Willem Woutersse Spruijt , * 1650 , ~Alblasserdam 27-2-1650 , † Alblasserdam ±29-9-1726.
Willem Woutersse was getuige bij de doop van Wouter Ariens Spruijt (?) , de doop van Annichje Schalcken van Esch , de doop van Pieter Ariensz Breur , de doop van Willem Spruijt , de doop van Dilliaantje Wouters Spruijt , de doop van Willem Wouters Spruijt .

Zoon van Wouter Cornelissen Spruijt en Aeltge Pieters (Eelken Pieters) Bouman .


±1680
    Deliaentje Claesse van Nes , * ±1650 , † Alblasserdam ±3-5-1725.
Kinderen:
 1. Neeltje Willems Spruijt , * 1681 , ~Alblasserdam 24-8-1681 , † Alblasserdam ±25-3-1760 .
   Zij kregen een

  Alblasserdam 23-3-1720   Cornelis Cornelisse Spruijt , * 1683 , ~Alblasserdam 17-3-1683 , † <31-5-1713.
      Zoon van Cornelis Cornelisse en Marijgje Pieters .

  Alblasserdam 15-1-1727   Jan Jansz Drinkwaard , *Hoogblokland ±1695 , † Alblasserdam ±14-3-1774.
   Zij kregen een kind, dat op 30-4-1729 overleed.

  1 kinderen


 2. Wouter Willemsz Spruijt , * 1684 , ~Alblasserdam 16-7-1684 , † Alblasserdam 3-9-1727 .

  Streefkerk 26-5-1715   Arijaantje Maertens Sterrenburg , * 1688 , ~Streefkerk 27-6-1688 , † Alblasserdam 4-1-1748.

  5 kinderen


 3. Aeltje Willems Spruijt , * 1686 , ~Alblasserdam 15-4-1686 , † Alblasserdam ±17-11-1762 .

  Alblasserdam 3-5-1711   Kors Jans Hogermos , † Alblasserdam 23-6-1770.
   Kinderen: Jan en Deliaantje.

   Hij was een zoon van Jan Corsse Hogermost en Pleuntje Claessen van ’t Slot.
   In 1766 was hij waarsman in de Vinkepolder. Aldaar huurde hij land van de diaconie in de periodes 1727-43 en 1750-54.
   In 1746 gingen al zijn beestern dood door de "contagieuse siekten".

  2 kinderen


 4. Claas Willemse Spruijt , * 1691 , ~Alblasserdam 11-3-1691 .
  Doopgetuige: Marrigje Claesdr (van Esch) (?) en Schalck Claesse van Esch .
   Doopget. Schalk Claesse en Marrigje Claes.

   In de periodes 1717-22 en 1738-42 huurde hij land van de diaconie in Kortland. In 1716 pachtte hij de korentiende van Blokweer en in 1721 van Kortland. In 1715 pachtte hij de henniptiende van Blokweer. In 1719 pachtte hij de Sieuwe en Vinkenland.
   In 1742 bezat hij: 2 akkers griendland in de Cornelis-Adriaensz-weer en 2 mergen hooiland in het Gerrit-Herberts-land.

  Alblasserdam 14-4-1715   Ariaentje Aerde Pleijt , *Nieuwland ±1690 , † Alblasserdam ±29-12-1727.
      Dochter van Aart Gielen Pleijt en Maijke Gerrits Liek .
   Zij woonde te Alblasserdam

   Te Alblasserdam op 5-6-1634 had liquidatie en scheiding plaats van de nagelaten boedel van Maeyken Gerrtis Liek, in haar leven weduwe van Aart Gielen Pleyt, overleden te Alblasserdam op 27.1.1734, gedaan tussen DirkAarts Pleyt,Gerrit Aarts Pleyt en Giel Aarts Pleyt, meerderjarige kinderen, waarvan Gerrit en Giel ook als voogden over deminderjarige kleinkinderen, met name Jacus Lucasse Nijdingh, minderjarige zoon van haar overleden dochter Maria Aarts Pleyt en ook Willem Claasse Spruyt, MarinusClaasse Spruyt en Marijken Classe Spruyt, minderjarige kinderenvan haar overleden dochter Ariaantje Aarts Pleyt.
   De overledene had aan Marijken Gerrits Pleyt,dochter van Gerrit Pleyt, aan Geertjen Gielen Pleyt, dochter van Giel Pleyt en aan Marijken Claasse Spruyt, dochtervan Ariaantje Pleyt, alle wollen en linnen kledingen drie gouden ringen en een testament en psalmboekje met een zilverenslootje. Het bewaren van de kleren tot de legatarissen volwassenzijn is niet raadzaam. Daarom hebben de voogden ze laten taxeren doorschouten schepenen en de waarde in gelijke porties verdeeld en afgegeven aan devadersomte bewaren.
   De overledene had bepaald dat de restvan haar linnen niet mochtworden verkocht maar onder erfgenamen moest worden verdeeld. dat is ookgebeurd in bijzijn van schout en schepenen en van de vaders van de minderjarige erfgenamen.
   Dan worden de effecten etc,opgesomd. Bij elkaaris het een waarde van 1732.3.8. De betalingen gedaan uit de boedel worden gespecificeerd, totaal 143.15.12 (waaronder 43 gulden voor het bier en het vlees op de begrafenis genuttigd ende begraafkosten ad 7.9.-.
   Netto is de boedel waard 1588.7.12. Deze som wordtin vijfgelijke delen verdeeld:perdeel 317.13.84/5.
   Een vijfde deel gaat naar:
   - DirkAarts Pleyt,
   - Gerrit Aarts Pleyt,
   - Giel Aarts Pleyt,
   - Jacques Lucasz Nijdingh, minderjarige zoon van Marya Aarts Pleyt,
   - WillemClaasse Spruyt, MarinusClaasse Spruyt en Maeyken Claasse Spruyt, minderjarige nagelaten kinderenvan Ariaantje Aarts Pleyt.
   Zij krijgen deze uitkeringin de vormvan obligaties en uit de contante gelden.
   Getuigen: Leendert Pijl, schout van Alblasserdam en Pleun Pijl

   Te Alblasserdam op 23.11.1742 Comp:
   - Claas Willemsz Spruyt, bevorens weduwnaar van Aryaentje Aarts Pleyt, ter eenre ;
   - Giel Aartsz Pleyt, broeder van de voors. Aryaentje Aarts Pleyt, en dus oom en bloedvoogd over de twe e nog minder jarige k inderen door zijn zus ter achter gelaten, genaam d
   + Marinus Claasz Spruyt, oud over de 20 jaar, en
   + Mayken Claasse Spruyt, oud 16 jaar,
   ge assisteerd met Leendert Pijl , schout en opp ervoogd, ter andere zij de. De boedel was van ger inge waardije. De vader onderhield de kinderen al vanaf het jaar 1726. Claas Willemsz Spruyt bezat twee akke rs griendland in Corne lis Adriaenszweer, binn en de middelwete ring in Blokweer, en nog twee m ergen hooil and in Gerr it Herber tsland op de achterheyde off over de Huigenkad e aan de noo rdzijde van Oud-Albla s (oost het Smaalwee r, west Engelslant).

  ? Alblasserdam 8-5-1729   Arijaentje Cornelisse Muijlwijck .
   Klaas was weduwnaar. Ariaantje was weduwe en had een voorzoon Bastiaan Jansz. Beiden waren van Alblasserdam.

   Te Alblasserdam op 27.11.1742 Comp:
   - Claas Willemsz Spruyt, laatst w eduwnaar va n Aryaentje Cornelis Muylwijk, ter eenre;
   - Eeuwit Roelen van der Zijden en Cornelis Willemsz Slagboom als testamentaire voogden over de nagelaten nog minderj arige voorzoon van de voor s. Aryaentje Cornelis Muylwijk, genaamd Bastiaan Jansz, ter andere zijde.
   Aryaentje Muylwijkhad met de voogden over haar zoon op 12.12.1726 verti chtinge gedaan. Zij hert rouwde met Claas
   Willemsz Spruytin gemeensc hap van goedere n. Op 28.4.1742 had zij bi j testamen t haar voorzoon gepr elegateerd ha ar kleeder en en eenige m eubilair e goederen. H aar zoon erft de
   helft, haar tw eede man de ander e helft. Haar testament werd door h aar op 22.6.174 2 "metter doot bekragti gt". Grond bezit: een k amp weil and van 1 mer gen 350 roeden bi nnen de middelwetering in Blokweer.

  ? <1744   Susanne Jacobusse van de Corput .

   Op 14.1.1743 werd te Alblasserdam een akte opgemaakt door
   Claas Wille msz Spruyt x Susanna Jacobusse van de C orput. Haar zusters: He yltje van de Corput en Anna van de Coprut. Haar mans dochter: Mayk en Clas se Spruyt.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.