Jan Cornelisz Stout , † <1640.
Zoon van Cornelis Theunisz en Lijntje Gorisdr .


x ±1595
    Adriaentgen Claesdr , † <1640.

RECHTSBOVEN: Langerak

Kinderen:
 1. Claas Jans Stout .

   Claas is een zoon van Jan Cornelisz. Stout en Adriaantje Claasdr.

   Bastiaen Herbertse, volmacht op 5-6-1650 van Herbert Adriaense Smit, Cornelis en Claes Jans Stout, als voogden van de weeskinderen van Adriaen Herbert­se, zalgr. met namen; Adriaentge, Jan en Claes, moeder was Engeltje Jans, Maritge Jans als wed. van Adriaen Herbertse, een na kind is Jan Adri­aense, geass. met Pieter Mertens en Gerrit Basti­aense, beide omen.

   Claes Jans STOUT ter eenre ende Neeltje Adriaens wed. van Adriaen Jacobs geass. met Cornelis Jacobs en Pleun Adriaens hare soonen, deden een loting op 10-4-1651.

   Mogelijk was Claas ook de vader van Engeltge Klaas Stout, huisvrouw van Arien Bastiaansz. Blommeldaal. Engeltge werd begraven op 16-3-1719 in Langerak en liet kinderen na.

  x   Neeltje Willem Claasdr (Neeltgen Willems) Abeel , † <7-1657.
      Dochter van Willem Claesz Abeele en Aaltje Theunisdr (Aeltge Thonisdr) .
   Claas Jansen Stout, schepen van Langerak in 1653, tr. Neeltge Willems.

   Neeltje is een dochter van Willem Claasz. Abeel en Aaltje Theunisdr. en een kleindochter van Claas Willems, Gougje Adriaansdr., Theunis Aarts en Marrigje Claasdr.

   Langerak, 23-6-1657:
   Claes Jans Stout, wedr. van Neeltgen Willems, ter eenre, en Claes Willems en Theunis Willems, won. Nieuwpoort, zijn de bloedvoogden van de 4 weeskinderen.

  x   Jacobgen Aelten (Jaepken Aelten) .
      Dochter van Aelt Aertse ( Advocaat) en Eechte Thonis Smit (?).

   In Langerak werd Jacobgen aelten op 2-6-1658 genoemd met haar 2 echtgenoten.

   Op 17-5-1644 comp. Aert Willems Tom man en voogd van Mechteltje Gijsberts, won. op Jaarsvelt transp. aan Meerten Pieters x Jacobje Aelts.

   Jacobge Aaltensse wede van Marten Pieters geassisteert met Arien Oom, ter eenre, en Aelbert Pieterse, Adriaentje Bastiaens, wede van Herber Arien, geassisteert met Bastiaen Herbers hare zoon; Teunis, Jan en Bastiaen Bastiaens broers, in maart 1657.

   Vermeld in 1676: Aelt Aarts, Gerrit Balts den Uijl erfgen. van Jaepken Aelten eijser Andries Jans, Cornelis Jans te Everdingen mede erfgen. van Merten Pieters alhier ovl. x Jaepken Aelten.

  4 kinderen


 2. Lijntje Jans Stout .

   De predikant van Langerak ter eenre en Reijer Jacobs uijt Lopick man en voogd van Lijntgen Jans (STOUT), deden een loting op 16-11-1650.

  x Lopik 13-2-1631   Reijer Jacobsz Goethart .
      Zoon van Jacob Reijers en Lijntje Geerlofs .

   Zijn jongste kinderen gebruikten de achternaam Goedhart.

   Goudriaan, 28-1-1627: Neeltgen Ariens wede van Cornelis Jacobs geass. met Pouwels Ariens haar broeder ter eenre Geerloff Jacobs won. op de Vlist en Reijer Jacobs won. Lopik als bloetvoogden van de weeskinderen Arien Cornelis ca 16 jaar, Jacob Cornelis ca 12 jaar, Marichgen Cornelis ca 8 jaar (Lijntje?).

   Lopik, 1-2-1630: Reijer Jacobsz, wonende in den gerechte van Lopick, als weduwenaer ende boedelheerder van za. Marichgen Aerts, sijne overledene huijsvrou, geassisteert met Geerloff Jacobsz, sijn broeder, Mr. Cornelis Cornelisz ende Jan Jansz, sijne swagers, ter eenre, ende Adriaen Aertsz met Claes Aertsz, als omen ende bloetvoochden van de kinderen van de voorn. Marichgen Aerts bij Reijer Jacobsz verweckt, sijnde selve kinderen 4 int getall met namen Weijntgen Reijers, out 13, Aert Reijersz, oudt 9, Laurens Reijersz, out 7, ende Cornelis Reijersz, out 4 jaren ofte elcx daer omtrent, sijnde de voorn. 2 voochden geassisteert met Daniell Sebastiaensz, der voorsz. kinderen outoom, ter anderen sijde, bekennen met malcanderen opgerecht te hebben een maeckgescheijt belangende der voorn. kinderen moederlicke erffenisse.

   Reijer Jacobsz trad op als getuige bij de doop van Adriaantje Ariens Maat .

  4 kinderen


 3. Engeltje Jans Stout , † <9-1648 .

   Engeltje trouwde met Arie Herberts Smit en kreeg kinderen Adriaantje Ariens Smit, Jan Adriaans den Oudste Smit en Claas Adriaans Smit.

   Langerak, aug. 1648: Adriaen Herbertse, wedr. van Engeltje Jans, ter eenre, & Cornelis en Claes Jans Stout, als broers van Engeltje; er zijn 3 weesk.

   Bastiaen Herbertse, volmacht op 5-6-1650 van Herbert Adriaense Smit, Cornelis en Claes Jans Stout, als voogden van de weeskinderen van Adriaen Herbertse, zalgr. met namen; Adriaentge, Jan en Claes, moeder was Engeltje Jans, Maritge Jans als wed. van Adriaen Herbertse, een na kind is Jan Adri­aense, geass. met Pieter Mertens en Gerrit Bastiaense, beide omen.

   Adriaen Herberts x Engeltien Jans STOUT, zoon Jan den oudste en zijn broer Claes Adriaen Herberts mede alhier won. omen zijn Bastiaen Her­bertsen ende Cornelis Jans STOUT, vermeld op 20-12-1666.

   Lootinge op 1-3-1667 tussen Claes Adriaens Herberts en sijne broeders Claes Adriaen Herberts voor haer selve en Bastiaen Herberts en Corne­lis Jans STOUT omen en bloet­voochden van Jan de outste zoon van Adriaen Her­berts en Engel­tien Jans STOUT en Bastiaen Herberts en Thonis Cors SMITH omen en bloetvoochden van Jan Adriaens den jongsten zoon bij Maritgen Jans zijn 2e hvr. wed.

  x   Adriaen Herbertse (Arie Herbertsz) Smit , † <7-1650.
   Kinderen: Jan, Claes en Adriaantje.

   Na het overlijden van Engeltje Jans Stout, hertr. Arie Herbertsz. Smit met Marrigje Jans en kreeg met haar nog een zoon Jan Adriaans den Jongsten Smit.

   Arie Herbertsz. Smit is een zoon van Herbert Ariens Smit en Adriaantje Bastiaans en via zijn moeder een kleinzoon van Bastiaan Jans en Sijgje Dirks.

   Langerak, 23-1-1649: Jan Frederix oud 30 jaar gedagvaard door Maritge Jans, hvr. van Adriaan Herberts, die verklaart bij het sterfbed van Thonis Cornelis Uijl, gewezene man van Neeltge Ghijsberts, geweest te zijn en bij dat van Jan Cornelis de Bode gewezene man van Maritge Jans, waarbij Jan Cornelis verklaart ’niet met Oom Thonis te doen te hebben’. Hij zou alles betaald hebben.

   Herbert Adriaensz (SMIT) x Adriaentgen Bastiaens verklaring op 24-2-1649. Adriaen Her­berts, Bastiaen Herberts, Joost Herberts, Adriaen Cornelis DECKER man en voogd van Eva Herberts, Thonis Corsz man en voogd van Adri­aentgen Herberts, alle kinderen van voorn. echtpaar.

   In Langerak worden in juni 1650 vermeld: Bastiaen Herbertse met volmacht van Herbert Adriaense Smit, Cornelis en Claes Jans Stout, als voogden van de weeskinderen van ADriaen Herbertse zalgr. met namen: Adriaentge, Jan en Claes, moeder was Engeltje Jans, Maritge Jans als wed. van Adriaen Herbertse, een na kind is Jan Adriaense, geasst. met Pieter Mertens en Gerrit Bastiaense, beide omen.

   Begin 1655 was sprake van Laurens Gerrits Boelen man en voocht van Marritje Jans tevoor gehuwd geweest met Adriaan Herberts eijser Bastiaan Herberts en Teunis Cors Smit (Herbert Bastiaans als grootvader en voocht van Jan Adriaans weeskind van Adriaan Herberts x Merrigje Jans gedaegde

   Op 14-5-1655 comp. Bastiaen Herberts en Thonis Corss SMITH als voochden over nagela­ten weeskint van Adriaen Herberts zalgr. x Maritge Jans transp. aen Adriaen Corne­lisse Decker.

  3 kinderen


 4. Marrigje Jans Stout , † <6-1639 .

  x   Aelbert Claesz .
   Zij hadden nageslacht.


 5. Cornelis Jans Stout , *Langerak ±1596 , † Langerak 9-1-1669 .

  x   Beertje Ariens , * ±1600 , † <3-1666.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.