Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelisz) Tas , † >3-1635.
Zoon van Cornelis Tas en NN. (???) .


x ±1600
    Aeltgen Teunisdr (Aeltgen Thoenendr) , * ±1580 , † <1664.

RECHTSBOVEN: Cornelis Cornelisz Tas was "ambachtsbewarder van Sevenhusen".

Kinderen:
 1. Teunis Cornelisz Tas , † >1682 .

  x 1633   Maertge Jans ( Ham) , *Moordrecht ±1610 , † ±1643.
      Dochter van Jan Ham en ?
   Otr. op 23-1-1633 in Zevenhuizen.
   Teunis Corneliss (Tas), j.g. van Sevenhuijzen, en Maertge Jans (Ham), j.d. van Moordrecht, otr. 23-1-1633, vertooch gegeven.
   De kinderen met naemen Lijsbeth Tonisdr., oudt geweest St. Jacob Deses Jaers 1644 acht Jaren, Maertijntgen Tonis, oudt geweest In februarij Deses Jaers vijff Jaeren, ende Cornelis Tonis, out geweest mede St. Jacob Deses Jaers twee Jaeren.
   Overleden tussen de geboorte van Cornelis en het hertrouwen van haar weduwnaar.

  x Zevenhuizen 9-4-1645   Neeltien Laurens .

  8 kinderen


 2. Cornelis Cornelissz (Cornelis Cornelisz den Jongen) Tas , † <1672 .
  Cornelis Cornelisz den Jongen trad op als getuige bij de ondertrouw van Alewijn Jansz Palesteijn .
   Op 21-1-1672 te Hillegersberg zijn gekomen:
   - Willemtje Engelbrechts, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, ter eenre, en
   - Leendert Jacobsz van Oosten, gehuwd met Martijntje Cornelisse,
   - Arie Leendertsz Bleiswijk, gehuwd met Martige Cornelisse,
   - Cornelis Vrancken Broer, gehuwd met Neeltje Cornelisse,
   - Frans Lauwen in ’t Hout, als voogd over de nagelaten weeskinderen van Dirk Pietersz Hobbe uit Niesje Cornelisse verwerkt [nog in leven?],
   - Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Lidewij Cornelisse,
   - Jan Cornelisz Kerkhof, gehuwd met Annetje Cornelisse, tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz Tas voornoemd, en hebben verkaveld.

   Rekening van 29-4-1647 te Hillegersberg van Cornelis Cornelisz Tas, als voogd van de 4 jongste nagelaten weeskinderen van Pleuntge Engebrechts zaliger, daar vader af is Arien Ariensz Feijsz, van de goederen, de kinderen aangekomen door het overlijden van Leentge Lambrechts, die weduwe was van wijlen Engebrecht Willemsz, de voorszegde kinderen moederlijke grootmoeder zaliger, in presentie van Pieter Maertensz, ambachtsheer van Schiebroek, als medevoogd van dezelfde kinderen, mitsgaders Arien en Willem Ariens zla broeders en Cornelis Claesz Wit, gewhud met een zuster van voormelde kinderen.

   Hillegersberg, 3-2-1654: Rekening van Cornelis Cornelisz Tasch als voogd van Leendert Pietersz, het weeskind van Annetgen engebrechts, van wie de vader is Pieter maertensz Ambachtsheer, gedaan sedert het overljden van Willem Coenen zaliger, administrerende voogd d.d. 8-1-16. Present de vader.

   Op 23-2-1663 in Zevenhuizen comp.
   - Cornelis Cornelisz Tas den Jongen,
   - Theunis Cornelisz. Tas en
   - Pieter Cornelisz Wassenaer, als getrouwd hebbende Maertjen Joosten, die een dochter was van Joost Jansz en Geertjen Cornelisdr. Tas, beide zal.,
   alle kinderen en erfgenamen van Aeltgen Teunisdr. zal., weduwe van Cornelis Cornelisz. Tas [de Oude], haar comparanten moeder en grootmoeder respectievelijk en verklaarden mel elkaar gegrondkaveld en gesmaldeeld te hebben zodanige landen en vaste goederen als haar comparanten door overlijden van voorsz. Aeltgen Teunisdr. aanbestorven zijn.

   Overschie, 17-12-1631: Rekening, bewijs en reliqua die Leentgen Lambrechtsdr. wed. Engebrecht Willemsz., in zijn leven grootvader en administrerende voogd van de vier nagelaten
   weeskinderen van zal. Claes Allertsz., doet van de ontvangst en uitgaven die haar zal. man
   van de voorsz. weeskinderen, en van Marijtgen Claesdr. des voorsz. Claes Allertsz.
   voorkinds […], goederen gehad heeft sedert datum van de laatste rekening d.d. 21-12-1629.
   [ in de marge: Overgeleverd bij Pouwels Lenertsz. Utenbrouck vanwege Leentgen
   Lambrechtsdr. rendante in deze aan Frans Gerritsz. Ouwe Jan schout, Claes Dircxsz. en
   Sijmon Maertensz. Hoornwech schepenen van Overschie d.d. 17-12-1631 ten overstaan van
   Willem en Pijeter Gerritsz. als voogden van Marijtgen Claesdr. voorkind van de voorsz. Claes
   Allertsz., item de voorsz. Pieter Gerritsz. en Huijch Pietersz. van der Hoeff als voogden van
   de vier nagelaten weeskinderen van de voorsz. Claes Allertsz. van vaderszijde gewonnen bij
   Marijtgen Engebrechtsdr., item Pijeter Maertensz. Ambachtsheer van Schiebroek en Cornelis Cornelisz. Jonge Tas gesurrogeerde voogden in plaats van zal. Engebrecht Willemsz. van moederszijde. ].
   Ook op 13-1-1642 was Cornelis Cornelisz. Tas nog voogd van moederszijde over de 4 nagelaten weeskinderen van zal. Claes Allertsz. gewonnen bij Marijtgen Engebrechtsdr.

  x Rotterdam, Hillegersberg 22-7-1629   Willemtgen Engelbrechts , *Rotterdam, Hillegersberg ±1605 , † <1690.
      Dochter van Engelbrecht Willemsz en Leentgen Lambrechtsdr .
   Otr. op 1-7-1629 in Zevenhuizen.
   Cornelis Cornelissen (Tasch), j.g. tot Sevenhuijsen, en Willemtgen Engelbrachts, j.d. tot Hillegersberch, otr. 1-7-1629, vertooch gegeven op Hillegersberch.

   Cornelis Corneliss Tas, jongeman, van Sevenhuissen, en Willemtgen Engelbrechtss, jongedochter, van Hillegersberg.
   Te Hillegersberg op 31-3-1689 zijn gekomen:
   - Annetje Cornelisse Tas, weduwe van Jan Cornelisz Vermeulen,
   - Arie Leendertsz Bleijswijk, gehuwd met Marijtje Cornelisse Tas,
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Martijnte Cornelisse Tas, weduwe van Leendert Jacobsz van Oosten, en
   - Abraham Teunisz Houttijn, gehuwd met Liederwij Cornelisse Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Willemtje Engebrecht, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld.

   Op 27-12-1646 in Hillegersberg comp.
   - Willem Coenen [?], gehuwd met Neeltge Engelbrechts,
   - Cornelis Cornelisz jonge Tasch, gehuwd met Willemtge Engelbrechts, en beiden nog als voogden,
   - mitsgaders Pieter Maertensz Ambachtsheer als vader van het nagelaten weeskind van Annetge Engelbrechts,
   - Cornelis Claes Wittensz, gehuwd met Liedewij Ariens,
   - Arien Ariensz en Willem Ariensz, mitsgaders Grietge Ariens, alle 3 voor zichzelf, en
   - de voornoemde Pieter Maertensz Ambachtsheer en Cornelis Cornelisz Tasch als voogden van Pieter Ariensz, Neeltge Ariensz, Leentge Ariensz, en Engelbreckt Ariensz, tezamen kinderen van Pleuntge Engebrechts, geprocreëerd bij Arie Ariensz.
   - Arien Claesz en Lambert Claesz, beiden voor zichzelf,
   - Pieter Jacobs Olijman, gehuwd met Annetge Claesse, en
   - deze 3 in de naam van Allert Claesz, tezamen kinderen van zaliger Maritge Engelbrechts, geprocreërd bij Claes Allertsz,
   allen tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van zaliger Leentge Lamberts, die weduwe was van wijlen Engelbrecht Willemsz, en zij hebben verkaveld.

   Willemtgen Engelbrechts trad op als getuige bij de doop van Leentien Pieters Olijman .


 3. Jan Corneliss Tas .

  x <1650   Dirckgen Ariens , † <1653.

  x   Maritgen Ariens ( Ruijchaver) .
   Otr. op 3-3-1652 in Zevenhuizen.
   Jan Corneliss [Tasch], wednr. van Dirckgen Ariens, van Moordrecht, en Maritgen Ariens [Ruijchaver], wede. van Jan Damen, van Sevenhuijsen, vertooch gegeven.

  3 kinderen


 4. Martijntje Cornelisse Tas .

   Leendert Jacobsz van Oosten, gehuwd met Martijntje Cornelisse, vermeld op 21-1-1672 te Hillegersberg.

   Te Hillegersberg op 27-8-1695 zijn gekomen:
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Maartje Cornelisse Tas,
   - Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Liedewij Cornelisse Tas,
   - Job Cornelisz Olshoorn, gehuwd met Neeltje Teunisse Tas, en
   - Arie Teunisz Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis en Teunis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld, volgens een brief dd. 31-3-1689.

   Op 26 juli 1706 in Hillegersberg was sprake van wijlen Martijntje Tas, Cornelis Leendertsz van Oosten en Jacob Leendertsz van Oosten.

  x <1672   Leendert Jacobsz van Oosten , † <1690.

   Te Hillegersberg op 31-3-1689 zijn gekomen:
   - Annetje Cornelisse Tas, weduwe van Jan Cornelisz Vermeulen,
   - Arie Leendertsz Bleijswijk, gehuwd met Marijtje Cornelisse Tas,
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Martijnte Cornelisse Tas, weduwe van Leendert Jacobsz van Oosten, en
   - Abraham Teunisz Houttijn, gehuwd met Liederwij Cornelisse Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Willemtje Engebrecht, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld.

  2 kinderen


 5. Maritge Cornelisse ( Tas) .

   Arie Leendertsz Bleiswijk, gehuwd met Martige Cornelisse, vermeld op 21-1-1672 te Hillegersberg.

  x <1672   Arie Leenderts Bleiswijk .

   Te Hillegersberg op 31-3-1689 zijn gekomen:
   - Annetje Cornelisse Tas, weduwe van Jan Cornelisz Vermeulen,
   - Arie Leendertsz Bleijswijk, gehuwd met Marijtje Cornelisse Tas,
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Martijnte Cornelisse Tas, weduwe van Leendert Jacobsz van Oosten, en
   - Abraham Teunisz Houttijn, gehuwd met Liederwij Cornelisse Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Willemtje Engebrecht, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld.


 6. Neeltje Cornelisse ( Tas) , † <1686 .

   Cornelis Vrancken Broer, gehuwd met Neeltje Cornelisse, vermeld op 21-1-1672 te Hillegersberg.

   Te Hillegersberg op 27-3-1680 Is gekomen Jan Cornelisz Kerkhof, weduwenaar van Pleuntje Cornelisse Tas, en heeft uitkoop gedaan tegen Cornelis Vrancken Boer en Jan Cornelisz Vermeulen, als voogden over Domen Jansz Kerkhof, oud 12 jaar, Ariaentje Jans, oud 9 jaar, en Engelbrecht Jans, oud 5 jaar, nagelaten kinderen van Pleuntje Cornelisse Tas, voornoemd.

  x <1670   Cornelis Vrancken Broer .
   Kinderen: Aaltje, Cornelis, Martijtje en Barbara.

   Te Hillebersberg op 10-3-1685 zijn gekomen:
   - Cornelis Vranken Broer, weduwnaar van Neeltje Cornelisse Tas, ter eenre, en
   - Cornelis Louwersz van Suijlen, gehuwd met Aaltje Corenlisse Broer, en
   - Jan Cornelis Kerkhof, als voogd over Cornelis, Marijtje en Barbara Cornelisse Boer, nagelaten kinderen van Neeltje Cornelisse Tas, ter andere zijde, en hebben verkaveld.

  4 kinderen


 7. Niesgen Cornelisse ( Tas) , † <1687 .

   Niesgen is naar haar grootmoeder van moeder’s zijde vernoemd.
   Op 8-2-1686 in Capelle a/d IJssel werd Arien Leendertsz Bleijswijck door het Hof van Holland aangesteld als voogd over de drie minderjarige kinderen van Niesgen Cornelis Tas en Dirck Pietersz. Hobbe.
   Frans Lauwen in ’t Hout wordt genoemd als voogd over de kinderen van Dirk Pietersz Hobbe uit Niesje Cornelisse verwerkt.

  x <1672   Dirck Pietersz Hobbel .


 8. Liedewij Cornelisse Tas , [] Rotterdam, Kralingen 31-3-1728.
   Lidewij Cornelis Tas, weduwe van Abraham Teunisz Houttuijn.

   Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Lidewij Cornelisse, vermeld op 21-1-1672 te Hillegersberg.

   Te Hillegersberg op 27-8-1695 zijn gekomen:
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Maartje Cornelisse Tas,
   - Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Liedewij Cornelisse Tas,
   - Job Cornelisz Olshoorn, gehuwd met Neeltje Teunisse Tas, en
   - Arie Teunisz Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis en Teunis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld, volgens een brief dd. 31-3-1689.

  x Rotterdam, Kralingen 28-4-1669   Abraham Teunisz Houttuijn , [] <4-1728.
      Zoon van Teunis Houttuijn en ?
   Abraham Teunisz , jongeman van Honselaarsdijck, wonend: Kralingen,
   en Liduwij Cornelis, jongedochter van Hillegersberg , wonend: Hillegersberg.

   Te Hillegersberg op 31-3-1689 zijn gekomen:
   - Annetje Cornelisse Tas, weduwe van Jan Cornelisz Vermeulen,
   - Arie Leendertsz Bleijswijk, gehuwd met Marijtje Cornelisse Tas,
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Martijnte Cornelisse Tas, weduwe van Leendert Jacobsz van Oosten, en
   - Abraham Teunisz Houttijn, gehuwd met Liederwij Cornelisse Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Willemtje Engebrecht, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld.

   Abraham Teunisse en Lideweij Tas waren op 19-11-1702 in Rotterdam getuige bij de doop van Jan, zoon van Pieter Ariensse de Groot en Neeltie Jans Vermeulen.

  4 kinderen


 9. Pleuntje Cornelisse (Annetje Cornelisse) Tas , † <1681 .

   Pleuntje/Annetje Cornelisse Tas, een dochter van Cornelis Tas, gehuwd met Jan Cornelisz Kerkhof.

   Te Hillegersberg op 27-3-1680 Is gekomen Jan Cornelisz Kerkhof, weduwenaar van Pleuntje Cornelisse Tas, en heeft uitkoop gedaan tegen Cornelis Vrancken Boer en Jan Cornelisz Vermeulen, als voogden over Domen Jansz Kerkhof, oud 12 jaar, Ariaentje Jans, oud 9 jaar, en Engelbrecht Jans, oud 5 jaar, nagelaten kinderen van Pleuntje Cornelisse Tas, voornoemd.

   Op 21-1-1672 te Hillegersberg zijn gekomen:
   - Willemtje Engelbrechts, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, ter eenre, en
   - Leendert Jacobsz van Oosten, gehuwd met Martijntje Cornelisse,
   - Arie Leendertsz Bleiswijk, gehuwd met Martige Cornelisse,
   - Cornelis Vrancken Broer, gehuwd met Neeltje Cornelisse,
   - Frans Lauwen in ’t Hout, als voogd over de nagelaten weeskinderen van Dirk Pietersz Hobbe uit Niesje Cornelisse verwerkt [nog in leven?],
   - Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Lidewij Cornelisse,
   - Jan Cornelisz Kerkhof, gehuwd met Annetje Cornelisse,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz Tas voornoemd, en hebben verkaveld.

  x <1668   Jan Cornelisz Kerckhof .

  1 kinderen


 10. Geertgen Cornelis Tas , * ±1605 , [] Berkel 1657.

   Rotterdam, 16-12-1647: Alewijn Jansz Palesteijn, jongeman wonend te Zevenhuijsen, aanstaande bruidegom, en Geertge Cornelis Tas, weduwe van Joost Jansz, geassisteerd door haar broers Cornelis Cornelisz Tas en Teunis Cornelisz Tas, aanstaande bruid sluiten een contract van huwelijksvoorwaarden. Hierbij brengt de bruid in 7 mergen land, gelegen in het noordeinde van Berckel.

  x Berkel 4-10-1626   Joost Janss Hofflant , † <1648.
   Joost Jansz. Hofland, j.m. wonende Noordeinde van Berkel met Geertje Cornelisse, j.d. van Zevenhuizen, zijn getr. op 4-10-1626 in Berkel.

  x Berkel en Rodenrijs 15-1-1648   Alewijn Jansz Palesteijn , [] Berkel 1657.
   Otr. op 16-12-1647 in Rotterdam.
   Get. bij het huwelijk: Cornelis Cornelissz (Cornelis Cornelisz den Jongen) Tas en Teunis Cornelisz Tas .

   Alewin Jansse Palesteyn, j.m. van Zevenhuizen, met Geertie Cornelis, wed. van Joost Janse, won. in Berkel.

   Alewijn Jansz. Palesteijn wordt in 1656 in Berkel en Rodenrijs vermeld.

   Noch ontfangen ter saecke Aelwijn Palesteijn sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld. in 1657 in Berkel.

   Noch ontfangen ter saecke Aelwijn Jansz. Palesteijn inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. anno 1657 in Berkel.

   --
   Getr. in Berkel op 20-12-1645: Jacob Arendsz. Slobbetje met Marietje Jans Palestein, j.d. van Zevenhuizen. Jacob Arentss Croeser/Croser, geh. m. Marritje Jans Palesteijn en broer van Mees Arentss Slobbe, wordt in de periode 1671-79 in Berkel en Rodenrijs vermeld.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.