Beeltje Henriks (Belitgen Henricxs) ( Uijl) , *Langerak ±1572 , † <6-1612.
Dochter van Henrick Dirricxs Mors en NN. .


x
    Wouter Lenaarts , *Langerak ±1570 , † <9-1653.

RECHTSBOVEN: Langerak aan de Lek in 1612

Kinderen:
 1. Cornelis Wouter Leenderts (Cornelis Wouters) , * ±1597 , [] Langerak 2-2-1670.
  Cornelis Wouters trad op als getuige bij de doop van Adriaan Bastiaan Corsz .
   Kinderloos overleden.

   Neeltje Pieter wed. van Thonis Leenderts met 2 zonen Leendert en Adriaen en swager Jacob Ariens (Oskamp) ter eenre Cornelis Wouters voor hem selve als oom en bloedvoogd van de 2 kinderen van Anneke Wouters en Bastiaen Corss, mitsgaders Claes Adriaen Maet man en voogd van Dircksken Wouters en Cornelis Adriaens Maet man en voogd van Maritge Wouters ter andere zijde, met consent van Meerten Pieters gesub. schout, Bastiaen Thonis, Thonis Corss Smit schepen.


 2. Maritje Wouter Leenderts (Marrigje Wouters) , *Langerak ±1599 , † >1667 .

  x   Cornelis Ariens Maat , *Langerak ±1601 , † >11-1672.

  4 kinderen


 3. Dirrickgen Wouters , * ±1602 .
   Geb. ca. 1602-3.

  x ±1628   Claes Adriaens (Claes Ariens) Maat , * <1600 , † ±1673.
      Zoon van Adriaen Claesz (Arien Claasz) Maat en Adriaantje Jacobs .
   Kinderen: Aart, Theunis, Adriaantje, Beligje, Marrigje en Arie.
   Overl. tussen 1 december 1672 and 27 august 1674.

   Claes Ariens MAET, man ende voocht van Dircken Wouters.

   Claas Adriaans Maat wordt in mei 1644 in Langerak genoemd bij de verkoop van een weer. Claas Adriaans Vinck te Langerak koopt van Adriaan Adriaan Hermens land te Tienhoven op 7-6-1658.

   Langerak, 9-8-1671: Beliken Claes Maet, wed. van Aert Claes, vader is Claes Adriaens Maet, nu in otr. met Jan Jans.Haar weesk. zijn: Aerien 17, Claas 15 en Wouter 12 jaar.

  6 kinderen


 4. Anna Wouters (Anneke Wouter Leendertse) , * ±1608 , † <9-1653 .

   Neeltgen Peters, won. Langerak, wed. van Thonis Leenerts, en Leenert en Ariaens Thonisse, hare zonen, met Jacob Ariense Oskamp, hare swager, ter eenre, Cornelis Wouters voor haer selve en als oom en bloetvoocht van 2 weeskind van Anneke Wouters bij Bastiaen Corsse, mitsg. Claes Ariens MAET man ende voocht van Dircken Wouters, Cornelis Adriaens MAET man ende voocht Marritgen Wouters, ter andere, ende inder qualiteijt elck voor haer selven ende Bastiaen Corss als vader ende van wegen sijne wees­kinderen geprocreert bij Anna Wouters.
   Zij hebben op 25-8-1653 met den anderen geloot ende gegrond cavelt met consent van Marten Pietersz gesub. schout ten over­staen van de selven ende Bastiaen Thonis, Thonis Corss SMITH schepen der vrije­heerlijk­heit van Langerak. Alle alsulcke landerijen, betimmerin­gen ende betelingen, dien annecx als Wouter Leendertsz haer­luijden vader, schoonvader ende grootvader respective ende deselfs huijsvrou hebbende naegelaten, altesamen gelegen inder V.H.v.L. in deze nagenoemde weeren ende dit inder voegen ende oock onder de conditien hier nae volgende te weten dat de voorn. Cornelis Wou­ters, Claes ende Cornelis Adriaens MAET. Oosterseweer 7 morgen 3 hond met huijs en betimmering ende betelingen gelegen op’t schoor, ten oosten sweerlants van Jacob Aerts, ten westen Thonis Leenderts wed. ende kinderen, o.a nog land in t’Wael onder Langerak, ook genoemd Hendrick Morssen weer, etc.
   Hieronder de merken van Claes Adriaens MAET, Cornelis Adriaens MAET en Bastiaen Corss.
   Neeltje Pieter wed. van Thonis Leenderts met 2 zonen Leendert en Adriaen en swager Jacob Ariens (Oskamp) ter eenre Cornelis Wouters voor hem selve als oom en bloedvoogd van de 2 kindren van Anneke Wouters en Bastiaen Corss, mitsgaders Claes adriaen MAET man en voogd van Dircksken Wouters en Corne­lis Adriaens MAET man en voogd van Maritge Wouters ter andere zijde, met consent van Meerten Pieters gesub. schout, Bastiaen Thonis, Thonis Corss SMIT schepen. De twee huisweren van Wouter Leenderts ende Thonis Leenderts.

  x <6-1638   Bastiaen Cors Bastiaans (Bastiaen Corsse) , † Langerak 6-11-1663.
   Bastiaan Cors Bastiaans was wednr. van Anneke Teunis Leendertse en zou later hertr. met Lijntje Dirks (wsl. een zus van Ariaentje Dircks, hvr. van Cornlis Cornelis vd. Donck).
   Bastiaan Cors Bastiaans en Anna Wouters lieten in 1638 een zoon Adriaan dopen. Anna’s broer Cornelis Wouters wordt in 1653 genoemd als voogd van 2 weeskinderen.

   Weeskamer Langerak, 16-3-1641: Bastiaen Cors, wedr. van Anna Wouterse, ter eenre, Wouter Leendertse, als vader, en Cornelis Wouterse, als broer, en bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen (in de marge; Corns Wouters en Claes Arien Vinck, als voogden) (Anna Wouters ook enkele keren als Anna Teunis geschreven).

   In aug. 1653 had Bastiaan Cors Bastiaans 2 weeskinderen, waarvan Cornelis Wouters voogd was.

   Bastiaen Corsse trad op als getuige bij de doop van Leendert Cornelisz Maat .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.