Cornelia Arijens (Neeltjen Adriaense) (van Tilborgh) , * ±1633 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-1-1634 , [] Vrijhoeven ±5-9-1704.
Dochter van Adriaen Wouters (Arien Wouterssen) (van Tilborgh) en Toniske Cornelisse Seeu .


x ’s-Grevelduin-Capelle 25-2-1655 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 27-1-1655)
    Ariaen Wouters de Ouden Visscher , *Raamsdonk ±1632 , † <1685.
Kinderen:
 1. Lijsken Ariens Visscher , * ±1655 , ~’s-Grevelduin-Capelle 9-1-1656 .

   Doopget. Janneken Arijens. De ouders wonen achter de kerk.

  x   Peter Boeser .
   Peeter Boeser, in houwelijck hebbende Leijsbet Adriaansen Visschers, wordt op 2-11-1706 in Capelle vermeld.

   Capelle, 8e September 1704: Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht bij Peeter Boeser in houwelijck hebbende Lijsbet Ariensen Visschers, Teuntje Ariensen Visschers, wed. van Geerit de Haan, Cornelis Verhagen in houwelijck hebbende Dingena Ariensen Vissers, Willem vanden Hoeck in houwelijck hebbende Wouterken Ariensen Visschers, ende Adriaan Timmers als vader, ende Peeter Boeser als aangestelde voogt over de vier onmondige weeskinderen vanden voorsr. Timmers, verweckt aan Anneken Ariensen Visschers, alle kinderen, kints kinderen ende Erffgenamen van Zaliger Neeltjen van Tilborg. Ende dat vande erffgoederen als de voorsr. Neeltjen haar t’saamen heeft naargelaten [..].


 2. Teuntje Adriaensse Visser , *’s-Grevelduin-Capelle 1658 , ~’s-Grevelduin-Capelle 17-3-1658 .

  x Capelle (NB) 27-3-1690   Geerit Gielen de Haan , * 1663 , ~Capelle (NB) 25-2-1663 , † <1700.

  4 kinderen


 3. Dingentke Adriaensse Visscher , * 1660 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-8-1660 .
   Dingentke, dochter van Adriaen Wouters Vischers en Neeltjen Ariens.

   Capelle, 8e September 1704: Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht bij Peeter Boeser in houwelijck hebbende Lijsbet Ariensen Visschers, Teuntje Ariensen Visschers, wed. van Geerit de Haan, Cornelis Verhagen in houwelijck hebbende Dingena Ariensen Vissers, Willem vanden Hoeck in houwelijck hebbende Wouterken Ariensen Visschers, ende Adriaan Timmers als vader, ende Peeter Boeser als aangestelde voogt over de vier onmondige weeskinderen vanden voorsr. Timmers, verweckt aan Anneken Ariensen Visschers, alle kinderen, kints kinderen ende Erffgenamen van Zaliger Neeltjen van Tilborg. Ende dat vande erffgoederen als de voorsr. Neeltjen haar t’saamen heeft naargelaten [..].

   Te Loon op Zand leggen op 19-3-1741 Bastiaen, Adriaen en Wouter Boeser een verklaring af op verzoek van Cornelis Peeterse de Rooij, wonede te Capelle, dat zij erfgenamen zijn van Dingena Vissers en dat zij nooit gehoord hebben van een huurovereenkomst tussen Cornelis Verhaagen en Gerrit Joosten Verhaagen.

  x   Cornelis Wouters Verhagen , † ±1719.
      Zoon van Wouter Joosten Verhagen en Maijken Michiel Jan Claessen (Maijcken Michiels) .

   Adriaen van den Hoven neemt op 19-1-1699 in Loon op Zand de functie van collecteur van de Koningsbede over van Cornelis Wouterse Verhagen.

   Michiel Wouterse Verhagen transporteert goederen aan Cornelis Wouterse Verhagen op 9-3-1693 in Loon op Zand.

   Cornelis Wouters Verhagen was president-schepen van Loon en liet geen kinderen na. Hij testeerde met zijn vrouw in 1720 en benoemde toen tot zijn erfgenamen:
   - zijn broer Michiel,
   - zijn zuster Iefke, weduwe van Gojert van der Leij,
   - de kinderen van Janneke Wouters Verhagen en Dirck Janssen Boer,
   - Joost Hendricks Verhagen,
   - de kinderen van Maeijcken Wouters Verhagen, met name Gijsbert Deckers, en Anneken Deckers bij Aernoldus Ophorst.
   Na Cornelis’ overlijden deelden zijn erfgenamen in zijn nalatenschap.

   De verdeling was als volgt:
   - Wouter Miggielse Verhagen voor één deel,
   - Wouter van der Leij, Cornelia van der Leij, weduwe van Cornelis Ariens Boer, Arien van Beek en Dirkske Bogers, mede voor Gelden van Beek en Anna Boogers, Goovert Boogers, Wouter van der Leij mede vanwege Abraham Klink, Wouter de Bie en Maria van der Leij, Mattijs Dolken en Cornelia van der Leij, Hendrick Tractor en Theuntje van der Leij, Hendrick mede als voogd van de 3 kinderen van Peeter Boogers, van de 3 kinderen van Govert van der Leij en van de 2 kinderen van Jan Denis voor één deel,
   - Hendrik, Gerrit, Wouter, Jan en Janneke Joosten Verhagen, en Hendrik Tactor als voogd van de 2 kinderen van Joost Verhagen voor één deel,
   - Matheus Dekkers, Aart Joosten van den Hoek en Janneke Dekkers, Matheus Ophorst en Jan Stoffelse Quirijns, gehuwd met Alida Ophorst voor één deel,
   - Wouter en Arien Boer, Adriaantje Boer, weduwe van Hendrik de Jongh, Huijbert Bleijenberg en Maria Boer, mede voor Cornelis Adriaans de Rooij en Theuntje [Jansdr.] Boer.

   Op 14-3-1741 in Loon op Zand compareerden:
   1) Wouter Miggielse Verhagen,
   2) Wouter van der Leij, Cornelia van der Leij, wed.v. Cornelis Ariense Boer, Arien van Beek, geh.m. Dirkske Bogers, ook voor Gelden van Beek, geh.m. Anna Boogers, Govert Boogers en genoemde Wouter van der Leij als gelastige van Abraham Klink, Wouter de Bie, geh.m. Maria van der Leij, Mattijs Dolken, geh.m. Cornelia van der Leij, en Hendrik Tactor, geh.m. Theuntje van der Leij, ook als voogd van de drie kinderen van Peeter Boogers, van de drie kinderen van Govert van der Leij en van de twee kinderen van Jan Denis,
   3) Hendrik Joosten Verhaagen, Gerrit Joosten Verhaagen, ook voor Wouter Joosten Verhaagen, Jan Joosten Verhaagen, Janneke Joosten Verhagen en Hendrik Tactor, als voogd van de twee kinderen van Joost Verhaagen,
   4) Mtheus Dekkers, Aart Joosten van den Hoek, geh.m. Janneke Dekkers, Mattheus Ophorst en Jan Stoffelse Quirijns, geh.m. Alida Ophorst,
   5) Wouter Boer, Arien Boer, Adriaantje Boer, wedv. Hendrik de Jongh, Huijbert Blijenbergh, geh.m. Maria Boer, ook voor Cornelis Adriaanse de Rooij, geh.m. Theuntje Boer;
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Verhaagen en Dingena Vissers, maken een boedelscheiding met Cornelis Peeterse de Rooij, Bastiaan Boeser, Adriaan Boeser, Wouter Boeser, ook voor Jan Boeser, wonende te Rotterdam, ook erfgenamen van voornoemde Cornelis en Dingena.


 4. Marie Adriaensse Visscher , * 1663 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-5-1663 .
   Marie, dochter van Adriaan Wouters Vischers en Neeltje Adriaans.


 5. Anneke Adriaensse (Anna Ariens) Visscher , * 1667 , ~’s-Grevelduin-Capelle 13-2-1667 , † <1705 .

   Anneke Adriaensen Visseren.

   Capelle, 1704: Verthoont reverentelijck, Adriaen Hendricxe Timmer als in huijwelijck gehadt hebbende Anneke Adriaensen Visseren, waerbij hij Suppe: verwekt heeft vier levende kinderen, die hij Suppe: voor Schout ende geregten alhier als oppervoogden, ende Peter Boeser als gecoren voogt heeft aengenomen op te brengen, ende Alimenteren tot henne geapprobeerde State toe, ende alsdan aen deselve uijt te kerren eene Somme van een hondert vijfftigh gl. eens, ende alsoo den boedel van hem ende Sijne voorsr: huijsvr: met merkelijcke Schulden ende hijpoteecquen is belast, wordende dagelijcks door sijne Crediteuren geforceret tot betalinge vande voorsr Schulden [..]

  x Capelle (NB) 2-9-1691   Adriaen Hendrix Timmer , * 1670 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-8-1670 .
      Zoon van Hendrick Adriaens Timmer en Wouterke Joosten .
   Otr. op 17-8-1691 in Capelle (NB).
   Adriaen Hendrix Timmer, j.m., en Anna Ariens Visser, j.d., beide van Cap. Kinderen: Wouterke, Cornelia, Adriaan en Maria. Voogd over de kinderen was Peeter Boeser. In 1718 erfden hun kinderen Adriaen en Cornelia .

   Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenenvan ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peeter Boeser voor sijn selven, mitsgaders als bij Schout ende Schepenen van Cappel voorsr, aangestelde voogt over de vier naargelaaten weeskinderen van Adriaan Timmers, verweckt aan Anneken Visschers, ende overt weeskindt van Willem vanden Hoeck verweckt aan Wouterken Visschers, Cornelis Verhagen ende Teuntje Visschers. Ende dat
   van soodanige erffgoederen als hen t’samen bij testamentaire dispositie van haaren resp. oom Wouter Ariensen van Tilborg, voor haar part sijn gemaackt [..]. Op heden 16e November 1707, soo bekende Peeter Boeser als voogt over de vier kinderen van Ad: Timmers ontfangen te hebben twee hondert en vijfftig gl, met tien gl intrest door hande van Cornelis Verhagen, sijnde het part de voorsr weesen, competerende uijt dese voorsr. uijtreijckinge.

   Capelle, 19 Meij 1718: Erff deelinge voor regt aen Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aengebragt bij Peter Boesers als bij Schout enSchepenen van Cappell aengestelde Voogt over Adriaen, soone van Adriaen Timmers en Anneken Vissers ter eenre, en Hugo Rijpelaer getrouwt met Cornelia Adr: Timmers ende dat van de vaste goederen hen t’samen in’t gemeen toebehoort hebbende [..].
   Eerstelijk is bij blind lot te deel gevallen Pr: Boesers ten behoeve van Adriaen Adr: Timmers op een buijten delleke, gelegen alhier ten ooste van Nieuwvaert, grood ontrent twee en een vierde hont ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is [..].
   Daer tegen is bij blind lot te deel gevallen Hugo Reijpelaer nomine uxoris, op een ackerken gelegen ten noorden van de Nieuwstraet alhier t’eijnde de Sestigh Roeden, groot ontrent drie hond, ofte soo groot en klijn alst aldaer gelegen is, belent oost de wedue Wouter
   Verheijden [..].

  4 kinderen


 6. Wouterke Ariens Visscher , * 1670 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-2-1670 , † ±1671 .


 7. Wouterke Ariens Visscher , *’s-Grevelduin-Capelle 1673 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-8-1673 , † ±1704 .
   Op 10-4-1706 ging Willem in otr. met zijn 2e vrouw, Lijsbet Ariens Paans.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenenvan ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peeter Boeser voor sijn selven, mitsgaders als bij Schout ende Schepenen van Cappel voorsr, aangestelde voogt over de vier naargelaaten weeskinderen van Adriaan Timmers, verweckt aan Anneken Visschers, ende overt weeskindt van Willem vanden Hoeck verweckt aan Wouterken Visschers, Cornelis Verhagen ende Teuntje Visschers. Ende dat
   van soodanige erffgoederen als hen t’samen bij testamentaire dispositie van haaren resp. oom Wouter Ariensen van Tilborg, voor haar part sijn gemaackt [..]. Op heden 16e November 1707, soo bekende Peeter Boeser als voogt over de vier kinderen van Ad: Timmers ontfangen te hebben twee hondert en vijfftig gl, met tien gl intrest door hande van Cornelis Verhagen, sijnde het part de voorsr weesen, competerende uijt dese voorsr. uijtreijckinge.

   Den 13e Xber 1707 aant dorp uijt geset 250 gl, voort weeskint van Wouterken Visschers, en intrest voor Willem vanden Hoeck betaalt aende Secretaris 9 –4 –14, en betaalt voor hooftgelt van Neeltjen van Tilborgh 15 –2.

  x Capelle (NB) 28-5-1699   Willem Cornelisse van den Hoeck , * 1678 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-8-1678 .
   Otr. op 1-5-1699 in Capelle (NB).
   Willem Cornelisze van den Hoek, j.m., en Wouterke Adriaanse Vissers, j.d., beijde geboortigh ende woonagtigh tot Cappell, zijn den eersten Maaij 1599 in ondertrouw aangeteekend. Op Hemelvaartdagh den 28 Maaij 1699 alhier getrouwt; elke onder de classis van 3 gld.

   Kinderen: Huibertje, Cornelia en Adriaan. Op 16-11-1707 was sprake van "het weeskindt van Willem vanden Hoeck verweckt aan Wouterken Visschers", dus wsl. zijn 2 kinderen jong gestorven.
   Willem was een zoon van Cornelis Arts van den Hoeck en Huijbertje Jacobs Glaviman.

   Jenneke Cornelis van den Hoeck, j.d. van Cappell, en Pieter Joostensze Smits, j.m. van Sprangh, sijn den 20 Maart 1699 ondertrouwt op attestatie van Sprangh en Oosterwijk, getrouwt alhier [in Capelle] den 5 April 1699; elk onder ’t classis van 3 gld.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.