Maritge Cornelisse Spruijt , * ±1580 , † ±1625.
Dochter van Cornelis Joosten Spruijt en Bastiaentge Yeman Adriaensdr (Bastiaentje IJemants) .


x ±1598
    Pleun Gellofsz (de Best) , * ±1565 , † Strijen 1613.    

    Zoon van Geldolf Jansz (Gellof Jansz) en Anneke Claes .
x ±1615
    Bastiaan Pleunen Doolaert , * ±1595 .
Kinderen:
 1. Cornelis Pleunenz de Best , * ±1600 , † ±1634 .
   Overl. tussen medio 1634 en 29-4-1635.

  x <1635   Gijsbertje Pieters , † >3-1634.
   In feb. 1635 kregen zij een zoontje Cornelis jr.

   Gijsbertge Pietersdr., weduwe van Cornells Pleunen de Best, geassisteerd met haar voor de gelegenheid gekoren voogd Hendrick Jacobs Veckhouck, kwam op 29 april 1635 met Andries Pleunen, Pleun Pleunen en Aryen Jans Hoymaeyer, getrouwd met Elisabeth Pleunendr., geassisteerd met Gerrit Walravens Cuyp, als man en voogd van Annitge Gelvendr., omen en in die kwaliteit voogden van Comelis Comelis de Best, ca. 10 weken oud, nagelaten weeskind van Cornells Pleunen de Best bij Gijsbertge, tot vertichting.

  1 kinderen


 2. Andries Pleunsz de Best , * ±1602 , † >1660 .

   Op 18 januari 1614 kwam Maritge Cornelisdr., weduwe van Pleun Gelloffss., geassisteerd met haar broeder Cornelis Comeliss. als voor de gelegenheid haar gekoren voogd, met de twee voornoemde voogden van haar kinderen: Cornelis, ca. 13 jaar, Andries, ca. 11 jaar, Annetge, 7 jaar, Lijsbeth, ca. 4 jaar en Pleun Pleunen, 6 maanden oud, tot een akkoord aangaande de vaderlijke successie der kinderen. Maritge zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit o.a. een huis, landen, haaflijke- en meubele goederen en pachtlanden, en daarvoor zou zij haar kinderen tot de leeftijd van 18 jaar naar behoren opvoeden etc. waarbij de meisjes o.a. naaien zou worden geleerd. Bij hun mondigheid zou elk kind 100 Car. gld. uitgereikt krijgen, waarvoor Maritge twee percelen (ouderlijk erf-) land als zekerheid Steide, te weten een perceel in Oud-Strijen, dat aan de oostzijde belend werd door ’des gemeenl(an)ts kade’, en nog 1 morgen 5 hont 66 roeden in de Oude Bedijkte Clemme. Maritge had de kleding van wijlen haar man voor 42 gld. van de voogden gekocht en dit geld zou ten behoeve van de kinderen worden uitgezet.

   Op 8 december 1624 maakten Cornelis Cornelisz. Spruyt en zijn vrouw
   Grietie Corn(elis) voor de weeskamer te Strijen akte van voogdij, waarbij zij Andries en Corn(elis) Pleunen de Best tot voogden over hun kinderen van vaderszijde aanstelden en Jacob Corn(elisz.) Esseboom tot voogd van moederszijde.

   In 1638 kreeg Andries Pleunen 2 gld. 10 stuivers betaald voor het snijden van een halve morgen bonen op het land van een zekere Jan Symons.

   Volgens het huisverpondingskohier van 1638 woonde Andries Pleune aan de Strijense Westdijk. Hiermee is hij ook nog in
   1645 vermeld. In 1663 blijkt dit huis vervallen en afgebroken te zijn.


 3. Annetje Pleune de Best , * ±1606 , † <1654 .


 4. Elisabeth Pleunen (Lijsbeth Pleune) (de Best) , * ±1610 , † <9-1642 .
   Overl. tussen ca. 1647 en 31-8-1642.

   Aryen Janss. Hoeymaeyer, weduwenaar van Elisabeth (Lijsbeth) Pleunendr. kwam op 31 augustus 1642 met Andries en Pleun Pleunen soonen, als ooms en voogden van Maritgen Aryens, oud ca. 9 jaar, en Jannetgen Aryens, oud ca. 5 jaar, weeskinderen van Elisabeth bij Hoeymaeyer, tot akkoord aangaande de moederlijke successie der kinderen. Hoeymaeyer zou in de boedel blijven zitten en
   daarvoor zou hij zijn kinderen tot de leeftijd van 16 jaar naar behoren alimenteren en vervolgens 72 Car. gld. uitreiken.

  x <1633   Arij Jansz Hoeijmaeijer , † >1664.

   Hij hertr. vóór 27-1-1652 met Cijtgie Jansdr.

   Aryen Jans Hoeymaeyer, als getrouwd hebbende Cijtgie Jansdr., en uit dien hoofde mede-erfgenaam van Hendricxe Pieters, die weduwe was van Aryen Elias, transporteerde op 27 januari 1652 aan zijn broeder Comelis Jans Hoeymaeyer een huisje met erf op het dorp Strijen. Dezelfde dag passeerde de koper ten behoeve van Aryen een schuldbrief van 200 Car. gld.

  2 kinderen


 5. Pleun Pleunsz de Best , *Strijen ±1613 , † >7-1666 .
   Geboren rond juli 1613.

   Volgens het Strijense huisverpondingskohier van 1663 woonde Pleun Pleune daar in de Achterstraat achter de oude haven.

   In een akte gedateerd 26 augustus 1666 zijn Aryen Esseboom en Pleun Pleunen de Best genoemd als de’ naeste bloetvrinden’ van vaderszijde, en Dirrick Willems Barendrecht als die van moederszijde, van de nagelaten weeskinderen van zaliger Gerrit Corn(elisz.) Spruyt en Annegie Willemsdr.

  x ±1640   NN. .
      Dochter van Bastiaen Lauwereijnsz (Bastiaen Laureijs) Schilperoort (?) en Maritgen Crijnen (?).
   Zij hadden een zoon Cornelis Pleunen de Best, die nageslacht had.

   De 1e vrouw van Pleun Pleunenz. zou een dochter van Bastiaen Louwerensz. (van ) Schilperoort, boer te Strijen, kunnen zijn geweest, mogelijk Grietje geheten.
   Gezien het feit dat Pleun’s zoon Comelis (zie gen. IV), geboren uit zijn ongetwijfeld kortstondige eerste huwelijk, mede-erfgenaam was van Quirijn Antonisz. (ca. 1564-1634)41 moet Comelis Pleunen de Best een kleinzoon zijn geweest van Quirijns dochter Maritgen Crijnsdr. uit haar huwelijk met Bastiaen Louwerisz. (van) Schilperoort, hoewel de naam van deze vrouw uit geen enkele akte tevoorschijn is gekomen. Haar voomaam zou gezien vernoeming Grietje geweest kunnen zijn.

  x <1656   Weijntje Matheusdr (Weijntje Teeuwe) , † >10-1666.

   Over Pleun Pleune en Weyntje Matheusdr. en hun kinderschaar werden te Strijen of elders in de Hoeksche Waard geen gegevens meer gevonden. Waarschijnlijk hebben zij -of Weyntje als weduwe met haar kinderen- zich na 1666 buiten De Hoeksche Waard gevestigd.

  8 kinderen


 6. Neeltje Bastiaens Dolaart , * >1613 .


 7. Aerjaentje Bastiaens Dolaart , * >1613 , † >1670 .
  Aerjaentje Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Ingetje Jacobs Casteleijn .


 8. Pleun Bastiaens Dolaart , * 1616 , † <1677 .
   Hij was 9 jaar op 3-3-1625.

  x ±1653   Lijntje Jans , * ±1630 , † <17-6-1667.

  5 kinderen


 9. Joost Bastiaans Doolaert , * ±1618 , † Strijen 1666 .

  x   Bastiaentje Arijens , † >1674.

  4 kinderen


 10. Pieter Bastiaens Dolaart , * >1620 , † >1680 .
   Op 21-7-1681 wordt Pieter Bastiaan Dolaert vermeld als baljuw, wonende in Oud-Beijerland. Hij wordt op 6-4-1682 rechtelijk gegijzeld (=gevangen gezet) omdat er iets niet was betaald.

   Pieter trouwde op 27-10-1669 in Goudswaard met Neeltje Willems Rosmolen uit Goudswaard en liet aldaar Teuntje en Bastiaen dopen.


 11. Abraham Bastiaens Dolaart , * >1620 , † >1667 .


 12. Bastiaen Bastiaens Dolaart , * ±1622 , † <4-1669 .

   Bastiaen Bastiaens Dolaerd. In 1665 wordt vermeld dat hij een huis had met 2 haarsteden.

   Uit het huwelijk van Bastiaan Dolaart en Neeltje Cornelisdr. (Hordijk) wordt in 1667 te Strijen een zoon Pleun geboren. Kort daarop wordt Bastiaan Bastiaanse Dolaart ernstig ziek, zodat hij en zijn vrouw besluiten om een testament te maken. Dit geschiedt op 25 september 1668 ten overstaan van een notaris te Strijen. In dit testament lezen we dat Bastiaan Bastiaanse Dolaart en Neeltje Cornelisdr Hordijk, wonende te Strijen, elkaar tot erfgenaam benoemen, onder de gebruikelijke voorwaarden om de kinderen op te voeden. Voorts wordt bepaald dat die (eventuele) kinderen wanneer zij volwassen worden of een huwelijk aangaan een bedrag van 25 gld. zullen ontvangen in plaats van hun legitieme portie. Niet lang daarna moet Bastiaan Bastiaansz. Dolaart zijn overleden.

  x Strijen   Neeltje Cornelisse Hordijk , * ±1640 , † <7-1697.
   Haar weduwnaar ging op 28-6-1697 in otr. met Maaijke Cleijsse.

   Zij is een dochter van Cornelis Ariensz. Hordijk (1622-1674). Op 10 mei 1661 koopt Cornelis Ariens Hordijck van de weduwe van Cornelis Janse Boer een bruin blest merry paard voor een bedrag van 42 gld., waaruit we mogelijk kunnen concluderen dat onze Cornelis Ariense Hordijck landbouwer is geweest.

   Op 23 maart 1670 wordt te Strijen uit het huwelijk van Neeltje Cornelisdr Hordijk en Bastiaan Janse Boer de eerste van 5 kinderen geboren.

   Op 18 februari 1670 worden door middel van een notariele akte enige zaken recht gezet die betrekking hebben op de nalatenschap van Bastiaan Bastiaanse Dolaart. Op die datum komt Pieter Bastiaanse Dolaart, wonende in de Korendijk met Bastiaan Janse Boer, gehuwd met Neeltje Cornelisdr Hordijk, de weduwe van Bastiaan Bastiaanse Dolaart, met Jan Pleunen Dolaart mede voor zijn broeders en zusters overeen dat hij ter voorkoming van grote kosten zich verplicht de tienden te betalen die op zijn naam staan en de helft van de pacht over een perceel grond in de Strijense polder, dat in eigendom toebehoort aan de Grafelijkheid van Holland. Tevens zal Pieter Bastiaans Dolaart al de kosten van het Gijzelhuis en het salaris van de dienaars van justitie betalen (blijkbaar is deze kwestie al in een deurwaardersstadium geraakt). Voorts beloofd Bastiaan Janse Boer en Jan Pleunen Dolaart het genoemde perceel land te cultiveren, de lopende pacht te betalen en daarbij Pieter Bastiaans Dolaart schadeloos te stellen.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.