Jan Aertsz Stamme , † <1605.
Zoon van Aert Jansz Stamme en Lijsken .


x
    Beatris , † <1615.
Kinderen:
 1. Thonis Jans Stamme , † ±1591 .

  x   Marike .

  3 kinderen


 2. Floris Jansz Stamme , † Sprang 1621 .
   Uitkoop op 10.1.1623.

   Floris was ouderling te Sprang 1613-14.
   Kinderen: Jan, Beatris/Jutken, Willem, Thomas, Adriaen, Thonis en Lijsbeth.

   Op huijden xxviij novembris xvc Lxxxviij in Capelle compareerden Floris Janss ende Aert Claess namens Floris Jan Janss ende Aert Claess ende Jan Aertss Stammen als vader ende hebben getransporteert Cornelis Geritss van Nispen een wilcuer.

   Jan de Leeu magtigt Laurens Jasperss, lantmeter te Sprang, om een stuk lant van Aert de Leeu za te giften aen Floris Jan Stammen, G’Berg 15-3-1596.

   Floris Jan Stammen als vader ende voicht van Jan Floriss zijnen zoene, die hij geprocret heeft bij Jaetken Embrecht Hendricss dochter, zijn voorgaende huijsvrou, wordt in Sprang genoemd op 24 decembris 1603.

   Sprang, 1619: Floris Jan Stammen beschout inden gootsloot after sijn geseet, mits after den acker die hij gehuert vande kijnderen van Tonis Wouterss den Snijder erve.
   Dat voor ons comen is Beatris Jan Stammen weduwe, met Flotis Janss Stammen haeren zoene als gecoeren voicht, die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende
   heeft overgegeven met een verlije soo als recht is, Jan Janss alias Hotshan,
   het vijfte paert ende deel in een geseedt met het vijfte paert van die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is Henrick Michielss Stockman, ende aen die weest zijde Mari Tonis Ariaens weduwe ende Borchisken Heijndrick cum suis ende kijnderen, streckende vander nijeuwer strate zuijtwaerts op totten Loonschen erff toe, soo haer dat aengecomen ende bestorven is van Ariaen Henrickss Vos, haeren vader. Ende Beatris voorss heeft gewilcoert ende gelooft het voerss vijften paert int voirss geseedt te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot dese dagen toe, naeden recht vanden lande, behoudelijck dat sij daer op hout tot zijnen last het vijfte paert van eenen gulden tsiaers met die hooft penningen van dien. Actum voor Handrick Anthoniss schout, Dirck Arienss de Bie, Jan Janss, Hendrick Ariaenss, Jan Dirckss, Ariaen Willemss heemraders, desen 19 en aprilis 1605 in Sprang.

   Sprang, Paesschen anno XVIc thien:
   Dat voor ons comen is Lauris Anthoniss ende heeft overgegeven met een verlij soe
   als recht is Hendrick Ariaenss Oerman, een gerechte vierdepaert van een eijndt
   seijlants gelegen inden ambacht van Sprange, aende oost zijde ten naesten
   geerft is Floris Jan Stammen, endeaende west zijde Hendrick Adriaenss voorss,
   ende Willem Janss Potmaecker, streckende vander oudestraete suijdewaerts op tot
   Juetken Adriaenss weduwe van Jan Stammen,erve toe, onbedeelt met Brost Thoniss
   mits dies, dat Hendrick Adriaenss tot zijnen last houdt ende daer tsiaers wt
   gelden sal aenden Heijligeest van Sprang een gerechte vierdepaert van drie
   vierdendeel vaet roggen, die den Helligen geest van Sprang daer jaerlicx op
   heffende is. Dies gelooft Lauris Thoniss dit selver gerechte vierdepaert te
   vrijen ende te waeren ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe,
   naeden recht vanden lande, present Heemraders Jan Janss, ende Jan Jan Meeuss.
   Actum desen XXIII en aprilis anno XVIc ende acht.
   Voor dit gerechte vierdepaert als boven geschreven staet, daer heeft Hendrick Adriaenss voor gewilcoert ende gelooft tebetaelen de somme tot seven ende dertich karolis gl thien stuijvers, welcke penninge bekent Lauris Toniss ontfangen te hebben. Waer mede Lauris Thoniss hem hout geheel te vollen ende al betaelt te wesen van het gerechte vierdepaert, als voorss staet voor nu ende ten eeuwegen daegen,
   mits dies dat Hendrick Adriaenss dit gerechte vierdepaert terstont aen sal verden, dies sal Hendrick Adriaenss betaelen Peeter Anthoniss ende Leenaert Peeterss tegenwoordich borgemr van Sprange, inden jaere anno 1608.

   Op huiden den X en martiuus anno XVIc ende acht, soe bekent Floris Janss Stammen ende Jan Floriss sijnen soene, dat sij voldaen ende betaelt sijn, ende dat van die aenneminge van sijnen soone Jan Floriss. [..] Onderteeckent van wesen Metken Emmen mijn wijffs moeder, noch leeger stont, bij mij Floris Jan Stammen, noch leeger stont aldus, bij mij Jan Floren.

  x   Dingen Embrecht Hendricks (Jaetken Embrecht Hendricss) , † Sprang 1603.

   Zij had een zuster Metken Embrecht Hendrix.

   Sprang, 24-12-1603: Dat voor ons comen zijn Metken Embrecht Hendrix weduwe met
   Cornelis Bayens, haeren gecoren voicht, haer metten recht gegennen, Mathijs
   Janss als man ende voicht sijns wijff, Jan Willemss als man ende voicht sijns wijffs, Handrick Francenss als man ende voicht sijns wijffs, Jan Gijsbertss als man ende voicht sijns wijffs, Floris Jan Stammen als vader ende voicht van Jan Floriss zijnen zoene, die hij geprocret heeft bij Jaetken Embrecht Hendricss dochter, zijn voorgaende huijsvrou, ende hebben gesamenderhant overgegeven met
   een vrij gifte zoe als recht is Ariaen Jan Meuss, een geseet met die huijsinghe ende geboomten daer op staende gelegen inden ambacht san Sprang, daer aen die oostzijde naest geerft is Jan Ariaenss Leeu, ende aen die weestzijde Willem wouterss, streckende vander Nijeuwerstraten noortwaerts op totter ouwer straten toe, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende alle voorcommer afte doen tot desen daeghe toe, behoudelijck dar hij daer jaerlicx vuijt sal gelden twee rijnsguldens los renten, is geconditioneert ende ondersproeken, dat Metken weduwe voorss sal behouden haer leven lanck woeninge in die vuijtcamer ende halff die omcamer,met het hoefken voor aen die straet, zonder daer enichghe schattinge afte geven noch oijck gheen krijchsvolck te houden, oijck dat sij haer gerieff van backen inden oven sal
   hebben, ende op die groese haer lijnwaet te bleijcken ende haere kijnderen bij
   haer sullen moeghen gaen ende staen sonder becroonen van yemanden, ende dat
   Ariaen Jan Meeuss die camer in raeck ende dack sal onderhouden, ende het
   hoefken te beheijnden al buijten die weduwens cost, haer leven lanck ende nae
   haerder doot sal dat blijven aen Ariaen Jan Meeuss ofte sijnen nacomelinghen,
   actum den 24 decembris 1603, heemraders Denis Janss, Cornelis Janss, Handrick
   Ariaenss Oerman, Jan Janss.

   Op huiden den X en martiuus anno XVIc ende acht, soe bekent Floris Janss Stammen ende Jan Floriss sijnen soene, dat sij voldaen ende betaelt sijn, ende dat van die aenneminge van sijnen soone Jan Floriss. Dat Em Hendrickss ende zijn huijsvro, hem daer mede vuijt hadden gelost te wijcken ende voert van houwelijckx goet, dat hij soe veel gehadt heeft als die andere kijnderen, ende Metken Emmen bekent, dat het een kijnt ter goeder wijs, niet meer gehadt en heeft, dan dit ander.

  x 1603   Claeske Willem Janse Brouwer , † <1622.
   Overleden in de periode 1604-1621. Op 8.9.1621 wordt Huybert Peters Goedhart voogd over de kinderen.

  6 kinderen


 3. Lijsken Jans Stamme , † Sprang 1589 .
   Lijsken trouwde Aert Claesz en had een dochter Janneken Aerts.

   Accordatie gemaeckt bij Mariken Jans dgr., weduwe wijlen Aert
   Claess, tegens Aertdt Jan Aertss als voicht van Aert Claess, voerkijnt verweckt bij Lijsken Jan Stammen, ende Floris Jan Stammen als toesiender vande selven kijnde voor schout ende heemraders van Sprange in manieren hier naer volgende.
   Dat Mariken die weduwe van Aert Claess, Jenneken Aerts dgr,
   voerdochter van Aert Claess voorss, sal geven ende betaelen voor haer vaders Sprang, wezen versterfte eens die somme van vijff ende tnegentich rijnsgulden tebetaelen tot corsmisse anno XVIc vier sonder langer delaeij als verwilcoerde schult volstaende pant.
   Waer voer Mariken Jans dgr weduwe voorss sal behouden allen
   die erffgoederen ende haeffelijcke goederen, inschult ende vuijt schult hoedanich die sijn, zoe waer die gelegen sijn in Hollandt, in Brabant, oft eldersgheen vuijtgesondert, daer het kijnt van zijnen vader in bestorven is. het sij tochte ofte anders, waer op Aerdt Jan Aertss als voicht ende Floris Janss als toesiender op hebben verteghen tot behoefte van Marikens weduwe voorss naden recht vanden lande, zonder haer daer vant kijnts weghen eenich recht meer aentebehouden. Is conditie dat die weduwe het kijnt sal houden tot Sinte Peeter in zul too, sal onderhouden in haeren cost, ende alst dan van haer sal scheijden, sal zij het kijnt noch geven twee nijen hemden, twee nijen mutsen, twee nijen halsdoecken, met het ghene dat tot het kijnts lijff behoert. Aldus geschiet ter presentie van Hendrich Anthoniss Schout, Jan Janss, Denis Janss, Dierck de Bie,
   Jan Dierckss, Cornelis Janss heemraders. actum den lesten Decembris 1603.
   Ariaen Ariaenss als man ende voicht van Mariken Jans dgr
   heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Jenneken Aerts dgr voor haers vaders goet die somme van hondert twee gl XI st tebetaelen tot korsmisse anno XVIc vijff sonder langer dolaen, ende heeft daer voor gestelt ten onderpande alle sijne goederen, have, ende erffve gheen vuijtgesondert, waer die gelegen sijn. Ende dit spruijtende vanden wilcoer aen dander sijde gescreven die hier nae te doot ende te nijet is. actum den 18 februarij 1605. Dierck de Bije, Jan Janss, Denis Janss heemraders.

  x   Aert Claes .

  1 kinderen


 4. Aert Jansz (Aert Jan Aertss) Stamme .

   Aert was gehuwd met een onbekende vrouw. Erfdeling Sprang 29-12-1614. Voogd over zijn kinderen werd Floris Jansz Stamme.
   Uit dit huwelijk:
   1. JANNEKEN AERTS STAMME, vermeld in Sprang op 3.7.1589.
   2. HEYLKEN AERTS STAMME, tr. TONIS GERIT LAUREYSZ.
   3. AENTJE AERTS STAMME, tr. PETER JANSZ. LANGEN AERTSZ.
   4. TONIS AERTS STAMME, kinderloos overl. in 1623, erfdeling 15.4.1623
   5. LIJSKEN AERTS STAMME, overl. vóór 1623, tr. JAN WILLEMS BOOM.
   Zie: Gen. Tijdschr. MW-Brabant 1984.

   Op huijden desen 24e januarij 1594 in Capelle compareerden Aert Janss Rommen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Ariaen Joosten Qu.

   Scheijdinge ende deelinge gedaen ende aengebrocht tusschen Aert Janss x Mari Ariaenss
   ende Stijntken Cornelisdr, dato den 2e meij 1594 in Capelle.

   Aert Jan Rommen wordt op 26-2-1600 in Capelle vermeld.


 5. Beatris Jans Stamme .

   Beatris trouwde Laurens Tonisz, die in 1604 in Sprang is overleden.

  x   Lauris Tonisz , † Sprang 1604.
      Zoon van Neltken Brosten (??).

   Dat voor ons comen is Neltken Brosten dochter met haeren gecoren voicht, haer met die heere gegonnen ende heeft overgegeven met eenen verlije soo recht is Brost Toniss ende Lauris Toniss haere twee sonen, die helft van een eijnde landts, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen die oostzijde naest geerft is Beatris Jan Stamme weduwe, ende aen die weest zijde
   Handrick Ariaenss ende Willem Janss Potbacker, streckende vandie Oude straet suijtwaerts op tot Floris Jan Stammen erff toe, ende heeft vertegen opt voorss eijnde landts , tot behoefte van Brosten ende Lauwerens voorss, naden rechte vanden lande, behoudelijcken dat sij daer jaerlicx vuijt sullen geldende blijven den heijligegeest tot Sprang als daer vuijt gaende is. Actum den 4e Januarij 1605 [in Sprang], presentes, Hendrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, ende Denis Janss heemraders.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.