Marij Adriaen Wouters Roothals , † <1623.
Dochter van Adriaen Wouterse Roothals en Eelken Adriaen Kuijsten (?) .


x
    Henric Laureijsz van Gorp , † <29-11-1622.
Kinderen:
 1. Marij Hendrickse (Maricken Henricxsen Laureissen) van Gorp , † ±1624 .

  x <1612   Adriaen Willemssen Kam , * ±1580 , † Vrijhoeve-Capelle 1640.

  3 kinderen


 2. ? Peeter Hendricxssen (Peter Hendrix) van Gorp .
  Peter Hendrix trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Daniels , de doop van Peeterke Claessen Trip .

   Capelle, 15-11-1621: Ick Peter Henrickss van Gorp, woonende tot Cappel, kenne midts dese mijnder obligatie eelijck ende deugdelijck schuldich te wesen [aan] Coenraet Janss van Hedichuijsen, woonende tot Waspijck.

   Opten xxixe novembris anno 1622 compareerden Peter Henrickss van Gorp ende heeft van Jacob Corneliss als voocht geassisteert met Daniel Janss, sijnen swager, ende Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht sijn twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Gertruijt Jacobsdr, sijne huijsvrouwe za was, voor recht aengenomen.
   Toegevoegd:Op huijden den iije junij 1642 compareerden Peeter Henrickss van Gorp ende heeft ende heeft het bovengenoemde stuk grond overgedragen aan Peeter Gerits x Wouterken Peeters van Gorp ende Henrick Peeters van Gorp, zijn kijnderen.

   Op huijden desen viije januarij 1626 [in Capelle] compareerden Peter hendricxssen van Gorp als voocht over Maeijken Gijsberts Claessendr ende Lijnken Cornelis Stoffelen weduwe Gijsbert Claessen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Herman de Roij, schouteth tot Tilborch. Betaald wordt via een wilkeur.

   Alsoe seeckere questien ende geschillen waeren ontstaen ende geresen tusschen Adriaen Willemss Cam ter eenre ende Peeter Handrickxss van Gorp als voecht van Anneken Adriaensdr geprocureert bij Adriaen Willems Cam ende Maeijken Handrickxssdr za en mede als procuratie, G’berg 26-1-1626, hebbende van Adriaen Janss van Baelle x Adriaentken Commeren sluijten zij een accoort.

   Capelle, 11-4-1630: Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Peeter Handrickss van Gorp van sijne administratie die hij als voocht over de onmondige weeskijnderen van Sebastiaen Handrickss, zijnen broeder za tzedert den jaere 1628 gehadt heeft.

   Ten voorss dage [opten xxixe januarij anno 1642] compareerden Peeter Bastjaenss van Gorp geassisteert met Peeter Henrickss van Gorp ende Dirck Peeterss, sijnen oomen, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Sebastjaen Peeterss de Roij.

   Opten xxje aprilis anno 1632 compareerden compareerden Jan Janss den Jongen, Jan
   Dirckss van Nederveen ende Sebastiaen Peterss de Roij ende hebben zich tot borg gestelt ivm de aenneming, op 29-11-1622, door Peter Henrickss van Gorp van zijn twee kijnderen verweckt bij Geertruijt Jacobs, sijne eerste huijsvrouw.

  x <1615   Geertruijt Jacobs , † <1623.
   Kinderen: Maicken, Wouterken en Hendrik.

   Zij was een dochter van Jacob Cornelisz. en Maicken Diericxdr. te ’s-Gravelduin-Capelle van wie 5 kinderen zich Coomans noemden. Zie: Ons Voorgeslacht 2014.

  3 kinderen


 3. ??? Henrick Hendrickss van Gorp .

   De twee weeskijnderen achtergelaten bij Gertruijt Jacobssdr ende verweckt bij Henrick Henrickss van Gorp worden de xe junij anno 1624 in Capelle genoemd. Gertruijt was een dochter van Jacob Corneliss.

  x   Gertruijt Jacobss (Geertruijt Jacob Cornelissdr) .
   2 kinderen


 4. ? Sebastiaen Handrickxssen (Bastiaen Hendricks) van Gorp .

   BAstiaen Hendricxsen Laureissen van Gorp.

   Bastiaen Hendricks en Peter Hendricks waren broers.

   Op huijden desen xxije maij anno 1619 in Capelle compareerden:
   - Joris Adriaenss de Roij, ter eenre, ende
   - Anneken Adriaenssdr. [de Jonge], wed. Peter Gerit Andriess [van der Hoeve] met haere kijnder: Gerit ende Adriaen Peterss,
   - Merten Mertenss x Lijnken Petersdr. [van der Hoeve] ende
   - Sebastiaen Henrickss [van Gorp] x Geriken Petersdr. [van der Hoeve],
   allen namens voor allen den anderen broeders ende susters ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   Capelle, 11-4-1630: Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Peeter Handrickss van Gorp van sijne administratie die hij als voocht over de onmondige weeskijnderen van Sebastiaen Handrickss, zijnen broeder za., tzedert den jaere 1628 gehadt heeft.

   Capelle, 5-4-1639:
   Erffdeelinge aengebracht bij
   - Peeter Bastaienss voor hem selven,
   - Abraham janss Spranger x Adriaentken Bastiaens voor hem selven ende
   - Henrick Bastaienss voor hem selven,
   alle als kijnderen van Bastiaen Henricks van Gorp ende Eeltken Peetersdr ende dat van haere erffelijcke goederen haer bij haeren voorss ouders achtergelaten ende metter doot geruijmt mitsgaders haer aengecomen ende bestorven van Eeltken Adreiaensd,r haere nichte.

  x   Gerarten Petersen (Geriken Peeters) (van der Hoeven) , *Capelle (NB) ±1590 , † <4-1627.
      Dochter van Peeter Gerit Andriess (van der Hoeven) en Anneke Adriaen Thonis (Anneke Adriaens) de Jonge .
   Otr. op 24-1-1614 in Capelle (NB).
   Bastiaen Hendrixse, j.m., en Gerartgen Petersd., j.d., beide van Cap. gingen ald. op 24-1-1614 in otr.
   Kinderen: Peter, Adriaentken en Henrick.

   Compareerden voor ons schout ende gerechten vande Vrijhoeven opten xxije dach der maent junio xvjc ende seventwintich [1627] die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij sijne broeders
   - Gerit Peeterss ende Adriaen Peeterss beijde za.,
   ende int bijwesen ende ten overstaen van
   - Sebastiaen Peeterss de Roij als getrout hebbende Jucicq Jansen, wed. van Adriaen Peeterss za. voorss ende
   - Dierck Peeterss voor hem selven ende
   - Jan Janssen den Jongen als voocht van die
   onmondige weeskijnderen achtergelaten bij
   - Merten Mertenssen ende Lijnken Peetersdr za. ende
   - Sebastiaen Peeterss de Roij als volcomen last hebbende van Peeter Handrickxssen van Gorp als voocht van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij sijne broeder Sebastiaen Handrickxssen ende Geriken Peetersdr za. ende Handrick Peeterss als toesiender van die voorss kijnderen. Ende [zij] gaven tegesamenderhant over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeterss, haeren broeder.

   Opten xiiije dach junijus anno 1627 compareerden Jacop Peeterss Rommen ende int bijwesen ende ten overstaen van Peeter Handrickxss van Gorp als voecht van de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Sebastiaen Handrickxss van Gorp ende Geriken Peeterssdrza ende Andries Peeterss als toesiender ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss Rommen.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.