Cornelis (Cornelis Willemse) Saan , * 1667 , ~Ammerstol 20-2-1667 , † ±1750.
Zoon van Willem Barenden (Willem Barents) Saan en Margje Cornelisse Bas .


× Ammerstol 28-9-1698 (otr Ammerstol 12-9-1698)
    Lijsbeth Henderickx Spijckerman , * ±1673 , ~Ammerstol 28-1-1674 , † 1733.

RECHTSBOVEN: De omgeving van Ammerstol.

Kinderen:
 1. Willem (Willem Cornelisz) Saan , * 1699 , ~Ammerstol 29-3-1699 , † >1762 .

  × Ammerstol 5-9-1728   Johanna (Anna Ariense) de Pater , * ±1699 , ~Ammerstol 8-2-1699 , † 1-1734, [] Bergambacht 25-1-1734.
      Dochter van Arien Govertsz de Pater en Maria Claasse Beenhacker .
   Otr. op 23-7-1728 in Ammerstol.

   Johanna/Anna Ariens de Pater.

   Ammerstol, 19-2-1736:
   Willem Cornelisz Saen, won. Ammerstol, wdr. van Johanna Arijensz Pater, als vader van de drie weeskinderen, met namen: Willemijntje ca 7 j, Marija ruim 5 j en Cornelis Willemsz ruim 3 j, ter eenre en Hendrik Zaene en Govert Pater als test. voogden over de kinderen.
   Willem onderhoudt de kinderen. Bij Mondigheid: 2 gouden ringen, een rist bloetkraelen met een goude boodt, 2 goude spelde, enz. Hij krijgt de boedel.

   Comt Voor Schout en Schepenen Meijnsie de Pater, Hendrik Saan, als in huwelijk hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, Cornelis Loore als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, en Willem Saan als in huwelijk gehad hebbende Anna de Pater, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en Maria Beenhacker, dewelke verklaarde de voorstaande staat en inventaris te hebben doen maken en beschrijven na haar beste kennis en wetenschap, sonder iets agter gehouden te hebben. Gedaan en gepasseert ter regtskamer van Ammerstol. 27 julij 1750

  × Ammerstol 18-3-1736   Annigje Jansse van der Peijl , * ±1713 , ~Groot-Ammers 7-1-1714 .

  9 kinderen


 2. Barent Saan , * 1701 , ~Ammerstol 10-4-1701 , † ±1701 .


 3. Barent Saan , * 1702 , ~Ammerstol 16-4-1702 .

   Voor Jan Smits Pz Secr. en Jan Vermeulen en Willem Verschoor, Schepen van Ammerstol, compareerden Cornelis de Jong, Arij Willemse Verkerk, Barend de Bruijn, Jan Dubbeldam de Jonge, Gerrit Verkerk, Hendrik de Bruijn, Pieter de Bruijn, alle van competente ouderdom, verklaarden op Zondag 19-7-1795 te zijn ontboden bij Willem Barendse Sanen en zijn zuster Marrigje Barendse Sanen, beide present in de huijsinge van Hendrik de Bruijn, Willem gesond, zijn zuster ziek te bedde, beijde hun verstand gebruijkende, dat zij genegen waren omme van hare na telaten goederen te disponeren, enz.


 4. Hendrick Cornelisse Saan , * 1704 , ~Ammerstol 24-2-1704 .

   Meijnsje de Pater, Hendrik Sanen X Christina de Pater, Dirk de Pater, Cornelia Loren X Goverina de Pater, geven aan dat hun ouders za Arij Goverde Pater en Maria Beenhacker, enige minderj. kindskinderen hebben nagelaten. Zij verzoeken voogden aan te stellen, om samen met de overige erfgenamen, de roerende en onroerende goederen te verkopen. Voogden: Dirk de Pater en Hendrik Sanen, omen van de minderj. kindskinderen.

   Op huijden den 27e sep 1751 was sprake van Hendrik Sanen en Willem Sanen, wonende onder Ammsterstol.

   Ammerstol, taxatie van 1762: De helft van een half huijs en erve, staande als voren aan de Agterweg, bel; t.o. Huijg de Man, t.w. Willem Cornelisse de Jong wordende in huure gebruijkt bij Hendrik Sane; getaxeert 50.0.0.

  × Ammerstol 6-3-1729   Christijntje (Cristina Ariens) Pater , * 1700 , ~Ammerstol 12-12-1700 , † Ammerstol 1762.
      Dochter van Arien Govertsz de Pater en Maria Claasse Beenhacker .
   Kinderen: Cornelis, Barent en Marijtje.

   In Ammerstol op 2-11-1750 comp. Meijnsje de Pater, Hendrik Saan, als in huwelijk hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, Cornelis Looren als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, en Willem Saan als in huwelijk gehad hebbende Anna de Pater, nog de voorn. Dirk de Pater en Hendrik Saan in qualiteit als voogden over het minderj kind van wijlen Govert de Pater, allen te zamen erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en Maria Beenhacker, de welke verklaren in die qualiteitt na gedane publ. veilinge, verkocht te hebben in volle vrije eigendom aan Abraham Rustman, won alhier, een huis en erve, staande en gelegen onder deser Ambagts heerlijkheid aan de Agterweg, strekkende voor een gedeelte voor van de halve Agterwegsloot af, zuid tot de halve vijver toe, bel; ten o de Dijk, ten w het huis van Jacob Cornelis Visser, met nog een hoekje land, gelegen benoorden Boeistoep, belast met omtrent 2½ roede Schoordijk op het Ammerse Schoorerve boven het huis van Arij Claesse.
   Staat van preferentie van de gelden voort komende van de insolventen boedel van wijlen Christina Pater, in haar leven wed. van wijlen Hendrik Saanen, gewoond hebbende alhier, in de maand Aug 1762 te Amm. overleden, waarvan bij slot van rekening door Pieter Smits in qualiteit als curateur ten overstaan van Schepenen van Amm. voorn. den 6e sep 1673, is komen overschieten de somma van 105 gld 8 st. 10 penn.

   Onder conditien en voorwaarden heeft Pieter Smits in qualiteijt als aangestelde curateur van den insolventen boedel van wijlen Christina Pater, in haar leven wed. en boedelhoudster van Hendrik Sanen, overleden te Ammerstol, publiek verkocht;
   Delfs aardewerk, glasen, trekpotten, pullen, kommen, een kannigje met een tinne lid, schotels, rakken, 2 schilderijen, een spiegel, een lantaarn, 2 schoorsteen kleeden, vleesblok, voetenbank, krukstoel, tafels, stoelen, een zaag, een bijl, riek en graaf, ijsere potten, kopere kandelaar en blaker, ketels, peperdoos, lepels, asschop, blaaspijp, gordijnen, bed en peule kussen, deekens, vrouwe kleederen.
   Aldus dese verkooping gedaan, door Pieter Smits als curateur int hooft gemeld, ten overstaan van Jacob Boogje en Adriaan Janse Bode Schepenen van Ammerstol den 1e feb. 1763.

   Ammerstol, 30 julij 1763: Voor Huijg Kok en Pieter Schenk compareerde Pieter Smits in qualiteijt als aangestelde curateur in den insolventen boedel van wijlen Christiana Pater, in haar leven wed. en boedelhoudster van Hendrik Zanen, overleden te Ammerstol.
   De welke verklaarde te hebben getransporteerd aan Cornelis Hendrikse Zanen, een huijs en erve, boomgaard en buijtenland, staande onder Ammerstol, strekkende van de halve Agterweg suijd aan over de hogedijk, tot de diepte van de Lecq, bel: t,o, Jan Blom en Huijg Kok, t.w. Joost Verschoor, met de steeg daaraan behoorende, leggende op de oostsijde vant erf agter het huijs.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.