Toniske Cornelisse Seeu , * ±1605 , † 1680.
Dochter van Cornelis Adriaens Seeu en Maeijke Thonis de Leeu .


x ±1626
    Adriaen Wouters (Arien Wouterssen) (van Tilborgh) , † 9-1678, [] Capelle (NB) 27-9-1678.
Kinderen:
 1. Adriaantje Adriaans Tilborgh .


 2. Niclaes (Claes Adriaense) Tilborgh , † ±1698 .
   Capelle, 23-5-1699:
   Erffdeelinge voor recht aan Schout ende gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aangebracht bij Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans, in houwelijck Lijntjen van Tilborgh, Claes Jansen Paans, Peeter van Campen, Peeterken
   Peetersen Dolck, Jan Bauwdewijns, Joris van Grevenbroeck, ende de vooghden van Anna
   van Tilborgh, alle Testamentaire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh. Ende dat vande
   Erffgoederen bijden voorsr. van Tilborgh achtergelaaten.

   Capelle, 1680: Claes Adriaens van Tilborgh met Peeter Jans Dolck, vader en voogd van de kinderen bij Maeijken Ariaens; Cornelis Ariaens van Tilborgh en Adriaen Wouters Visscher den Ouden, nomine uxoris.

   Janneken Ariens van Tilborgh, wed. Steven Cornelis Swart, verkoopt [iets] aan Niclaes van Tilborgh, broer, op 7-7-1684 in Capelle.

  x   Dingena Adriaanse Rombouts .

   Capelle, 19-5-1699:
   Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende Heemraders van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht tusschen Dingena Adriaansen Rombours, wed: Niclaes van Tilborgh ter eenre, ende Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Peeter van Campen in houwelijck hebbende Maria Peetersen Dolck, Peeterken Peetersen Dolck, kinderen van Maria Ariensen van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans in houwelijck hebbende Lijntje Ariens van Tilborgh, Niclaes Jansen Paans, Jan Baudewijns in houwelijck hebbende Maria van Tilborgh, Joris van Gravenbroeck in houwelijck hebbende Adriaantje van Tilborgh ende Anna van Tilborgh, kinderen van Cornelis van Tilborgh, alle als tertamenteire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh ter andere sijde, ende dat vande erffgoederen bij hen t’saamen staande houwelijck geconguesteert, volgrns bovenstaande contract voor Schout ende Heemraden gepasseertt.


 3. Wouter Ariensen van Tilborgh .

   Capelle, 19-5-1699:
   Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende Heemraders van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht tusschen Dingena Adriaansen Rombours, wed: Niclaes van Tilborgh ter eenre, ende Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Peeter van Campen in houwelijck hebbende Maria Peetersen Dolck, Peeterken Peetersen Dolck, kinderen van Maria Ariensen van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans in houwelijck hebbende Lijntje Ariens van Tilborgh, Niclaes Jansen Paans, Jan Baudewijns in houwelijck hebbende Maria van Tilborgh, Joris van Gravenbroeck in houwelijck hebbende Adriaantje van Tilborgh ende Anna van Tilborgh, kinderen van Cornelis van Tilborgh, alle als tertamenteire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh ter andere sijde, ende dat vande erffgoederen bij hen t’saamen staande houwelijck geconguesteert, volgrns bovenstaande contract voor Schout ende Heemraden gepasseertt.

   Capelle, 23-5-1699:
   Erffdeelinge voor recht aan Schout ende gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aangebracht bij Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans, in houwelijck Lijntjen van Tilborgh, Claes Jansen Paans, Peeter van Campen, Peeterken Peetersen Dolck, Jan Bauwdewijns, Joris van Grevenbroeck, ende de vooghden van Anna van Tilborgh, alle Testamentaire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh. Ende dat vande
   Erffgoederen bijden voorsr. van Tilborgh achtergelaaten als volght.
   Inden eersten is bij blindt Lodt te te deel gevallen Wouter Ariensen van Tilborgh ende Janneken van Tilborgh saamen, eerstelijck op drie geerden hoeij ofte weijlant in een stuck van ses geerden, gelegen in Nederveen, belent oost Dingena Rombouts, west Huijbert Coenen, streckende van ’s Grevelduijn Cappel aff tot den halven Scheijsloot toe.
   Item alnoch drie hondt ackerlant sijnde eenen dwars acker, met de moere daar teijnde gelegen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, belent oost Bastiaan van Esch, west Peeter van Campen, streckende van overt dijckse aff, tot d’erve van Anna van Tilborgh toe.
   Item alnoch de helft van een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel drie hont,gemeen ende onverdeelt met Janneken van Tilborgh, belent noorden Dirck Timmers, Zuijden Hendrick de Roij, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe.


 4. Maria Ariensen (Maijcken Ariaens) van Tilborgh , *Capelle (NB) 1627 , ~Capelle (NB) 12-12-1627 , [] Capelle (NB) 29-4-1662.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 7-4-1652   Peter Jansen (Peter Jansen de Jonge) Dolck , *Capelle (NB) ±1625 , † ’s-Grevelduin-Capelle 21-5-1694.

  6 kinderen


 5. Anneken Adriaense (van Tilborgh) , * 1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-1-1632 , [] Vrijhoeven ±7-4-1699.
   Anneken is kinderloos overleden. Aangifte impost 6.0.0.
   Doopget. Jacobsken Jacobs.

   In Capelle op 22-7-1671 Comparerde Arijen Wouterssen Visscher ende Anneke Adriaenssen, sijn vrouw, ende hebben afgestaeft den staet ende inventaris van Anneke Tielman, weduwe Wouter Jacobssen Visscher, ouders Arijen.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1667   Arijen Wouters de Jonge (Arien Wouters) Visscher , * 1635 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-5-1635 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 23-9-1681.
      Zoon van Wouter Jacopssen (Wouter Jacobs) Visscher en Anneken Tielman Jacops (Anneken Tielmans) .
   Otr. op 2-12-1667 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Adriaen, z.v. Wouter Jacobs Vischer en Anneken Tielmans.

   Capelle, 26-6-1667:
   Erfdeling door Anneken Tielmans laatst wed van Wouter Jacobss Visser, met Johan Seijlmans, schout Waspick en xj½ Hoeve ter eenre en Jacob Wouterssen Visscher als voorkind van Wouter Jacobss bij Maijken Dirck Tunen, Adriaen en Arijen Jacobssen [???] Visscher, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen Visscher, Dirck Melissen als vader en voogd van zijn kinderen bij Elisabeth Wouterssen Visscher: Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth Dircken Moets ter andere zijde, betreffende de goederen van Wouter Jacobss Visscher.
   Onderdeling door de nakinderen van Wouter Jacobss Visscher: Dirck Melissen, namens zijn kinderen, Adriaen en Jacob Wouters, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen, Arien Wouters de Jonge en Dirck Melissen Moets, datum ut supra.

   Capelle, 25-11-1677:
   Erfdeling door Ariaen Wouters Visscher den Jongen en de kinderen van Jacob Dirven, borger en backer te Breda, nomine uxoris, van de goederen van Wouter Jacobs Visscher en Anneke Tielmans, ouders resp. grootouders.

   Op 18-10-1678 in Capelle maken Johan de Jongh x Adriana van Cloodtwijck wed Johan Zeijlmans, in zijn leven schout van Waspik, Gerit Zeijlmans, schout van Waspik, Adriaen Wouters Visscher den Jongen, Adriaen Wouters Visscher den Ouden als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis vanden Dam, Jacob van Dirven, backer en burger van Breda x Adriana Diercx vanden Dam, Dierck vanden Dam als enige erfgenaam van Melis Diercxs vanden Dam maken een erfdeling van de goederen van Anneke
   Tielmans.

   Op 14-4-1679 in Capelle verkoopt Anneken Peeters de Haen wed Peeter Corneliss Otterdijck, met toestemming van haar kinderen, [iets] aan Arien Wouterss Visscher den Jongen. Ten voors dage staat Wouter Peeterss Otterdijck garant voor Arien Wouterss Visscher den Jongen.

   Te Capelle op 7-3-1673 Compareerde Adriaen Wouterssen Visscher den Jonge als oom ende voocht over de kinderen van Lijsbet Wouterssen Visscherbij Dirck Melissen Moets ter eenre ende Dirck Melissen Moets als vader ter andere sijde ende sluijten een accoort ivm diverse geschillen.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 18-6-1684   Jost Smits .
   Otr. op 2-6-1684 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Jost Smits was j.m. van Besoijen, won. te ’s-Gravenmoer. Anneken Adriaens van Tilborg was wed. van Arien Wouters Vischers, won. Cap.


 6. Cornelia Arijens (Neeltjen Adriaense) (van Tilborgh) , * ±1633 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-1-1634 , [] Vrijhoeven ±5-9-1704.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 25-2-1655   Ariaen Wouters de Ouden Visscher , *Raamsdonk ±1632 , † <1685.

  7 kinderen


 7. Catalijn (Leijntgen Arienssen) van Tilborgh , * ±1644 , ~Capelle (NB) 1-2-1645 , † <1711 .

   Catalijn/Lijntje Ariens van Tilborg was een dochter van Arin Wouters van Tilborg en Theunisken Cornelisse de Zeeuw.

   Op 31-3-1674 compareerde Lijntgen Arienssen weduwe Meerten Janssen de Looper geassisteert met Arien Wouterssen, vader ende voocht, ende heeft aengenomen van Arien Janssen Looper, oom ende voocht, haer twee kinderen, Catelijnten ende Geericken, bij Meerten.

   In april 1686 was sprake van "weeskinderen soo van Za: Merten Jansse de Looper, verweckt aen Leijntgen Arienssen van Tilborgh".

   Capelle, desen 15e Meij 1711: "Erffdeelinge van alsulke erffgoederen als Jan Jacobsen Paans onder sijne kinderen en vrouwe voorkinderen, met name Jacob en Arien Jansen Paans, Peter Gijben getrouwt met Geerken Meertens Looper, ende Arien Jansen van Pas getrouwt met Catelijn Meertensen Looper, daar moeder van was Lijntjen van Tilborg, den voorsr Jan Jacobsen Paans sijne gewesene huisvrouwe heeft verdeelt en geloot, de voorsr sijne kinderen en vrouwe voorkijnderen hier present sijnde, daar inne Consenterende, ende ider sijn Lot is approberende, omme deselve aan te veerden, naar doode van henne voorsr vader ende stieffvader, wesende ider sijn Lot" in 4 porties verdeeld.

  x Capelle (NB) 2-2-1670   Meerten Jansen Gerits Looper , * 1645 , ~Capelle (NB) 11-5-1645 , † ±1673.
      Zoon van Jan Geerrits de Looper en Geertruijt (Truijtgen Maertens) Dolck .
   Otr. op 18-1-1670 in Capelle (NB).
   Marten Jansse Looper, j.m., en Catelijn Ariens, j.d., beiden van Cap. Kinderen: Geerike en Cathalijn.
   Staet ende inventaris overgelevert bij Lijntgen Arienssen weduwe Meerten Janssen de Looper van alle goederen die Meerten heeft naergelaten, opgemaakt op 31-3-1674 in Capelle.
   Doopget. Lijntgen, huisvrouw van Stoffel Crijnen.

   Meerten Jansen Gerits Looper.

   In Capelle compareerden voor Schout ende Heemraden der Ambachts Heerlijckheijt van Schrevelduijn Cappel, hier onder genomineert, de eerbare Truijken Mertens Wed: Za: Jan Geritsse de Looper, woonende alhier binnen Cappelop de Nieuvaart, de welcke verclare bij forma van cavelinge bij hare levende lijven te hebben verdeelt alle hare erffelijcke goederen, soo die voornoemde Truijcken Meertens Jegen woordigh besittende is, omme naer doode ende overlijden vande gemelte Comparante, bij Hare kinderen ende kints kinderen in volcomen eijgendom te werden aen geveert, ende is de voorschreven Cavelinge off deelinge, op de Conditie als haer naer van post tot post staet geexpresseert.
   Haar erfenis wordt verdeeld tussen:
   - Eelant Antonisse van Nieuwhuijsen, in huwelijck hebbende Lijsken Jans de Looper, naer doode ende overlijde vande voornoemde Truijcken Meertens;
   - Arien Jansse de Looper;
   - Za: Geriken Jans de Looper verweckt aen Cornelis Janssen Aberdaen met Adriaen Jansse de Looper in qualiteijt als voocht, vant het voornoemde weeskint;
   - sal Jenneken Jans de Looper voor Hare portie genieten ende profiteren
   naer doode ende overlijde van Hare voorschreven moeder, een geert hoij ofte weijlant;
   - Jacob Antonisse van Nieuwenhuijsen in Huijweleijck hebbende Willemke Jans de Looper;
   - de weeskinderen van Za: Merten Jansse de Looper verweckt aen Leijntgen Ariensse van Tilborg met Adriaen Jansse de Looper, als voocht vant voornoemde weeskint.

  x Capelle (NB) 30-6-1675   Jan Jacob Huiberts Paans , *Capelle (NB) ±1647 , ~Capelle (NB) 6-1-1648 , † 31-1-1719.
      Zoon van Jacob Huiberden Paans en Aechgen Anthonisse Praat .
   Otr. op 14-6-1675 in Capelle (NB).
   Jan Jacobs Paens, j.m. van en won. Cap., en Lijntje Ariens, wed. van Marten Jans Looper, won. Cap. Kinderen: Jacob, Adriaan en Claas.
   Ook 23-2-1650 wordt als geboortedatum genoemd.

   Erfdeling door Peeter Janssen van Gorckum x Anneken Jacobsen Paens, Giel Denis de Haen x Teuntjen Jacob Paens, Jan Jacobs Paens, Adriaen Jacobsen Paens, Michiel Berten Vlees als vader en voogd van zijn vier kinderen: Janneken, Dingena, Anneken en
   Mariken bij Maijken Jacobsen Paens, erfgenamen van Achtien Teunis Praedt en Jacob Huijberden Paens op 26-10-1683.

   Capelle, 19-5-1699:
   Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende Heemraders van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht tusschen Dingena Adriaansen Rombours, wed: Niclaes van Tilborgh ter eenre, ende Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Peeter van Campen in houwelijck hebbende Maria Peetersen Dolck, Peeterken Peetersen Dolck, kinderen van Maria Ariensen van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans in houwelijck hebbende Lijntje Ariens van Tilborgh, Niclaes Jansen Paans, Jan Baudewijns in houwelijck hebbende Maria van Tilborgh, Joris van Gravenbroeck in houwelijck hebbende Adriaantje van Tilborgh ende Anna van Tilborgh, kinderen van Cornelis van Tilborgh, alle als tertamenteire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh ter andere sijde, ende dat vande erffgoederen bij hen t’saamen staande houwelijck geconguesteert, volgrns bovenstaande contract voor Schout ende Heemraden gepasseertt.

   Capelle, 23-5-1699:
   Erffdeelinge voor recht aan Schout ende gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aangebracht bij Wouter Ariensen van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobsen Paans, in houwelijck Lijntjen van Tilborgh, Claes Jansen Paans, Peeter van Campen, Peeterken Peetersen Dolck, Jan Bauwdewijns, Joris van Grevenbroeck, ende de vooghden van Anna van Tilborgh, alle Testamentaire Erffgenamen van Niclaes van Tilborgh. Ende dat vande Erffgoederen bijden voorsr. van Tilborgh achtergelaaten.
   Daarbij is bij blindt lodt gevallen Jan Jacobsen Paans en Claes Jansen Paans, saamen op een buijten dijckse delle gelegen tot Cappel, met den halven westense hoff, groot vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn als de selve aldaar gelegen is, belent oost Dingena Rombouts, west den voorsr. Jan en Claes Paans, streckende vanden buijten teen vamden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.
   Item alnoch een buijten dijckse delle gelegen alsvooren, achter de huijsinge vanden secretaris van Cappel, groot ontrent vier
   hondt, belent oost den voorsr. Jan en Claes Paans, west Dingena Rombouts, streckende vande erve vanden secretaris van Cappel aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.
   Item alnoch drie vierde parte van een geerdt aanwasch gelegen in Cleijn Waspick over Schipsdiep, gemeen met den Schout van Groot Waspick cum suis, belent oost den voorsr. Schout cum suis, west de wed: Johannes Sprangers, streckende van Schipsdiep aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

   Zie ook: http://www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Paans/paans.htm

  5 kinderen


 8. Cornelis Ariens van Tilborgh , *’s-Grevelduin-Capelle ±1648 , ~’s-Grevelduin-Capelle 14-2-1649 , † <1699 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 16-12-1674   Teuntje Peters (Tonisken) Timmer , *’s-Grevelduin-Capelle 1649 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-12-1649 , † <1699.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.