Jan Pietersz Verhoeff , * ±1535 , † <1-5-1618.
Zoon van Peter Jansz Verhoeff en Marichgen Jans .


×
    NN. , † <1590.    

× <1590
    Cornelia Ewouts (Neeltien Ewoutsdr) , † ±1640.

RECHTSBOVEN: Polsbroek in de Lopikerwaard

Kinderen:
 1. Theuntgen Jans Verhoeff , † >8-1633 .

   Theuntgen trouwde Bartholomeus Willemsz, kuiper, overleden tussen 2-12-1628 en 24-3-1631.


 2. Merrigjen Jans Verhoeff , † <3-1644 .

   Murrigie trouwde
   1) Jacob claasz van der Hee, +>26-6-1619,
   2) 1623 (huw. voorw. 12-5) Aelbert Jansz Verweij, +<19-2-1644.

   Op 1-5-1618 transporteert Merrichjen Jans Verhoeff, wonende te
   Heeckendorp, samen met haar man, aan Cornelia Ewouts, weduwe van Jan Pietersz. Verhouff, ‘sestalve morgen eygen met huys’te Noord-Polsbroek.

   Op 26-6-1630 maken Aelbert Jams.Verweij en Maria Janss. Verhoeff,
   wonende in de Burchtstraet N.Z. te Oudewater, hun testament op,s6 onder verwijzing naar de huwelijkse voorwaarden van 12-5-1623. Maria is dan ‘sieckelijck te bedde leggende’. Maria heeft één voorkind Claes Jacobsz. bij Jacob Claesz. (onder verwijzing naar een testament op 26-6-1619). Bij Aelbert heeft zij twee kinderen, Volckgen en Trijntgen. Maria heeft uit haar eerste huwelijk over 50 morgen eigen land en 2 morgen huurland onder Heeckendorp, 4 morgen in Heeckendorp en 5 morgen in Ruijchweijde. Verder wordt een eigen van 12’/2 morgen op Williscop vermeld. Op 19-2-1644 wordt een verklaring opgesteld, waaruit blijkt dat Eeuwout en Reynier Janszoonen Verhoef, volgens testament van hun moeder Cornelia Euwoutsdochter, tot voogd zijn gesteld over de minderjarige weeskinderen van Aelbert Janszoon Verweij en Marichgen Jans Verhouf. Reynier en Ewit Verhoeff constitueren3s voor het Hof van Utrecht op 20-10-1649 voor de kinderen van hun overleden zus Marrichie Verhoeff.

  ×   Jacob Claasz van der Hee , † >5-1619.

  ×   Aelbert Jansz Verweij , † <3-1644.
   Otr. op 12-5-1623 .
   Huwelijkse voorwaarden opgemaakt op 12-5-1623.

  3 kinderen


 3. Grietge Jans Verhoeff , † Oudewater ±1671 .

   Op 21-6-1653 maakt Grietgen Jans Verhoeve, te Oudewater, haar testament op. Erfgenamen zijn haar broer Reijnier, te Polsbroek, en de kinderen van wijlen haar broer Eewout en van wijlen haar zusters Aeltgen en Marritgen. Aan de kinderen van wijlen haar halve zuster Theuntgen Verhouff legateert zij 1200 gld.
   Overleden tussen 11-8-1670 en 20-11-1671, toen de verdeling van de boedel plaats vond van Grietgen Jans Verhoeff, "onlangs overleden te Oudewater". Op 21-6-1653 te Oudewater maakte Grietgen Jans Verhoeve haar testament op.


 4. Aeltje Jans Verhoeff , * ±1585 .

  ×   Johan Joachimsz (Jan Joachim Florisz) ( Versluijs) , † <9-1-1655.
      Zoon van Joachim Floren (Jochem Florisz) en ?
   Kinderen: Jan, Marrichie en Arien, die de naam Verhoeff aannamen. Arien trouwde o.a. met Grietje Jans Lammen.

   Op 21-6-1584 wordt Jan Pietersz. Verhoef beleend met 3 morgen land in Polsbroek (gemeen in 6 morgen), bij overdracht door Gijsbert Jansz. Op 11-12-1610 draagt Jan Pietersz. Verhoef dit land over aan Johan Joachimsz., als zwager [=schoonzoon].

   Noord-Polsbroek, 30-5-1636: Jan Jochemsz., won. alhier, is schuldig aan Mettgen Gerritsdr., wedu van Willem Cornelisz. alias Jonge Willem, voor d’eene helft ende heur 5 kinderen bij de selve Jonge Willem verwect voor d’andere helft de somme van 2.250 gld.

   Zuid-Polsbroek, 22-1-1674: Jochem Florens, Cornelis Florens, Brechge Floorens ende Neeltge Flooren, voor hen selven en hen sterk makende voor Jan Beuckels, getr. met Aechtge Flooren, mitsgaders Symon Cornelisz. als oom ende voocht van de nagelaten kinderen van Maritge Florren zalr., allen erfgenamen van Geertruyt Floris, haer zalr. suster ende moeye, die den dochter ende mede-erffgename is geweest van Merrichge Symons, synde de voors. partyen in desen resp. geadsisteert met Floris Gerridts van Sluys, haerlieden vader ende grootvader.

  3 kinderen


 5. Reijnier Jansz Verhoeff , * ±1590 , † ±1675 .

  × <16-5-1626   Helena Joachims , † <7-2-1662.

  3 kinderen


 6. Ewout Jans Verhoeff , * ±1590 , † ±1651 .

   Eeuwout trouwde Marrichie Jans. Zij overleed tussen 23-5-1662 en 8-11-1665. Ze woonden in Polsbroek. Kinderen: Jan de Outste, Jan de Jongste, Lijsbet en Cornelia.

   In de marge d.d. 16-6-1649: Ewout Jansz. Verhoeff, won. op Suijtpolsbrouck bekend de somme van 2.700 gulden te hebben ontvangen uijt handen van Jan Ewoutsz. Verhoeff.

   16-7-1685. Adriaen den Boer, schout tot Stolwijk, als in huwelijck hebbende Maria Jans Verfoeff, in die qual. erfgenaem van Jan Eeuwoutsz. Verhoeff den ouden, ter eenre en Bastiaen Ariense van Vuijren, won. op de zuidzijde van Polsbroeck, taz verklaren geaccordeert te sijn in october 1684 ter sake van sekere obligatie, die de eerste comp. in sijne qualiteijt tlv de tweede comp. hadde spreeckende, inhoudende in cap. 1400 car. gld. bij hem op 1-6-1671 voor notaris Slappecoorn te Oudewater tbv vn. Jan Verhoeff gepasseert. De tweede comp. sal betalen eens 750 gld. in voldoeninge van deze obligatie. Comp. mede Andries Ariensse van Vuijren, won. op de noordzijde van Polsbroeck, en stelt zich borg voor Bastiaen Ariensse van Vuijren. Get. de heer Bartholomeus Botter, raed en vroedschap alhier, en Claes Cornelisse Bijman, won. alhier.
   In de marge op 15-12-1694 toont Bastiaen Ariensz. Vuijren de quitantie.
   Overleden tussen 20-10-1649 en 21-7-1653.

  ×   Marrichie Jans , † ±1664.
   Zij overleed tussen 23-5-1662 en 8-11-1665.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.