Maijke Cornelisse Seeu , * ±1590 , † ’s-Grevelduin-Capelle 26-7-1666.
Dochter van Cornelis Adriaens Seeu en Maeijke Thonis de Leeu .


x ’s-Grevelduin-Capelle 16-2-1610
    Willem Diericxs Kouwen , † ’s-Grevelduin-Capelle 1-2-1643.
Kinderen:
 1. Jan Willemssen Kouwen , † <1688 .
   Op 6-5-1687 was in Capelle sprake van "de erffgenamen za: Jan Willemssen Kouwens".

   Capelle, 23-12-1627: Op huijden desen xxiiije december anno xvjc seven ende twintich compareerden: Cornelis Adriaenss Zeeu ende Meijken Tonisdr, sijne wittige huijsvrou. Zij maken hun testament.
   Genoemd:
   - Adriaen Corneliss Zeeu,
   - Adriaen Wouterss x Tonisken Cornelisdr,
   - Willem Dirckss x Maeijken Corneliss,
   - Corst Corneliss.
   Toegevoegd op 21-1-1656: Adriaen Wouters x Tonisken Cornelisdr, Jan Willemss namens zijn moeder Maeijken Cornelis, Tonis Adriaenss Zeeu, Cornelis Jacobss x Heijltken Adriaens, Aert Jan Michielss x Peeterken Adriaenss, Jan Roelen als voocht van moederlijcke sijde van de weeskijnderen van Adriaen Corneliss Zeeu, kijnderen ende kijntskijnderen van Cornelis
   Adriaenss Zeeu ende Meijken Tonisdr, zijn voldaan door Corst Cornelss. Zeeu.


 2. Diercxken Willems .

   Capelle, 12-11-1667: Erfdeling door Driecxken Willems, wed. van Corst Ariens Lotten, met Corst Cornelissen Zeeu, Jenneken Willems, wed. van Aert Joosten, met Geraert Aertssen, haar zoon, Jan
   Willems, Cornelis Arien Denissen x zijn vrouw, Claes Willems, kinderen van Willem Dircxsen en Maeijken Cornelis.

  x   Corst Aerts (Corst Ariens) Lotten , † <1668.

   Opten 18e februarij 1643 compareerden in Capelle Marijken Tonis, weduwe wijlen Cornelis Adriaenss
   Zeeu, ende Maeijken Cornelisdr., weduwe van Willem Dirckss za, haer dochter, beijde woonende tot Cappel. Zij maken een testament. Genoemd: Corst Aertss x Dirxken Willems.

   Capelle, 16-6-1643:
   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Maijken Cornelisdr., weduwe wijlen Willem Dirckss ter ander sijde,
   - Corst Aertss x Dircxken Willemsdr,
   - Aert Joosten x Janneken Willemsdr,
   - Cornelis Adriaen Denis x Peerlen Willemsdr ende
   - Jan Willemss, ijder voorhaer selven ende Aert Joosten vervangende ende hem sterckmaeckende voor
   - Claes Willemss, alle als kijnderen ende erffgenamen van Willem Dirckss, haren vader za., ter andere sijde;
   ende dat vande erffelicjke ende haeffelijcke goederen bij Willem Dirckss bij sijn leven met Maeijken Cornelis tsamen beseten ende bij Willem Dirckss metter doot geruijmt ende achtergelaten.


 3. Peerken Willemsdr .

   In Capelle op 27-12-1643 compareerden Cornelis Adriaen Denis ende Henrick Peeterss Back x Neeltken Adriaen Denis ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Jacobss.

  x   Cornelis Adriaen Denis .
      Zoon van Adriaen Denisz ( Kouwen) (???) en ?

   Capelle, 12-11-1667: Erfdeling door Driecxken Willems, wed. van Corst Ariens Lotten, met Corst Cornelissen Zeeu, Jenneken Willems, wed. van Aert Joosten, met Geraert? Aertssen, haar zoon, Jan Willems, Cornelis Arien Denissen x zijn vrouw, Claes Willems, kinderen van Willem Dircxsen en Maeijken Cornelis.

   In Capelle op 4-2-1681 compareerde Cornelis Adriaen Denis, grootvader vant kind van Jacob Arienssen van Dongen bij Steijntgen Cornelis, ende heeft het kint aengenomen van Elant Arienssen van Dongen als oom
   ende voocht.

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Daarbij is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen,
   en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden. Verder is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen, en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

  3 kinderen


 4. Claes Willemss Kouwen .

   Capelle, 12-11-1667: Erfdeling door Driecxken Willems, wed. van Corst Ariens Lotten, met Corst Cornelissen Zeeu, Jenneken Willems, wed. van Aert Joosten, met Geraert? Aertssen, haar zoon, Jan
   Willems, Cornelis Arien Denissen x zijn vrouw, Claes Willems, kinderen van Willem Dircxsen en Maeijken Cornelis.


 5. Janneken Willems Kouwen , *’s-Grevelduin-Capelle ±1610 , † ’s-Grevelduin-Capelle 5-1-1670 , [] ’s-Grevelduin-Capelle .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 29-1-1634   Aert Joosten van den Hoek , *’s-Grevelduin-Capelle ±1610 , † 1655, [] ’s-Grevelduin-Capelle 24-11-1655.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.