Aeghtgen Ghijsbrechts ( Schilperoort) , † <5-1618.
Dochter van Ghijsbrecht Jansz ( Schilperoort) en Janneken Cornelisse (?) .


x
    Werbout Bastiaensz (van der Wel) , * ±1545 , † <5-1618.
Kinderen:
 1. Bastiaen Warboutsz (van der Wel) , † ±1649 .
  Bastiaen Warboutsz trad op als getuige bij de doop van Hermes Celosse (?) .
   Overleden 1648/1649.

   In Nieuw-Beijerland had hij de leiding op zich genomen van het boerenbedrijf van zijn vrouw, de weduwe Van der Weijde, die er 11 morgen 400 roeden bezat.
   Beroep: Heemraad van Nieuw-Beijerland. van 1625 tot 1646

  x ±1625   Haesje Cornelisse Roobol , † >1648.
      Dochter van Cornelis Lenaertsz (Cornelis Lenaertsz de Oude) Roboll (?) en Lijsbeth Koossen (Lijsbeth Coossen) (??).
   Haesje was weduwe van Willem Pietersz. van der Weijde, wonende te Poortugaal, en had met hem de kinderen Jannetje, Dirk, Pieter en Cornelis.

   Te Poortugaal op 3-4-1637 comp. Willem Pietersz. van der Weijde, wonende Poortugaal, als oom en bloedvoogd van de twee onmondige weeskinderen van zijn broeder Floris Pietersz. zal, met name Pieter
   Floren en Cornelis Floren en geeft procuratieaan Bastiaan Warreboutsz., stiefvader van de voorn kinderen, wonende Nieuw Beijerland, om in comparants naam voor schout en schepenen van Strijen te transporteren aan Bastiaan Joosten, getrouwd hebbende Jannetje
   Floren, de voorsz. weeskinderen zuster van de helft van 3 morgen 3 hond weiland, gelegen in het oudeland van Strijen, omtrent de Strijense oudedijk.


 2. Neeltgen Warrebouts (Neeltgen Werboutsdr) (van der Wel) .

  x <1610   Heijndrick Adriaensz Suijr , † <17-9-1610.
   Zij hadden een kind, dat op 17-9-1610 als wees werd genoemd.

   Heijndrick Adriaensz Roonbaert/Suijr.

  x   Joost Jansz Tuck , *Melsele, BelgiĆ« ±1564 , † Ridderkerk >10-1641.

  2 kinderen


 3. Jan Werboutsz van der Wel , *Rotterdam, Charlois ±1590 , ~Rotterdam, Hillegersberg 11-1623 , † 8-1653 , [] Rotterdam, Charlois 26-8-1653.

   Jan Warboutsz was schepen, waarsman, ouderling, diaken en kerkmeester van Charlois.
   "Jan Warbouts, door versuijminge in sijnen jonhen tijt niet gedoopt ende nu selvige versoeckende is in presentie van Bastiaen Pieters bij mij in de principaelste stucken der christelijke religie ondersocht, ende behoorlijck geantwoort hebbende, heeft belooft (gelijc hij versocht door den Doop de christelijke gemeijnte ingelijft te worden) sich tot de gemeijnte Christi te begeven. Is daerop met onse attestatie gesonden naar Hillegersberge ende aldaer gedoopt geworden, blijckende bij de attestatie van de predicant aldaer".

   Erfgenamen van Werbout Bastiaanse en Aagtje Gijsbrechtse verkochten in Charlois op 3-5-1618: vee, beddegoed, huisraad, graan, bonen en vlas. Jan Werboutse, zoon van Warbout Bastiaanse kocht de woning.

   Op de rechtdag te Charlois van 1-12-1624 eiste Jan Warboutsz van Abraham Cornelisz de betaling van 6 gld. vanwege de levering van gerst.
   Op 4-4-1625 in Charlois werd Jan Warboutse vermeld als oom en borg van Cornelis Dirkse, wever te Katendrecht.

   In 1640 werd Jan Warboutsz in Charlois vermeld "met sijn suster ende sijn jongen".
   Jan Warboutse, gemachtigde van zijn broer Bastiaan Warboutse, die voogd is van de weeskinderen van Aagje Warboutse en Jacob Jorisse, houtkoper en timmerman, verkoopt kleding en kleinoden van Aagje Warboutse op 2-6-1641 in Charlois.

   Charlois, 28-6-1642: Op het verzoek van Jan Warboutsz. wonende in Charlois die binnen
   de behoorlijke tijd genaast had omtrent 1 morgen land in Charlois in het Katendrechtse dat
   Pieter Gijsz. timmerman gekocht had van Dirck Adriaen Florisz. met de vruchten daar op
   staande om 1150 ponden hebben schout, schepenen en secretaris getaxeerd de vruchten
   waard te wezen 90 ponden.

   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois, staat Jan Warboutse vermeld voor 1000,-.

  x   Maertgen Adriaen Floriszdr , [] Rotterdam, Charlois 2-3-1670.
      Dochter van Adriaen Florisz en ?
   Twee kinderen jong overleden in reps. 1627 en 1629.

   Zij was een dochter van Adriaen Florisz.

   Charlois, 26-3-1627:
   - Neeltgen Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Adriaen Adriaen Florisz. geassisteerd met
   - Cornelis Pietersz. haar broeder,
   - Cornelis Lenertsz. Smeer als getrouwd hebbende Maertgen Pietersdr.,
   - Pouwels Pietersz. als getrouwd hebbende Ingetgen Pietersdr. en
   - Cornelis Goossensz. als getrouwd hebbende Ploontgen Pietersdr.
   Zij zijn allen zusters van de voorsz. Neeltgen Pietersdr. en onze inwoners en overzulks mede voogden van de voorsz. weduwe, ter eenre, en
   - Floris Arentsz. en
   - Dirck Adriaen Florisz. en
   - Jan Warbooutsz., als getrouwd hebbende Maertgen Adriaen Floriszdr.,
   Zij allen als voogden van het nagelaten weeskind van Adriaen Adriaen Florisz., daar moeder van is de voorsz. Neeltgen Pietersdr., genaamd Adriaen Adriaensz., oud 2 jaar, ter andere zijde.
   Zij zijn met elkaar in vriendschap veraccordeerd etc. [doorgehaald en bijgeschreven dat deze per abuis hier was opgeschreven.]

   Het cohier van de 1000ste en 200ste penning van Charlois van 27-12-1660 vermeldt "Jan Warboutse wedue en soon".

   Op 3-6-1655 in Charlois was er voortgang van een proces tussen de weduwe van Jan Warboutse, wonende te Charlois, mitsgaders Warbout Jansen, enige nagelaten zoon van erfgenaam van Jan Warboutse, te samen eissers enerzijdes, en Robbrecht Aertse, eveneens wonende te Charlois, anderszijds, inzake achterstallige rente.

  1 kinderen


 4. Aechtgen Warbouts (van der Wel) , *Rotterdam, Charlois ±1600 , † 1641 .
   Overl. tussen 17 feb en 2 juni 1641. Jan Warboutsz en Bastiaen Warboutsz waren voogden van de weeskinderen van Aechtge Warbouts.

   Jan Warboutse, gemachtigde van zijn broer Bastiaan Warboutse, die voogd is van de weeskinderen van Aagje Warboutse en Jacob Jorisse, houtkoper en timmerman, verkoopt kleding en kleinoden van Aagje Warboutse op 2-6-1641 in Charlois.

  x 1624   Jacob Jorisz (Jacob Jorisse) van der Wijck .
   Otr. op 6-4-1624 .
   Jacob Jorijs, jonggesel, timmerman te Charlois, en Aechtge Warbouts, jonge dochter te Charlois, maakten huwelijkse voorwaarden. Op 17-2-1641 maakten zij gezamenlijk een mutueel testament op. Aegtge lag toen ziek te bedde.

   Jacob Jorisz hertrouwde later met Barbergte Jacobs, dochter van Jacob Cornelisz, wagenmaker te Charlois, en Maertgen Adriaens.
   Zijn kinderen Cornelis, Adriaen, Leentje en Sijtgen werden op 3-1-1650 genoemd.
   Beroep: Houtkoper en timmerman


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.