Crijn Ariensz Vellecooper , † >1641.
Zoon van Arien .


x ??
    Marijke Ariens .
Kinderen:
 1. Cornelis Crijnen Vellecooper , † <6-1674 .
   In een akte van 17-5-1674 verklaren zijn kinderen zijn boedel nĂ­et te willen aanvaarden.

   Hij was vellekoper van beroep.

   Volgens de weeskamer op 5.6.1668 was hij familie (broer?) van Cleys en Pieter Crijnen.

   Cornelis Crijnen vellecooper staet aen desen armen alleen schuldich een rentebrieff, houdende cappitael 150 carolus gulden, rentende tegen 5 gulden ten hondert int jaer, spesialijcke verseeckert op seecker huys ende erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier, desen armen aengecomen bij transport van de voochden van de minderjarige weeskinderen van Adriaen van Asperen zaliger, in sijn leven gewesene secretaris alhier, volgens het register van de rentebrieven ende gesegelden rentebrieff daer van sijnde, daer van den interest verloopen is, sedert den 25 January 1662, waer van bij de rendanten niets is ontfangen, dient daeromme hier alleenlijck voor memorie.

   Ontfangen van Cornelis Crijnen vellecooper de somme van 24 carolus gulden over vier jaren rente van 150 gulden cappitael tegen 4 ten hondert, spesialijck verseeckert op sijn huys ende erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet van Alblasserdam, verschenen den 25 January 1663, 1664, 1665 ende 1666, daer van niets en is ontfangen, dient daerom voor memorie.

   De H.G. Meesters contra Cornelis Crijnen Vellecooper
   Eysschen betaelinge van de somme van twee-en-vijfftigh gulden 10 stuyvers over 7 jaren verloop vandien sedert den 25e January 1662 tot den 25en january 1669, van 150 gulden cappitael, concludeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement cum expensis. Den gedaegde seght de 30 gulden Cornelis Pietersz Crijnen moet betaelen ende van de resterende 22 gulden 10 stuyvers versoeckt hij uytstel den tijt van 1 maent. Heemraden vergunnen hem den versochten tijt van uytstel.

   Ontfangen van Cornelis Crijnen vellecooper de somme van 45 gulden over ses jaren rente van 150 carolus gulden cappitael, tegen vijff gulden ten hondert, spesialijcke verseeckert op sijn huys ende erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet van Alblasserdam, verschenen den 25 January 1663, 1664, 1665, 1666, 1667 ende 1668, noch 7.10.0 over t’jaer verschenen den 1en January 1669, maeckende t’samen 52.10.0, vermits daer van niets is ontfangen, dient hier voor memorie.

   Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen vellecooper hercomende ter saecke van achterstallige interesten van 150 gulden cappitael, die gestaen hebben op sijn huysinge ende erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier daer van t’cappitael bij Cornelis Pieters Crijnen affgeleght is, is bij de rendanten niets ontfangen memorie.

  x 1630   Neeltgen Ariens .
   Otr. op 10-2-1630 in Alblasserdam.
   Op 17.5.1674 worden als kinderen genoemd: Aryen, Crijn, Maeycke en Jan, die de achternaam Beenhakker gebruikte.

  10 kinderen


 2. Claes Crijnen (Cleijs Crijne) .
  Cleijs Crijne trad op als getuige bij de doop van Neeltgen Cornelis , de doop van Marijken Pieters , de doop van Neeltgen Cornelis .

   Op 12-5-1654 werd hij genoemd als de oom van de weeskinderen van Pieter Crijnen en Neeltie Ploonen.
   In 1665 woonde hij te Giessen-Oudekerk.

  x Giessen-Oudekerk 1634   Annigen Teunis ( Cramer) .
   Otr. op 29-1-1634 in Alblasserdam.

   Zij was een zuster van Arijen Teunisz Cramer.

   Annigen Teunis trad op als getuige bij de doop van Jan Cornelisz Beenhakker , de doop van Jan Heijndricksz Kort .

  1 kinderen


 3. Cuniertgen Crijnen (Kuijne Krijne) , † >5-1668 .
  Kuijne Krijne trad op als getuige bij de doop van Arien Cornelissen Vellecooper , de doop van Pieter Ariensz ( Keesmaat) (?) .

   Op 5-6-1668 werd bepaald dat Cuniertgen Crijnen haar innocente zuster Anneke moest onderhouden en daarvoor ontving zij alle goederen van Anneke.

  x   Heijndrick Arienssen Cort .
   Otr. op 26-8-1635 in Alblasserdam.
   Kinderen: Arien, Jas, Jan, Crijn, Teunis, Pieter, Marijken en Cornelis.

   Heijndrick Arienssen Kort alias Cortgie/Cortie.

  8 kinderen


 4. Neeltge Crijnen (Neeltgie Arijens Crijnen) , * ±1580 , † <1637 .

  x ±1605   Cornelis Pieterssen Stout , † <8-1628.

  x Dordrecht 16-1-1629   Adriaen Cornelissen (Arijen Cornelissen) Coijman , † ±1629.
   Otr. op 31-12-1628 in Dordrecht.
   Adriaen was weduwnaar van een onbekende vrouw. Neeltge was weduwe van Cornelis Pieterssen Stout.
   Zijn weduwe is op 31-3-1630 met haar 3e man in ondertrouw gegaan.

   Hij woonde in Dubbeldam.

   Dubbeldam, 1642, 19 Jan. Gedoopt het kindt van Cornelis Adriaenssen Koijman, mater in puerperio obiit, genamet Adriaen.

   Dubbeldam, 1642, 14 Septemb.: Gedoopt het kindt van Cornelis Adriaensen Koijman ende Neeltje Jordens genaemt Marijken.

  x 1630   Pieter Jansz (Pieter Janssen) Wildeman .
   Otr. op 31-3-1630 in Alblasserdam.
   Pieter was weduwnaar van Pleuntge Melssen met wie hij de kinderen Pietertgen, Mels, Meerten en Grietgen had laten dopen.

   Mogelijk was Pieter Jansz Wildeman een broer van Pieterge Jans Wildeman, huijsvrouwe van Jan Andriessen, die eind 1633 in Alblasserdam wordt genoemd. Begin 1636 wordt ald. een Wouter Jansz Wildeman genoemd, als ten echten gehadt heeft Mareken Hendericxdr. zaliger, de moeder van zijn kinderen Willem (ca. 12 jaar) en Sijcken (ca. 13 jaar).

   Te Alblasserdam op 22.2.1631 Comp: Pieter Jansz Wildeman , getrout hebbende Neele Crijnendr , die weduwe was van
   Cornelis Pietersse Stout en van Adriaen Cornelissen Coeyman, geassisteert met Jacob Cornelissen Stoudt, sijn vrouws zoon. Sc huldbekenteni s: heeft ontvange n van Dirck .Jacobssen , getrout met Berber Cor nelissen S tout, de som van 300 cg.

  6 kinderen


 5. Anneken Crijnen , * ±1595 .
  Anneken Crijnen trad op als getuige bij de doop van Maijken Cornelis Vellecooper .

   Haar kwam in 1665 800 roeden land toe, gelegen in de Vinkepolder.
   Zij is in de kost geweest bij: Cornelis de Groote, Maritgie Gerrits te Zwijndrecht, Claes Jansz Muyen, de wed. van Ruth Jans te Sliedrecht, Hendrick Ariensz Cortgie en Theuntgen Theunis.

   Op 5-6-1668 werd bepaald dat Cuniertgen Crijnen haar innocente zuster Anneke moest onderhouden en daarvoor ontving zij alle goederen van Anneke.


 6. Pieter Crijnen (Pieter Adriaensz Crijnen) , * 1612 , ~Alblasserdam 26-7-1612 , † <1655 .
  Pieter Adriaensz Crijnen trad op als getuige bij de doop van Arien Hendrixen Kort , de doop van Jan Cornelisz Beenhakker .

   Alblasserdam, 12.4.1654:
   Rekening door Ploon Thoen, grootvader en voogd van het nagelaten weeskind van Pieter Crijnen en Neeltie Pleunen, beiden zal iger, in presentie v an Cleys Crijnen , oom en voogd van het voorsz. weeski nd. Periode tot 12.4.1654. Namen: Cornelis Crijnen; Jan Segersz; Huybert Jansz; Wouter PieterszSchipper; Anneken Cri jnen, tante van het weeskind.

  x Alblasserdam 29-5-1639   Neeltge Pleunen Thoen , † <1655.
      Dochter van Pleun Ariensz Thoen (??) en Marijken Wouters (??).
   Otr. op 8-5-1639 in Alblasserdam.
   Kinderen: Cornelis en Marijken.

   Neeltge Pleunen trad op als getuige bij de doop van Crijn Cornelisz Vellecooper .

  2 kinderen


 7. Marijken Crijnen , * 1617 , ~Alblasserdam 24-12-1617 .
   Doopget. Cornelis Janss (schout), Marijken ARijens, Arijen Nielden dochter.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.