Cornelis Adriaens Seeu , *Sprang ±1560 , † ±1641.
Zoon van Adriaen Claes Seeuwen en Barbara Adriaen Jan Rodermont .


x ±1581
    Maeijke Thonis de Leeu , *Raamsdonk ±1560 , † Capelle (NB) 12-10-1649.
Kinderen:
 1. Maijke Cornelisse Seeu , * ±1590 , † ’s-Grevelduin-Capelle 26-7-1666 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 16-2-1610   Willem Diericxs Kouwen , † ’s-Grevelduin-Capelle 1-2-1643.

  5 kinderen


 2. Adriaen Corneliss Seeuw , * ±1595 , † ±1642 .
  Adriaen Corneliss trad op als getuige bij de doop van Maijken Sebastiaenssen (Maaijken Bastiaans) .
   Overleden in 1642 of 1643.

   "Arijen Cornelis Zeeu" trouwde rond 1625 met Crijntje Roelen en kreeg kinderen. Bij één van zijn kinderen was Theunisken Corsten doopgetuige.

   Opten xvje december anno 1632 compareerde in Capelle Jan Toniss Decker, woonende tot Sprangh, ende heeft hem selve tot borgh gestelt tbv Willem Dirckss ende Adriaen Corneliss Zeeu.

   Opten xxvije januarij anno 1642 in Capelle compareerden Adriaen Corneliss Zeeu ende Quirijntken Roelen, sijne tegenwoordige huijsvrou, woonende tot Cappel. Zij maken een langslevende testament.

  x   Quirijnken Roelen (Crijntien Roelen) .
      Dochter van Roeland en ?
   Op 28-11-1627 lieten zij een kind dopen met als doopgetuigen Adriaen Woutersz, Maijcken Thomis de Leuw en Neeltgen Lourens. De naam van de dopeling is niet vermeld. De ouders woonden bij de brug.

   Opten iiije november anno 1630 compareerden in Capelle Aert Joriss de Roij geassisteert met Adriaen Adriaenss de Roij ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.
   Toegevoegd: Jan Lauriss is voldaan door Quirijnrken Roelen, wed. Adriaen Corneliss Zeeu, op 1-10-1643.

   Op 26-1-1650 in Capelle verkopen Quirijntken Roelen, wed Adriaen Cornelis Seeu, Tonis Adriaens, Cornelis Jacobs x Heijltken Adriaens, Aert Jans x Peeterken Adriaens, Corst Cornelis Zeeu en Jan Roelen als voogd en toesiender van de vier kinderen, allen kinderen van Adriaen Cornelis Zeeu [iets] aan Wouter Jacobs Visser.

   Op 24-1-1665 verkoopt Quirijntken Roelen, wed. van Arijen Corneliss Zeeu, met Jan Roeloffs Verwiel als voogd tbv Cornelis Jacobs Cluijter. Quitantie als los vel toegevoegd. Cornelis is zwager. Er wordt betaald met een wilkeur.

  6 kinderen


 3. Corst Cornelisse Seeuw , * ±1600 , † ±1683 .

  x ??? <1623   Maicken Lamberts , † <1-3-1623.
      Dochter van Lambert (???) en ?

  x ??? ’s-Grevelduin-Capelle 1623   Eeltgen Cornelissen , † <1-5-1636.
   Otr. op 3-3-1623 in Sprang.
   Corst Cornelissen, wedr. Maijcken Lamberts, won. Cap. en Aelcken Cornelissen, wed. Antoenis Renessen, tr. te Capelle.

   Heiltje/Aeltken/Eeltgen Cornelis.

   Opten iije martij anno 1625 in Capelle compareerden Eeltgen Cornelisdr., weduwe Antonis Reijnierss, geassisteert met Corst Corneliss Pijl, haeren tegenwoordige man, ende heeft voor recht aengenomen haer twee weeskinderen verweckt bij Antonis Reijnierss za van Lambert Reijnierss als voocht.

   Opten xxiije september anno 1630 compareerden in Capelle:
   - Govert Michielss als voocht van wegen het onmondich weeskijnt achtergelaeten bij Jan Michielss, sijnen broeder, geprocreert bij Aentken Peters za. ende
   - Erken Cornelis Pijl dr met haeren gecoren voocht in desen voor haer selven ende mede als speciale last ende procuratie, Utrecht 4-9-1630, hebbende zoo
   van
   - Jan Corneliss Keijser, woonende tot Utrecht als vader ende voocht van sijn twee onmondighe weeskijnderen berwckt bij Barbarra Cornelis Pijldr, sijne eerste huijsvrouw, als mede van Cornelis Janss Keijser, mede woonende aldaer, ende mede met adveijs ende consent van
   - Henrick Dirckss tegenwoordich getrout hebbende Eltken Cornelis, wed. van
   Corst Corneliss Pijl, vervangende ende haer sterkmaeckende voor de twee onmondighe weeskijnderen achtergelaeten bij Corst Corneliss Pijl za d’een geprocreert bij Maeijken Lambertsdr ende d’ander bij Eltken Cornelisdr.
   Alle erffgenamen van Adriaen Corneliss Pijl ende Aentken Peters za. ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Tonis Aertss Smit. Betaald wordt via een wilkeur

  x Geertruidenberg 13-5-1636   Theuniske Corsten , *Waspik ±1605 , † Capelle (NB) 11-5-1680, [] Capelle (NB), kerk .

  4 kinderen


 4. Jan Cornelisse de Seeuw , * ±1600 , † <1675 .

   Op 15-3-1641 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Mels Arss. van Gesel en Jan Cornelis Seuw, swager.

   Op 31-10-1641 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Cornelis Bastiaenss., geh.m. Leenken Corneliss., en Jan Corneliss Seuw, [zijn] swager.

  x ±1625   Adriaentke Adriaen Merten Gherits (van Gijsel) , † <1728.
      Dochter van Adriaen Merten Gherits (Adriaen Mertens) van Gijsel en Freijsken Adriaensen (Freijsken Ariens) ( Reckers) .
   Kinderen: Cornelis en Adriaentje.

   Waspik 5-3-1727: Scheijdinge ende erfdeelinge die bij desen doende ende aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende sijn Peeter Adriaanse van Gijsel, Anneken Adriaanse van Gijsel, weduwe van Teunis Wouterse Biemans, Peeter van Sprangh als in huwelijk hebbende Adriaantie Adriaanse van Gijsel ende Adriaan Janse Pols ende Huijbert Marcelisse Reckers voor haar selven en nog als haar sterkmakende voor de verdere kinderen van Maria Adriaanse van Gijsel in huwelijk verweckt bij Jan Pols met name Jan Janse Pols, Huijbert Janse Pols ende Cornelia en Cathalijna Janse Pols. Alle kinderen en kints kinderen van Adriaan Meertens van Gijsel ende Freijsken Ariens. Ende dat van soodanige goederen ende effecten als haar sijn aanbestorve bij overlijden vande voornoemde Freijsken Ariens. Als mede van Alit Ariens van Gijsel hare suster en muije respective.

  x >1632   Maijken Peters Seger , † Waspik 15-5-1674.

  2 kinderen


 5. Leenken Corneliss ( Seeu) , * >1600 .

   Op 31-10-1641 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Cornelis Bastiaenss., geh.m. Leenken Corneliss., en Jan Corneliss Seuw, [zijn] swager.

  x <1642   Cornelis Bastiaenss .


 6. Toniske Cornelisse Seeu , * ±1605 , † 1680 .

  x ±1626   Adriaen Wouters (Arien Wouterssen) (van Tilborgh) , † 9-1678, [] Capelle (NB) 27-9-1678.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.