Frans Janssen (Frants Jansen) Stamme , *Capelle (NB) ±1585 , † <1663.
Zoon van Jan Anthonis (Jan Thonisse) Stamme en Engeltje Jans Rommen (Engeltken Jan Rommen) .


x
    Janneken Cornelis Janse Fles , † Capelle (NB) 1625.    

x Sprang 15-2-1626 (otr Sprang 24-1-1626)
    Heijltgen Marcelissen (Heijlcken Marselen) , *Sprang ±1595 , † Sprang 1636.
x 1640
    Willemke Wouters Maes .    

    Dochter van Wouter Willems Maes en Adriaantje Adriane Laureijsdr .
Kinderen:
 1. Janneken Fransen (Anneken Fransdr) Stamme , *Capelle (NB) ±1610 , † <1640 .

   Opten xiij decembris anno 1638 in Capelle vobareerde Anneken Frans dr., naergelaten weduwe van Wouter Toniss Duijser, geassisteert met Willem Peeter Corsten, haren tegenwoordige man, ende heeft voor recht alhier van Bastiaen Toniss Duijser als voocht over het naergelaten weeskijnt van Wouter Toniss voorss verweckt bij Anneken Fransdr voorss haere voorsskijnt: Stijntken Wouters aengenomen.

  x Capelle (NB) 24-12-1634   Wouter Thonis ( Duijser) , *Vrijhoeven ±1605 , † <1635.
      Zoon van Anthonis "de Kat" (Thonis Jans) Duijser en Stijnken Wouter Laurens .
   Otr. op 21-11-1634 in Capelle (NB).
   Wouter Anthonis, j.m. van Vrijhoeven, en Anneken Fransdr., j.d. van Capelle.
   Zij kregen een dochter Stijntgen.
   Zijn weduwe hertrouwde en haar weduwnaar hertrouwde weer in juli 1643.

   Capelle, 23-6-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Willem Peeter Corsten wednr Anneken Fransdr ter eenre ende
   - Bastiaen Tonissen Duijser als voocht, in bij wesen van
   - Tonis Janssen Duijser als bestevader ende
   - Frans Janssen Stam als toesiender, geassisteert met Jan Dirckssen van
   Nederveen, schout, als oppervoocht over het weeskint van Wouter Tonissen za verweckt in echte bedde bij Anneken Fransdr met namen Stijntken Wouters, ter andere sijden, ende
   dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen als Willem Peeters ende Anneken Frans te samen beseten hebben ende bij haer metter door ontruijmpt ende achterglaten.
   Toegevoegd: Michiel Tonis krijgt geld namens zijn vader, 23-6-1645.

  x Capelle (NB) 24-12-1634   Hendrick Peters Puijs .
   Otr. op 30-11-1634 in Capelle.
   Henrick Pieterse Puijs, j.m. van ’s-Gravenm., won. Vrh., en Janneken Franse van Cap.

   Hendrick hertr. in juli 1643 in Dussen met Trijntje Janse van der Marck, wed. van Cornelis Bastiaans.

  1 kinderen


 2. Mariken Frans Stamme , * 1615 , ~Capelle (NB) 15-11-1615 .


 3. Anneken Fransen Stamme , * 1617 , ~Capelle 2-4-1617 , † 1639 .

   ANNEKE FRANS STAMME, overl.Capelle 1639, tr. WILLEM PETER CORSTEN. Hij hertr. Capelle 17.1.1641 ADRIAENTJE AERTS.

   Capelle, 23-6-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Willem Peeter Corsten, wednr. Anneken Fransdr., ter eenre, ende
   - Bastiaen Tonissen Duijser als voocht, in bij wesen van
   - Tonis Janssen Duijser als bestevader ende
   - Frans Janssen Stam als toesiender, geassisteert met Jan Dirckssen van Nederveen, schout, als oppervoocht over het weeskint van Wouter Tonissen za., verweckt in echte bedde bij Anneken Fransdr., met namen Stijntken Wouters, ter andere sijden,
   ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen als Willem Peeters ende Anneken Frans te samen beseten hebben ende bij haer metter door ontruijmpt ende achterglaten.
   Toegevoegd: Michiel Tonis krijgt geld namens zijn vader op 23-6-1645.

  x ±1635   Wouter Tonissen .
   Wouter Tonissen en Anneken Fransen hadden een dochter Stijntken.

  x ±1638   Willem Peterse Corsten (Willem Peetersen) , † >1660.
      Zoon van Peter Corsten (?) en Maijcken (?).

   Willem Peterse deed op 25-12-1660 belijdenis in ’s-Grev. Capelle. Hij woonde aan de Nieuwstraet. Hij was een zoon van Peter Corsten.

  1 kinderen


 4. Geertruijt Fransen (Geerike Fransen) Stamme , *Capelle (NB) 1629 , ~Capelle (NB) 20-5-1629 , † Vrijhoeve-Capelle 22-9-1702 .

  x ’s-Gravenmoer 28-1-1653   Sijmen Aerden (van den) Hout .

  6 kinderen


 5. Janneken Fransen Stamme , * 1632 , ~Capelle (NB) 21-3-1632 .

   Sprang, 16-5-1661: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dingena Adriaenssen weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Leempoel geassisteert met Joost Geeritss Cool ter eenre ende Jan Peeterssen Leempoel ende Maeijken Peeterssen Leempoel weduwe van Jan Sijmonse de Gester geassisteert met jan Jansse Piggen ende Jenneken Franssen weduwe van Tounus Peterssen Leempoel geassisteert met Cornelis Loeff, schouth, ter andere zijde ende dat van de goederen die Peeter Toniss ende Dingena tessamen beseten hebben.

   Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij de kinderen Peeter Tonissen Leempoel ende Peeterken Peeters, hun ouders, Jan Peeterse Leempoel, Maeijken Peeterssen Leempoel, weduwe van Jan Sijmense de Gester geassisteert met Adriaen Adriaenssen Roos, ende Jenneken Franssen, weduwe van Tonis Peeterssen Leempoel, met Sijmen Aerden vanden Hout, swager, als toesiender van haer kijnderen bij Tonis van de goederen die Peeter ende Peeterken voornt tesamen besten hebben, 3-7-1663.
   Quitantie als los vel aanwezig. Maeijken nu x Cornelis Sacharias.

  x Veen (NB) 6-5-1657   Teunis Peters (Tonis Peterssen) Leempoel , * 1618 , ~Sprang 1-7-1618 .
      Zoon van Peeter Teunissen (Peeter Thoniss) Leempoel en Dircxken Jan Willems Oerlemans .
   Teunis was j.g. van Sprang.


 6. Maria Franse Stamme , * 1634 , ~Capelle (NB) 3-9-1634 , † ±1636 .


 7. Willem Franse Stam , * 1634 , ~Capelle (NB) 3-9-1634 , † Capelle (NB) 24-4-1675 .
   Willem’s weduwe is in 1680 hertrouwd.

   Willem tr. in Baardwijk op 4.4.1666 met ANNEKEN CORNELISSE, ged.Capelle 10.4.1639. Zij hertr. ARIEN HEYLIGERS, met wie zij 5.10.1697 testeerde.
   Uit dit huwelijk ged. te Capelle:
   1. FRANS, ged.22.11.1667.
   2. WOUTER, ged. 22.11.1667,tweeling met voorgaande.
   3. FRANS, ged.26.1.1670.
   4. ARIAEN, zie: GTMWB-1984.
   5. WILLEMKEN, ged.lO.ll.l675.

   Op 12-10-1680 ondertrouwen Adriaen Heijligers, jm te Cappel, en Anneken Cornelis, wed. Willem Frans Stam te Cappel. Op 1-11-1680 trouwen Adriaen Heijligers en Anneken Cornelis wed Willem Frans Stam voor schepenen.

  x Baardwijk 4-4-1666   Anneken Cornelis , * 1639 , ~Capelle (NB) 10-4-1639 , † >1696.
      Dochter van Cornelis Adriaen Denis en Peerken Willemsdr (?).

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden. Verder is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen, en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

  5 kinderen


 8. Toniske Franse Stamme , * 1641 , ~Capelle (NB) 29-5-1641 , † <1701 .

   THONISKE FRANSE STAMME, ged.Capelle 29.5.1641,overl, vóór 1701, tr.Baardwijk 17.10.1666 ARIEN ANTHONISSE KUYSTEN, geb.ald. ca. 1632, over1.1684/1700, zn.van Anthony Janse Kuysten en Jenneken Antonissen van Giersbergen (zie verder GTMWB 1977, pag.130).

   Op 13-12-1700 in Baardwijk was sprake van een scheyding en delinge tussen
   1) nagelaten g. van Fransoys, Anthony en Leendert Adriaense Kuysten, Adriaen Antonisse Kuysten en Ant. Fransen Stam (beiden overleden) en
   2.1) Fransoys Adrianus Kuysten en
   2.2) Leendert Adriaenssen Kuysten en
   2.3) Antony Adrianus Kuysten.

  x Baartwijk 17-10-1666   Arien Anthonisse Kuijsten , *Baardwijk ±1632 , † <1701.
      Zoon van Anthonis Janssen Kuijsten en Jenneken Antonissen van Giersbergen .
   In 1684 leefde hij nog.

   ARIEN ANTHONISSE KUYSTEN is een zn. van Anthony Janse Kuysten en Jenneken Antonissen van Giersbergen. ANTONIE KUIJSTEX, geboren ca 1600 te Baardwijk, overleden voor 8.9.1674 te Baardwijk was Burgemeester van Baardwijk in het jaar 1640, H. Geestmeestervan Baardwijk, in 1643 en scheepen tussen 1637-1668.
   Hij tr met Jenneken Antonissen van Giersbergen, geboren ca. 1610 en overleden ca. 1684. Kinderen: Arien, Jan en Tonis.

   ARIEN ANTHONISSE KUYSTEN is een kleinzoon van Jan Kuijsten en Fijtgen Gijsbrecht. Zij tr. 2e op 17.4.1623 te Baardwijk - als wed. van Jan Kuijsten - met TEUNIS LAMBEZTSSE VAN DIJNHOUT, wed. van Jennetgen Jans. Zie: GTMWB 1977.

   Op 23-1-1685 in Baartwijk was sprake van een erfdeling tussen
   1) Bartholomeus Anthonisz. van Baardwijk, Adriaen Anth. Kuysten met twee kinderen van Jan Peeterse van Heesbeen, en
   2) twee kinderen van Jan Peeterse van Heesbeen m.n. Allegonda en Peeter Jansz. van Heesbeen

   Op 21-6-1689 in Baartwijk vond een transport plaats - wegens achterstallige interest [renten] op een lening van f100,- tussen Anna van Wijck, wed. wijlen Gerard de Jong, enerzijds, en Adriaen Anthonisse Kuysten en nakomelingen, anderzijds.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.