Dirck Woutersse (Dierick Woutersz) Verduijn , *Rotterdam, Charlois ±1580 , † 1632, [] Ridderkerk 1632.
Zoon van Wouter Hendricksz Verduijn en Lijntgen Eeuwouts Verschoor .


x 1616 (otr Ridderkerk 30-10-1616)
    Neeltjen Ariens Baes , *Ridderkerk 1596 , ~Ridderkerk 28-4-1596 , † <1669.
Kinderen:
 1. Martijntgen Dircx (Martijnken Dircks) Verduijn , * 1618 , ~Ridderkerk 22-4-1618 .
  Get. bij de doop: Adriaen Adriaensz (Arijen Arijense) (Jonge Swaen) Baes (?) .
  Martijnken Dircks trad op als getuige bij de doop van Dirck Emontsz Cranendonck , de doop van Neeltje Iemens Cranendonck , de doop van Lijntje Iemens (Lijntje Imants) Cranendonck , de doop van Dirck Emontsz Cranendonck .
   Doopget. Arien Ariensz, Jan Mattheusz, Mariken Ariensd.

  x Ridderkerk 19-3-1634   Jan Hendriksz in ’t Velt , † >5-1680.
      Zoon van Heijndrick Jansz in ’t Velt en Grietie Lenerts Jaeffete .
   Kinderen: Trijntje, Neeltje, Hendrik en Dirk.
   Op 1-6-1680 was Jan "een out en gebreckelijck man die gebroocken is ende sijn kinderen dagelijks int velt gaen arbeijden om haer vader te onderhouden alsoo anders de Armen hem soude moeten onderhouden".

   Jan werd stiefschoonzoon van zijn broer Lenert door zijn huwelijk met diens stiefdochter Martijngje Verduijn

   Ridderkerk, 5-1-1662: Pleun Arijensz van Noort, waarsman van Oud-Reijerwaard, Pieter Arijensz van Noort, waarsman van Nieuw-Reijerwaard en Wouter Jacobsz ’t Hoen, gaarmeester van de verpondingen in Ridderkerk, machtigen Sr. Govert de With, notaris te Dordrecht, om voor hen proces te voeren inzake penningen die hen toekomen van Jan Henricxsz in ’t Velt wonende te Ridderkerk..

   Op 12-6-1666 compareerde de te Ridderkerk wonende Jan Henricxz int Velt, getrouwd met Martijntgen Dircx Verduijn, en verklaarde 400 Car. gld. schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van sinjeur Quirijn van der Linde, in leven koopman te Rotterdam, en dat naar aanleiding van verschuldigde landpachten, die hij ten achter was als beschadigde borg voor zijn broer Lenert Henricxz int Velt. Er werd verwezen naar een huurcedule gedateerd op 23-10-1668, opgemaakt voor notaris Gerrit van der Hout te Rotterdam. Als zekerheid voor de betaling stelde Jan diens boerderij op het dorp Ridderkerk.

   Ridderkerk, 1680: Jan Hendricxsse int Velt sijnde een out gebreckelijck man die gebroocken is ende sijn kinderen dagelijcks int velt gaen arbeijden om haer vader te onderhouden alsoo anders den armen hem soude moeten onderhouden.

  4 kinderen


 2. Wouter Dircxz Verduijn , * ±1624 , ~Ridderkerk 5-1-1625 , † <1681 .

   Op 17-8-1659 wordt te Ridderkerk een verklaring afgelegd door:
   - Cornelis Meeusz, 54 jaar,
   - Wouter Dircxsz Verduijn, oud heemraad te Ridderkerk, 35 jaar, en
   - Jan Pietersz Schoon, 25 jaar.
   Zij verklaren op verzoek van Dirck Cornelisz Legendijck dat zij een aantal dagen geleden bij Pieter Daemen van Driell te Barendrecht op het zaadfeest zijn geweest tezamen met voornoemde Dirck en Gerrit Gerritsz Visch (alias Mon) en nog een aantal personen. Zij vertellen hoe de ruzie ontstond en hoe het afliep.

   Wouter Dircxsz Verduijn, oud heemraad alhier, legt op verzoek van Willem Dircxsz, timmerman wonende alhier, een verklaring af op 23-1-1661 te Ridderkerk. Het betreft een bezoek op nieuwjaarsavond in Klaaswaal ten huize van Bastiaen Arijensz Baas, een neef van Wouter. Johan Oem Hermansz, wonende te Dordrecht, valt Willem regelmatig lastig inzake een borgtocht ten behoeve van Johan van Slingelant die tijdens zijn leven woonde in Gorcum.

  x Ridderkerk 10-5-1654   Aeghen Ariens .
   Aeghen Ariensd. was wed. van Aert Sijmonsz.
   In 1680 was er sprake van 2 kinderen boven de 10 jaren.

   Ridderkerk, 1680: Wouter Dircxe Verduijns weduwe, sijnde een arme weduwe, die met haer twee kinderen gebreck is lijdende door haer niet te kenne gevende alsoo de Diaconij haer soude moeten onderhouden. Twee kinderen boven de tien jaren.

  2 kinderen


 3. ? Lijntje Dirks Verduijn , * 1627 , ~Ridderkerk 27-6-1627 , † <1659 .

  x Ridderkerk 16-12-1646   Japhet Hendriksz in ’t Veld , *IJsselmonde ±1619 , † 8-1687, [] ’s-Gravendeel 20-8-1687.

  4 kinderen


 4. Cleijsien Dircks Verduijn , * 1629 , ~Ridderkerk 10-6-1629 .


 5. Arijaentge Dircksdr Verduijn , * 1630 , ~Ridderkerk 14-7-1630 , † ±1631 .


 6. Arijaentge Dircx Verduijn , * 1631 , ~Ridderkerk 21-12-1631 , † >1672 .

   Op 16-12-1656 assisteerde Lenert Heindricxz int Velt met zijn vrouw Neeltgen Arijens Baes zijn stiefdochter Ariaentgen Dircx Verduijn bij het opmaken van de akte van haar huwelijkse voorwaarden met Emont Pouwelsz Kraenendonck. De bruidegom werd daarbij vergezeld van diens vader Pouwels Adriaensz Kranendonck en allen waren doorvoor ten huize van Int Velt tezamen gekomen.

  x Ridderkerk 14-1-1657   Emont Pauwelsz Cranendonck , * 1633 , ~Ridderkerk 16-10-1633 , † >1672.
      Zoon van Pouwels Adriaensz (Pauwel Ariensen) Cranendonck en Antonetta (Teuntje Emonts) van Jonckholt .
   Otr. op 16-12-1656 .
   Get. bij het huwelijk: Neeltjen Ariens Baes en Lenert Hendricxz int Velt en Pouwels Adriaensz (Pauwel Ariensen) Cranendonck .

   Ridderkerk, 16-12-1656: Emont Pouwelsz. Kraenendonck, toekomende bruidegom, geassiteerd met Pouwels Adriaensz. Kraenendonck, zijn vader, en Ariaentgen Dircx Verduijn, toekomende bruid, geassisteerd met Leendert Hendricxz. int Velt, haar stiefvader, en Neeltgen Arijens Baes, haar moeder, passeren huwelijkse voorwaarden.
   Kinderen: Arien, Teuntje, Dirck (2x), Pauwel, Anna, Neeltje, Lijntje en Pieter.
   Emont, zn. v. Pauwel Ariens & Teuntje Emondts, geen getuigen.

   Emont was erfgenaam van de familie Jonckholt. Hij liet reeds op 21-jarige leeftijd zijn testament opmaken: "IJmont Pouwels Kraenendonck, jonggesel, ziek, maakt tesament".

   Ridderkerk, 10-9-1654: IJmont Pouwels Kraenendonck, jonggesel, siek, maakt zijn testament. Aan zijn vader legateert hij 1000 Car. gld. met de verlopen interesten tot aan zijn overlijden. Dit bedrag had IJmont bij vertichting als moederlijk erfdeel toebedeelt gekregen. Zijn halve zusters en broeders benoemde hij tot zijn universele erfgenamen.

   Op 5-8-1656 transporteerde Ariaentgen willems de Kraij, wed. v. Pieter Arijense Schipper, aan Emont Pouwelsen Kraenendonck, geassisteerd met Pouwel Adriaensen Kraenendonck, zijn vader, beide won. Ridderkerk, een huijsinge, boomgaert etc. aen den doprshaeven. Emont betaalde met een schuldbrief van 450 Car. gld.

   In 1658 ging de ingezaaide zomergerst op Emont’s land in de Oud-Reijerwaard verloren door een overstroming, een gevolg van "onbehoorlijk bedijken". Dat land verkocht Emont in 1664 aan zijn neef Arij Jacobsz van der Zegen.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.