Eeuwout Diericxz ( Verschoor) , * ±1525 , † <1579.
Zoon van Dirck Eeuwoutsz ( Verschoor) .


x ±1550
    Hadewij Aerts (Hadewijtgen Aerts) , * ±1530 , [] Rotterdam, Charlois 1598.

RECHTSBOVEN: Het dorp Charlois

Kinderen:
 1. Adriean Ewouts Verschoor , † 1630 , [] Rotterdam, Charlois 5-1630.

   Adriaen Eeuwoutsz., dijkgraaf en schout van Charlois.

   Brief van decreet te Charlois van 13-5-1613 gezien de akte gepasseerd door Cornelis Lenartsz., secretaris alhier, als man en voogd van Adriaentgen Lenartsdr., daar vader van was Lenart Harmansz. Verschoor, d.d. 12-6-1612 te kennen gevende dat Pietertge Adriaensdr., moeder van voornoemde huisvrouw, op 12 juni overleden was, daarin verklarende dat hij vooralsnog de boedel niet had afgehandeld.
   Voorn. Cornelis Lenartsz. werd gesteld als curator over de voorsz. boedel en verkoopt in het openbaar de huising en erf bij de voorsz. Pietertgen Adriaensdr. achtergelaten op het dorp alhier.
   Koper hiervan is geworden Adriaen Ewoutsz., schout van Charlois.
   Functie: Dijkgraaf van Charlois van 1583 tot 1583

  x <1613   Pleuntge Pieters .

  x ±1613   Maertgen Adriaens (Maritgen Arijens) ( Droogendijck) , [] Rotterdam, Charlois 1641.
   Kinderen: Ewout, Pleuntje, Trijntje en Hadewig.
   Charlois, 1641: "Ontfangen wt den boedel van Herman Pors ende Maertgen Adriaens sijn huijsvrouw, beijde saliger, van dat de voorneomde Maertgen Adriaens, mede ten tijde deser rekeninge int hoochcoor inde kerck begraven is: iiij £".

   Maartje Adriaans hertrouwde rond 1632 met Harmen Clementsz Pors en kreeg nog een zoon Adriaan. Harmen was een zoon van Clement Leendertsz Pors en Neelgen Harmansdr. van der Schoor.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1978.

   Pieter Clementse Pors, voogd van zijn zuster Leentge Clementse Pors, en als zaakgelastigde van Abraham Clementse Pors, en samen en Dirck Aertse Verschoor voogden van Adriaen Hermanse Pors, weeskind van Harman Pors en Maertgen Adriaense, verkopen op 20-7-1647 te Charlois te velde staande gewassen in het sluisblok in Robbenoord, in het westduellblok en in het kerkeblok, nabij de nieuwe derde watermolen.

   Charlois, 1-5-1650: Willem Willemsz. van het Zijl, secretaris en rentmeester van Mijnsheerenland van Moerkerken, getrouwd hebbende Ploontgen Adriaensdr., de dochter van Adriaen Eeuwoutsz., in zijn leven dijkgraaf en schout van Charlois, en Maertgen Adriaensdr., beide zaliger, heeft getransporteerd aan Abraham Cornelisz. int Velt, onze secretaris, omtrent 1,5 morgen weiland, gelegen in Robbenoord in het Zoetemelkse Blok onder Charlois.

  4 kinderen


 2. Dirck Eeuwoutsz ( Verschoor) , [] Rotterdam, Charlois 1588.
  Get. bij de overl. aangifte: Hadewij Aerts (Hadewijtgen Aerts) .
   Charlois, 1588: "Noch ontfanghen van Hadewij Aertsdochter van dat Dirck Eeuwoutsz., haren soon, in ’t hoochkoor begraven leijt, iiij Lx s."
   Geboren naar schatting omstreeks 1553.

   Omstreeks 1600 kunnen er alleen al te Charlois circa 9 geslachten Verschoor en Van der Schoor worden onderscheilden.


 3. Aert Eeuwouts Verschoor , *Rotterdam, Charlois ±1555 , † Rotterdam, Charlois 1622 , [] Rotterdam, Charlois .
   Pietertgen Willemsdr., weduwe van Aert Eeuwoutsz. wordt op 14-7-1628 met haar kinderen in Charlois vermeld. Adriaen Eewoutsz. als schout en tradt op als voogd van dezelve weduwe en haar onbejaarde kinderen.

   Binnen de familie Verschoor werd regelmatig binnen dezelfde families getrouwd, wat duidt op een bewuste huwelijkspolitiek van deze boerenfamilie.

   In 1598 ontvangen van Aert Eeuwouts "van dat zijn kint inde karck begraven leijt".
   Functie: Lage waarsman van de polder Smeetsland van 1597 tot 1598
   Functie: Hoge waarsman van Charlois-buitenbans van 1600 tot 1603
   Functie: Schepen van Charlois van 1606 tot 1610
   Functie: Waarsman van Charlois-binnenbans van 1606 tot 1610
   Functie: Hoge waarsman van Charlois van 1615 tot 1617

  x <1598   Pietertgen Willems Cranendonck , *IJsselmonde ±1570 , † 1649, [] Rotterdam, Charlois 8-3-1649.
      Dochter van Willem Pietersz Cranendonck en Adriaentje Adriaensdr .
   Zij hadden o.a. een zoon Eeuwout en een dochter Hadewij.
   Op 26-8-1665 was sprake van Agidius Walsenius, predikant op Maassaluis, als geinstitueerde erfgenaam van Hadewij Aerts Verschoor, zijn zaliger huisvrouw, die op 29-2-1664 een testament had gemaakt voor notaris Jan van Ophemert tot Delft. Er was geërfd van Pieterge Willemsdr., weduwe van Aert Eewoutsz. Verschoor, vader en moeder van dezelve Hadewij Aertsdr.

   Als enige dochter was Pietertgen Willems een rijke erfgename, die in welstand leefde.
   In 1598 werd Aert Eeuwouts genoemd als schoonzoon van Adriaentje Adriaensdr, weduwe van zal. Willem Pieters Cranendonck, en als man en voogd van Pietertgen Willems, haar dochter.

   Charlois, 14-7-1628:
   - Pietergen Willemsdr., weduwe van Aert Eeuwoutsz., geassisteerd met Willem Aertsz., haar bejaarde zoon en gekoren voogd in deze zaak, en
   - Aert Ewoutsz., schout, als voogd van de onbejaarde kinderen van Aert Eeuwoutsz. en Pietertgen Willemsdr. voorsz.
   en bekenden schuldig te wezen [aan] Pieter Pietersz. Dubbelde en de gemeen erfgenamen van Lijsbeth Willemsdr., die huisvrouw geweest is in haar leven van de voorsz. Pieter Pietersz. Dubbelde, de som van 2850 gld. ter zake van de koop en leverantie van een huis en erf, boomgaard daarop staande mitsgaders van omtrent 1 morgen land in het Griffioenblok van Charlois.

   200e penning van Charlois over 1644: Pietertge Willems, weduwe wijlen Aert Eeuwoutsen Verschoor, seven duysent ponden - 7000.

   Charlois, 3-5-1647: Bastiaen Pieterse bij de Molen en Pieter Dirxse de With, erfgenamen van Dirk Witte en Lijn Pauwels, mede als gemachtigden van niet nader genoemde mede-erfgenamen, verkopen een huis en erf, staande aan de Leegendijck, belendende ten oosten, ten zuiden en noorden de dijk en ten westen Pietertge Willemse, weduwe van Aert Ewoutse. Adriaen Cornelisse Huijser koopt het huis voor 345 gulden en verkoopt het door aan Pieter Janse Cock.

   Charlois, 25-8-1662: Adrijan de Bije secretaris tot Maassluis als procuratie hebbende van de eerwaarde Aegidius Walsenius predikant op Maassluis als getrouwd hebbende Hadewij Aertsdr. Verschoor dochter en mede erfgenaam van Aert Eeuwoutsz. Verschoor en Pietertie Willemsdr. beide overleden in Charlois bekende getransporteerd te hebben aan Dirck Aertsz. Verschoor twee partijtjes land als de voorn Walsenius volgens de cavelcedulle tussen de gezamenlijke erfgenamen van de voorn. Pietertie Willemsdr. d.d. 11-7-1654 gedaan te beur gevallen is en gemeen leggende met Dirck Aertsz. Verschoor in de polder van Charlois.

  7 kinderen


 4. Lijntgen Eeuwouts Verschoor , * ±1560 , † Rotterdam, Charlois 10-12-1624 .

  x <1590   Wouter Hendricksz Verduijn , * ±1550 , † Rotterdam, Charlois 11-7-1626.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.