Pieter Willemsz van Slingeland , † ±1455.
Zoon van Willem Jansz van Slingeland .


x
    Mariken Adriaensdr , † <1485.

RECHTSBOVEN: Wapen Van Slingeland

Kinderen:
 1. Claes Pietersz van Slingeland , † 1467 .
   Overl. in 1467, vóór 26 nov.


 2. Hendrick Pietersz (van Slingeland) , † <1503 .

   Deze Hendrcik is de stamvader van het later geadelde geslacht Van Slingelandt.

   Hij was landpoorter van Dordrecht won. onder Bleskensgraaf 1450, landgebruiker ald. 1451, dijkgraaf van de Alblasserwaard, ambachtsheer van twee delen van een achtste deel van Zwijndrecht 1488.

   Hendrick Pietersz. wordt beleend op Allerheiligendag 1488 met 2 deelen van een achtendeel van het ambacht en de ambachtsrechten van Zwijndrecht.

   Schaep geeft als vrouw van Hendrick, tevens als de moeder van zijn kinderen Cafrijne van Steenhuusen een dochter van Willem van Steenhuysen en Marqriet Vranckendr. van Biilande en vermeldt drie kinderen uit dit huwelijk: Cornelis, Cornela en Pieter Hendricksz. jr.

   Hendrik’s afstammelingen komen tot het midden van de 16de eeuw onder patronymen voor en gaan zich na dien tijd van Slingelandt noemen. Hendrik’s nakomelingen staan in het Nederl. Adelsb. 1951.

   De stamreeks vangt aan met Hendrick Pietersz., die in 1488 wordt beleend met twee deelen van een achtendeel van het ambacht van Zwiindrecht.
   Ziin afstammelingen namen in het midden der 16e eeuw den naamean Slingelandt aan en zegelden met het wapen der oude Van Slingelandts, met een vrijkwartier waarin een pot.
   Vermoedelijk is Hendrick Pietersz. een kleinzoon van Jan Pietersz. gezegd van Slingelandt, raad van Dordrecht in 1462, die een bastaardzoon was Pieter VAN SLINGELANDT was van Pieter van Slingelandt, heer van Slingeland.

   Hendrick Pietersz., vermeld 1485, werd in 1488 beleend met 2 deelen van het achtendeel van het ambacht van Zwijndrecht. Hendrick Pietersz.[tr. vóór of in 1503 met Catrijn van Steenhuysen, dr. van Willem en Margriet Vranckendr. van Bijlande??]. Hendrick is de vader van Cornelis Hendrick Pietersz. en zijn nakomelingen werden later de adellijke familie "Van Slingelandt".

  x   Caterina Willemsdr van Steenhuijsen .
   Kinderen: Pieter, Cornelia en Cornelis.

   Caterina is een dr. van Willem van Steenhuijsen Pietersz., raad van Brielle, tollenaar van Dordrecht, en Margriet Franckendr. van Bijland.

   "Henric Pietersz. getrouwd] m[et] Catrijn van Steenhuijse Willemsdr"; "Willem v[an] Steenh[uijse], gfetrouwd] mfet] joffr. Margriet Franckendr. v[an] Bijland, die wed e was a° 1452 [...] hij had den heelen Tol v[an] Dordrfecht] in pandschap. N b van dese Margr[iet] v[an] Bijlant, en van haer kinderen, vid. een schiftinge in dato a° 1452. [Kinderen:] (5) Caterijn, (7) Caterijn, gfetrouwd] m[et] Henric Prsz. v. Slingelant".

  3 kinderen


 3. Jan Pietersz van Slingeland , * ±1420 , † Dordrecht ±1472 .

  x ±1445   Vroomken Walichs , * ±1420 , † >6-1483.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.