Sebastiaen Cornelisz (Bastiaen Cornelisz) (op ’t) Stouchge , † <1616.
Zoon van ? .


x
    Marichge Cornelisdr , † <1627.
Kinderen:
 1. Marichge Bastiaensdr .

  x   Anthonis Simonts (Thonis Simonsz) .

  1 kinderen


 2. Cornelis Bastiaensz Stouchge .

   Marichge Cornelisdr., weduwe van Bastiaen Cornelisz. op ’t Stoutge, bekent op 1-12-1615, in presentatie van haar zoon Cornelis Bastiaensz., schuldig te zijn aan Jacob Zegersz. Cranendonck de som van 2400 Cgld als restschuld van de koop van 6 morgen teelland, liggende in 3 partijen. Genoemd: Thonis Bastiaen Cornelisz. (1625), Cornelis Cornelisz., brouwer in De Kroon.

   Mijnsheerenland, 9 juni 1626:
   Cornelis Bastiaensz. Stouchge, wonende in Oud-Beijerland, bekent met zijn zuster Neeltge Sebastiaensdochter e.a. schuldig te zijn aan de 2 nagelaten kinderen van Cornelis Rochusz. de som van 2400 Karolusgulden als koopsom van 5 morgen bouwland in het OvM, door Cornelis Rochusz. schipper op 8 juli 1624 van zijn zwager Van Amelroijen gekocht. Genoemd: Anthonis Sebastiaensz. Stouchge, Anthonis Simonsz., echtgenoot van Marichge Sebastiaensdochter, Gerrit Christiaan Ketelaar in Oud-Beijerland, ev Lijntge Sebastiaensdochter, Jan Stelmans, ev Roocxken Sebastiaensdr. Alle erfgenamen van hun moeder resp. schoonmoeder Marichge Cornelisdochter, gewoont hebbende op het Stoutje.

   Mijnsheerenland, 1 juni 1627:
   - Cornelis Sebastiaen Stouchgen, wonende in de dijkage van Oud-Beijerland, nagelaten zoon van Sebastiaen Cornelisz. en Marichge Cornelisdr., verkoopt aan de schipper en graanhandelaar Ingen Dircksz. in Oud-Beijerland 2 morgen en 200 roeden bouwland in De Tien Kavelen. Oost de dijksloot, zuid de kinderen van Anthonis Dircksz. van Luchtenburg, west de grens van Egmont en Moerkercken en noord Lenert Lenertsz. den Ouden op Heinenoord. Dit land is de verkoper aangekomen bij overlijden van zijn moeder en zijn moeder wederom aangekomen van Jacob Segersz. Cranendonck op 16 december 1615.
   - De schipper en graanhandelaar Ingen Dircksz. in Oud-Beijerland bekent schuldig te zijn aan Cornelis Sebastiaensz. Stouchgen, eveneens wonende in Oud-Beijerland, de som van 1458 gulden, 6 stuivers en 10 penningen vanwege de overdracht van 2 morgen en 200 roeden
   bouwland in De 10 Kavelen.
   - Nota: Desen besegelden schuitbrief bij mij rijdende op een paert naer Out-Beijerlant an Cornelis Bastiaens Stouchgen in desen gelevert op Beuwenswech op ten 24en octobris 1627 op eenen sondach na den middag in presentie van Anthonis Bastiaensz. Stouchgen/sijnen broeder/die alsdoen eenen swarten osch aan een tow was leijdende na den Westdijck/mitsgaders Anthonis Simonsz. en Geerit Christiaensz. Ketelaer/hunluijden swagere/wonende in OutBeijerlant.


 3. Anthonis Sebastiaensz (Tonis Bastiaensz) Stouchge .

   De heemraad Anthonis Bastiaensz. Stouchgen verklaart op 1 juni 1627 onder eed waarachtig te zijn dat Adriaen Eewoutsz. hem op 20 mei 1627 gevraagd heeft of hij samen gezeten heeft met de schelm Jan Schoutens Cornelisz., de tegenwoordige schout.

   Anthonis Bastiaansz. Stoutje wordt op 6-5-1625 genoemd i.v.m. de begravenis in de kerk van Mijnsheerenland van Geertruid Adriaan Pietersdr. [vrouw van Adriaan Cornelisz., wonende bij de Stoutjesdijk, eerder weduwe van Heijnrick Cornelisz. en moeder van Lijntje, Adriaan, Pieter en Heijnrick Heijnricksz.].

   Anthonis Sebastiaansz. Stouchgen was o.a. in 1627 heemraad in Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 2 mei 1629: Jan Cornelisz. Stelman, ev. Roocxken Bastiaensdochter, wonende in Odulphusland genaamd Ooltgensplaat, machtigt Anthonis Bastiaensz. Stouchgen, zijn zwager, om uit zijn naam voor de rechtkamer in Moerkercken over te dragen aan mr. Jacob Spoors, notaris in Oud Beijerland, 2 morgen en 100 roeden bouwland in het OvM, gelegen in een stuk van 5 morgen land, en hem comparant daarvan te onterven. Met handmerk van Jan Cornelisz. Stelman.

   De secretaris in Mijnsheerenland verklaart op 2-4-1629 ontvangen te hebben van Anthonis Bastiaensz. Stouchge de som van 2 stuivers en 8 penningen over de helft van de koop van het huisje en erf, door hem van de gerechten van Moerkercken vanwege de Heilige Geest gekocht, waar
   Beeltge Pietersdr., weduwe van Bastiaen Adriaensz. de Licht, overleden is. Het geheel is verkocht voor 10 gulden.

  c   Fijcken Wouters , * ±1605 , † 5-6-1646, [] Mijnsheerenland .
   Fyken Wouters had een zoon Wouter Thonis, verwekt door Thonis Bastiaans Stouchgen.

   Op 6 mei 1652 wordt in Mijnsheerenland genoemd: Wouter Thonis, zoon van Fyken Wouters, verwekt door Thonis Bastiaans Stouchgen. Fijcken Wouters, huisvrouw van Dirck Hermans van Dijck, stierf op 5 juni 1646, 41 jaren oud.

   Boedelrekening van de op 5, 6 en 7 mei 1649 verkochte goederen van Dirk Hermans van Dijk t.b.v. de nagelaten weeskinderen, verwekt bij Fijcken Wouters, overleden. De rekening werd gedaan door Willem van Zijl, secretaris in Moerkercken. Genoemd: Cornelis Jan Sneep i.v.m. bruik van 11 hont land, Aart Cornelis van der Waal, oom en bloedvoogd van de achtergelaten weeskinderen van zijn broeder Dirk Hermans van Dijk en Fijke Wouters; Dirk Ariens Luchtenburg, schout, Pouwels Gerrits van Aken en Dirk Ariens Moerkercken, heemraden. Wouter Thonis, zoon van Fijke Wouters, Frederik Segers beenhakker i.v.m. koop van een os, Willem Pieters Puijck, Leendert Wouters i.v.m. bruik van 4 morgen em 75 roeden land. Het huis en land wordt verkocht voor 2900 gulden; Gerrit de smit in Moerkercken, koopman Lambert i.v.m. gehaalde waren, Jannike, jongwijf van de overledene, de knecht Cornelis Jansz., Floris Mathijssen, Govert de wever i.v.m. het weven van 94 el laken, Ingen Dirks, 1 hoet zaaibonen voor 33 gulden, 15 stuivers en 4 penningen per hoet, Gijsbert Wouters, Frans de Jager i.v.m. het cureren van het hoofd van Maritje Dirks, Jan Roelant, Arie en Pieter Cranendonck, Cornelis Ariens wagenmaker op Beijerland, Van der Mast i.v.m. gehaald goed voor de kinderen, Jan Pieters schoenmaker i.v.m. schoenen voor de kinderen, Goris Pieters Bijl i.v.m. geleverd bier, Thonis Aarts, lakenhandelaar in Oud-Beijerland, i.v.m. geleverd laken, de koop van een zerk ten waarde van 23 gulden, de kinderen van Arien Gerritsz. i.v.m. het houwen van de zerk voor 16 gulden, 4 gulden aan vrachtkosten voor de zerk en 1 gulden voor het leggen van de zerk op het graf.
   De zerk heeft een afmeting van 201,5 x 101 cm; het randschrift luidt: HIER LEYT BEGRAVEN FYCKEN WOVTERS DR HVYSVROUW VAN DIRCK HERMANS VAN DYCK MET 5 (inschr.:) KINDEREN SY/STERF DEN 5 IVNI 1646 ovt 41/IAREN/HIER LEYT BEGRAVEN DIRCK HERMENS VAN DYCK/ … 3 regels uitgehakte tekst … /52IAEREN HY/STERF OPTEN 28 MAERT 1649. Verder worden genoemd: Leendert Wouters, Maaike en Neeltje Dirks i.v.m. het naar school gaan, Arien Dirks Greyn, armmeester, i.v.m. de erfpacht van het huis, de Heer Slingeland, Cornelis Honinck, Jan Lauwerens, Willems Strijen
   i.v.m. kostgeld voor Willem Dirks, Maritje Dirks en Neeltje Dirks, Arien Dirks i.v.m. het houden tot mei 1651, Herman Dirks i.v.m. hougeld, Wouter Jacobs, Hermen Dirks i.v.m. hougeld, Cornelis Philips, Arien Thonis van der Waal.
   Met handtekeningen van o.a. Paulus Geryts van Aken, Dyrck Aryens Moerkercken en Dirck Ariens Luchtenburch. Verder worden nog genoemd: Wouter Thonis, zoon van Fyken Wouters, verwekt door Thonis Bastiaans Stouchgen; Wouter Thonis heeft een halve broer genaamd Lauwerus Dirks. Wouter Thonis ontvangt uit de erfenis in totaal 3390 gulden en 12
   stuivers.

   Rekening, reliqua en bewijs van de verkochte goederen van Dirk Hermense van Dijk en Fijken Wouters wordt opgemaakt op 4 mei 1653. De boel heeft 3050 gulden opgebracht. Genoemd o.a. het huisje, in 1651 gekocht door Wouter Jacobs voor 800 gulden, 2 morgen en 500 roeden land in De Bosschen van Goidschalxoord en verdere landerijen in de Tien Kavelen en
   het Oudeland van Moerkercken alsmede Westmaas-Nieuwland. Verder worden genoemd Willem Dirks i.v.m. kostgeld, Frans de Jager i.v.m. het cureren van Willem Dirks, Neeltje Dirks i.v.m. een borstrok voor haar, Tonis Dirks, de knecht van Willem de snijder, de onkosten voor de zerk ten belope van 2 gulden en 10 stuivers.

   Staat en liquidatie tussen Cent Hermans van der Waal, oom en bloedvoogd van de minderjarige weeskinderen van Dirk Hermans van Dijk en Fijke Wouters, en Wouter Thonis, de voorzoon van voorn. Fijke Wouters, verwekt door Tonis Bastiaan Stouchgen.

  1 kinderen


 4. Pietertgen Sebastiaensdr .

   Heijnrick Heijnricksz., ev Pietertgen Sebastiaensdr., wordt op 9-6-1626 in Mijnsh. vermeld.

   Het is onbekend of Heijnrick Heijnricksz. een zoon was van Heijnrick Cornelisz en Geertruid Adriaan Pietersdr. [later vrouw van Adriaan Cornelisz. Stouchgen, wonende bij de Stoutgjesdijk], bij wier begrafenis in de kerk van Mijnsheerenland [Pietertgen’s broer] Anthonis Bastiaansz. Stoutje betrokken was. Van Geertruid Adriaan Pietersdr. worden in 1625 de natelaten kinderen Lijntje, Adriaan, Pieter en Heijnrick Heijnricksz. opgesomd.


 5. Roocxken Sebastiaensdr .

  x   Jan Cornelisz Stelman .

   Jan Stelmans, ev. Roocxken Sebastiaensdr., wordt op 9-6-1626 in Mijnsh. vermeld.

   Mijnsheerenland, 2 mei 1629: Jan Cornelisz. Stelman, ev. Roocxken Bastiaensdochter, wonende in Odulphusland genaamd Ooltgensplaat, machtigt Anthonis Bastiaensz. Stouchgen, zijn zwager, om uit zijn naam voor de rechtkamer in Moerkercken over te dragen aan mr. Jacob Spoors, notaris in Oud Beijerland, 2 morgen en 100 roeden bouwland in het OvM, gelegen in een stuk van 5 morgen land, en hem comparant daarvan te onterven. Met handmerk van Jan Cornelisz. Stelman.

   Jan Cornelisz. Stelman, zwager van Dirck Hermansz. [van Dijck, wonende aan de Stouchiesdijk en gehuwd met Fijchgen Woutersdr., eerder weduwe van Willem Tonis Bastiaensz. Stoutgen] en getrouwd met Rookgen Bastiaensdr., wordt op 31-8-1640 in Mijnsh. genoemd.


 6. Lijntge Sebastiaensdr .

  x   Geerit Christiaensz Ketelaer .
   Gerrit Christiaan Ketelaar in Oud-Beijerland, ev. Lijntge Sebastiaensdr.

   Mijnsheerenland, 9 juni 1626:
   Cornelis Bastiaensz. Stouchge, wonende in Oud-Beijerland, bekent met zijn zuster Neeltge Sebastiaensdochter e.a. schuldig te zijn aan de 2 nagelaten kinderen van Cornelis Rochusz. de som van 2400 Karolusgulden als koopsom van 5 morgen bouwland in het OvM, door Cornelis Rochusz. schipper op 8 juli 1624 van zijn zwager Van Amelroijen gekocht.
   Genoemd: Anthonis Sebastiaensz. Stouchge, Anthonis Simonsz., echtgenoot van Marichge Sebastiaensdochter, Gerrit Christiaan Ketelaar in Oud-Beijerland, ev Lijntge Sebastiaensdochter, Jan Stelmans, ev Roocxken Sebastiaensdr. Alle erfgenamen van hun moeder resp. schoonmoeder Marichge Cornelisdochter, gewoont hebbende op het Stoutje.

   Mijnsheerenland, 1 juni 1627:
   De schipper en graanhandelaar Ingen Dircksz. in Oud-Beijerland bekent schuldig te zijn aan Cornelis Sebastiaensz. Stouchgen, eveneens wonende in Oud-Beijerland, de som van 1458 gulden, 6 stuivers en 10 penningen vanwege de overdracht van 2 morgen en 200 roeden
   bouwland in De 10 Kavelen.
   Nota: Desen besegelden schuitbrief bij mij rijdende op een paert naer Out-Beijerlant an Cornelis Bastiaens Stouchgen in desen gelevert op Beuwenswech op ten 24en octobris 1627 op eenen sondach na den middag in presentie van Anthonis Bastiaensz. Stouchgen/sijnen broeder/die alsdoen eenen swarten osch aan een tow was leijdende na den Westdijck/mitsgaders Anthonis Simonsz. en Geerit Christiaensz. Ketelaer/hunluijden swagere/wonende in OutBeijerlant.


 7. Neeltge Sebastiaensdr .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.