Jan Adriaensz Troost , † >1608.
Zoon van Adriaen en Marichge Adriaensdr .


x
    Adriaentge Adriaensdr .
Kinderen:
 1. Anna Jan Adriaens (Annigje Jan Adriaens) Troost , † <1666 .

  x ??   Adriaen Pietersz (Adriaen de Jonge) ( Bestman) , † <1610.

  x <1609   Jacob Pietersz ( Troost) , * ±1580 .

  5 kinderen


 2. Rochus Jansz Troost , † <7-1647 .

   Rochus Jansz Troost was schepen en heemraad van Heinenoord. Hij was een zoon van Jan Adrieansz. Troost en Anneke Adriaensdr.

  x <1616   Leentge Cornelis Lievens , † <1656.
      Dochter van Cornelis Lievensz Mijs en Marietje Bastiaans (Marichge Sebastiaens) .
   Op 27-12-1615 wordt sprake van Hillichgen Pitersdr., dochter van zaliger Pieter Bastiaensz. Roos en Romeijn en haar stiefvader Rochus Jansz. Troost, man en voogd van Leentgen Cornelisdr. en (de aangetrouwde oom van het kind) Adriaen Joostensz. en de voogd van het kind, Wouter Lenertsz.
   Overl. tussen 22-6-1647 en 10-5-1655.

   Rekening en verantwoording afgelegd op 27-12-1615 in Mijnsheerenland door Wouter Leendertsz., voogd geweest van Hilletje Pieters, dochter van Pieter Bastiaansz. Roos, t.b.v. dit nagelaten weeskind.
   Genoemd: Rochus Jansz. Troost, gehuwd met Leentje Cornelisdochter, stiefvader van het weeskind, Ariaan Joosten, voogd van het weeskind; Wouter Leendertsz. in verband met 7 jaren pacht van 1 morgen land in het Oudeland van Strijen, behorende het weeskind, Hans van Antwerpen i.v.m. de hoge omslag wegens het maken van de nieuwe sluis in Strijen, Willem van Zijl, Michiel Aartsz. Hacke i.v.m. met verteerkosten bij het opmaken van de rekening in 1607; de bode Heijndrick (Hermansz.), Willem Jansz. op de Westmaas. Met onderschrift van o.a. Rokus Jans Troost en Ariaen Joostenz.

  1 kinderen


 3. Sebastiaentge Jans Troost , † ±1625 .

   Mijnsheerenland, 28 april 1626:
   Jan Cornelisz. Geus, weduwnaar van Sebastiaantje Jansdr., en Rochus Jansz. Troost, bloedvoogd van de 2 onmondige weeskinderen, namelijk Cornelis Jansz., oud ca. 15 jaar, en Pieter Jansz., oud omtrent 13 jaar, hebben uitkoop en vertichting gedaan betreffende de goederen van de overleden Bastiaantje. Jan Cornelisz. Geus blijft in bezit van het gehele huis, huisraad, de berg, in- en uitschulden e.a.

  x <1601   Jan Cornelisz (geseijt) Jonge Geus .
   Kinderen: Cornelis en Pieter.

   Mijnsheerenland, 7 augustus 1606:
   Jan Cornelisz. geseijt jonge Geus, echtgenoot van Sebastiaentge, dochter van Jan Adriaensz. Troost, wonende aan de Blaak onder de jurisdictie van Heinenoord, bekent schuldig te wezen aan Heijnrick Heijmansz. te Nijmwegen, echtgenoot van Janneke Eliasdr. van Waerscappel, de som van 150 Cgld vanwege geleende penningen. Hij verzekert deze som op 1 mrg en 28
   roe land in het NvM. Genoemd: Adriaen Stevensz., zijn zwager.

   Mijnsheerenland, 17 mei 1607:
   Adriaen Pietersz. de jonge, echtgenoot van Marichge Jan Adriaensz. Troost, verkoopt aan Dammas Barthoutsz., dijkgraaf en ambachtsheer van Sandelingenambacht, 1 mrg en 28 roe land in het NvM. De verkoper aangekomen bij overlijden van Adriaentge Adriaensdr., echtgenote van Jan Adriaensz., zijn schoonouders. Genoemd: Jan Cornelis jonge Geus, zwager van Adriaen Pietersz. de jonge.

   Mijnsheerenland, 23 juli 1608:
   Jacob Pietersz. uit Heinenoord, echtgenoot van Anna Jan Adriaensdr. Troost, verklaart dat hij gekocht heeft een geheel huis met berg en ovenkeet, staande aan de Heerendijk van Heinenoord, waar Gerrit Adriaensz. in gewoond heeft. Jacob Pietersz. verzekert de koop op 2 mrg, 56 roe en 6 voet eigenland in het Westmaas-Nieuwland (NvM), hem aangekomen bij overlijden van Adriana Jansdr., zijn schoonmoeder. Bewust land is gelegen ten noorden van het land
   van Jan Cornelis jonge Geus.

   Mijnsheerenland, 14 mei 1609:
   Jan Cornelisz. geseijt jonge Geus, echtgenoot van Sebastiaentge Jan Adriaensdr. Troost, bekent verkocht te hebben in presentatie van zijn schoonvader Jan Adriaensz. Troost 1 mrg en 28 roe land aan Wouter Govertsz. Bell in Oud-Beijerland. Dit land is gelegen in het NvM. Zuid: Adriaen Pietersz. de jonge. Noord: Jacob Pietersz., eveneens zijn zwager, echtgenoot van Anna Jan Adriaensdr. Troost, de verkoper vanwege zijn huisvrouw aangekomen bij overlijden van Adriaentge Adriaensdr., wijlen echtgenote van Jan Adriaensz. Troost.

   Mijnsheerenland, 20 augustus 1609:
   Jacob Pietersz. op Heinenoord, echtgenoot van Anna Jan Adriaensdr. Troost, constitueert ten behoeve van Sophia Cornelisdr., weduwe wijlen Elias van Walscappel, een jaarlijkse losrente van 21 Cgld, te lossen met de hoofdsom van 300 Cgld. Jacob Pietersz. zekert deze som op 2mrg, 56 roe en 6 voet land in het NvM, ten noorden van het land van Cornelis Jansz. jonge Geus, zijn zwager.

  2 kinderen


 4. ?? Adriaen Jansz (Arien Jansz) (jonge) Troost , † >1598 .
  Arien Jansz trad op als getuige bij de doop van Arie Jacobsz ( Troost) (??) .

   Arien Jansz. Troost, wonende aan de Blaak onder de jurisdictie van Heinenoord, bekent 135 gulden schuldig te zijn aan Elyas van Walscappel op 5.9.1597. Met onderschrift van Arien Jansz. Troost.

   Woensdag den 22. september 1599: Dirck Bastiaensz. contra Adriaen Jansz. jonge Troost.

   Heinenoord, 5 mei 1554: Adriaen Jansz. Troost verkoopt aan de erfgenamen van Lauwereijs Aertsz. en Marijke Lenaertsdr. een jaarlijkse erflosrente van 13 Karolusgulden, die hij hun verzekert op 4 morgen
   land daar Anthoenis Adriaensz. nu ter tijd op woont. Oost de Noordse weg, west Ingen Oirbartsz., zuid de gemenelands watering en noord de zeedijk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.