Niclaes Adriaen Janssen (Claes Ariensz) Rosenbrand , † <7-1677.
Zoon van Adrianus Janssen (Adriaen Jans) Roosenbrant (?) en Cathalijna Arijaen Robben (Lijntken Adriaen Robben) (?) .


x Loon op Zand 13-8-1639 (otr Loon op Zand 19-7-1639)
    Maria Johannesse , * ±1615 .
x ?? ±1645
    Maria Peters van der Velde , * ±1625 .    

RECHTSBOVEN: De omgeving van Loon op Zand

Kinderen:
 1. Adriaentje Niclaessen Rosenbrand , * 1643 , ~Loon op Zand 15-4-1643 .
   Nicolaus Adrianus Roosenbrant liet met een Maria Joannes een dochter Adriana dopen op 150401643 in Loon op Zand.

   Adriaentje was gehuwd met Cornelis Span.

  x   Cornelis Span .

   Loon op Zand, 5-1-1679: Jan Niclaessen Roosenbrant, tevens voor zijn broers en zusters (Peeter Niclaessen Roosenbrant en Adriaentjen Niclaes Roosenbrant, gehuwd met Cornelis Span) en voor het onmondige weeskind van Dirck Claessen Roosenbrant, transporteert goederen aan Cornelis Janssen Wagemaker de jonge.


 2. Jan Claesz Rosenbrand , *Loon op Zand 1645 , ~Loon op Zand 26-11-1645 , † <1712 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 25-10-1671   Maria Ariens Bosscher , *’s-Grevelduin-Capelle ±1648 , ~’s-Grevelduin-Capelle 17-1-1649 , † <1680.
      Dochter van Adriaen Gerrits Adriaens Bosscher en Maeijcken Peeters .
   Otr. op 3-10-1671 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Marie Arien Boscher, j.d., en Jan Claessen Roosenbrant, j.m. geb. in Loon op Zand, beiden won. in Cap.

   Te Capelle is overleden Maeijke Peeters, wed. van Arien Gerits de Bosser. Haar erfgenamen zijn:
   - Jan de Bosser
   - Hendrick van den Gou x Dingentie de Bosser
   - Kinderen Dirck de Bosser
   - Kinderen Geerit de Bosser
   - Jan Claessen Roosenbrant x Maijken de Bosser za en hun kinderen
   - Aertie de Bosser za, overleden te Middelburg, Jan de Bosser is curateur. De boedel wordt verkocht, 31-12-1683.

   Capelle, 22-1-1684:
   Jan Adriaensen de Bosser, Hendrick van den Gou x Dingentie de Bosser als erfgenamen van Maijken Peeters, wed van Adriaen Gerits de Bosser voor 2/5, Adriaen Timmers, schout namens drie staecken weeskinderen: Dirck de Bosser, Gerit de Bosser en Jan Claessen Rosenbrant, wed. Maeijken de Bosser voor 3/5. Zij verkopen aan Hendrick van den Hoeck.
   Ten voors dage verkopen Jan Adriaensen de Bosser, Hendrick van den Gou x Dingentie
   de Bosser en Adriaen Timmers, schout, namens drie staecken weeskinderen: Dirck de Bosser, Gerit de Bosser en Jan Claessen Rosenbrant wed Maeijken de Bosser verkopen aan Niclaes van Thilborgh.

   Reportitie van de goederen van Maijken Peeters, wed. van Arien Gerits de Bosser, op 20-2-1685 in Capelle tussen de kinderen en de voogden van kindskinderen:
   - Jan de Bosser,
   - Hendrick van der Gou x Dingena de Bosser,
   - Jan Claessen Roosenbrant, wednr. Maijken de Bosser,
   - Het kind van Dirck de Bosser.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 4-2-1680   Huijbertje Gijsberts Hoeffnaegel , *Loon (NB) ±1655 , † <1730.

  5 kinderen


 3. Theodorus (Dirck Claessen) Rosenbrand , * 1648 , ~Loon op Zand 4-10-1648 , † <5-1-1679 .
   Op 5-1-1679 wordt genoemd "het weeskint van zaliger Dirck Claessen Rosenbrand".
   Theodorus, zoon van Nicolaus Adrianus Rosenbrants en Maria Nicolaus.

   Dirck Claessen, ook "Paenacker" genoemd, trouwde op 28-8-1672 in Capelle met Ariaentje Ariens Mick, j.d. van de Loonsedijck. Ondertrouw op 31 juli. Zij lieten in ’s-Grevelduin-Capelle op 7-5-1673 een dochter Marie dopen.

   Loon op Zand, 5-1-1679: Jan Niclaessen Roosenbrant, tevens voor zijn broers en zusters (Peeter Niclaessen Roosenbrant en Adriaentjen Niclaes Roosenbrant, gehuwd met Cornelis Span) en voor het onmondige weeskind van Dirck Claessen Roosenbrant, transporteert goederen aan Cornelis Janssen Wagemaker de jonge.

   Mari Dirckse Rosenbrandt trouwde op 28-10-1696 in Loon op Zand met Peeter Hendrick Nette.

  x Capelle (NB) 28-8-1672   Ariaentje Ariens Mick , *Loon op Zand ±1650 .
   Als weduwe zou Ariaentje Ariens Mick(el) hertrouwen met Nicolaes Peeters Verdissen.

   Ariaentje Ariens Mick(el).

   Nicolaus Petri Verdiesenn, ong. 30 j., tr. op 7-7-1680 in LoZ met Adriana Adriani, wed. Dirck Claessen Roosenbrant, beide geb. en won. LoZ.

   Loon op Zand, 31-12-1681:
   * Nicolaes, zoon van Peeter Adriaen Verdiessen, bekent schuldig te zijn aan Jan Nicolaes Roosenbrant als voogd over het minderjarig weeskind van Dirck Claessen Roosenbrant en Adriana Adriaensse Mickt, een bedrag van 63 gulden, 5 stuivers en 12 penningen. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 27 januari 1708 ingelost is bij Peeter Hendrix Neth, man van het genoemde minderjarige kind.
   * Jan, zoon van Nicolaes Roosenbrant, als voogd over het minderjarige weeskind van Dirck Classen Roosenbrant en Adriana Adriansse Mickel, sluit een overeenkomst met Nicolaes Peeters Verdissen, gehuwd met voornoemde Adriaentie.

   Loon op Zand, 4-9-1702: Nicolaes Verdiessen, geh.m. Adriana Ariense Mich, wed.v. Dirck Nicolaesse Rosenbrant, bekent schuldig te zijn aan de heer Cornelis Sprangers een bedrag van 350 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 7-6-1708 ingelost is.

  1 kinderen


 4. Peter Niclaessen (Peeter Claesen) Rosenbrand , * ±1650 , ~Loon op Zand 9-2-1651 , † >10-1709 .
   Petrus, zoon van Nicolaus Adrianus Rosenbrants en Maria Joannes, doopget. Dympna Cornelis.

   In "Schrevelduijn Cappel, hebben overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is aen en ten behoeve van Peeter Claesse Rosenbrant, spedialijck seecker huijsinge en hoff, gestaen ende gelegen binnen Schrevelduijn Cappel voorsr:, waervan west gelegen is Dhr: Adriaen
   Timmers Schout ter halve dwarssloot toe" dese sevende Februarij XVIc eenentnegentigh in Capelle.

   In Capelle "dese 1e Meert XVIc eenentnegentigh" compareerde voor Schout en Heemraden van Schrevelduijn Cappel hier onder genoemt
   "Peeter Claesse Rosenbrant, en heeft overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is, aen en ten behoeve van Niclaes van Tilborgh, seecker huijsinge en hoff, gestaen ende gelegen binnen Schrevelduijn Cappel voorsr:, waer van west gelegen is Dhr: Adriaen Timmers Schout ter halve sloot toe".
   Opden 29e Februarij 1692 soo compareerde Peeter Claessen Roessenbrant, den welcke bekende van den tweede termijn, wesende 90 gl voldaen te sijn door handen van Niclaes van Tilborgh.
   Opden 24e Januaeij 1700 soo bekende Peeter Claasen Roosenbrant vanden tienden en laatste termijn met negentigh gl. voldaen te wesen.

   Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van ‘s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Meelsen van Dam, den welcke verclaerde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende rechtnis, aen ende tot behoeff van Peeter Claesen Roosenbrant, seecker binnen dijckse delle gelegen ten weste vande Nieuwvaert alhier, groot ontrent drie hont ifte soo groot ende cleijn als de selve aldaer gelegen is, belent noorden Peeter Adriaensen de Jongen, Suijden Jan Dircxhen Smits, streckende vander halver Nieuwvaert aff, westwaerts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte met recht daer uijtgaende, voorts gelooft den voornoemde vercooper den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naer den rechte vanden Landen, ende alle voor commer ende calangie aff te doen tot Nieuwjaer 1695. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 30e Augustus 1694.

   Opden 13e 9ber. 1703 [in Capelle] soo bekende Peeter Claasen Roosenbrant van [een] willeceur met intrest voldaan en betaalt te wesen.

   Compareerde voor Schouth ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peter Claasen Roosenbrant, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff Nicolaas Jansen Roosenbrant sijne neve, woonende tot Loon, seecker binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, belent Zuijden Jan Dircxsen Smits, noordrn Peter Leempoel, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr. delleken te vrije ende waaren naar den regte van Zuijrhollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1710 toe. Coram Adriaan van Andel Schouth, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 20e november 1709.

  x ±1680   Neeske Govers van den Opper .
   Otr. op 27-12-1679 in Waspik.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.