Crijn Heijnderiksz Timmerman , † <1625.
Zoon van ? .


x
    Lijsbeth Cornelisdr , † >1625.
Kinderen:
 1. Adrijaen Crijnen , † <3-1618 .

  x <1615   Marichjen Pieters .

  3 kinderen


 2. Ariaantje Crijnen .

   Ouderk. a/d IJ., 19-5-1671: Pieter Andries Timmerman, weduwnaar van Ariaentien Crijnendr., verklaart dat hij de kinderen hun moederlijk besterfnis gegeven had, en wel aan
   a. Adriaen Pietersz. (zijn overl. zoon) ten tijden van zijn huwelijk, huis 134,
   b. aan Ariaentien Pietersdr. (x Aert Maartens. Timmerman), Andries Pietersz. Timmerman, Merrittien Pieters. (x Willem Dircxen Keijser) en Neeltje Pietersdr. (weduwe van Sent Adriaens. Backer)te samen 4 morgen land in de Molenplaats en de helft van huis 133, plus elk een huwelijksuitzet.
   De onder b. vermelde kinderen bedanken hun vader.

   Ouderk. a/d IJ., 1653: Wijven Brantsdr (laatst weduwe van Cornelis Willemse Timmerman), geassisteerd met Aryaen Janse Timmerman (haar zoon en voogd), Cornelis Gerritse Timmerman x Lijsbet Crijnen, Pieter Adryaense Timmerman voor hem en voor Maertgen Pietersdr, Neeltgen Pietersdr en Andries Pieterse, Arien Dirkse Timmerman x Aryaentgen Pieterse, kinderen en erfgenamen van wijlen Aryaentgen Crijnen (in leven x Pieter Andriese Timmerman), Isbrant Michielse, Leendert Janse x Annetgen Bielis, Jan Anthonisse, Isbrant Willemse Bostelman x Nellitgen Thonisse, Cornelis Pouwelse Schuitevoerder x Leentgen Thonisdr en voornoemde Jan Anthonisse in opdracht van Willemtgen Thonisdr, Willem Jan Govertse x Maertgen Thonisdr, Wigger Ariense x Aechgen Cornelisdr, voornoemde Wigger Ariense en Aryen Thonisse (schout van Ammerstol x Pietertgen Cornelisdr), allen erfgenamen van wijlen Adryaen Brandse en Neeltgen Crijnen, verkopen aan Evert Maes (chirurgijn alhier) een huis en erf in het dorp van de straat zuidwaarts tot Jan Cornelisse Schoemaker (O = Sijbrant Leendertse; W = het pad van Jacob Adriaense schuitevoerder), prijs f1320, 1/3 contant.

  x   Pieter Andriesz Timmerman , * 1595 , ~Streefkerk 25-6-1595 , † Ouderkerk a/d IJssel 1671.
      Zoon van Andries Adriaensen ( Timmerman) en Neeltgen Dirricx .
   Pieter Andriesz. Timmerman was gehuwd met Ariaantje Crijnen.
   Kinderen: Andries, Maertge/Marittei, Ariaentie/Arjaentie (gehuwd met Arijen Dirksz. timmerman en Aert Meertensz. Timmerman), Neeltje en Adrijaen (gehuwd met Reijmpie Willemsdr. Vaandrager).
   Zie: OV 1972 en 1984.
   Overl. in 2e helft van 1671.

   Pieter was broodbakker van beroep.
   Pieter werd op 27-3-1630 in O/Y voor de plaatselijke vierschaar gedaagd i.v.m. een boete van 12 stuivers, daar hij geen brandbluswater bij zijn bakoven had staan.

   OY, d.d. 1666 (tussen 7 en 19 jan.): De erfgenamen van Dirck Andriesz. Timmerman x Merritgen Pietersdr., won. in het dorp van O/Y. cavelen land. Hiervan kreeg Pieter Andriesz. Timmerman met zijn kinderen, Abraham Cornelisz. v. d. Meer x Lijsbet Andriesdr. en Cornelis Fransz. x Berber Andriesdr. de helft. Lijsbeth Cornelisdr. weduwe van Pieter Adrijaensz. Timmerman geass. met haar schoonzoon Willem Cornelisz. Ruijchooft de wederhelft.

   OY, dd. 11-6-1665: Lijsgen Cornelisdr (wed. van Pieter Ariense Timmerman), geassisteerd met Willem Cornelise Ruychooft voor zichzelf en tevens vervangende samen haar verdere kinderen, zuster en zwagers voor de ene helft. Pieter Andriese Timmerman, Abram Cornelisse Vermeer x Lijsbet Andriesse, Cornelis Franse x Berber Andries (won. Streefkerk), Andries Pieterse Timmerman voor zichzelf en tevens voor Pieter Andries, voogd over de kinderen van Adriaan Pieterse Timmerman, Arien Abramse, Reymje Willemse (wed. van Arien Pieterse voornoemd), Sent Adriaanse Backer, Willem Dircxe Keyser, vervangende en zich sterk makende voor Aert Maertense x Aerjaentgen Pieterse en zulks voogd van haar kinderen voor de andere helft, erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritge Pieterse (te O/Y overleden), verkopen aan Martijntje Jacobse (wed. van Pieter Willemse Scheepmaker) een buitendijks erf in de Zijde en 6 morgen, prijs f500.

   OY, dd. 5-12-1675: Andries Pietersz Timmerman, Willem Dircxe Keyser x Merritie Pietersdr, Neeltgen Pietersdr, weduwe van Sent Adriaense Backer, Dirck Ariaense Timmerman en tevens voor zijn broers en zusters, allen kinderen van Ariaentie Pietersd, laatst weduwe van Aert Meertense, wonende te Ca/Y. Mitsgaders voorn. A.P.Timmerman als vaderlijke oom en bloedvoogd van Willem Adriaense en Pieter Adriaense, nagelaten minderjarige Zonen van Adriaen Pieterse Timmerman, allen samen kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Pieter Andriesz Timmerman zal. overleden te O/Y. Gaan onderling verkavelen. a) 5 hond weiland aan de westkant van de Kerkweg; b) 3 hond hooiland en akkers teelland idem gelegen; c) de helft van de huizing en erven; Ary Pieterse heeft 1/18 deel van het geheel, in het dorp buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O = het gemene steigerpad; W = voorn. Adriaen Pieterse Timmerman; d) de helft van de huizing en erven en landerijen, groot 6 morgen in totaal zijnde 3 morgen met de timmerage in een weer of viertel achter Huyberde (O = Toontie Huybertsdr; W = Ary Pieterse van der Zijde). Alles gelegen in de Zijde. Andries Pietersz Timmerman en voornoemde twee kinderen van wijlen Adriaen Pieterse Timmerman krijgen (a)(b)(c). Willem Dircxe Keyser, Neeltje Pietersdr en Araentie Pietersdr krijgen ook de renten of erfpacht en gerechtigheden dependerende van de huizing van wijlen Pieter Willemse Scheepmaker, verder krijgt de laatste van de eerste partij nog f100.

  5 kinderen


 3. Lijsbet Crijnen .

  x   Cornelis Gerritse Timmerman , * ±1595 , † >7-1665.
   Dit echtpaar woonde in Ouderkerk a/d IJssel. Van hen is een zoon Crijn Cornelisz. Timmerman bekend, die timmerman was in O/IJ.
   Op 29-7-1658 was hij 63 j. oud en legde hij te O/Y een verklaring af.

   O/IJ, 26-4-1624: Taxatie van een erf, belast met een erfpacht van 42 stv. per jaar: Lysbeth Cornelis, wedu van Crijn Hendricksz. timmerman, geass. met Cornelis Gerritsz. timmerman haar zwager (= schoonzoon), aanbestorven van Marichje Raevens

   O/Y, 16-11-1652: Taxatie van 1/3 deel van een huis en erf, waarin woont Cornelis Gerritsz. timmerman geh. met Lysbeth Crynen: Neeltgen Crynen wedu van Aryen Brantsz., overleden.

   O/Y, 20-6-1653: Transport van 1/6 deel van een huis en erf, waarin Cornelis Gerrits timmerman woont: Wyve Brants wedu van Cornelis Willems, Isbrant- en Annetje Michielsdr. geh. met Leendert Jansz., Jan-, Nelleken- geh. met Isbrant Willemsz., Willemke-, Leentje- geh. met Cornelis Pouwels, en Merritgen Thonis geh. met Willem Jan Govertsz., Aechien- geh. met Wigger Aryensz. en Pietertgen Cornelisdr. geh. met Aryen Thonisz., allen erfgenamen van Adriaen Brantsz. aan Cornelis Gerritsz. timmerman.

   Ouderk. a/d IJ., 1653: Wijven Brantsdr (laatst weduwe van Cornelis Willemse Timmerman), geassisteerd met Aryaen Janse Timmerman (haar zoon en voogd), Cornelis Gerritse Timmerman x Lijsbet Crijnen, Pieter Adryaense Timmerman voor hem en voor Maertgen Pietersdr, Neeltgen Pietersdr en Andries Pieterse, Arien Dirkse Timmerman x Aryaentgen Pieterse, kinderen en erfgenamen van wijlen Aryaentgen Crijnen (in leven x Pieter Andriese Timmerman), Isbrant Michielse, Leendert Janse x Annetgen Bielis, Jan Anthonisse, Isbrant Willemse Bostelman x Nellitgen Thonisse, Cornelis Pouwelse Schuitevoerder x Leentgen Thonisdr en voornoemde Jan Anthonisse in opdracht van Willemtgen Thonisdr, Willem Jan Govertse x Maertgen Thonisdr, Wigger Ariense x Aechgen Cornelisdr, voornoemde Wigger Ariense en Aryen Thonisse (schout van Ammerstol x Pietertgen Cornelisdr), allen erfgenamen van wijlen Adryaen Brandse en Neeltgen Crijnen, verkopen aan Evert Maes (chirurgijn alhier) een huis en erf in het dorp van de straat zuidwaarts tot Jan Cornelisse Schoemaker (O = Sijbrant Leendertse; W = het pad van Jacob Adriaense schuitevoerder), prijs f1320, 1/3 contant.

   Op 2-2-1661 in O/Y verkocht Cornelis een deel van huis 137 aan Sent Adrijaensz. Backer, won. in O/Y.

  1 kinderen


 4. Neeltgen Crijnen .

   O/Y, 16-11-1652: Taxatie van 1/3 deel van een huis en erf, waarin woont Cornelis Gerritsz. timmerman geh. met Lysbeth Crynen: Neeltgen Crynen wedu van Aryen Brantsz., overleden.

   O/Y, 20.6.1653: Erfgen. v. Arijaen Brants en Neeltgen Crijnen
   transporteren. De erfgen. v. Neeltgen Crijnen zijn als volgt in te delen:
   1. Cornelis Gerrits Timmerman, geh. met Lijsbet Crijnen (zuster van Neeltgen).
   11. Pieter Adrijaens Timmerman [=Schenk] (z.v. zijn overleden vader Adryaen Crijnen, een broer van Neeltgen; Pieter is het enig volwassen geworden kind van Adryaen).

   O/Y, 20-6-1653:
   Wijven Brants.” laatst weduwe van Cornelis Willemsz. Timmerman*, geass. met Arijen Jans Timmerman* (haar zoon of voogd), Cornelis Gerrits. Timmerman’ x Lijsbet Crijnen, Pieter Adrijaens. (=Andriesz. ?) Timmerman’, voor hem en voor Maertgen-, Neeltje- en Andries Pietersz., Arijen Dircksz. Timmerman x Arijaentje Pieters. Kinderen en erfgenamen van Arijaentgen Crijnnen zalr., in leven vrouw van Pieter Andriesz. Timmerman. Isbrant Michiels.“, Leendert Jans.* x Annetgen Gielis”, Jan Anthonisz.*; Isbrandt Willemsz.” Bostelman x Nellitgen Thonisdr.*, Cornelis Pouwelisz. Schuytenvoerder” x Leentge Thoniss*, en voorn. Jan Anthonis” i.o.v. Willemtgen Thonisdr.“, Willem Jan Govertsz.” x MerritgenIMaertgen Thonisdr.*, Wigger Ariens.* x Aechgen Cornelisdr.“; voorn. Wigger Ariens.” t.b.v. Arijen Thonisz.”(schout van Ammerstol) x Pietertgen Cornelisdr.*. Allen erfgenamen van zaliger Adrijaen Brants* in leven metselaar te O/Y,won. en overl. in het dorp, en Neeltgen
   Crijnendr. zalr. Verkopen huis 158 gelegen in het dorp van O/Y.
   In de aansluitende acten kopen de voorn. Cornelis Gerrits. Timmerman en Pieter Andriesz. Timmerman en diens kinderen, ieder voor de helft, van de andere vermelden met een l een deel van 2 huizen, o.a. 137. In het ene huis woonde Cornelis Gerritsz. en in het andere Pieter Andriesz. met zijn kinderen.

  x   Adrijaen Brantsz (Adrijaen Brandse) .
      Zoon van Brant Thonisz en Machtelt Huijgensdr .

   Adrijaen Brantsz. was een zoon van Brant Thonisz. (òverl. vóór 1595, gehuwd met Machtelt Huijgensdr. (haar voogd in 1595 was Cornelis Huijgensz.). Vlgs. de 10e penning van 1561 bezat hij 9 morgen 4 hond land en een huis in de polder de Cromme te O/Y.

   Adrijaen Brantsz. had een zuster Wijnentgen/Wijve Brants., minderj. in 1595, overl. na 28-1-1661.
   Eerst gehuwd met Jan Aerensz. en daarna met Cornelis Willemsz. Timmerman (overl. vóór 20-6-1653).
   Hieruit:
   1. Arijen Jansz. Timmerman, die zijn voogd in 1605 bedankt.
   2. Machtgeltgen, gehuwd met Willem Feijsen, won. O/Y.
   3. Maertge, gehuwd met Aeriaan Jansz. Rook, won. Gouderak.
   4. Willempge Cornelisdr.
   5. Jan Cornelisz. Timmerman.

   O/Y, d.d. 1-9-1635: Willem Feijssen verkoopt land aan zijn oom Cornelis Willemsz. Timmerman en zijn zwager Adrijaen Jansz. Wordt betaald met de alimentatie van Lijsbet Willemsdr. (het dochtertje van de verkoper) tot haar 13e jaar en dan uit te keren f 275,-.

   Op 28-1-1661 maakt Wijnentge Branden, weduwe van Cornelis Willemsz. Timmerman (won. O/Y, haar testament.
   Zij was eerder gehuwd met Jan Adriaensz. Uit beide huwelijken kinderen.

   Adrijaen Brantsz had ook nog broers, zie: OV 1972.

   Ouderk. a/d IJ., 1653: Wijven Brantsdr (laatst weduwe van Cornelis Willemse Timmerman), geassisteerd met Aryaen Janse Timmerman (haar zoon en voogd), Cornelis Gerritse Timmerman x Lijsbet Crijnen, Pieter Adryaense Timmerman voor hem en voor Maertgen Pietersdr, Neeltgen Pietersdr en Andries Pieterse, Arien Dirkse Timmerman x Aryaentgen Pieterse, kinderen en erfgenamen van wijlen Aryaentgen Crijnen (in leven x Pieter Andriese Timmerman), Isbrant Michielse, Leendert Janse x Annetgen Bielis, Jan Anthonisse, Isbrant Willemse Bostelman x Nellitgen Thonisse, Cornelis Pouwelse Schuitevoerder x Leentgen Thonisdr en voornoemde Jan Anthonisse in opdracht van Willemtgen Thonisdr, Willem Jan Govertse x Maertgen Thonisdr, Wigger Ariense x Aechgen Cornelisdr, voornoemde Wigger Ariense en Aryen Thonisse (schout van Ammerstol x Pietertgen Cornelisdr), allen erfgenamen van wijlen Adryaen Brandse en Neeltgen Crijnen, verkopen aan Evert Maes (chirurgijn alhier) een huis en erf in het dorp van de straat zuidwaarts tot Jan Cornelisse Schoemaker (O = Sijbrant Leendertse; W = het pad van Jacob Adriaense schuitevoerder), prijs f1320, 1/3 contant.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.