Aert Thoniss Smit , † <1654.
Zoon van ? .


x
    Adrijaentje Jacobs , † <1654.
Kinderen:
 1. Theunis Aertss (Thonis Aertss) Smit .

   Rechtdag op 15 januari 1647 in Maasdam:
   Wouter Pieterss. Hartichvelt van Puttershoek, eiser, contra Thonis Aertss. Smit, gedaagde. Eiser eist betaling van 21 Car. gld. 18 stuivers die de gedaagde over lange schuldig is. Jacob Corneliss. Polderman als last en procuratie hebbende van de gedaagde sustineert etc. Jacob Willemss. Hoffman als procuratie hebbende van de eiser verzoekt etc.

  x   Trijntije Jansdr .
   2 kinderen, genaamd Geertye Thuenisdochter, oud ontrent 8 jaren, en Aryaentye Tuenisdochter, oud ontrent 5 jaren worden op 22-6-1654 vermeld.

   Maasdam, dd. 22 juni 1654:
   Jan Aryensen Maesdam, schout, Harmen Lodewijckxss. Montaen en Jan Dirckxss. van der
   Wier, heemraden. Compareert
   - Trijntye Jansdr., weduwe van Thuenis Aertss. Smit, geassisteerd met Gijsbert Symonss. Smits, wonende in Sint Anthoniepolder, haar gekoren voogd in dezen, ter ene zijde, en
   - Thonis Jacobss. Coppe, wonende onder de jurisdictie van Cillaarshoek, als voogd
   van de nagelaten kinderen van Thonis Aertss. Smit zaliger, ter ander zijde. Zij veraccoorderen met apporbatie van de schout als oppervoogd en komen tot vertichting i.v.m. de vaderlijke goederen van de weeskinderen.
   De weduwe zal behouden het ’huys ende erff’ etc., de ’smits winckel ende alle de toebehooring van tange, hamers voorts ijser ende hooke mette het erff jegens haer huys over voorts den geheelen in boel van linnen, tinne, cop(er) ende ijser werck’, alsmede alle inkomende en uitgaande schulden etc.
   De weduwe zal hiervoor aan haar twee kinderen, genaamd Geertye Thuenisdochter, oud ontrent 8 jaren, en Aryaentye Tuenisdochter, oud ontrent 5 jaren, elk 50 Car. gld. uitreiken, waarvan in mei 1655 25 gld., dat terstond op interest uitgezet zal worden ten profijte van de kinderen. Ten dele moeten de penningen komen uit de verkoop of erfhuiscedulle van de kinderen hun vaders kleren. De resterende penningen zal de weduwe vervolgens aan haar kinderen uitreiken. Zij moet haar kinderen bij hun mondige dage, te weten 18 jaar, elk een gouden ring of 5 gld. aan geld geven. Zij zou dit niet behoeven te doen als haar kinderen voor hun mondige dage zouden komen te sterven. De weduwe moeten haar kinderen naar behoren opvoeden en allimenteren tot hun mondige dage toe. Hiervoor stelt zij haar huis en smitswinkel op het dorp Maasdam als zekerheid; alsmede haar persoon en verdere goederen. Als een van de kinderen komt te vooroverlijden zal diens goed en geld komen aan het andere kind. Bij onmondig vooroverlijden van beide kinderen zal de moeder gehouden zijn het geld, uitgezonderd de gouden ringen, uit te reiken aan degenen die daar toe gerechtigd zijn.
   De schout en de secretaris J.W. Hoffman plaatsen hun handtekening; de twee heemraden
   hun handmerkje.
   In de marge opgetekend: dat op 1 mei 1655 Steven Stevenss., als getrouwd hebbende Trijntje Jans, weduwe, in presentie van de Jan A. Schout 100 gld. heeft betaald en deze 100 gld. zijn op interest gedaan aan, blijkens het weesboek. Leendert Jacobsss. Vermaesen.

  2 kinderen


 2. Barber Aartsen Smit , * ±1634 .

  x ±1655   Teunis Jacobsz (Tonis Jacobsz) Coppen , † 23-9-1678.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.