Cleijs Cornelis Joppe (alias) Timmerman , † <5-1656.
Zoon van Cornelis Joppen en NN. .


× Barendrecht 28-1-1618 (otr Barendrecht 7-1-1618)
    Griettie Meeuwis (Grietge Meeus) ( Palsrock) , *Oost-Barendrecht ±1595 , † <1672.

RECHTSBOVEN: De kerk van Barendrecht dateert uit 1512.

Kinderen:
 1. Meeuwes Cleijsz (Meeuwis Cleijssen) , † ±1679 .
   Op 29-4-1656 was Meeuwis Cleijsz nog onmondig.

   Meeuwis Cleijsz gebruikte land te Strijen.

   Meeuwis Cleijssen werd op 18-5-1677 voor 4 gld. aangeslagen vanwege reparatie aan de kerk en toren van Strijen.

   O p 21 mei 1671 k w a m e n Meeuwis Cleysse, Jan Jans Reyerkerck, getrouwd met Maeycke Cleys, Pieter Gerritse Molenaer, getrouwd met Neeltie Cleys, en Jacob Bastiaens Snel, getrouwd met Teuntgie Cleys, en voorts voor Annitgie Cleys, weduwe van Govert Bastiaens Jonge Koningh,
   tot uitkoop met Jan Pieters Romeyn als vader en voogd over Claes Janse Romeyn, zijn minderjarige kind bij zaliger Lijntgie Cleys, en dat vanwege de weeskinds portie in de erfenis van zijn grootmoeder Griettie Meeuwis, in leven weduwe van Cleys Cornelis Joppe. Het weeskind kreeg 40 gld. toebedeeld en aan eventueel nog aan het licht körnende schulden in haar boedel zou het kind moeten m e e betalen. Het door Grietge Meeuwisdr. nagelaten huis werd op 14 maart 1680 door haar kinderen voor 208 Car. gld. getransporteerd aan de weduwe van haar zoon M e e u w e s C l e y s.
   Overleden tussen 4-3-1679 en 14-3-1680.

  × <1677   Barbara Gerrits (Berbertie Geerits) van den Honaert , † ±1687.
      Dochter van Gerrit Hendricxse van den Honaert en Soetje Aries .
   Kinderen: Grietie en Gerrit.

   In 1680 woonde Berber aan ’het huytenste eynde van Strijen’.

   In een akte van 14-3-1680 accordderde Barber Gerrit van den Honaerdt, weduwe van Meewes Cleijs, wonende aan het ’buijtenste eijnde van Strijen’ met 2 zwagers over over het vaderlijk erfdeel van haar ongeveer eenjarige zoon Gerrit.

   De ziek te bed liggende Barent Cleijsz. en zijn gezond zijnde vrouw Berber Gerrits van den Honaert, wonende onder Strijen, maakten op 1-8-1686 een testament op de langstlevende, die hun 2 gezamenlijke kinderen diende op te voeden en bij mondigheid samen 100 zilveren ducatons uit te kerken i.p.v. hun legitieme portie. Indien de testateur de langstlevende zou zijn, diende hij Berbers voorzoon Gerrit Meeuwisz. uit haar huwelijk met Meewis Cleijsz. op te voeden en bij mondigheid 100 gld. uit te keren i.p.v. diens legitieme portie. Verder werden er regelingen getroffen in het geval de kinderen zouden komen te overlijden. Tot voogden over de onmondige kinderen stelden zij naast de langstlevende van zijn zijde de heer Aert Welboren, schepen in wene te Strijen, en van haar zijde haar broeder Hen. Gerritsz. van den Honaert. De testateur plaatste zijn handmerktje; zijn vrouw tekende ’Berber Gers. van Honaert’.

   Zie: "On Erfgoed" jrg. 14 en "Ons Voorgeslacht" jrg. 69.
   Overleden tussen 1-8-1686 en 19-12-1688.

  2 kinderen


 2. Maeijcke Cleijs Joppe , * 1619 , ~Barendrecht 7-4-1619 , † <1700 .
   Maritge, dochter van Claeijs Cornelis Joppe en Grietge Meeus.

   Maritge/Maeijcke Cleijsdr.

   Op 23 november 1675, rond de klok van 12 uur, maakten de ziek te bed liggende Jan Jans Ryerkerck en zijn gezond zijnde vrouw Maeycke Cleys in hun huis in de Strijense Polder een testament op de langstlevende. Deze zou voogd over hun kinderen zijn en diende deze op te voeden en bij mondigheid of eerder huwelijk aan ieder van hen vier zilveren ducatons uit te reiken. Getuigen hij het opstellen van de akte waren (haar zwager) Pieter Gerritse Molenaer, wonende aan den Schenckeldijck van de Lande van Essche, en (haar broer) Meeuwes Cleyse, wonende aan ’het buytenste eynde’ van het dorp Strijen. Allen plaatsten hun handmerk maar van de testatrice ontbreekt elke bekrachtiging.
   Overl. tussen 27-3-1690 en 19-12-1699.

  × ±1650   Jan Jansz Reijerkerk , *Strijen ±1630 , † >1674.
      Zoon van Jan Huyghz (Jan Huijgen Meijntgens) (van Ridderkerck) en Ariaentge Cornelis Grasdijck .

   Jan was boer in de Strijense Polder bij Strijen-Sas.

  3 kinderen


 3. Neeltgie Cleijsse , * 1621 , ~Barendrecht 25-4-1621 , † Strijen ±13-5-1698 .
  Get. bij de doop: Maritge Geemans (Maertge Geemansdr) en Griettie Meeuwis (Grietge Meeus) ( Palsrock) en Feijs Meeusz (Feijs Meesz Bonephaes) Palsrock .
   Doopgetuigen: Franck Geerits [de Vos, boer in Barendrecht], Joost Cornelis, Feijs Meeus, Maritge Geemans [de vrouw van de West-Barendrechtse boer Coenraet Joppen] en Grietge Meeus.

   Neeltge was gehuwd met Pieter Gerrits Molenaar, overleden na 21 mei 1671.
   Het lijk van Neeltje Cleys werd ongetwijfeld op 13 mei 1698 voor de gaarder te Strijen aangegeven door haar neefje (tantezegger) Bastiaen Goverde
   (Coning), zoon van haar zuster Annetge Cleysdr.

  ×   Pieter Gerritsz Molenaer alias Weeda , * ±1620 , † Strijen ±31-10-1711.

   Pieter Gerritsz. was watermolenaar van de twee hoogmalende molens van het Land van Essche onder Strijen (zeker in de periode 1661-1701), woonde aan de Schenckeldijck ofwel op Nassauwenoort onder Strijen.

   Pieter Gerrits Weda, inwoner van Strijen, transporteerde op 26 april
   1701 voor 300 gld. aan (zijn neefje = oomzegger) Bastiaen Jacobs Snel zijn huis met schuurtje en melioratie (gebruik) van erf ’aen den hoeck’ van de Schenckeldijck van den Lande van Essche, zuidelijk belend door genoemde dijk en aan de oost- en noordzijde door ’den schijslooten’ van de Strijense Polder.

   N.B. Rond 1700 liepen er alleen al te Strijen tenminste 3 personen met de naam Pieter Gerritsz. Weeda rond en deze zijn in de bronnen niet altijd even
   gemakkelijk te onderscheiden.
   Impost pro deo. In 1711 zal hij op hoge leeftijd zijn gestorven en moet zijn lijk door de gaarder van Strijen op 31 Oktober dat jaar per abuis als ’Pieter Corn(elis) Weda 1 zijn geboekt.


 4. Cornelis Cleijsz , * 1622 , ~Barendrecht 18-12-1622 , † <6-1671 .
  Get. bij de doop: Lijntgen Joppen (?) .
   Doopgetuige Lijntge Joppen kan ge’identificeerd worden met de vrouw van de West-Barendrechtse boer Clement Bastiaensz. van den Nes.

   Cornelis Cleyss., jongman, ziek te bed liggend,
   maakte op 29 april 1656 rond 11 uur ’s-avonds voor de notaris te Strijen zijn testament, waarin hij zijn moeder Griettie Meeuwesdr. tot zijn universeel erfgenaam benoemde. Zij zou echter van de obligatie van 150 Car. gld., welke was verzekerd op haar huis, alleen het vruchtgebruik hebben. Na haar overlijden zou dit geld moeten worden aangewend tot opvoeding en allimentatie van zijn eventueel dan nog onmondig zijnde broeder Meuwes Cleyss, en zuster Teuntgie Cleys. Het resterende bedrag zou nadien komen aan zijn broeders (!) en zusters. Tevens legateerde Cornelis aan zijn zusters en broeders (!) elk nog 12 gld. Hij plaatste zijn signatuur met een vaste hand.
   Jong overleden.


 5. Annetgie Cleijs (Annetge Cleijs) , * ±1625 , ~Barendrecht 25-1-1626 , † ±1669 .
  Get. bij de doop: Lijntge Hendricks (Lijntgen Hendricks de Oude) Outraet (?) .
   Doopgetuige: Lijntge Hendricx.

   Op 4 januari 1674 werd te Strijen de boedelverkoop van wijlen Annetgie Cleys gehouden. Hierbij kocht o.a. de vrouw van Pieter Jansz. Steenbergen (= Lijntje Pietersdr. Weeda, dochter van Neeltje Cleysdr.), waarbij Meeus Cleys en de vrouw van Pieter Gerrits Molenaer (= Neeltge Cleysdr.) zieh voor haar als borgen stelden. Haar broer Meuws Cleysse bleek gedurende haar ziekte en voor en na haar begrafenis betalingen te hebben verricht tot een bedrag van 31 gld. 10 st.
   Overl. tussen 12-3-1667 en 21-5-1671.

  × <1657   Govert Bastiaens Jonghe Koningh , † <1672.
   Het doopregister van Strijen is vanaf 1655 bewaard gebleven en begin 1656 lieten zij i.e.g. een kind dopen.

   Govert was een zoon van Bastiaen Govertsz. Conynck, molenaar in de polder Oud-Bonaventura.

   In 1660 en 1665 kreeg Govert Bastiaensz. jonge Coning werkzaamheden
   in de polder het Oudeland van Strijen aanbesteed.

   Meeuwes Cleysse kreeg op 9 november 1666 bij "brieve van decreet" het huis van (zijn zwager) Govert Bastiaens Jongen Coningh overgedragen omdat deze dit vanwege nalatigheid van betalingen door executie was kwijtgeraak.
   Overl. ná 12-3-1667.

   O p 21 mei 1671 k w a m e n Meeuwis Cleysse, Jan Jans Reyerkerck, getrouwd met Maeycke Cleys, Pieter Gerritse Molenaer, getrouwd met Neeltie Cleys, en Jacob Bastiaens Snel, getrouwd met Teuntgie Cleys, en voorts voor Annitgie Cleys, weduwe van Govert Bastiaens Jonge Koningh,
   tot uitkoop met Jan Pieters Romeyn als vader en voogd over Claes Janse Romeyn, zijn minderjarige kind bij zaliger Lijntgie Cleys, en dat vanwege de weeskinds portie in de erfenis van zijn grootmoeder Griettie Meeuwis, in leven weduwe van Cleys Cornelis Joppe. Het weeskind kreeg 40 gld. toebedeeld en aan eventueel nog aan het licht körnende schulden in haar boedel zou het kind moeten m e e betalen. Het door Grietge Meeuwisdr. nagelaten huis werd op 14 maart 1680 door haar kinderen voor 208 Car. gld. getransporteerd aan de weduwe van haar zoon M e e u w e s C l e y s.

  1 kinderen


 6. Teuntje Klijsse (Teuntgie Cleijs) , *Strijen >1625 , † ±1684 .

  × ±1670   Jacob Bastiaans Snel , * ±1637 , † ±1694.

  4 kinderen


 7. Lijntgie Cleijsse , * >1626 , † <1672 .

   Lijntge was gehuwd met Jan Pieter Romijn, overleden ná 1671.

   Jan Pietersz. Romeijn, won. te Strijen en Lijntgen Cleijsdr. maakten op 2-8-1658 een testament op.

  × <1656   Jan Pieters Romeijn , † >1670.
   Op 21 maart 1655 en 22 September 1658 liet dit echtpaar kinderen te Strijen dopen. In 1654 is Jan Pieters Romeyn als wagenaar te Strijen genoemd.
   Het is onduidelijk of hij identiek was met de naamgenoot wiens lijk op 29 april 1710 pro deo voor de gaarder te Strijen werd aangegeven.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.