Adriaen Barentse (Arije Baerntsse) Saen , * ±1543 , † ±1595.
Zoon van Baernt .


x ±1565
    NN. (de Pest).
x ±1575
    Ariaantje Floren (Aentgen Sanen) .
Kinderen:
 1. Barent Ariens (Baernt Ariensz) Saan , † ±1635 .

  x ±1620   Willempje Willems (Willemtgen Wilms) Craeij , * ±1598 , † <1667.

  5 kinderen


 2. Marrichgen Ariense Saen (Marichgen Sanen) , † <2-1627 .
   Ammerstol, 24-1-1627:
   Op huijden heeft Jan Huijbersse Caps, wonende tot Ammerstol op den een,
   Ende Arien Willemse, hem vervoegende ende hem sterck maeckende voor Willem Jansse Craeijer, als getrout hebbende Aerjaengen Ariens, Baernt Ariensse ende Theunis Ariensse voor haer selve,
   Arien Ariensse als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen ter andere sijden.
   Als erfgenamen van Merchgen Ariensse, mitten anderen in vrientschappen geaccordeerd, ende eerwels gegrontloot, nopende de onroerende goederen bij d voorn. Merchgen Ariens mitter doot geruijmde ende achtergelaten.

   Marrigje trouwde rond 1600 met Jan Huijberrts Caps.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 25e junij 1596:
   Compareerde voor Schepenen onderschreven
   - Ariaentgen Floren, wed. wijlen Arien Baerntse Saen, geassisteert met Arien Goethert voor haer selven ende in dese vervangende haer onmondige kijnderen,
   - Willem Janse als man en voocht van sijne huijsvrouwe ende Marichgen Ariense, geassisteert met Gielis Berrits Schout, haren gecoren voocht in dese,
   tsamen erfgenamen van Arien Barentse Saen za. respective vader ende schoonvader ende Adriaen Wouterse ende transporteerde, cederende voor haer ende hare erven Evert Ariense ende sijne erven, alsulcke erven als sij leggende hebben op Ammers, daer zuijtwaert Anthonis Gerritse Ruijter ende noortwerts Arien Wouterse naest gelegen sijn, voor sooveel zij elcx daerinne gerechticht zijn, ende sij comparanten verwegen daer off ende vaa alle rechts haer daeraen was competerende, tot behoeff van Evert Ariense voorsch. ende
   bekende daervan voldaen te zijn, wel verstaende soo verre Evert Ariense compt te overlijden, sonder sijn erven achter te laten, soo zal dese helft comen tot behoeff van Ariaentgen Floren voorn. de
   andere helft tot behoeff van de kinderen van Arien Baerntse voorn. sonder arch.
   Actum de 25e junij 1596 ten overstaen van Wouter Ariaense ende Jan Willemse Borgemrs. Thonis Janse Blom ende Arien Goethert Schepenen tot Ammerstol.

   Ammerstol, 17-1-1597: Nog een roeyendeel samen met Neel Bassen kinderen op de oude Lecke is gekocht door Marichgen Sanen voor 2 g 11 st; borg Pieter Baernden.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 13e julij 1599:
   Marchgen Sanen eijseresse contra Crijn Sijbertse ged. om te hebben restitutie van drie gld van opgebeurde penn. van hoij, cum exp.
   Schepenen condemneren de eijseresse hare eijsch ten naesten rechtdach te bewijsen.

   Ammerstol, 17-1-1597: Nog een roeyendeel samen met Neel Bassen kinderen op de oude Lecke is gekocht door Marichgen Sanen voor 2 g 11 st; borg Pieter Baernden. Gecasseerd op 3-10-1597.

   Ammerstol, Rechtdach geh
   ouden den 9e nov 1599
   Crijn Sijbertse eijser contra Marichgen Sanen ged. om te hebben betalingen van vijftalve gld van huer, cum expensis. Marichgen Sanen eijseresse contra Crijn Sijbertse, ged te procheren. Schepenen condemneren de ged de geeijste penn. den eijser te restitueren. Schepenen condemneren Marchgen Sanen in de boeten daer toe staende, vermits sij onbehoorlick aen de vierschaeren gesproken heeft.

  x   Jan Huijbersse (Jan Hubertse) Caps , † >1629.

   Soo is sulx dat Jan Huijberts Caps in regten betrocken is geweest voor dat Geregt van Ammerstol.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden 20e april 1611:
   Jan Huijbertsse Caps eijser, als pachter van de sterke accijns van Ammers. Contra Frans Cornelisse, ged. sententie te begeeren, alsoo parthijen nijet geaccordeert zijn.
   Schepenen parthijen gehoort, verclaeren, dat Frans Cornelisse zal betalen de helft van de pacht, voor de stercke accijns. Compenseren de costen om redenen.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 20e meije 1613:
   Bastiaen Melchiorsse, als man ende voocht van zijn huijsvrouwe ende als t recht hebbende van Huijbert Claesse, als man ende voocht van zijn huijsfrouwe t samen, mede erfgenamen van Anthonis Gerritsse Ruijter, eijsers. Contra Jan Huijbertsse Caps eijsch doende om te hebben van 10 jaren huijshuijre t jaers 10 gld ofte zoo min ofte meer als Schepenen bevijnden zullen te behooren, over t gebruijk vant vierde paert van de huijsinge ende erve, daer hij ged. op ende inne woont, cum expensis. In state.

   Ammerstol, 27 jan. 1617: Ick Jan Huijbertse Caps, wonende tot Ammerstol, bekennen ende belijde bij dese voor mijn ende mijne erve ofte nacomenlingen wel ende deuchdelick schuldich te wesen, Leendert Ellertse wonende tot Stolwijck, sijne erve, de somme van 300 gld. uijt saecke van deuchdelicke geleende penn. welcke somme ick Jan Huijbertse sal onderhouden anderhalf 100 gld. twee jaren, ende die op te leggen Sinte Pieter anno 1619 met die intresse van de hondert, vijf gld. ende de andere 100 gld op te leggen anno 1620 in handen van Leendert Ellertse Actie vercrijgende soo stellen ick Jan Huijbertse mijn persoon ende alle mijn goederen gewonnen ende ongewonnen, generalijck ende specialijck nu ten tijt hebbende of namaels vercrijgende, maeckende tselve sulckert allen regten ende regteren met de kosten vercommen doende.

   Jan Hubertse Caps werd vaak voor het gerecht van Ammerstol gedaagd.

   Ammerstel, Rechtdach gehouden den 18e april 1622:
   Gerrit Cornelisse jonge Rootbaert, eijser. Contra Jan Huijbertse Caps, gedaagde eijsch doende, omme betaeling te hebben ter somme van 3-16-0, als reste van meerder somme van verdient arbeijtsloon ende bij provisie namptisement, mit ten costen. De gedaagde wert gecondemneert int eerste default, overmits hij ofte eijmant van zijnent wege nijet compareet ende verleenen de eijser een ander citatie.

   Ontf. van Jan Hubertse Caps van de huer vant kerkhoff, verschenen martinij 1624: 7-2-0.
   Over 1627 ontf. van Jan Caps vant huijs erffgen ende van stads bier impost te samen: 2-5-0.

   Op 24-1-1627 in Ammerstol is Jan Huijbersse Caps ten gelot gevallen, zeecker stuckge land mit den oostersen acker gelegen achter Pieter Baerntsse ende verongelt moet werden in mergenboeck t samen voor eene mergen lants, des zal hij nemen tot zijn lasten, den schulden van
   wegen den gemeenen boedel een somme van 25 gld en hij betaelen moet aan Jacob Aerts Dircxe, ende zal ook moeten gedogen dat den westersen acker sijn gans ende rijpeden zal hebben vuer den voorn. oostersen acker, mitgaen staen rijden ende lijdenende jagen, sonder eenig hinder ofte letsel van ijemanden, sijn oock condsten dat de eijgenaer van de westersen campgen zal vermogen de andere in geheel van t de sloot te graven ofte leggen, tot zig behoeft de tijt van twee eerst comende dan datum deser, ende langer niet sonder contraditie van ijemand. Item zal Jan Huijbertsse Caps noch hebben ende behouden het oostersen campgen gelegen over de achterweg, te verongeld voor drie hont streckende van de halve achterweg aff, tot Gijsbert Govertsse campgen.

   Ammerstol, 29-4-1630:
   Jan Hllbertsz Caps heeft opgedragen aan Snel Hermansz, oud-burgemeester van Ammerstol: Kamp land, gelegen in Ammerstol, te verongelden voor 3 mr. Str. van Snel Hermansz griending tot de halve Nieuwetering toe.
   Bel. O: Molenweer W: Willem Jansz Craey.
   Belast met een rentebrief van f 300 hoofdsom, toekomende aan Pieter Ariensz Montanis, Borger te Schoonhoven, en voorts met gewone lasten en ongelden met ca 1 voet en 1 duim Hogendijck, genaamd Winning, gelegen boven Broecksteech; en ca 1 roe en 1 voet Puttevliet, welke Snel Hermansz tot zijn last neemt.


 3. Bastiaan Ariens (Bastiaen Ariense) Saan .

   Bastiaan’s vrouw is onbekend. Hij had de volgende kinderen: Huig, Arie, Anna en Teunis. Zijn zoon Arien Bastiaense Saen werd burgemeester van Ammerstol.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 28e nov 1655:
   Arien Glaesse wonende in Molenaers, als oom ende bloetvoocht, metten Schout als oppervoocht van de naergelaten weeskinderen van Trijntge Jans za. eijsers. Contra Arien Bastiaense Saen, gedaagde, eijsch doende.
   De eijser concludeert tot betaling van 105 gld, per reste van een coop van een stuck land, die hij ged. gecocht heeft van de voorn. voochden ten overstaen van de Gerechte deser Heerlickheijt, t geen verleden St Jacob 1654, de helft verschenen was, mitsgaders de laatste termijn verscheen St Jacob 1655, metten intresse daer beneffens, cum expensis.
   De Schout als oppervoocht, versocht sententie.
   Schepenen vermits de non comparitie van de ged. verleenen het eerste default met een tweede citatie.

  4 kinderen


 4. Crijntje Ariens Saan , † <1666 .
   Ammerstol, 7-3-1665:
   Crijntgen Sanen, zonder descendenten overleden, heeft de volgende onroerende goederen nagelaten, aangebracht door Willem Barentsz en de andere collaterale erfgenamen:
   a) een stukje land, gelegen in ’t Brieder (?) weer in Ammerstol.
   Bel. O: Arien Pietersz Visscher. W: Gerrit Stam.
   b) 2 h. en 41 roe in griending en werf.
   c) ¼ deel van de Broecksteech onder Bergambagt.

   Ammerstol 23-7-1667:
   - Cornelis Pietersz. van Staveren, voor de helft gerechtigd in een stuk land in Ammerstol,
   - Cornelis Tonisz Saen voor een vierde deel van de andere helft,
   - Arijen en Huijch Bastiaensz Saen, eveneens voor een vierde van de andere helft, - Arijen en Tonis Barentsz voor zichzelf en z.st.m. voor Heyndrick Barentsz en Willem Barentsz, mede voor een vierde van de helft en tenslotte
   - Bastiaen Dannisz, getrouwd met Jannichie Thonis en Heyltgen Tonis, wede van Mr Cornelis Hoffstat, zo nodig geass. met gemelde Bastiaen Dannisz, haar zwager, voor een vierde van de helft;
   Allen erfgenamen van Crijntje Sanen in haar leven wede van Arijen Aertsz, dragen over aan Pieter Gerritsz Stam de eigendom van een kampje land aan de Nieuwe Weteringh. Str. van. de halve Nieuwe Weteringh af Zw. tot de halve dwarssloot toe.

   Arien Aertsz. wordt op 14-1-1619 genoemd bij de erfgenamen van Crijntje’s moeder Ariaentgen Floren.

   Ammerstol, 24-1-1627: Arien Ariensse. als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen ter andere sijden.

  x <1620   Arien Aertsen Snel , † <1652.
      Zoon van Aert Snellen en ?
   Arien Aertsen Snell, overleden zonder descendenten, wordt op 3-1-1652 in Ammerstol genoemd.

   Ammerstol, 1-6-1652:
   Snell Aertsz, wonende in Dordrecht, Aerjaentgen Aerts wonende in Ammerstol geass. met de schout als haar gekozen voogd ieder voor zichzelf, Pieter Sijbertsz getrouwvd met Aeltgen Aelberts, Grietgen Aelbertsdr geass. met Jan Sijbrantsz haar gekozen voogd in deze, Louris Janssen, wonende op ‘t Schoonhovense Veer voor zichzelf, Jacob Dircxsz getrouwd met Annitgen Jans, Dirck Thonissen Stoell, getrouwd met Aerjaentgen Jansdr allen erfgenamen van Arien Aertsen Snell za. hebben samen overgedragen aan Jan Barentsen oud-schepen van Ammerstol een half kampje land aan de Nieuweteringh. Str. van de halve Nieuweteringh af Zw tot de dwarssloot toe, zijnde het zuidelijkste eind.

   Ammerstol, den 21e junij 1669: Goederen buijten dese Gerechten naer gelaten bij Arijen Snel, die sonder blijckende gebonden is camen te overlijden, omme overgestelt te werden aen Berchamb, omme aldaer te taxeeren. Eerste de helft van een werfgen groot omtrent 1½ hont, daer oostw. ende westw. Jan Snel, belast met hooge dijck getaxeert. Noch een helft van een stuckgen grient, gelegen buijten den Leckdijck in de leck, getaxeert.

   Rechtdach gehouden den 3e april 1628 in Ammerstol: Aert Snellen eijser, Contra Reijer Jacobse, gedaagde eijsch doende, omme teverantwoorden zijne gearrest. penn. berustende onder Arien Aertse Snel, bedragende ter somme van 6-2-0 van verdrocken gelach ofte verteerde costen, cum exp.

   In de periode 1640-43 wordt een Arien Aertsen Snel genoemd als voogd van Jan en Cornelis, weeskinderen van Thonis Ariensz Zaen.

   Rechtdach gehouden den 1e junij 1641 in Ammerstol:
   Arien Willems Craeij, als erfgenaem van Merichge Ariens, sijn overleden muije, eijser. Contra Arien Aerts Snell, gedaagde eijsch doende. De eijser dient van eijsch in geschriften, sulcx hij leveren sal ten naesten. Bullick mit de ged. present, versocht copij ende dach na de leverantie.

   Rechtdach gehouden den 10e junij 1641 in Ammerstol:
   Arien Aersts Snel, eerst gedaagde, ende nu requirant.Contra Arien Willems Craeij, eerst eijser, ende gereqd. versoeck doende. Bullick mit den gereqd present, seijde dat den gereqd. voor dese Gerechte jegens hadden van 14 dagen dach van rechten heeft geprefigeert gehadt, omme eijsch te hooren, ende dat hij gereqd. tenselve dagen ter rolle heeft doen teijckenen dat hij diende van eijsch in geschriften, sulcx hij soude leveren. Schepenen ordonneren Arien Willems sijne eijsch in te stellen, tegens de naesten rechtdach.

   Reeckening bewijs ende reliqua die Arien Pieters Visser ende Arie Aerts Snell, Burgemrs. van Amm. sijn doende van hare ontfang ende uijtgeeff over de jare 1646 tot martij 1647 incluijs.

   Ammerstol, 6-4-1649:
   Accoord tussen Aerjaentgen Aertsdr, wede van Dirck Dircxsz, geass. met Arien Aertsz Snell, haar broeder en gekozen voogd in deze ter eenre en Floris Dircksz als voogd van de minderjarlge kinderen van de voorst. Dirck Dirxsz:
   Aerjaentgen Aerts zal hebben en behouden alle goederen; zij zal haar 5 kinderen, verwekt door de voorst Dirck Dlrcksz onderhouden. Mondig of gehuwd 50 car. guldens.
   Actum voor Schout Arie Thonis Waert, Gijsbert Goverts ende Arie Aerts Snel, Bur.mr. van Amm. deser 27 feb anno 1649.


 5. Grietje Ariens Saen (Grietgen Sanen) .

   Ammerstol, 24-1-1627:
   Arien Ariensse. als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen.

   Ammerstol, 1-7-1638:
   Rekening van Arien Jansz als voogd van de kinderen van Thuenis Ariensz, samen met Arien Aertsz, uit naam van Arien Wilmsz Craey, beiden ooms. In de rekening o.a.:
   - Betaelt aen Grietgen Sanen voor een jaer montcoste over 1637 van Cornelia Thuenisz.
   - Betaelt van montcoste den selven jaere van Jan den Boer.


 6. Anthonis Ariensz (Theunis Ariensz) Saen , † <4-1632 .
   Conditien ende voorwaerden waarnaar de Diaconije Armmeesters van Amm. van meeninge zijn, omme openbaarlijk ten overstaan van Schout ende Schepenen te vercoopen de meubelen, goederen van Tonis Arijens Zaen.
   De vercopinge zal gedaen werden om guldens van vl. groote stuck. De copers zullen boven haar uijtgeloofde cooppenn. moeten betalen, van ider gld. een st. af rantsoen.
   De coopers zullen haare uijtgeloofde cooppenn. terstond moeten betalen, ende die gene die zijn uijtgeloof de cooppenn. aanstonds niet en betaalt, sal met vercoste andermaal werden opgehangen ende vercost tot lasten van de eerste coper.
   Aldus dese vercooping gedaan ten overstaan van Cornelis Niepoort Schout, Dirk Pater en Bruijn Barenden Schepenen van Amm. 1 jan 1734.

   Ammerstol, 14-1-1619:
   Loting tussen de erfgenamen van Ariaentgen Floren.
   1) Baernt Ariensz zal krijgen de helft van de "huisinge", vanuit de diepte van de Lecke tot de Achterwech, nl. de Oostzijde. Met de lasten van een jaarlijkse rente van 8 g 8 st, toekomende de wede van Baernt Botter.
   2) Thonis Baerntsz zal krijgen de helft van de lange worff met 2 h land, gemeen met Gerrit Jansz Weert c.s., met een kampje, genaamd "Stooffcampgen" met een trede schoordijk boven Ammerstol. Met een jaarlijkse last van de helft van 38½ st.
   3) Arien Aertsz zal krijgen ’t kampje aan de Nyenweteringe met 75 g die Baernt Ariensz in 3 termijnen moet betalen; met het hout "totte timmeringe gereet leggende"; met puttevliet en de halve wetering.
   4/5) Grietgen Ariens en de kinderen van Thonis Thonisz zullen krijgen het deel, waarop Ariaentgen Floren recht had in de hofstede van Jan Floren. Met de lasten daarop staande van dijk, dam, enz.
   Deze verdeling is gedaan ten overstaan van Burgemeesters en de Schout als oppervoogd van de kinderen van Thonis Thonisz en Lijntgen Willems, hun moeder. De kinderen hebben de inboedel gekocht.

   Rechtdach gehouden den 3e april 1623 in Ammerstol:
   Merchgen Janse eijseresse. Contra Thuenis Ariense Zaen gedaagde tot condemnatie van 25 gld ter cause van huer van lantpacht, affslaende datter op betaelt is ende affslach behoort te strecken, cum expensis.
   Schepenen gehoort den ged, zijn beken hebben dien volgende de ged. gecondemneert, de geeijste penn. van 25 gld in den eijsch geroert in handen van de eijser te betalen, affslaende datter op betaelt is, ende dat affslach behoort te strecken, condemneeren de ged. in de costen.

   Ammerstol, 24-1-1627:
   Op huijden heeft Jan Huijbersse Caps, wonende tot Ammerstol op den een,
   Ende Arien Willemse, hem vervoegende ende hem sterck maeckende voor Willem Jansse Craeijer, als getrout hebbende Aerjaengen Ariens, Baernt Ariensse ende Theunis Ariensse voor haer selve,
   Arien Ariensse als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen ter andere sijden.
   Als erfgenamen van Merchgen Ariensse, mitten anderen in vrientschappen geaccordeerd, ende eerwels gegrontloot, nopende de onroerende goederen bij d voorn. Merchgen Ariens mitter doot geruijmde ende achtergelaten.

   Ammerstol, 30-3-1632: Accoord tussen
   - Meynsgen Jansdr, wede van wijlen Anthonis Ariensz, geaee. met Arien Jans, haar broeder als haar gekozen voogd in deze, ter eenre, en
   - Baernt Ariensz Zaen, als oom en bloedvoogd van de 3 weeskinderen van Thuenis Ariensz Saen voornoemd gepr. bij Meynsgen Jans, ter andere zijde.
   Meynsgen Jans zal alle goederen behouden. Ze zal haar 3 kinderen onderhouden totdat het jongste kind 18 j zal zijn. Dan zal ze de kinderen als hun vaders besterfenis geven:
   de helft van de hofstede op Ammerstol, waarin hij bij zijn leven woonde, met de helft van de beteling. Str. van de diepte van de Leck Nw tot de halve Achterwech. Bel. 0: Comelie Ariensz in de Fortuyn W: Baernt Ariensz en de helft van een half net zegenwater, gelegen op de Snackert in Cocken schip, genaamd Hooffden [??], waarvan de andere helft aan de wede komt.

   Ammerstol, 1640-43: Rekeningen en kwitanties betr. Jan en Cornelis, weeskinderen van Thonis Ariensz Zaen. Voogd: Arien Aertsen (Snel).

   Ammerstol, 21-6-1642:
   Arien Aertsz, burgemeester van Ammerstol, voor zichzelf en z.st.m. voor Arien Wilmsz Craeij, als voogd van de kinderen van Thuenis Ariensz Zaen za., en Arien Jansz., eveneens voogd van deze kinderen, en Arien Thuenisz Waert, schout, als oppervoogd, Grietgen Ariens, geass. door de genoemde burgemeester, haar gekozen voogd in deze, Goverts Sijbertsz, getrouwd hebbend Willempgen Willems, wede van Baernt Ariensz Zaen;
   Zij hebben in eigendom overgedragen aan Thonis Pietersz Bonser hun gerechte deel in een huis en erf. Str. in ‘t geheel van Heyndrich Joppen Zw. tot in de diepte van de Lecke. Bel. O: Arien Aertsz W: Jan Sybrantsz, getrouwd hebbend Merchgen Wouters.

   Ammerstol, 1-1-1644: Rekenlng van Arien Jansz. en Arien Willemsz voor de kinderen van Thonis Ariensz Saen verwekt bij Meynsgen Jans.

  x   Meijnsgen Jansdr , † <1640.
   Theunis Ariensz Saen liet bij zijn overlijden 3 kinderen na. In 1640-43 worden zonen Jan en Cornelis genoemd.

   Meijnsgen Jansdr. had een broer Arien Jans.

   Ammerstol, 6-1-1640: Rekening van Arien Jansz en Arien Wilmsz voor de kinderen van Anthonis Ariensz Saen verwekt bij Meynsgen Jans za.

  2 kinderen


 7. Aerjaengen Ariens Saan , * ±1565 .

  x Ridderkerk 2-12-1590   Willem Jans Craeij .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.