Adriaen Claesz (Arie Claijsens) Sterrenburg , * ±1555 , † <1618.
Zoon van Claes Jansz Sterrenburg .


x 1585
    Anneken Gerrits , * ±1560 , † 10-3-1610.    

x ±1611
    Delijaentje Aerts Verleck , * ±1595 , † >1626.
Kinderen:
 1. Geerit Arienssen Cleijssen (Geerijt Aerijen) Sterrenburg , *Alblasserdam ±1587 .
  Geerijt Aerijen trad op als getuige bij de doop van Aerien Huijbertsz (van Esch) , de doop van Arijen Pietersz Langesteegh , de doop van Susanneken Pieters Pijl .
   Op 27-9-1663 was hij omtrent 76 jaar oud.

  x 1633   Annighen Aerts , *Nieuw-Lekkerland ±1610 , † 1-1698.
   Otr. op 20-3-1633 in Alblasserdam.
   Kinderen: Arijen, Nelligen, Annighen, Mariken, Pietertgen en Pieter (2x).

   Zij was een dochter van Aerdt Jacobsz. en had een zuster Maerijgien Aertsdr.

   Nieuw-Lekkerland, 12-4-1651: Maerygien Aersdr., wedu van salr. Geryt Mertsz., geass. met haeren vader Aerdt Jacobsz. ende Geeryt Aeryen Sterrenborch, ter eenre, ende Merten Geryts grootvader met Cornelis Wouter Vermey als bloetvoogden van de 3 onmondige weeskinderen van zalr. Geryt Meertens, nml.: Jannigje, oud omtrent 4 jaer, Aeryen oud omtrent 3 jaer en Cornelis oud omtrent 1 jaer.

  7 kinderen


 2. Annetgen Ariens Sterrenburg , * 1611 , ~Alblasserdam 7-10-1611 .
   Doopget. Geerit Willemss, Damken Claijs en Ariantgen Claijs.

   Alblasserdam, 08-03-1681. Comparanten:
   1. Annitgien Schalcken, weduwe en boedelhoudster van Claes Adriaens Sterrenborgh, gessisteerd met Claes Schalcken, haar verkoren voogd.
   2. Annitgien Aryens, weduwe en boedelhoudster van Aryen Huyberts, gessisteerdmet Aert Willems Verleck, haar verkoren voogd.
   3. Aert Willems Verleck en Aryen Wouters Spruyt als gestelde voogden van Claes Huybert, wegens de weeskinderenvan Aeryen Huyberts.
   Zij verklaren met elkaar gescheiden enverdeeld te hebben de huizen en landerijen die zij samen gemeen hebben.
   Annitgien Schalcken krijgt van het huis waar zij thans in woontde achterste kamer,de hele schuur,het erf aande westkant,de twee kennipakkersin Blokweer,500 hond groot, belend oost Pieter Gijsen,west Annitgien Aryens. Nog twee mergen 3 hond land in Kortland op het Dolen Hoecgie, belend oostAryen Leenderts Pijl,west de weduwe van Huygh W illems, van de Alblas totde kadeslootlopend. Nog zes mergen 3 hond land in Kortland in een weer
   genaamd Louwe Land, belend oostPieter Jans Focker, west Aert Jacobs,lopend van de Groep totde kadesloot.
   Annitgien Aryens en haarweeskinderenuithaarhuwelijkmet Aryen Huyberts krijgt van het hier voor genoemde huis dekelder het washok, de keuken, het hele achterhuis, het halve erf, de voorstehoeken de westelijke akker (hetkennipland in Blokweer, belend oost Annitgien Schalcken, westDirckJans Decker), het hele huisweer in Kortland van devoorkadesloottot
   de Overwaardse kadesloot, belend oostBastiaen Leenderts Pijl, westCornelis Bastiaens van der Wiel. Plus zes mergen in Vinkepolderin een weer genaamd Craeyesteyn, belend oost Leendert Andries Backer,west t’Geerland.
   Getuigen: Leendert Leenderts Metselaer en Cornelis Gijsberts Kalis. beiden te Alblasserdam.

  x   Arijen Huijberts , † <1682.
   Zij hadden een zoon Aerijen Huijberts.

  1 kinderen


 3. Neeltgen Arijens Sterrenburg , * 1613 , ~Alblasserdam 3-3-1613 , † >1671 .

  x Alblasserdam 21-1-1635   Claes Schalcken (Van) Esch , * 1609 , ~Streefkerk 30-8-1609 , † >8-3-1681.

  6 kinderen


 4. Claes Arijens Sterrenburg , * 1614 , ~Alblasserdam 28-10-1614 , † <1675 .
  Get. bij de doop: Jan Claesz Sterrenburg .
  Claes Arijens trad op als getuige bij de doop van Pieter Geeritsz Sterrenburg (?) .
   Zijn vrouw werd in 1674 als weduwe genoemd.

   Nieuw-Lekkerland, de laetste febr. 1669: Claes Adriaens Sterrenburch, Claes Schalcken voor haer selven en haer sterck makende voor de kinderen van Willem Aerts Verleck, Aert Claesz., Aert Jans Verleck, Willem Aryens Bestemaet, allen naeste vrinden van Pieter Aerts Verleck zalr., en Theuntje Pieters, op consent van Theuntge Pieters, mitsgaders Barent van Asperen, schout en oppervoogd, etc.
   Functie: Schepen van Alblasserdam van 1660 tot 1669

  x Alblasserdam 14-1-1638   Annitgien Schalcken (van Esch) , * 1605 , ~Streefkerk 11-4-1605 , † >1679.
      Dochter van Schalck Claesz (van Esch) en Neltijen Willems .

   Dordt, 23-10-1665: Aert Willemsz. ontvangt een legaat van 1000 gld., vlgs. testament van Claes Ariensz. Starrenburch en Annichen Schalcken te Alblasserdam “in recompense van hun getrouwe dienst tot beneficie van de bouwerije”. Het meervoud slaat op Annichien Ariensdr. die eveneens 1000 gld. krijgt.

   Alblasserdam, 11-01-1678. Comparanten:
   1. Anneken Schalcken, weduwe van Claes Adriaens Sterrenburgh zaliger, geassisteerd met Pieter Schalcken, haar broer, en Aert Willems Verleck, haar neef;
   2. Adriaen Huyberts, te Alblasserdam.
   Anneken bekent schuldigte zijn aan Adriaen Huyberts de somvan 400 gulden vanwege voorgeschoten geld in de gemene boedel en bouwneringe geconsumeerd. Zij belooft dat bedrag bij deze terug te betalen aan Adriaen Huyberts in de vormvan paarden, koeien, ploeg, wagen en melkgereedschap etc. Mits dat Anneken ten opzichte van de bouwerije vande boedel 100 gulden meer waard wordt geschat dan haar schuld van 400 gulden. Adriaen
   Huybertszal verder het gebruik hebben van 10 mergen landgelegen te Alblasserdam met het huis en erfdaterbij hoort,op voorwaarde dathijAnneken levenslangop zijn kosten zal onderhouden,ingaande 1.1.1678 en durende zolang Anneken leeft. Getuigen: Boudewijn Manout, schoolmeesteren Cornelis Gijsberts Kalis, beiden te Alblasserdam.

   Alblasserdam, 8-3-1681: "Annitgien Schalcken, weduwe en boedelhoudster van Claas Adriaans Sterrenburgh, geass. met Claes Schalken, haar gekozen voogd in deze, en Annitgien Arijens, weduwe van Arijen Huijberts, geass. met Aert Willemsz Verleck, als haar gekozen voogd, mitsgaarders Arijen Willemsz Verleck en Arijen Wouters Spruijt, gestelde voogden van Claes Huijberts wegens de weeskinderen van Arijen Huijbertsz", verkavelden land.

   Annitgien Schalcken trad op als getuige bij de doop van Pietertgen Geerits Sterrenburg , de doop van Huijbert Arijensse (van Esch) , de doop van Neeltje Schalcken , de doop van Claes Arijensse (van Esch) , de doop van Claes Ariensz van Es .


 5. Pieter Ariensz Sterrenburg , * 1616 , ~Alblasserdam 25-9-1616 , † <1628 .
   Volgens de weeskameracte van 23-12-1627 was hij al overleden.
   Doopget. Pieter Pouwelss, Willem Janss, Arijaentien Aerts.
   Uit een weeskamer acte van 22-10-1617 blijkt dat hij Pieter heet.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.