Louisa Smeltzing , * 1730 , ~Doesburg 3-5-1730 , † Dordrecht 28-1-1811.
Dochter van Derk Smeltzing en Sofia Katharina Konings .

Afb. Doopinschrijving van Louisza Smeltzing op 3-5-1730 in Doesburg.   


c 1754
    Johannes van Hessels .    

× Dordrecht 18-5-1760 (otr Dordrecht 1-5-1760)
    David de Sterke , * 1733 , ~Dordrecht 6-2-1733 , † 12-1797 (borstkwaal), [] Dordrecht 14-12-1797. Kinderen:
 1. Johanna Maria Smeltzing , * ±1754 , ~Doesburg 19-1-1755 , [] Doesburg 15-3-1755.
   19. Johanna Maria Dogter (onegt) van Louwisa Smeltzing en zo de dogter zegt van den [??] Johannis van Hessels.

   "Onegt kind van Louwisa Smelsink, waarvan de vader is, soo de moeder segt, Johannes van Hessel."
   Den 15 Maert Sterf het Onecht kin van Louwisa Smelsink.


 2. Elisabeth de Sterke , * 1761 , ~Dordrecht 8-3-1761 , † Dordrecht 13-3-1839 .

   Dordrecht, donderdag den 17’ Octob. 1782:
   - Gerrit van der Leeuw, j.m. woont op de Lindegragt, geadsistert met zijn vader Johannis van der Leeuw, met
   - Elisabeth de Sterke, j.d., beide gebore te Dordrecht, woont in den Augustijne Kamp, geadsisteert met haar vader David de Sterke.
   Den 3’ Novemb. 1781 alhier getrouwt.
   Elisabeth Sterk, gehuwd met Gerrit van der Leeuw, is overleden op 13-3-1839 in Dordrecht, 77 jaar oud en was dus geboren rond 1761.

  × Dordrecht 3-11-1782   Gerrit van der Leeuw , *Dordrecht 1756 , ~Dordrecht 21-8-1756 , † Dordrecht 4-5-1817.
   Otr. op 17-10-1782 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: David de Sterke .

   Zij kregen in 1783 een zoon Johannes, waarover verder geen informatie te vinden is, dus die kan jong zijn gestorven.
   Gerrit, zoon van Jan van der Leeuw en Maeijke Boumans.

   Gerrit is een zoon van Johannis van der Leeuw en liet zelf op 16-4-1783 in Dordrecht een zoon Johannes dopen.
   Gerrit van der Leeuw, 51 jaar oud, man van Elisabeth Sterk, zoon van Johannes ("Jan") van der Leeuw en Maaijke Bouwman.

  1 kind(eren)


 3. Sophia Catharina de Sterke , * 1763 , ~Dordrecht 12-5-1763 , † Dordrecht 5-3-1829 .
  Sophia Catharina trad op als getuige bij het huwelijk van Adam Hartman , het huwelijk van David Hartman .

   Sofia Catrina de Sterke.

  × Dordrecht 14-12-1786   Hermanus Hartman , * 1762 , ~Dordrecht 19-12-1762 , † Dordrecht 20-11-1846.
      Zoon van Adam Hartman en Berbera Brand .
   Kinderen o.a. Adam (1788-1870), Louisa, David (1793-1851), Barbera en Geertruij.

   Zijn ouders zijn Adam Hartman uit Dordrecht en Barbara Brand uit Dubbeldam.

   Hermanus Hartman en Sophia Catharina de Sterke waren op 26-1-1814 in Dordrecht aanwezig bij hethuwelijk van hun zoon Adam en op 13-11-1822 bij het huwelijk van hun zoon David.

   Hermanus Hartman werkte in 1822 als draaijer.

   Draaier Hermanus Hartman droeg op 23-2-1830 in Dordrecht een huis aan de Vriesestraat over aan draaier Adam Hartman.

   Hermanus trad op als getuige bij het huwelijk van Adam Hartman , het huwelijk van David Hartman .

  12 kind(eren)


 4. Pieter de Sterke , *Dordrecht 29-10-1765 , ~Dordrecht 1-11-1765 , † Dordrecht 9-12-1842 .

  × Dordrecht 12-9-1790   Adriana Knikman , * 1766 , ~Dordrecht 7-9-1766 (tering), [] Dordrecht 6-10-1804.

  × Dordrecht 26-10-1805   Catharina Heijermans , * 1784 , ~Rotterdam 1-8-1784 , † Dordrecht 5-5-1842.
      Dochter van Marijnis Heijermans en Anna Catharina (Catharina) Roelofse .
   Otr. op 10-10-1805 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Anna Catharina (Catharina) Roelofse .

   Zij kregen een zoon Frederik.

   Donderdag den 10 October 1805:
   Present De Heer J. den Bandt. Pro Deo.
   Pieter de Sterke, wedr. van Adriana Knikman, met
   Catharina Heijermans, j.d., beide [=fout] geboren te Dordrecht, wonen beiden in den Augustijnenkamp, geassisteert met haar moeder Anna Catharina Wardin, weduwe van Pieter Heijermans, welke verklaard in dit Huwelijk te consenteeren. Den 26 October 1805 alhier getrouwt.
   Bij haar overlijden wordt haar moeder Catharina Heijermans genoemd.

  6 kind(eren)


 5. Dirk de Sterke , * 1767 , ~Dordrecht 7-10-1767 , † Dordrecht 13-3-1806 , [] Dordrecht 19-3-1806.

   Dirk ging op 23-11-1797 in Dordrecht in ondertrouw met Johanna Herms. Zij huwden voor de NH kerk op 16-12-1797.
   Dirk de Sterke, oud 38 jaren, won. in ’t Casperserenpad, gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen, bidder Vogel.

  × Dordrecht 16-12-1797   Johanna (Jannetje) Herms , *Drenthe ±1772 , † Dordrecht 11-6-1853.
   Otr. op 23-11-1797 in Dordrecht.
   Zij hadden 4 kinderen, waaronder een zoon Johannis Hermanus.
   Jannetje Harms was afkomstig uit Drenthe.

   Johanna Herms / Hermis / Harms.

   Dordrecht, donderdag den 23’ Novemb. 1797:
   - Dirk de Sterke, j.m. geboren te Dordrecht, met
   - Jansje Harms, j.d. geboren te Mon / Alen in ’t Landschap Drente, beide wonende in den Augustijne Kamp, geassisteert met Dijna Karmers en de vrouw van Pieter Kuijk.
   Den 16 Decemb. 1797 alhier getrouwt.

   Haar 3 dochters bereikten de volwassen leeftijd en zijn getrouwd.

   Een kind van de weduwe van Dirk Sterk werd op 23-6-1806 in Dordrecht begraven, dat zal dus haar zoon Johannis Hermanus zijn geweest.

   Herbergier(ster) Jannetje Harms, wed. van Dirk de Sterke, kocht op 16-7-1814 in Dordrecht een huis aan de Hoge Nieuwstraat van huisbaas Apolonius Schouman.

   In 1818 werd Jannetje Harms, wed. D. de Sterke, vermeld als tapper. Zij moest f8,91 belasting betalen op personeel en meubilair. In 1823 betaalde Jannetje Harms, wed. Dirk de Sterke, f22,90 belasting voor bebouwde eigendommen. Ook na ca. 1830 werd de Wed. D. de Sterke nog vermeld als tapster in de Hooge Nieuwstraat in Dordrecht.
   Jannetje Harms, 80 jaar oud, weduwe van Dirk de Sterken, dochter van Jan Harms en Aaltje Huiving.

   Jannetje trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis Dubbelman , het huwelijk van Adrianus Vermeulen , het huwelijk van Jan Brandt .

  4 kind(eren)


 6. David de Sterke , * 1769 , ~Dordrecht 30-8-1769 , † 10-10-1769 .


 7. David de Sterke , * 1770 , ~Dordrecht 5-12-1770 , † Dordrecht 2-12-1809 .

   David de Sterke was op 18-12-1798 in Dordrecht aanwezig bij een grondvergadering.

   Dordrecht, 18-5-1796: De Provisionele Raad der Stad Dordrecht en de Merwede heeft op ’t verzoek van David de Sterke, Burger en Inwoonder dezer Stad, bij Requeste gedaan denzelven aangesteld, zo als aangesteld word bij dezen tot Mazelaar of Zakkendrager binnen deze Stad, mids zich stiptelijk gedragende naar de ordonnantie voor de Mazelaars reeds gemaakt of nog te maken en doende den Eed van Zuivering volgens de Resolutie der gewezen Staten van Holland van den 23 Januarij 1748. Actum den 18 Mei 1796, ‘t 2e Jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij Secretaris (was getekend) M.G. Rees.

   Dordrecht, 29-1-1800: Alzo door het ontslag van Adriaan Kooijmans Een Klapwakersplaats is opengevallen. Heeft Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede op ’t verzoek door David de Sterke, Burger dezer Stad bij Requeste gedaan, denzelven David de Sterke aangesteld, zo als aangesteld word bij dezen, tot Klap of Nagtwaker binnen deze Stad, invoegen dat door hem gedurende ’t leven van voormelde Adriaan Kooijmans slegts zal worden genoten een Tractement van Vijftig Guldens jaarliks, met en benevens de emolumenten daar toe staadne, terwijl hij bij overlijden van gemelden Kooijman zal genieten het geheele tactement van Een Honderd Guldens Zestien Stuivers, daar toe staande, mids de voors. bediening in persoon waarnemende, volgens de Resolutie van den voormalige Oudraad dezer Stad van den 9 April 1725 en 22 Junij 1735. En doende den Eed van Zuivering conform de Resolutie van de voormalige Staten van Holland van den 23 Januarij 1748, als mede den behoorlijken Eed in handen van den Hoofd Officier dezer Stad, en blijvende verpligt zijn vaste woonplaats te houden binnen deze Stad, op poene dat denzelven daar buiten gaande wonende, van zijne voors. bediening dadelijk zal vervallen. zijn. Actum den 29 Januarij 1800 ‘t 6e jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij als Secretaris (was getekend) Ps. Gevaerts.
   Beroep: mazelaar op een zakkedragersplaats van 1796 tot 1809
   Beroep: nagtwaker op een klapwakersplaats van 1800 tot 1809
   Dordrecht, 4-12-1809: Alzoo door het Overlijden van David de Sterke is komen te vaceeren een Klapwakersplaats binnen deze Stad. Heeft de Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede, op ’t verzoek van Pieter van Loveren, adsistent van de Klapwakers binnen deze Stad, bij requeste gedaan, denzelven aangesteld zo als aangesteld wordt bij deezen, tot klap of nagtwaker binnen deze Stad [..].
   Dordrecht, 23-12-1809: Alzoo door ’t overlijden van David de Sterke Een Mazelaar of Zakkedragersplaats binnen deze Stad is opengevallen. Heeft de Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede op ’t verzoek van Gerrit van Slingelandt, Burger dezer Stad, bij Requeste gedaan denzelven aangesteld zoals aangesteld wordt bij dezen tot Mazelaar of Zakkedrager binnen deze Stad [..].

  × Dordrecht 16-2-1794   Deliana (Deliaantje) Visser , * 1770 , ~Alblasserdam 30-9-1770 , † 2-1803 (tering), [] Dordrecht 1-3-1803.
      Dochter van Willem Cornelisz Visser en Maria (Marijtje Ariens) Ooms .
   Otr. op 30-1-1794 in Dordrecht.
   Doopget. Deliaantje Visser.

   Deliana/Deliaantje Visser(s) was vernoemd naar haar grootmoeder Deliaantje Korsse Hogermos, die was vernoemd naar haar grootmoeder Deliaentje Claesse van Nes / Esch.

   Dordrecht, 30-1-1794:
   David de Sterke, j.m., geboren te Dordrecht en woont in den Augustijnenkamp, zijnde door de vader, David de Sterke, [..] conzent gegeven, met Deliaantje Visser, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam, met conzent van haar moeder [..], weduwe Willem Visser, de geboden gedaan te Alblasserdam, den 16 Februarij 1794 alhier getrouwd.
   Zij kregen een zoon David.
   Deliana Visser, huisvrouw van David de Sterke, werd op 1-3-1803 begraven in de Nieuwkerk. Zij was 32 jaar oud, leed aan de tering en liet een kind na. Ze woonde "agter de brouwerij ’t Kruis". De aangifte van haar begrafenis werd gedaan door A. de Vogel.

  × Dordrecht 4-2-1804   Catharina (Katrina) van de Rest , * 1782 , ~Dordrecht 21-12-1782 .
   Otr. op 19-1-1804 in Dordrecht.
   Kinderen: Bastiaan Dirk, Louis Johannes en Martinus David.
   Doopdatum van de dochter van Bastiaan van de Res (ook: Es(t)) en Margarita Holtrop uit Dordrecht. Margrieta Holtrop overleed op 1-5-1817 in Dordrecht, 74 jaar oud. Zij was een dochter van Thomas Holtrop en Geertui van der Res(t) en weduwe van Bastiaan van der Res(t).

   Kathrina van de(r) Rest / Res / Est / Esch / Elst

   Dordrecht, donderdag den 19’ Januarij 1804:
   - David de Sterke, wedr. wonende op den Rietdijk, met
   - Catharina van der rest, j.d. wonende mede op den Rietdijk, beiden geboren te Dordrecht, met schriftelijk consent van haaren vader Bastiaan der Elst.
   Den 4 Februarij 1804 hier getrouwt.

   Een Bastiaan van der Elst, werkman, geboren of gedoopt op 21-2-1777 in Dordrecht werd ald. vermeld tijdens de Bataafse Republiek.

   Op 31-1-1778 in Dordrecht lieten Bastiaan van der Rest en Catriena Hooglander een zoon Jakob dopen en op 30-3-1784 aldaar een dochter Hendrina. Dit echtpaar was op 29-10-1772 in Dordrecht in ondertrouw gegaan. Kaatje Hooglander is overleden op 10-6-1818 in Dordrecht, 72 jaar oud. Bastiaan an der Rest, wednr. van Catharina Hooglande en zoon van Aart van der Rest en ene Margritha, is overleden op 9-3-1827 in Dordrecht, 84 jaar oud.

  4 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.