Cornelis Cornelisz Spruijt , † <7-1632.
Zoon van Cornelis Joosten Spruijt (?) en Bastiaentge Yeman Adriaensdr (Bastiaentje IJemants) (?) .×
    Grietje Cornelis ( Esseboom) , † >5-1632.
Kinderen:
 1. Bastiaentke Cornelisse Spruijt , † <3-3-1654 .

  ×   Pieter Hendrix van Driel , * ±1615 , † ±1652.

  1 kind(eren)


 2. Cornelis Cornelisse Spruijt .

   Cornelis Cornelisse jr. bezat een huis met 4 haardsteden in de periode 1648-1665.
   Beroep: Bouwman in Nieuw-Cromstrijen. van 1642 tot 1653


 3. Bastiaen Cornelisse Spruijt .

   In 1643 genoemd in ’s-Gravendeel.


 4. Geerit Cornelis Spruijt , * <1632 .

   De Weeskamer van Strijen noemt op 19 september 1656
   Gerrit Cornelisz. Spruyt, oom van de weeskinderen van
   wijlen Pieter Hendriks van Driel en wijlen Bastiaentie
   Cornelis.

   Maasdam, 17 september 1682: Willem Geeritsen Spruijt, Pieter Lenertsen Smaer, als getrouwd hebbende Grietjen Geerits Spruijt, zijnde in Strijen geboren, voor de ene helft, en Arien Janssen Maesdam, Marichjen Maesdam, weduwe van Leenert Jacobsen Hoogewerff, Jan Geeritsen Boer, als getrouwd hebbende Neeljen Jans Maesdam, wonende in Moerkerken. en Willem Michielsen Vervooren, als getrouwd hebbende Lena Jans Maesdam, wonende op Klaaswaal, voor de andere helft, tezamen erfgenamen van Neeljen Dircken, weduwe van Willem Maertensen Barendrecht, in zijn leven schout op Maasdam. Zij transporteren aan Cornelis van Heijsen, secretaris op Maasdam, 4 mergen weiland, hen comparanten aangekomen bij overlijden van gemelde Neeljen Dircken zaliger, hun grootmoeder maternel, volgens haar testamentaire dispositie van 17 december 1660, gepasseerd voor notaris Daniel Eelbo te Dordrecht, gelegen in het Oudeland van Maasdam onder de jurisdictie van maasdam, belend O: de boosemcade, Z: de erfgenamen van Schoormans, W: de weduwe van Isack Ariensen Maesdam en N: de gemelde erfgenamen van Schoormans met Claes van Claveren. Voldaan met 800 gld. De schout en schepenen Commer Ariensen Block en Reijnier Gillissen Krol plaatsen hun handtekening.

  × <1656   Annigje Willems Barendregt , * ±1625 .
      Dochter van Willem Maertensz (van) Barendrecht en Neeltgen Dircx .

  3 kind(eren)


 5. Pieter Cornelisse Spruijt , *Strijen <1632 .

   Op 17-1-1674 is in Mijnsheerenland sprake van een Pieter Cornelis Spruijt, gehuwd met Leentge Heijndricks, die bevorens weduwe was van Lauweris Bastiaense Schilperoort, wonende in de Niemantspolder.

   Cornelis Janss. van Es, ziek te bed liggende, en zijn redelijk gezond zijnde vrouw Maertgen Cornelisdr. maakten op 24-1-1645 in hun huis in Den Hitsert onder Oud-Beyerland voor de notaris uit Klaaswaal een testament. Een jaar na overlijden van de eerste diende de langstlevende aan de Armen van Oud-Beyerland een legaat
   van 72 Car. gld. uit te reiken, terwijl de boedel tussen de langstlevende en hun kind of kinderen en hun voogden gedeeld diende te worden naar rechte des lands. De testateur
   benoemde tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen zijn broeder Claes Jans van Es en zijn zwager Adriaen Aerts Spruyt, terwijl de testatrice hiertoe Adriaen Thonis Verweel en haar broeder P(iete)r Corneliss. Spruyt benoemde.

  × Numansdorp 4-7-1660   Neeltie Geerits ( Craeijensteijn) , * ±1614 .
      Dochter van Gerrit Aertsz ( Craeijensteijn) en Neeltje Ingens Burger .
   Otr. op 11-6-1660 in Numansdorp.
   Den 11 Juni is bij ons in ondertrouw opgenomen
   Pieter Cornelis Spruit, j.m. van Strien, met
   Neeltie Geerit, w.d. van Gijsbert Pieters Schilperoort.
   Zijn alhier zonder verhinderinge getrouwt op den 4 Juli.

   Weeskamer Strijen, 26-3-1617: Gerrit Aerts, wonende in Nieuwbonaventura, wnr. van Neeltje Ingens, doet uitkoop van hun kinderen, Aechje Gerrits, oud ca. 6 jaren, Neeltje, oud ca. 3 jaren, voogden Willem Pieters, oom als in huwelijk hebbende Lidwijn Ingens, Joris Ingens Burger en Arien Jacobs.

  × ? ±1670   Leentge Heijndricks (Leentien Heijndricx) Verhoef , * ±1620 , † Strijen >1670.
   Op 17-1-1674 is in Mijnsheerenland sprake van een Pieter Cornelis Spruijt, gehuwd met Leentge Heijndricks, die bevorens weduwe was van Lauweris Bastiaense Schilperoort, wonende in de Niemantspolder.

   Zij was een dochter van Hendrik Cornelisz Verhoef (±1588->1648).

   Op 5 januari 1668 compareerden Antonis Bastiaensen Schilperoort, Cornells Plonnen de Best en Arien Pietersen Schilperoort, mede voor Leentien Heyndricx, weduwe van Louweris Bastiaensen Schilperoort, allen wonende onder de jurisdictie van Strijen, en deden transport aan Jacob Krinnen Groennendijck, wonende in West-Barendrecht, van een ’huys, bergh, ceeten’ etc. met het erf waarop -dit stond, gelegen in het dorp van West-Barendrecht.
   Een dag later compareerde de onder Strijen woonachtige Thonis Bastiaensen Schilperoort voor hem zelf en namens de kinderen van Louweris Bastiaensen Schilperoort en diens weduwe Leentie Heyndricx, en compareerde Cornells
   Pleunen de Best, mede voor Arien Pietersen Schilperoort en zieh sterk makende voor de andere absente meerder- en minderjarige erfgenamen van de in Barendrecht overleden Antonis Krinnen, en transporteerden land in het Buitenland van Oost-Barendrecht.

   Mijnsheerenl., 17-1-1674: Thimotheus Pieterse Boer cedeert en draagt over met procuratie van Pieter Cornelis Spruijt, gehuwd met Leentge Heijndricks, die bevorens weduwe was van Lauweris Bastiaense Schilperoort, wonende in Niemantspolder, aan en t.b.v. dhr. Johan van den Steen een schuldbrief ten bedrage van nog 100 C.gulden, verleden door Hendrick Jacobs Brantwijck, wonende bij Strijen. Item nog een obligatie van 150 C.gulden, staande op naam van Lauris Bastiaense Schilperoort en verleden door Cornelis Hendricks Verhouff in Strijen. En dat vanwege achterstallige landpacht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.