Barent Ariense (Baernt Ariensz) Saan , † ±1635.
Zoon van Adriaen Barentse (Arije Baerntsse) Saen en Ariaantje Floren (Aentgen Sanen) .


× ±1620
    Willempje Willems (Willemtgen Wilms) Craeij , * ±1598 , † <1667.
Kinderen:
 1. Willem Barenden (Willem Barents) Saan , † ±1672 .

  × Groot-Ammers 17-11-1658   Margje Cornelisse Bas , *Opperstok ±1635 , † ±1715.

  5 kinderen


 2. Adriaen Barentsz Saan , † <1678 .

   Ammerstol, getr. 27-09-1665: Arien Barentsz., wedr. van [..] tot Kleinammers en Annigje Goosens, wedu van [..] tot Bergambach.

   Ammerstol 23-7-1667:
   - Cornelis Pietersz. van Staveren, voor de helft gerechtigd in een stuk land in Ammerstol,
   - Cornelis Tonisz Saen voor een vierde deel van de andere helft,
   - Arijen en Huijch Bastiaensz Saen, eveneens voor een vierde van de andere helft,
   - Arijen en Tonis Barentsz voor zichzelf en z.st.m. voor Heyndrick Barentsz en Willem Barentsz, mede voor een vierde van de helft en tenslotte
   - Bastiaen Dannisz, getrouwd met Jannichie Thonis en Heyltgen Tonis, wede van Mr Cornelis Hoffstat, zo nodig geass. met gemelde Bastiaen Dannisz, haar zwager, voor een vierde van de helft;
   Allen erfgenamen van Crijntje Sanen in haar leven wede van Arijen Aertsz, dragen over aan Pieter Gerritsz Stam de eigendom van een kampje land aan de Nieuwe Weteringh. Str. van. de halve Nieuwe Weteringh af Zw. tot de halve dwarssloot toe.

  × Ammerstol 1671   Aaltje (Aeltgien Teunis) de Vries , *Ammerstol ±1650 , † <10-1683.
      Dochter van Teunis Cornelisz (Thonis Cornelisz) (de) Vries (?) en Marrigje Harmens (Maertgen Hermens) (?).
   Otr. op 12-9-1671 in Ammerstol.
   Ammerstol, ondertr. 12-09-1671: Arien Barentsz. Zaen, van Ammerstol meerderjarig, en Aeltje Teunis, van Ammerstol minderjarig (zij geass. met haar moeder Merrichje Harmensen en haar oom Leenert Cnelisen).
   Kinderen: Willempje en Ariaantje.

   Ammerstol, 22-6-1677:
   Maertjen Cornelis, wede. van za. Willem Barentsz, heeft in vrij eigendom overgedragen aan Teunis Barents Saen en aan Aeltgien Teunis, wede van Arien Barents Saen haar (Maertgiens) vierde deel in het huis en erf in Ammerstol, waarin Teunis Barents Saen en Aeltgien Teunisz voornoemd wonen, en dat gekomen is van haar mans moeder Willemtje Willems, overleden in Ammerstol. Str. van de halve Achterwegh Zw over de Hogendijck tot in de diepte van de Leck. Bel. O: Maertgien Cornelis voornoemd W: Govert Ariensz Pater en Neeltje Pieters c.s.

   Ammerstol, 10-9-1683:
   Cornelis Cornelisz de Vries, overleden in Ammerstol, heeft bij testament nagelaten aan Maertje Frederijckx, zijn dienstmaagd, al zijn goederen. Met dien verstande, dat bij overlijden van beiden de overgebleven goederen door de erfgenamen volgens testament daarvan gemaakt gedeeld zouden worden. Jan Pietersz Cocq, als echtgenoot van Maertje Frederijckx, komt overeen met de erfgenamen van Jan Dirckx Steenplaets, gehuwd met Jannitje Leenders, dochter van Leendert Cornelisz de Vries, Hermen Teunisz, Cornelis Teunis, Jan Willemsz., gehuwd met Jannitje Teunis, en Teunis Barents Saen als oom en bloedvoogd van de twee weeskinderen van Aeltje Teunis, om hen uit te kopen.

  2 kinderen


 3. Teunis Barentsen (Tonis Barenden) Saan .
  Tonis Barenden trad op als getuige bij het huwelijk van Bastiaen Janssen Ruijter , de ondertrouw van Barent Hendricksen de Bruijn , de ondertrouw van Jan Hendricksen de Bruijn .

   Soo hebben onderschreven deurwaerder dachvaerdinge gedaen in absentie van Willem Barenden, aen de huijsevrouw van Evert Willems, die het aen nam, hem te seggen, die het voor Arij Barenden Cock aennam, ende Cock aen Teunis Barenden seijde aen de huijsvrouw van Hendrick Barenden, die tot antwoort gaf, ick weet daer niet van, tis wel, actum dese 24 julij 1666 in Ammerstol.

   Ammerstol, 31-12-1674:
   Cornelis Teunissen Saen van Ammerstol draagt in eigendom over aan Teunis Barende Saen van Ammerstol een hennepwerf onder Ammerstol in Gerrit Aerden Weer. Str. van de halve dwarssloot Zw. tot Neeltje Pietersz en Govert Paters erf. Bel. O: Jan Teunissen Saen. W: Grietje van Oosten.

   Ammerstol, 15-5-1676:
   Arijen Cornelisz Nieupoort en Theunis Barentsz Saen hebben als benoemde curators over de insolvente boedel van za. Cornelis Thonisz Saen overgedragen aan Pieter Gerritsz Rootbaert de eigendom van:
   a) Griending, 3 quartier, onder Ammerstol. Str van de halve sloot van Jan ’t Hooft Zw tot het land van Thonis Geerloffsz. Bel. O: Pieter Boochje W: Cornelis de Vries;
   b) Griending achter de kerk van Ammerstol, groot ½ h en ½ quartier.
   Str. van de halve dwarssloot Nw tot de griending van Barent Ariensz de Bruin Bel. O: Thonis Barentsz W: Dirck Flooren.

   Ammerstol, 22-6-1677:
   Jan Teunissen Saen, won. op de Steenplaats, ter eenre en Adriaen Cornelisz Nieuwpoort als gestelde curator van de desolate boedel van za. Cornelis Teunissen Saen, overleden in Ammerstol, ter andere,
   zijn samen voor schout en schepenen verschenen:
   a) Adriaen Nieupoort heeft in eigendom overgedragen aan Teunis Barentsz Saen, Ariaentijn Barents en Aeltje Teunis de Vries, allen won. in Ammerstol, 1 mr, weiland, zijnde het westelijke deel van de Buttercamp onder Ammerstol gelegen. Str. van de halve nieuwe weteringh Zw tot de halve dwarssloot van Jan Andriessen.
   b) Jan Teunissen Saen heeft in eigendom overgedragen aan Juff. Maria van der Burgh en Juff. Ingna Botters, wede van za Johannus van der Burgh, beiden wonende in Schoonhoven: Huis in Ammerstol aan de Hogendijck. Bel. O: Teunis Geerrloffs W: Pouwels Willemsz van de Vliet c.s. Nw tot de eigendom van Pieter Ariensz Boogje.

   Rekeningh bewijs en Reliqua, die bij deser sijn doende Gover Ariens Pater en Teunis Barends Saan, Burgemr. in de tijt van hare ontfang ende uijtgeeff, van de jare 1678. Ontfang o.a. Twee kinderen van Jan Ariens Saen begraven voor het openen van de graven t samen 0-12-0.

   Ammerstol, 16-10-1681: Jan Gerritsz Bouwmeester, won. in ‘s Gravenhage, en Adam Dirckx, won. op het Schoonhoofsche Schoor, hebben getransporteerd ten behoeve van Teunis Barentsz Saen, won. in Ammerstol: een griendje, ca 1 quartier h, gelegen over de Achterwegh achter Govert Pater. Str. van de halve Achterwegh Nw tot Maertje Cornelis griending. Bel. O: Goovert Pater W: Cornelis Joppen.

   Ammerstol, 10-9-1683:
   Cornelis Cornelisz de Vries, overleden in Ammerstol, heeft bij testament nagelaten aan Maertje Frederijckx, zijn dienstmaagd, al zijn goederen. Met dien verstande, dat bij overlijden van beiden de overgebleven goederen door de erfgenamen volgens testament daarvan gemaakt gedeeld zouden worden. Jan Pietersz Cocq, als echtgenoot van Maertje Frederijckx, komt overeen met de erfgenamen van Jan Dirckx Steenplaets, gehuwd met Jannitje Leenders, dochter van Leendert Cornelisz de Vries, Hermen Teunisz, Cornelis Teunis, Jan Willemsz., gehuwd met Jannitje Teunis, en Teunis Barents Saen als oom en bloedvoogd van de twee weeskinderen van Aeltje Teunis, om hen uit te kopen.

   Teunis Barentsen Saen werd in 1694 genoemd als oom en vooght van Willemijntie Ariens, j.d. van Ammerstol.
   Teunis Barentsen Saen werd om 1696 genoemd als voogd ofte oom van Jan Hendricksen de Bruijn (een zoon van Teunis’ zus Ariaantje Saan).

   Ammerstol, 1-7-1686:
   * Claes Ariens en Aertgie Huygen, man en vrouw, hebben met toestemming van de daartoe bevoegde personen verkocht aan Teunis Barende Saen, getr. hebbend Maertje Lammerts, wede van Jan Corn.
   ‘t Hooft, een schuur, erf en boomgaard gelegen aan de N. en W. zijde van ‘t huis gekomen van de voorst. Jan ‘t Hooft gelegen in de GrooteKerckstraet in Ammerstol. Aangezien hierdoor de
   "vertigtinghe" aangegaan door Aertjen Huygen en haar kind Snel Jansz Snel van 21-1-1677 zou verminderd kunnen worden, verbinden voorst. Claes Ariens en Aertgen Huygen in ‘t bijzonder een griend haar alleen toebehorend, gelegen in de Groote Geer groot ½ mr., bel. 0. Arien Dirckx c.s., W. Willem Hendericks c.s.
   * Claes Ariens, gehuwd met Aertjen Huijgen, wede van Jan Snel, draagt in vrije eigendom over aan Teunis Barende Saen:
   a) Schuurf erf en boomgaard. Bel. W en N: Maertje Lammerts wede van Jan Cornelisz ‘t Hooft in de Groote Kerckstraet in Ammerstol.
   b) Griending, genaamd de Hoogegrient, zijnde de helft van 2½ h. gelegen aan de Oostzijde van het Hoppelant. Str. van de halve dwarssloot af Nw tot Snel Jansz Snels gedeelte.
   Bel. O: Govert Pater W: Sijbert Wouters c.s.

   Ammerstol, 1-1-1678: ondertr. Echbert Harmensen van Swoll, meerderjarig j.m. soo hij noch vader en moeder hebbende ende Annichie Pieters, j.d. van Kleijn Ammers (geass. met Teunis Bastiaensen, haar stiefvader, en Lambert Hendriksz. haer oom, att. in het concent van haar moeder tot dit huwelijk) 1e procl. 1 jan, getr. 23-jan.
   Ammerstol, 28-10-1694: ondertr. Bastiaen Janssen, j.m. (geass. met zijn moeder Jannichje Teunis weduwe) en Willemijntie Ariens, j.d. beijde van Ammerstol (geass. met haar oom en vooght Teunis Barentsen Saen), getr. 13 nov.
   Ammerstol, 27-04-1696: ondertr. Jan Hendricksen de Bruijn (meerderjarig, geass. met zijn voogd ofte oom Teunis Barentsen Saen) en Maria Jacobs den Bonser, beijden van Ammerstol (minderjarig, geass. met haar moeder Teuntje en haar vader Jacob Teunissen den Bonser), getr. 12 mei.

  × Ammerstol 13-5-1685   Marrichie Lamberts , *Ammerstol ±1660 .
      Dochter van Lammert Hendricksen (??) en Marritgen Pieterse ( Visscher) (??).
   Otr. op 28-4-1685 in Ammerstol.
   Ammerstol, 28-4-1685 ondertr. Teunis Barentsen Saen, j.m. en Marrichie Lamberts, wedu. van Jan Cnelissen ‘t Hooft, beijde van Ammerstol, getr. 13 mei.

   Maertje Lammerts wede van Jan Cornelisz ‘t Hooft in de Groote Kerckstraet in Ammerstol.

   Ammerstol, 1-7-1686:
   Claes Ariens en Aertgie Huygen, man en vrouw, hebben met toestemming van de daartoe bevoegde personen verkocht aan Teunis Barende Saen, getr. hebbend Maertje Lammerts, wede van Jan Corn. ‘t Hooft een schuur, erf en boomgaard gelegen aan de N. en W. zijde van ‘t huis gekomen van de voorst. Jan ‘t Hooft gelegen in de Groote Kerckstraet in Ammerstol. Aangezien hierdoor de "vertigtinghe" aangegaan door Aertjen Huygen en haar kind Snel Jansz Snel van 21-1-1677 zou verminderd kunnen worden, verbinden voorst. Claes Ariens en Aertgen Huygen in ‘t bijzonder een griend haar alleen toebehorend, gelegen in de Groote Geer groot ½ mr., bel. 0. Arien Dirckx c.s., W.
   Willem Hendericks c.s.

  × Ammerstol 9-11-1687   Marrigje Leenderts .
   Otr. op 19-10-1687 in Ammerstol.
   Ammerstol, 19-10-1687 ondertr. Teunis Saen, meerderjarig j.m. en Marrichie Leenerts, j.d. van Leckerkerck, meerderjarig dochter, getr. 9-nov.


 4. Hendrick Barende Saan .

   De deurwaerder van de gemene middelen wort bij dese versocht ende geauthoriseert, uijtten name ende van wege Cornelis van Staveren als geauthoriseerde van de impost opt bestiael over Ammerstol, van de termijn in gegaen den 1e aug 1665 voorleden, hem te vervoegen bij den persoon ofte ter woonplaets van Arije, Willem, Theunis ende Hendrick Barende, alle woonende op Ammerstol voornt, erfgenamen van Willemtgen Saenen, in haer leven wed. van Govert Sijbrantse, deselve te dachvaerden voor de Heeren Schepenen, commissaressen der stede Schoonhoven, jegens woensdag, dat wesen sal de 28e deser maent julij 1666, naer de middach de clocke twee uur, ofte dan geen rechtdach sijnde, de eerste rechtdach voor de Heeren Schepenen, Commissarissen daeraen volgende, omme te aenhooren soodanige eijsch ende conclusie, ten sine de gedaagden op de vierde deser mant junij een half beest hebben gehaelt van dese stede Schoonhoven ende deselve gebracht op Ammerstol voornt.
   Ende deselve gebracht op Ammerstol voornt, ter sterfhuijse van de voorn. Willemtgen Saen, sonder hetselve de pacht bekent te maecken ofte billet van dien vertoont te hebben. Contrarie de cod op de impost van bestiael geemaneert, de deurwaerder doet de citatie presenterent copie tot costen van de gedaagden ende verclaerteert zijn wedervaren, actum den 9e junij 1666, Cornelis van Staveren.

   Soo hebben onderschreven deurwaerder dachvaerdinge gedaen in absentie van Willem Barenden, aen de huijsevrouw van Evert Willems, die het aen nam, hem te seggen, die het voor Arij Barenden Cock aennam, ende Cock aen Teunis Barenden seijde aen de huijsvrouw van Hendrick Barenden, die tot antwoort gaf, ick weet daer niet van, tis wel, actum dese 24 julij 1666 in Ammerstol.

  1 kinderen


 5. Ariaantje (Ariaentijn Barents) Saan , * ±1630 .

   Ammerstol, 22-6-1677:
   Jan Teunissen Saen, won. op de Steenplaats, ter eenre en Adriaen Cornelisz Nieuwpoort als gestelde curator van de desolate boedel van za. Cornelis Teunissen Saen, overleden in Ammerstol, ter andere,
   zijn samen voor schout en schepenen verschenen:
   a) Adriaen Nieupoort heeft in eigendom overgedragen aan Teunis Barentsz Saen, Ariaentijn Barents en Aeltje Teunis de Vries, allen won. in Ammerstol, 1 mr, weiland, zijnde het westelijke deel van de Buttercamp onder Ammerstol gelegen. Str. van de halve nieuwe weteringh Zw tot de halve dwarssloot van Jan Andriessen.
   b) Jan Teunissen Saen heeft in eigendom overgedragen aan Juff. Maria van der Burgh en Juff. Ingna Botters, wede van za Johannus van der Burgh, beiden wonende in Schoonhoven: Huis in Ammerstol aan de Hogendijck. Bel. O: Teunis Geerrloffs W: Pouwels Willemsz van de Vliet c.s. Nw tot de eigendom van Pieter Ariensz Boogje.

  × ±1655   Hendrik Barents de Bruijn .
   Wsl. zijn zij de ouders van Jan, Barent en Willem de Bruijn.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.