Dirck Ottensz van Slingeland , † 1453.
Zoon van Otto Jansz van Slingeland en Geertruijd Sarijs Reijnoutszdr .


x Dordrecht 1422
    Heilwij Jansdr van Naerssen , * ±1400 , † 1459.

RECHTSBOVEN: Wapen van het geslacht Van Slingeland vanden Tijmpel

Kinderen:
 1. Saris Dircksz van Slingeland , † 1459 (onthoofd) .
   Overl. in 1459 (onthoofd door de Hoeksen "in fleur sijns levens"):
   "Saris v[an] Slingeland, was al doot 1459, werde ’s nachts van sijn bedde gehaelt en[de] door bevel van die van[de] Houxsche partie het hooft affgeslagen in[de] kelder over de Wijnbrug, aetfatis] in fleur sijns levens, welke Doot sijn soon namaels schout sijnde wel wreecte; hadde getr. [.. . ] . "

   Saris van Slingeland Dircksz. werd opgenomen in het houtkopers- of Sint Nicolaasgilde in 1450.

   De naam van zijn vrouw is onbekend.

   Saris is de vader van Saris (Caesarius) van Slingeland Sarisz., meerderj. 1470, opgenomen in het houtkopers- of Sint Nicolaasgilde 1474, schout van Dordrecht 1481-1499, lid Broederschap van Sint Anthonius, overl. okt.1499, tr. 1475 Beell (Isabella) Tyman Greefrodesdochter, geb. ca. 1456, over. 17 jan. 1526. Saris Srisz. had zoons Dirck en Cornelis.

   De neven "Johannes Ottonis Slimlant’ en "Cesarius
   Cesarij Slimlant’, beiden van Dordrecht, werden 20 juli 1467 tezamen ingeschreven als "artis" student aan de universiteit van Leuven. De laatste, Saris van Slingeland Sarisz., maakt op 17 juni 1475 huwelijkse voorwaarden met Beel (Isabelle) Tijman Greefouds (van Grevenrode).

   Zie: Nederl. Leeuw 2001 en 2004.

  1 kinderen


 2. Otto Dircksz van Slingeland , † <1460 .
   "Otto van Slingelant, scep[en] in Dordr[echt] 14[5?]7, g[etrouwd] m[et] Juffr. Alveraed Ottendr. a° 1449. Was wede 1460. Hij was Houtcooper a° 1456."

   Otto van Slingeland Dircksz. tr. in 1449 Alveraet Ottendr., overl. vóór 1509, dr. van Otto Govertsz. Zij hertr. vóór april 1475 met Dr. Pieter Keyser Govertsz., doctor medicinae.   Otto van Slingeland Dircksz. werd in 1449 opgenomen in
   het houtkopers- of Sint Nicolaasgilde. In 1455 was hij schepen van Dordrecht.

   Otto zegelde met: gevierendeeld: 1 en 4: een tempel; 2 en 3: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.

   Kleinzoon Reynier Ottenz. van Slingeland, geb. 1478, "religieus" in het klooster Sion bij Delft (1521), overl. 1537 ("innocent").

  x 1449   Alveraet Otto Govertszdr (Alveraet Ottendr) , † <1509.

   Alveraet is een dr. van Otto Govertsz.

  5 kinderen


 3. Jan Dircksz van Slingeland , * >1422 , † 1459 .

   Meester Jan van Slingeland Dircksz. was een neef van Jan Reijnoutsz., een zoon van Reijnout Sarijsz. en Marije Jansdr. van Naerssen.

   Mr. Jan van Sligeland Dircksz. was heer van het halve ambacht Puttershoek 1454-1459 en lid van de Broederschap van Sint Antonius.

   Mr. Jan , tr. vóór 16 april 1455 Cornelie Andrlesdochter vander Heyen, overl. vóór 1480; zij hertr. vóór 3 maart 1463 (= 1464) Jan van Outheusden, kamerknecht en juwelier van hertog Philips van Bourgondiër door deze beleend met het halve veer tussen Papendrecht en Dordrecht (1463) en met de ambachtsheerlijkheid Waardhuizen, overl. 1480; geen kinderen.

   Mr . Jan van Slingeland Dircksz. blijkt zijn titel te hebben behaald aan de universiteit van Keulen. In 1443 werd "Joh. Slingelant de Dordraco" als student in de "art[is]" ingeschreven. Als "J[ohannes] Theodorici de Dordraco" werd hij op 24 november 1444 student onder Mr. Gisb. de ’s-Gravensand, waarna hij 21 april 1446 afstudeerde bij Mr. Corn. de Dordraco. Direct daarna moet hij zijn teruggekeerd naar Dordrecht, want in de stadrekening over 1446 wordt hij al vermeld als stadsklerk.

   Zie: Ned. Leeuw 2001.


 4. Geertruijd Dircksdr van Slingeland , * ±1425 , † 2-7-1467 .
   "Geertruyd v[an] Slingel[an]t, st[ierf] 1467 2 Jul:, g[etrouwd] m[et] Herman Haeck Hermansz. die st[ierf] 1488, trouden 1441, hadden kinders."

   Geertruijd Dirckszdr. van Slingeland, tr. 1441 Herman Haeck Hermansz., raad van Dordrecht (1456-1457), lid van het gilde der houtkopers (1449), overl. 1488.


 5. Pieter Dirksz van Slingeland , * ±1430 , † <1503 .

  x <1465   Marij Andriesdr (Marijken Andriesdr) van der Heijen , † >1499.

  4 kinderen


 6. Adriana Dircksdr van Slingeland , * ±1430 , † Dordrecht 8-9-1472 .
   "Adriana v[an] Slingeland, g[etrouwd] m[et] Adriaen v[an] Egmont Albertsz, hij leefde 1475, Sij st[ierf] 8 sept. 1472 nalaten[de] Jan, Cornelia, Dirxgen, Pieternelle en[de] Alid, die leefden 1475, als wanneer de 2 oudste dochters getrout waren. Sijn broeder Mr. Jan Alb[erts]z. was Deken ter Groote kerck in Dordr[echt] a° 1476.

   Adriana tr. Adriaen Aelbrechtsz. (van Egmond), schepen van Dordrecht (1473), lid van het gilde der houtkopers (1445), overl. na 1475.

   Kinderen: Jan, Cornelia, Drixgen, Pieternelle en Alid.

   18 okt. 1472: Adriaen Aelbrechtszoen, bij goeddunken van de naaste magen en vrienden van Jan en Alijt, onmondige kinderen van Adriaen Aelbrechtszoen, bevolen in de voogdij van zijn kinderen; borg is Pieter van Slingelant heren Dircxzoen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.