Adriaen Willemsz (Adriaen Willemsz de Oude) Schoonder , [] Capelle a/d IJssel 18-8-1618.
Zoon van ? .


x
    Iefen Cornelis , [] Capelle a/d IJssel 5-3-1604.
Kinderen:
 1. ?? Huijg Adriaensz Schoonder .

  x   Neeltje Aartsen (Neeltje Adriaens) ( Jongebreur) , * ±1605 , [] Capelle a/d IJssel 7-12-1647.

  3 kinderen


 2. ?? Willem Adriaensz Schoonder , † ±1675 .

   Adriaen Willemsz. Schoonder, zoone van Willem Adriaensz. Schoonder, [werd begraven] in de kerck 6.0.0, voor ’t gebruijck vant cleet 0.12.0 [rond 1625] en den 30 julij [1671] Dirck Willemse Schoonder opt coor begraven, comt voort graff ende cleet 25.12.0.

   Willem Ariensz Schoonder werd in 1694 in Capelle a/d IJssel vermeld met land in de Ketense polder.

   Capelle a/d IJssl, 25-5-1655: Pieter Adriaensz. Zeeuw te Capelle, bij dode van zijn vader Adriaen Pietersz. Zeeuw, draagt het leen [de helft van 4½ morgen land in de Hoochdorppolder] over aan zijn zwager Willem Adriaensz. Schoonder. Neeltge Adriaens, weduwe van Willem Adriaensz Schoonder te Cappelle nam het leen over op 31-4-1676. Neeltge droeg het land over op Joris Jansz Berghman op 16-5-1680.

   De helft van 9 gaarden in een perceel van 25 morgen land werd in 1668 gebruikt door Willem Ariensz. Schoonder c.s. en in 1682 door de kinderen van Dirck Willemsz. Schoonder.

   Delfshaven, 19-12-1652: Willem Ariensz Schoonder, wonend in Capelle op ’d IJssel, Pieter Ariensz Jongebreur en Adriaen Adriaensz Jongebreur beiden wonend te Nieuwerkerck, als voogden en ooms van Adriaen Huijgensz Schoonder wonend te Capelle, en Leentge Willemsdr, de moeder van Zoetge Dircksdr en Adriaen Eewoutsz de Lange, voogd van Zoetge, sluiten een overeenkomst over het kind Neeltge, 2 maanden oud, die Zoetge en Adriaen Huygen bij elkaar verwekt hebben.
   Er wordt overeengekomen dat Adriaen Huygen Zoetge van de trouwbelofte zal bevrijden, mits zij het kind zal onderhouden.

  x   Neeltge Adriaens Zeeuw , † >1679.
      Dochter van Adriaen Pietersz Zeeuw en ?
   De minderjarige kinderen van zowel Dirck Willemsz Schoonder als Maria Willems Schoonder, eveneens te Capelle, worden genoemd als mede-erfgenamen van Pieter Pietersz. Croon.

   Zij was een dochter van Adriaen Pietersz. Zeeu, die weer een zoon was van Pieter Adriaensz Zeeuw. Over haar familie is meer te vinden in de lenen van Capelle a/d IJssel.

   De helft van morgen land, (1676: in de
   polder, strekkende van de achterweg tot aan het IJsselmeer) bij Capelle a/d IJssel werd als volgd in leen uitgegeven:
   * 6-1-1597: Pi eter Adri aensz. Zeeuw te Cappel l e na overdrachtdoor Cornel i s
   Jan Pi et er s z . t e Ca p p e l l e dode van vader Pieter Adriaensz.
   * 8-2-1612: Jan Pietersz. met ledige hand.
   * 15- 12- 1617: Adr i aen Pi et er s z . na overdracht door zi j n broer Jan Pietersz.
   * 25-5-1655: Pi eter Adri aensz. Zeeuw te Cappel l e dode van zijn vader Adriaen Pietersz. Zeeuw en draagt het leen over aan
   zijn zwager Willem Adriaensz. Schoonder.
   * 31-4-1676: Neel tge Adri aens, weduwe van Wi l l em Adri aensz.Schoonder te Cappelle.
   * 16-5-1680: Jori s Breghman na overdracht door Neeltge Adriaens, weduwe van Willem Adriaensz. Schoonder te Cappelle.

  4 kinderen


 3. ?? Cornelis Adriaensz Schoonder .

   Rotterdam, 3-2-1627: Cornelis Adriaensz Schoonder, won. te Cralingen, bevestigt schuldig te zijn aan Jan Jansz Voshol backer te Vlaerdingen een bedrag van 53 gulden. Mede compareert Inge Cornelisz Oliman, cleyschieter, die zich borg stelt.

   Rotterdam, 18-7-1634: Door Cornelis Jochemsz 38 jaar en Aryen Jochemsz 36 jaar beiden wonende in het ambacht van Cralingen worden op verzoek van Cornelis Adriaensz Schoonder eveneens wonende aldaar verklaringen afgelegd. Deze laatste heeft van Cornelis Eeuwoutsz, zwager van de deposanten, een aleman veenschip gekocht. Het schip is door Joris van Leeuwen exploiteur in beslag genomen.

  x ??   Maertje Willems , † <1652.

   Rotterdam, 1-8-1651:
   Willem Cornelisz Schoonder en Dirck Cornelisz Schoonder en hun zuster Grietjen Cornelisdr, gehuwd met Cornelis Vrancken Cats, allen wonend onder Cralingen, zijn kinderen en universele erfgenamen van hun overleden moeder Maertje Willemsdr volgens het testament bij notaris Jacobus Delphius van 10-4-1637.
   Zj zeggen met Cats overeengekomen te zijn dat Cats, in mindering op zijn erfdeel van zijn schoonmoeder, een huis en erf aan de noordzijde van de Veenwech onder Cralingen zal behouden. Het huis wordt belend door schoolmeester Gerrit Gerritsz van Tol ten westen en achter het erf van de oude Cornelis Hillebrantsz.

  3 kinderen


 4. ??? Arijen Arijensz Schoonder , † <3-1634 .
   Niesgen Wiggersdr,. laatst weduwe van Arien Ariens Schoonder, wordt op 28-2-1634 in Rotterdam vermeld.

   Rotterdam, 28-2-1634: Cornelis Teunisz, man van Dirckge Cornelisdr, die een dochter is van Neeltgen Aryens, wonend te Zevenhuysen, voor zichzelf en namens Willem Huybrechtsz, man van Pietertge Cornelisdr, wonend te Zevenhuysen, voor Claes Teunisz, man van Maertge Cornelisdr, en Dirck Teunisz, man van Leentge Cornelisdr, beiden wonend te Nieuwerkerck, tezamen erfgenamen van ’s moederszijde voor een zestiende deel van Joris Cornelisz, ook namens Jan Aryensz, Merrichgen Aryensdr en Aryen Leendersz, allen wonend te Zevenhuysen, elk erfgenamen van genoemde Joris Cornelisz van ’s moederszijde voor een zestiende deel, Witte Cornelisz Piswerff, man van Areaentgen Cornelisdr, wonend aan de Oudendijck en Cornelis Pietersz, man van Maerchgen Cornelisdr, van ’s moederszijde erfgenamen van Joris Cornelisz, elk voor een zestiende deel, en nog Cornelis Pietersz als voogd van Wigger en Cornelis Pietersz, en van Annetge, Maertge en Neeltge Teunisdr, tezamen mede-erfgenamen van ’s moederszijde voor een achtste deel, Cornelis Fredericxsz, wonend te Schiedam, mede-erfgenaam van Joris Cornelisz van ’s moederszijde, voor een achtste deel, en nog als voogd van Neeltge, Pieter en Rusge Crijnen, eveneens voor een achtste deel erfgenamen van ’s moederszijde van Joris Cornelisz, en tenslotte nog Maertge Pietersdr, vrouw van Pieter Aryensz, wonend te Capelle op d’ IJssel, als last hebbende van haar man en haar broer Basteaen Pietersz, waarvoor Cornelis Pietersz optreedt, als mede-erfgenamen van ’s moeders zijde voor een vierde deel, machtigen Arnold Wagensveldt, notaris, om voor schout en schepenen van Leckerkerck aan Maerten Andriesz Crom, wonend te Leckerkerck eigendom te geven van 1½ margen land, die Joris Cornelisz gelegen heeft in ’t boveneinde van Leckerkerck.
   Niesge Wiggersdr, weduwe van Aryen Aryensz Schoonder, Cornelis Aryensz, namens Wigger Aryensz, Witte Cornelisz Piswerff, en Cornelis Pietersz, als voogd over Wigger en Cornelis Pietersz, en Annitge, Maertge en Neeltgen Teunisdr, tezamen voor ¼ deel, Claes Aryensz, zoon van Baeltge Claesdr, wonend in de Nieupoort, en Claes Gossensz, zoon van Lyeutge Claesdr, wonend te Capelle, namens hun resp.

  x <1634   Niesge Wiggersdr .
      Dochter van Wigger Jorisz en Maertge Huijgendr .

   Niesge is een dochter van Wilgger Joris (vermoedelijk overleden in 1577, want daarvoor nog vermeld) en Maertge Huygendr., die in 1577 als weduwe wordt vermeld. Maertge Huygendr. werd op 14-3-1607 begraven in de kerk in Capelle a/d IJssel in het graf waar haar moeder Maertge Huijghen reeds begraven lag.
   Niesge had zusters Adriaentje en Magteltje.
   Zie: Ons Voorgeslacht 1986.

   Rotterdam, 17-2-1643: Leendert Symonss in ’t Velt, wonende in Barendrecht, bekent 700 gulden schuldig te zijn aan Niesge Wiggers, weduwe van Aryen Aryenss Schoonder.

   Niesgen Wiggersdr,. laatst weduwe van Arien Ariens Schoonder, wordt op 28-2-1634 in Rotterdam vermeld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.