Adriaen Wouterse Roothals .
Zoon van Wouter Cornelisz Roothals .


x <1550
    NN. , † <5-3-1550.    

x ±1550
    Eelken Adriaen Kuijsten , † >3-5-1591.
Kinderen:
 1. Wouter Aeriaens Roothals , † ±1618 .

  x <1595   Geerick Staes Geerwijnsdr (Gertken Staesen) , † <1603.

  x 1617   Maijken Jorisse de Roij , * ±1595 .
      Dochter van Joris Adriaensen (Joris Adriaenss) de Roij en Erken Wouters .
   Otr. op 18-8-1617 in Capelle (NB).
   Wouter Ariaense Roithaels, wedr. van Gercken Staese, en Maicken Jorisdr. de Roij, j.d. van Capelle.
   t Naegebooren weeskijndt van voorss Wouter Adriaenss verweckt bij Maeijken Jorisdr. wordt op 24-7-1618 (zonder naam) vermeld.

   Maijken is een dochter van Erken Wouters en Joris Adriaensz, schout van ’s-Grevelduin-Capelle. Zij had kinderen.

   Op huijden desen xxiiije september anno 1617 in Capelle compareerden Wouter Adriaenss Roothals x Maeijken Joris, sijne tegenwoordige huijsvrou. Hij maakt zijn testament. Genoemd: Jan Jan Ruttens, neeff.

   Erffdeelinghe tusschen Sebastiaen Peterss Boer x Maeijken Wouters, weduwe Joris Adriaenss de Roij, ter eenre, ende de kijnderen vandsen selven Joris Adriaenss de Roij, ter andere sijden, vande hen lieder gronden ende moerdellen hier naer geschreven die sij tsamen inden Dullaertinbedeelt leggende hebben ende bij Jan Lauriss Lantmeter op heden date deses in presentie ende ten overstaen van Adriaen Joachimss, als hemraet, ieders perceel affgemeten heeft als volcht, ende voor recht aengebracht desen xxije junij anno.
   Inden iersten is Sebastiaen Peterss Boer geloodt [..].
   Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss de Roij als voocht vanwegen Aert de Rij Joriss ende Iken Joris de Roij dr, Wouter de Roij Joriss, Jan Dirckss van Nederveen namens Mr Adriaen van Meusijenbrouck namens Maeijken de Roij Jorisdr, procuratie Shertogenbosch
   13-6-1628, alle erffgenamen van Joris Adriaenss de Roij, geloodt [..].

   Wouter de Roij Joriss, Aert de Roij ende Maeijken Jorisdr. zijn voldaan op 16-12-1630 in Capelle.

   Op huijden den xiiije aprilis anno 1622 compareerden Maeijken Jorisdr weduwe wijlen Merten Peterss za ende geassisteert met Gerit Peterss als voocht ende Joris Adriaenss de Roij, schouteth ende heeft wettelijcke voor recht aengenomen haere twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Merten Peterss za.
   Anneken wed Peter Geritss en Adriaen Peterss, schout inde Sijdewijn, zijn nog belanghebbende.

   Opten vije october anno 1622 compareerden Maeijken Jorisdr., wed. Merten Peterss. Zij maakt haar testament.

   Maijken Jorisse trad op als getuige bij de doop van Peeter Bastiaenss van Gorp , de doop van Henrick Bastiaenss van Gorp .

  3 kinderen


 2. Marij Adriaen Wouters Roothals , † <1623 .

  x   Henric Laureijsz van Gorp , † <29-11-1622.

  4 kinderen


 3. Peter Ariaens Roothals .

   Op huijden desen xxvje augusti 1593 in Capelle compareerde Wouter Adriaenss Roothals met Jan Ruttenss ende Hanrick Lenaertss, swaegers, ende heeft aengenomen het kijnt van Peeter Adriaenss Roothals, broeder, bij Peeter weduwe Ariaen Janss de Rooij.

   Op huijden desen xve maeij anno xvc Lxxxv compareerden Jan Meliss ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen Jan Ruttenss met Peeter Ariaenss Roothals ende Wouter Ariaenss Roothals, allen als erffgenamen van Jan Ariaenss za.

   Op 26 maar 1685 deed een Jan Meliss een schuldbekentenis aan Jan Ruttens, Peter Ariaens Roothals en Wouter Ariaens Roothals, alle drie als ergenamen van wijlen Jan Ariaens Roothals, een som van 550 caroli guldens.

   In 1592 in Capelle compareerde Jan Rutgaertss mede namens Hanrick Lauriss, swaeger, Wouter Adriaenss mede namens het kijnt van Peeter Adriaenss, broeder, ende gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Lambert Loeff Anthoniss.


 4. Jan Ariaens Roothals , † <3-1586 .
   Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen de weu ende deerffgenamen van Jan Ariaenss Roothals, xxe ffebruarij 1586. Hiernae volgen die ereffgenamen: Jan Rutten, Peeter Adriaenss Roothals ende Wouter Adriaenss.

   Op 20 Feb. 1586 werd Lijs Croonenburch genoemd als weduwe van Jan Adriaens Roothals, maar in 1582 was Jan Ariaenss Roothals nog gehuwd met ene Mariken.

   Op huijden desen 23e aprilis anno 1582 so sijn derffgenamen van Mariken Hendrick Gemansdr. veraccordeert: Geman Sijmonss mede als voocht van de kinderen van Cornelis Gemanss, Vijverken Wouterss met haer adjunct Peeterken Wouters teghen Jan Ariaenss Roothals x Mariken, haeren oom. Betaald wordt nog via een wilkeur.
   Toegevoegd: Geman Sijmonss ende Geriken Sijmonss, sijnen suster zijn voldaan door Lijsbet Crooneburch, weduwe Jan Ariaenss Roothals, 1-3-87.

   Op huijden desen xxe ffebruarij anno 1586 in Capelle compareerden Lijs Corneliss, weduwe van Jan Adriaenss Roothals, ende derffgenamen van Jan Adriaenss, namelijcken Jan Rutten, Peeter Adriaenss Roothals ende Wouter Adriaenss Roothals - ende [zij] sijn veraccordeert.

   Accoort in 1603 in Capelle tusschen die erffgenamemen van Lijsbet Croonenburch als Jan Aertss, Peter Janss x Neltken Artss, oock Peter Artss, Gerit Franss ter eenre ende Jan Ruttenss mede namens Hanrick Laureijss, sijnen swager, Wouter Adriaenss Roothals mede namens sijn kijnderen.
   Alsoo secere questie geschille geresen was tusschen dese bovengeschreven personen hier boven verhaelt belangende sekere sterffhuijs gevallen tusschen Jan Adriaenss Roothals ter eenre ende Elijsbet Cronnenburch voornoemt, alwaer die haere voornoemde kijnderen pretenderen seckere somme van penninghen die welcke Jan Ruttens cum suijs ontfangen
   souden moegen hebben vande wilcuer verleden bij Cornelis Adriaenss Seeu van een pleijtschip hercoemende vande voornoemde kijnderen moeder ende desselffs van Art Peterss sa ende andere gelden.

  x ?   Lijsbet Cornelis (Lijsken Cornelisdr) de Wagenmaker , † >1602.

   Lijsbet Cornelis de Wagemaker heeft een voorsoen: Aert Geritss,
   woonende tot Tilburch. Zij wordt ook Lijsbet Croonenburch genoemd.

   Op 12-1-1687 in Capelle compareerden Lijsbet Cornelissdr weduwe van Aert Peeterss Paep ende namens haere man Cornelis Jan Michielss tot Gils int bijwesen van Peeter Aertss Paep als voocht van twee kijnderen van Aert Peeterss Paep. Lijsbet neemt haer kijnderen aen. Er dient geld betaelt te worden aen Peeter Aertss Paep, Handrickxken Aertsdr en de kijnderen van Neltken Aertsdr za., broeder ende suster van de voers weeskijnderen.

   In Capelle op 10-6-1594 compareerde Geerit Anthoniss Smidt namens Jan Thoniss, sijnen broeder, Ariaen Janss x Lijntken Claes wed. Sebastiaen Anthonis Smidt ende Peeter Aertss als voocht van de weeskijnderen van Aert Petersss Paep verweckt bij Lijsbeth
   Croonenburch ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis van Blijenburch.

   Op huijden desen xxve october 1595 compareerden Michiel Govertss [de B??] als toesiender van de weeskijnderenvan Aert Peeterss Paep verweckt bij Lijsbet Cornelis de Wagema[ker] ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Aertss als voocht der voorss weeskijnderen.

   Capelle, 1603: Accoort tusschen die erffgenamemen van Lijsbet Croonenburch als Jan Aertss, Peter Janss x Neltken Artss, oock Peter Artss, Gerit Franss ter eenre ende Jan Ruttenss mede namens Hanrick Laureijss, sijnen swager, Wouter Adriaenss Roothals mede namens sijn kijnderen.
   Alsoo secere questie geschille geresen was tusschen dese bovengeschreven personen hierboven verhaelt belangende sekere sterffhuijs gevallen tusschen Jan Adriaenss Roothals ter eenre ende Elijsbet Cronnenburch voornoemt, alwaer die haere voornoemde kijnderen pretenderen seckere somme van penninghen die welcke Jan Ruttens cum suijs ontfangen souden moegen hebben vande wilcuer verleden bij Cornelis Adriaenss Seeu van een
   pleijtschip hercoemende vande voornoemde kijnderen moeder ende desselffs van Art Peterss sa ende andere gelden.


 5. Adriaen Adriaens Roothals , † <1596 .

   Te Cleijn Waspik op 26-3-1588 was sprake van een vrijgift tussen Eltken Adriaen Wouterss, weduwe en Adriaen Adriaenss Roothals. Genoemd wordt Roel Janss als voogd van Adriaen, zoon van Adriaen Wouterss Roothals. Adriaen overlijdt vóór 14-9-1595.


 6. Beatris Adriaens Roothals , * ±1565 .

   Beatrix Roothals Adriaensdr.

   Uit Beatrix’ 1e huwelijk met Jan Rutten stamt de familie Van Son.

   Trouwregister Nederveen-Capelle:
   "2 Sept. 1612: Hendrik Diericxs, jongesel, schipper, met Beatrix Adriaensdr., wede van wijlen Jan Rutten, beijde woonende tot Cappell." en
   "ondertr. 12 Febr. 1626: Jan Jans de Jonge, heemraad alhier, wonende op te Nieuwevaert & wedr. van Arentgen Dries, met Beatrix Adriaens Roothals, van Cappel, laetst wed. van Heijndrick Dircx van der Maes, wonachtich alhier.".

   Capelle, 3-11-1612: Hendrick Dierckss vander Maes, toecomende bruijdegom, ende met hem geassisteert Ghijsbert Claess, sijnen schoonvader [=stiefvader] ende Machtelt Cornelis, sijnen eijgen
   moeder, ende Maria Dircks, sijner suster ter eenre als oock Biatrix Adriaensdr, als toecomende bruijt, met haer geassisteert Jan Janss, haeren oudtse soon, met Wouter Adriaenss Roothals, haeren broeder, ter andere sijden. Zij maken hun huwelijkse
   voorwaarden.

   Capelle, 8-5-1646:
   Erfdeling van de goederen van Jan Jans de Jonge door Bejaterix Adriaens Roothals, laatst wed. van Jan Jans de Jonge, met Sebastiaen de Roij, zwager ter eenre, en Catalijn Jans., wed van Merten Adriaens, met Adriaen Mertens, zoon, Jan Gerits, zwager, en Anna Jans, laatst wed. van Peeter Adriaens.

  x ±1584   Jan Rutten van Son , * ±1560 , † ±1611.
      Zoon van Rut Janss van Son en ?
   .
   Getrouwd vóór maart 1585. Kinderen: Judith, Adriaen, Jan en Pieter van Son.

   Voor de familie Van Son, zie: de "Nederlandse Leeuw" 1932-1934, de "Brabantse Leeuw" 1957 en "Nederl. Patriciaat" 1956.
   .
   Overleden tussen 1610 en sept 1612.

   Jan vestigde zich in 1582 in ’s-Grevelduin-Capelle en was aldaar gegoed.

   In 1592 in Capelle compareerden Jan Ruttenss ende gaff over met eenen verlije soo recht is Wouter Adriaenss Roothals, swaeger.

   Op huijden desen xve maeij anno xvc Lxxxv compareerden Jan Meliss ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen Jan Ruttenss met Peeter Ariaenss Roothals ende Wouter Ariaenss Roothals, allen als erffgenamen van Jan Ariaenss za.

   Op huijden desen xxe ffebruarij anno 1586 in Capelle compareerden Lijs Corneliss weduwe van Jan Adriaenss Roothals ende derffgenamen van Jan Adriaenss, namelijcken Jan Rutten, Peeter Adriaenss Roothals ende Wouter Adriaenss Roothals - ende [zij] sijn veraccordeert.

   In 1592 in Capelle compareerden Jan Ruttenss ende gaff over met eenen verlije soo recht is Wouter Adriaenss Roothals, swaeger. Eveneens compareerden Jan Rutgaertss mede namens Hanrick Lauriss, swaeger, Wouter Adriaenss mede namens het kijnt van Peeter Adriaenss, broeder, ende gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Lambert Loeff Anthoniss.

   Op huijden desen xxvje augusti 1593 in Capelle compareerde Wouter Adriaenss Roothals met Jan Ruttenss ende Hanrick Lenaertss, swaegers, ende heeft aengenomen het kijnt van Peeter Adriaenss Roothals, broeder, bij Peeter weduwe Ariaen Janss de Rooij.

   --

   Een Anthonij Ruttens van Son woonde te Oud-Beijerland en overl. verm. eind 1638.

   Voor een uitgebreide genealogie van de familie Van Son, zie: Nederl. Patriciaat 1946.

  x 1612   Hendrik Diericxs (Hanrick Diercksz) van der Maes , † ±1620.
      Zoon van Dirck Huijbertss Maes en Machtelt Cornelis (Mechtelt Cornelis) .
   Otr. op 2-9-1612 in Neverveen-Capelle.
   Get. bij het huwelijk: Wouter Aeriaens Roothals en Machtelt Cornelis (Mechtelt Cornelis) en Jan Jans (Jan Jan Ruttens) (van Son) en Ghijsbert Claess .

   2 Sept. 1612: Hendrik Diericxs, jongesel, schipper, met Beatrix Ariaensdr., wede van wijlen Jan Rutten, beyde woonende tot Capell.

   3 Sept. 1612: Hendrick Diericks van der Maes .en Beatrix Adriaens, maken huwelijkschevoorwaarden ; zij wordt daarbij geassisteerd door Jan Janss, haar oudsten z o o n ,en door Wouter Adriaens Roothals, haar broeder.

   Hendrick Dierckss vander Maes , toecomende bruijdegom, ende met hem geassisteert Ghijsbert Claess, sijnen schoonvader [=stiefvader] ende Machtelt Cornelis, sijnen eijgen moeder, ende Maria Dircks, sijner suster ter eenre als oock Biatrix Adriaensdr, als toecomende bruijt, met haer geassisteert Jan Janss, haeren oudtse soon, met Wouter Adriaenss Roothals, haeren broeder, ter andere sijden. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden op 3-11-1612 in Capelle.
   TAxatie der goederen achtergelaten door Hendrik Dirks van der Maes zaliger op 11 Mei 1621 en deeling derzelven tusschen Beatrix Adriaens en de erfgenamen van Hendrik voornd.

   Op 26-2-1604 in Capelle compareerden Machtelt Cornelis, weduwe Dierck Huijbertss vander Maes met Hanrick Dierckss, haeren soen, Ambroosius Thoomas x Mariken Diercksdr, Huijbert Dierckss, Anthonis Dierckss, Hanrick Dierckss mede als voocht van Neltken Diercksdr ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Qurijnss ende Wouter Claess. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Ghijsbrecht Claess x de weduwe voorss voldaan te zijn in 1612.

   Protocollen ’s-Grevelduin-Capelle:
   "3 Sept. 1612: Hendrick Diercks van der Maas en Beatrix Adriaens maken huwelijksche voorwaarden; zij wordt daarbij geassisteerd door Jan Janss, haar oudsten zoon, en door Wouter Adriaens Roothals, haar broeder."

   In 1623 in Capelle op den vije september compareerden Jan Dirckss van Nederveen namens Adriaen Wouterss Roothals, sijnen swager, procuratie Oudt Beijerlandt 18-3-1623, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Dirckss vander Maes.
   Beroep: Schipper

  x   Jan Daniels , † <1628.
   Otr. op 30-1-1627 in Capelle (NB).
   Get. bij het huwelijk: Danieel Janss (Daniel Jan Daniels) en Peeter Hendricxssen (Peter Hendrix) van Gorp en Sebastiaen Pietersz (Bastiaen Pietersz) de Roij en Jan Dericxsen Antonissen (Jan Diericxse) van Nederveen .

   Jan Daniels, wedr. van Peeterken Peters, van en won. te Waspik, en Beatrix Arijens Roothals, laatst wed. van Heijnrick Dircx, van en won. te Cap.

   Op huijden desen xxxe januarij xvjc seven ende twintich compareerden Jan Danielss, toecomende bruijdegom, geassocieert met Danieel Janss, sijne soone ter eenre, ende Beatris Adriaenss Roothalsdr., geassisteert met Sebastiaen Peterss de Roij, haere swager, ende Jan Dirckss van Nederveen met Peter Hendrickss van Gorp, haeren neven ter andere sijden. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.
   Toegevoegd: op 26-1-1628 revoceren Jan en Beatris van de houwelijckse voorwaerden.

  x Nederveen-Capelle 27-2-1628   Jan Jans de Jonge , † 1646.
      Zoon van Jan en ?
   Otr. op 12-2-1628 in Nederveen-Capelle.
   Get. bij het huwelijk: Sebastiaen Pietersz (Bastiaen Pietersz) de Roij .

   Jan Jans de Jonge en Beatrix Adriaensdr. maken huwelijksche voorwaarden op 9 Febr. 1628; zij wordt geassisteerd door Sebastinen Peters de Roy, haar schoonzoon.

   Jan Jans de Jonge Heemrad, wedr. van Aentgen Dries, van Cap., won. a/d Nieuwvaart, en Biatris Adriaens Roothals, laetst wed. van Heijndrick Dircx, van en won. te Cap.
   Taxatie aangebracht door Catharina Jans, wed.van Meerten Adriaens, als erfgename van Jan Jans de Jonge, hun broeder, dezer wereld zonder kinderen overleden, van diens nagelaten goederen.

   Capelle, 8-5-1646:
   Erfdeling van de goederen van Jan Jans de Jonge door Bejaterix Adriaens Roothals, laatst wed. van Jan Jans de Jonge, met Sebastiaen de Roij, zwager ter eenre, en Catalijn Jans., wed van Merten Adriaens, met Adriaen Mertens, zoon, Jan Gerits, zwager, en Anna Jans, laatst wed. van Peeter Adriaens.

   Copie uit het testament van Jan Jans de Jongen. Genoemd: de HG, Berbelken Jans Schapen voorkinderen bij Heijliger Jans, Adriaen Meertens, Anneken Jans, zus, Jenneken Jans kinderen.
   Toegevoegd: Jan Heiligers en Cornelis Heiligers zijn voldaan, 1652. De kinderen van Janneken Jans Schaap bij Adriaen Jan [??] hebben geld gekregen van Cathalijn Jans, Peeter
   Jans Schaep is oom. Anna Jans, wed. van Peeter Adriaens Dolck, is voldaan door Lijntken Jans, zus. Op 8-5-1646 ratificeert Anna Jans laatst wed van Peeter Adriaens, als betrokkene bij bovenstaand testament van Jan Jans de Jonge, het testament.

   Taxatie van de goederen aangebracht door Catalijn Jans, als zus van Jan Jan Jans de Jonge.

   Op huijden desen xxje februarij anno xvjc ende derttien [in 1613 in Capelle] compareerden Caterina (in kop Lijnken) Jansdr., als naegelaten weduwe wijlen Meerten Adriaenss, haeren man sa. was met haer adiunct ende geassisteert Jan Janss de Jonge, haeren broeder, mitsgaders Peter Adriaenss en de Jan Adriaenss, begroeders, haeren swagers, ende heeft wettelijcke aengenomen haeren ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Meerten Adriaenss.

   Opten xviije november anno 1627 compareerden [in Capelle] Jan Janss den Jongen, ter eenre, ende Aert Gosenss, mede voor sijne kijnderen, Andries Peterss voor de weeskijnderen van Merten Mertenss, alle erffgenamen van Aentken Driessen, huijsvrou was van Jan Janss ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

   Copie uit 1630 tusschen Herman de Roij, schouteth tot Thilborch, Jan Janss cum socijs ende Adriaen Joachimss den Ouden.
   Wij Herman de Roij, schoutwth tot Thilborch voor mij selven, Jan Janss den Jongen x Beateris Adriaensdr voor mij selven als eijgenaers van negen geerden landts gelegen inden ambachte van nederveen. Noch de selve Jan Janss den Jongen als voocht, geassisteert met Andries Peterss, secr inde Vrijhoeven als toesiender, voor de weeskijnderen van Meerten Meertenss, Sijmon Dirckss [Buemen] van Loon voor mij selven ende Peter Antoniss vander Maes voor mijn selven, alle als eijgenaeren van een stuck landts, mede gelegen inde ambachte van Nederveen. Zij renuntieren van het wegen en stegen over de delle van
   Adriaen Joachimss den ouden.

   Capelle, 12-11-1633: Erffdeelinge aengebrocht bij
   - Adriaen Meertenss, Jan Geritss x Truijcken Meertensdr ende Jan Janss den Jongen als voocht over Maeijken Meertensdr, alle kijnderen van Meerten Adriaenss za., ter eenre, ende
   - Jan Adriaenss x Adriaentken Jansdr., ter andere sijden;
   ende dat van seeckere goederen haer aengecomen ende bestorven van Peeterken Adriaen Janss, haer
   bestemoeder za, ende sijn ijder geloot ende bedeelt als volcht.

   Capelle, 15-3-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Jan Janss den Jongen, wednr. van Aentken Dries ,voor d’eene helft, ende
   - Peeter Meertenss voor sijn selven voor een vierde paert,
   - Andries Aert Goossens voor hem selven voor een vierde paert, als last ende procuratie hebbende van Willem Aert Goossens als ende vervangende
   - Sijken ende Aentken Aert Goossens, sijne susters, ende deselve mede als voocht over het naergelaten weeskijnt van
   - Peeterken Aert Goossens ende d’selve mede als voocht ende oom vande kijnderen van
   - Corst Peeterss alias Roijkens ende d’selve present ende mede als voocht over de kijnderen van
   - Peter Goossens voorss verweckt in echte bedde bij Anneken Aert Goossens ende d’selve Peeter
   Goossens mede present ende
   - Dirck Aert Goosen voor hem selven;
   Zij zijn erffgenamen van Aentken Dries, de voorss kijnder grootmoeder za., ter andere zijde.
   Dnde dat van het geseet mette huijsinge, schueren ende geboomten daerop staende mey het ackerlant daeraen
   gelegen, nietteghenstaende het testament den voorn Jan Janss ende de voorss kijnder grootmoeder ten regarde vande hoffstadt ende wooninge malcanderen gemaeckt.
   Beroep: Heemraad

   Jan Jans de Jonge trad op als getuige bij de doop van Maijken Sebastiaenssen (Maaijken Bastiaans) , de doop van Peter Thomasse ( Rommen) (?) , de doop van Johannes Roothals (?) , de doop van Peeterke Claessen Trip .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.