss verweckt in echte bedde bij Lijsbetken Jans voorss ende dat van alle de goederen bijden voorn Jacob Peeterss ende Lijsken Jans in staende houwelijck ingebracht volgens houwelijckse voorwaert, 2-1-1643. Daarna volgt nog een onderdeeling.

   Opten iiije januarij 1643 compareerden Lijsbet Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen geassisteert met Wouter Janss, schout Waspijck, haren broeder, ter eenre, Adriaen Lauriss Verhoeven als gecoren voocht ende Adriaen Hendrickss Molder als toesiender, in bijwesen van Peeter Joosten als aenbetroude oom, over de weeskijnderen van Jacob Peeterss verweckt in echte bedde bij Willemken Meertens ende bij Lijsbetken Jans voornt ter andere sijden. Zij liquideren de voogdij. Er volgt nog een liquidatie.

   Op huijden desen 15e januarij 1643 in Capelle compareren Lijsbet Jans ter eenre,Adriaen Lauriss Verhoeven als voocht ende Adriaen Hendrickss Molder als toesiender over de drije voorkijnderen van Jacob Peeterss verweckt in echte bedde bij Willemken Meertens ter ander sijde. Zij sluiten een akkoord betreffende de brouwerij.

   Opten iij meert anno 1643 compareerde [in Capelle] Lijsbeth Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen za geassisteert met Wouter Janssen, schout tot Waspijck, ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Lauriss Verhoeven als vercoren voocht vant naergelaten weeskijnt van Jacob Peeterss voorss verweckt bij Lijsbeth Janss voornt: Peeter Jacobss.
   Toegevoegd: opten ije december anno 1643 compareerden Lijsbeth Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen za verklaart dat haar kijnt Peeter Jacobss recht heeft op een stuk grond.

  4 kinderen


 2. Gerrit Peeters (Gerit Peeterssen) Rommen , † ±1625 .

  x   Janneken Claes Huijben (Janneken Claesdr) , *Capelle ±1598 , † >1660.

  2 kinderen


 3. Heijlken Peeters Rommen .


 4. Lijsken Peeters Rommen .

   Ende die weeskijnderen van Lauris Peeterss sullen hebben voor Heijlken Peeters Rommen ende Lijsken Peeters Rommen, haer meijen, negentig gulden. Jacop Peeters Rommen is voocht en Bastiaen Peeterss Boer is toesiender.Toegevoegd: Handrick Corstijn x Geriken Cornelis, dec. 1629 in Capelle.


 5. Tonis Peter Janss (Tonis Peeters) Rommen , † <1629 .
   Zijn weduwe, Geeridtken Cornelis Goossens, hertrouwde met Hendrick Corst Jan Wijnen en had bij hem nog 3 nakinderen.

   Inventaris aengebrocht bij Geerken Cornelis Goosens, weduwe van Tonis Peeterss Rommen,
   van de goederen die sij tesamen beseten
   hebben.
   Op heden datum desen 5-1-1630 compareerden Geerken Cornelis Goosens, weduwe van Tonis Peter Janss Rommen x Handrick Corsten ende heeft aengenomen haer twee kijnderen, Adriaen ende Adriaentken, bij Tonis ende dat van Jacob Peeter Jans Rommen als voocht ende Geerit Geeritss als toesiender.
   Toegevoegd: Seger Matheus x Adriaentken is voldaen door Geeriken ende Meeus Corsten, 12-4-1641. Adriaen is ook voldaen.

  x   Geeridtken Cornelis Goossens van Besauwen .

   Opten xxvje januario anno xvjc ende dertich compareerden Handrick Corst Jan Wijnen x Gericken Cornelisdr wed van Tonis Peeterss Rommen ende gaff over met eender vrijer gifte soe als recht is aen Jan Peeterss Rommen. Betaald wordt via een wilkeur in de Vrijhoeven.

   Erffscheijdinge ende erffdeelinge tusschen derffgenamen van
   Peeter Jansen Rommen met namen:
   - Jacop Peeterss Rommen voor hem selven,
   - Peeter Joesten x Peerken Peetersdr. voor hem selven, Peeterken Peeters wduwe wijllen van Jan Peeterss Rommen met Adriaen Peeter Ockerss haeren gecoren voocht in desen,
   - Gericken Cornelis Goossens, weduwe van Tonis Peeterss Rommen, met Gerit Corneliss haeren gecoren voocht in desen ende
   - Bastiaen Peeterss x Janneken Claesdr., weduwe van Gerit Peeterss Rommen met haeren voorkijnderen verweckt bij Gerit Peeterss Rommen ende
   - Jan Peeterss Rommen voor hem selven.
   Aengebrocht voor schout ende gerechte des ambachts vande Vrijhoeven opten xxjxe Januarie 1626 in Vrijhoeven..
   Deling volgt. Onderaan staat ook: Ende die weeskijnderen van Lauris Peeterss sullen hebben voor Heijlken Peeters Rommen ende Lijsken Peeters Rommen, haer meijen, negentig gulden. Jacop Peeters Rommen is voocht en Bastiaen Peeterss Boer is toesiender.
   Toegevoegd: Handrick Corstijn x Geriken Cornelis, 12-1629.

   Dat voor ons in Sprang op 18-1-1631 gecomen ende gecompareert is Hendrick Corst Jan Wijnen ende heeft gewilcoort tbv Jan Peeterss van Heijst.
   Toegevoegd: Bartholomeus Janss Molengraeff ende Hendrick Janss de Bie bekennen voldaen te sijn door Gerken Cornelis Goossenss ende Meeus Corst Jan Wijnen als voocht van haere kijnderen op 28-5-1640.

   Loon op Zand, 16-1-1641:
   - Geeridtken Cornelis Goossens van Besauwen en tevensvoor haar onmondige voorkinderen bij Thonis Peterssen Rommen, genaamd Adriaen en Adriaentken, en Bartholomeus Corstiaen Jan Wijnen, als voogd over haar drie nakinderen bij Henrick Corstiaen Jan Wijnen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve vanRaes Dierck Raessen van Grevenbroeck en de andere erfgenamen van Dierck. De goederen zijn afkomstig van Adriaentken Adriaen Goossens van Besauwen, meestal "Aen Nickte" genaamd.
   - Geeridtken Cornelis Goossens van Besauwen en tevensvoor haar onmondige voorkinderen bij Thonis Peterssen Rommen, genaamd Adriaen en Adriaentken, en Bartholomeus Corstiaen Jan Wijnen, als voogd over haar drie nakinderen bij Henrick Corstiaen JanWijnen, verklaren dat zij bij deze afgerekend zijn van de nalatenschap van Adriaentken Adriaen Goossens van Besauwen, alias Aen Nichte.
   - Geeridtken Cornelis Goossens van Besauwen en tevensvoor haar onmondige voorkinderen bij Thonis Peterssen Rommen,genaamd Adriaen en Adriaentken, en Bartholomeus Corstiaen Jan Wijnen, als voogd over haar drie nakinderen bij Henrick Corstiaen Jan Wijnen, verklaren van de erfgenamen van Dierck Raessen van Grevenbroeck een bedrag van 29 gulden ontvangen hebben terzake van een transport op heden.

  2 kinderen


 6. Jan Peeterss (Jan Petersz) Rommen , *Vrijhoeven ±1595 , † <1627 .

  x   Peterken Peters (Peeterken Peeters) Ockers , *Vrijhoeven ±1602 , † <1651.
      Dochter van Peter Jansz Ockers en Maeijke Peter Baeijens .
   Wsl. hadden zij een dochter Maeijken, geb. rond 1630.

   Peeterken Peters Ockers trouwde
   (1) Jan Peter Rommen (neef van Laurys Peters, Schout van Vrijhoeven),
   (2) Peter Antonissen Leempoel van Sprang.

   Erffscheijdinge ende erffdeelinge tusschen derffgenamen van
   Peeter Jansen Rommen met namen:
   - Jacop Peeterss Rommen voor hem selven,
   - Peeter Joesten x Peerken Peetersdr. voor hem selven, Peeterken Peeters wduwe wijllen van Jan Peeterss Rommen met Adriaen Peeter Ockerss haeren gecoren voocht in desen,
   - Gericken Cornelis Goossens, weduwe van Tonis Peeterss Rommen, met Gerit Corneliss haeren gecoren voocht in desen ende
   - Bastiaen Peeterss x Janneken Claesdr., weduwe van Gerit Peeterss Rommen met haeren voorkijnderen verweckt bij Gerit Peeterss Rommen ende
   - Jan Peeterss Rommen voor hem selven.
   Aengebrocht voor schout ende gerechte des ambachts vande Vrijhoeven opten xxjxe Januarie 1626 in Vrijhoeven..
   Deling volgt. Onderaan staat ook: Ende die weeskijnderen van Lauris Peeterss sullen hebben voor Heijlken Peeters Rommen ende Lijsken Peeters Rommen, haer meijen, negentig gulden. Jacop Peeters Rommen is voocht en Bastiaen Peeterss Boer is toesiender.
   Toegevoegd: Handrick Corstijn x Geriken Cornelis, 12-1629.

   Op huijden desen vije dach aprill anno 1626 soe is voor ons [in de Vrijhoeven] gecomen gecompareert Peeterken Peeters Ockersdr., wed. van Jan Peeterss Rommen za., ende int bijwesen ende ten overstaen van Adriaen Peeter Ockerss, haeren broeder ende gecoren voocht in desen, ende overgegeven met eender vrijer gifte soo alsoe gewoonllijck enderecht is aen ende tot behoeff van Cornelis
   Toniss, Wouter Toniss ende Maricken Tonisdr, kijnderen van Tonis Janssen, woonende inde Vrijhoeven.

   Sprang, 19-12-1631: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Toniss Leempoel x Peeterken Peeters Cock ende heeft overgegeven Adriaen Jan Peeterss Rommen, sijne schoonsoone ende dat voor sijn vaderrs goet daer hem sijne moeder voor aengenomen heeft, aenneminge in de Vrijhoveen, het betreft een geseet mette timmeringen.

   Compareerde opten iersten dach october anno xvjc tweendartich [in de Vrijhoeven]: Peeter Antoniss Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen ende gaff over met een vrij gifte ten behoeve van Mels Aertss Schep, schout vande Vrijhoeve. Betaald wordt via een wilkeur.

   In de Vrijhoeven Compareerden opten vije januarij anno 1634 Peeter Antonissen Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen laest wed van Jan Peeterss Rommen za ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Wouter Janssen Mandemaeckers.
   Toegevoegd: Op 17-5-1637 is Jan Adriaenss Spranger (dan eijgenaer van de willeceur) voldaan door Maeijken Sebastiaensdr weduwe van Wouter Janssen Mandemaeckers.

   In Sprang Compareerde Peetr Tonis Leempoel ter eenre ende Adriaen Jansen Rommen als schoonsone ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt het moederlijck goet tw van Peeterken Peeterss Ocker op 30-1-1650.

   Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij de kinderen Peeter Tonissen Leempoel ende Peeterken Peeters, hun ouders, Jan Peeterse Leempoel, Maeijken Peeterssen Leempoel, weduwe van Jan Sijmense de Gester geassisteert met Adriaen Adriaenssen Roos, ende Jenneken Franssen, weduwe van Tonis Peeterssen Leempoel, met Sijmen Aerden vanden Hout, swager, als toesiender van haer kijnderen bij Tonis van de goederen die Peeter ende Peeterken voornt tesamen besten hebben, 3-7-1663.
   Quitantie als los vel aanwezig. Maeijken nu x Cornelis Sacharias.

  x Sprang 11-1-1626   Ariaentgen Cornelisse , *Sprang ±1605 .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.