Lijdia (Leigje Pleunen) Verschoor , *IJsselmonde ±1577 , † Ridderkerk ±1624.
Dochter van Applonius (Ploen Diericxz) Verschoor en Marichgen Adriaense .


x ±1596
    Quirijn Arijens (Krijn Ariens) Huijser , *Rotterdam, Charlois ±1569 , † >11-1649.
Kinderen:
 1. Adriaen Crijnen (Adriaen Crijnen de Oude) Huijser , * 1598 , ~Ridderkerk 29-11-1598 , † >1666 .
  Adriaen Crijnen de Oude trad op als getuige bij de doop van Daen Heijndrick Sijmonsz (?) .
   Adriaen, zoon van Crijn Adriaens en Lijdia Pleunen; get. Mijnheer de Baliu ... Muijs, Cornelis Adriaens, Lijntje Ewouts.

   Ick Crijn Ariense Huijser, woonende op Slickerveer, sorterende onder Ridderkerck, als principaele ende ick Adriaen Crijnense Huijser, als soon van de voorn. Crijn Ariense, als borch ende rede principaele, onder renuntiatie van de benefitie ordinius divisionus et executionus, als beijde van de inne houden van dien wel onderrecht sijnde. Bekennen deuchdelijck schuldich te wesen aen de weeskinderen van sal. Pieter Cornelisse ende Annetgen Tijssen, beijde in haar leven gewoont hebbende tot Dordrecht, buijten int Willigen bos, ofte den toonder deser obligatie, de somme van 200 car. gld. Verbinden tot de effectueele voldoeninghe ons persoon ende goederen. Actum den 25e feb. 1633 in Krimpen a/d Lek.

   Op 11-1-1625 compareerde Crijn Adrijaensz. Huijsaert te zijnen huize op Slikkerveer met zijn kinderen en zwager [=schoonzoon] Heijdrijck Sijmonsz., met Cornelis Adrijaensz., zijn broeder, en Dirck Ploennen Verschoor. Zij verklaarden op behagen van de schout en gerechten van Ridderkerk, aangaande de goederen die de kinderen zouden mogen hebben tot erfgenis van hun overleden moeder Leijtgen Ploennendr. Met de ooms kwamen zij tot een akkoord. Er was sprake van een zoon Adrijaen Crijnen, die voor zichzelf optrad, en nog 3 onmondige weeskinderen die vader Crijn zou opvoeden etc. Aan elk van deze 4 kinderen zou hij 1000 gld. uitreiken en als zij bruidegom zouden zijn nog aan elk kind 100 gulden voor bruidegomskleding. Voor dit alles zou Crijn in de boedel blijven zitten, bestaanden uit huis, hof, lant, ’sande’, roerende en onroerende [goederen], schulden en baten, etc.

   Adryaen Querijnen, zoon van Querijn Arensz. Huijser en Leijtgen Ploenen, mede namens zijn andere broeders, transporteerde op 22 juni 1637 land ter grootte van 2 morgen 312 roede 6 voet in Dirk Smeetsland aan Heindrick Sijmonsz. Dit land lag gemeen met 2 morgen 300 roede toebehorende aan de weduwe Lijsbetken Ploennen.

   Rotterdam, 17-6-1642: Henrick Symonss, wonende in Oostbarendrecht, bekent 250 gulden schuldig te zijn aan Gerrit Eeuwoutss, wonende in Lerckerkerck. Adriaen Crijnen Huyser, wonende onder Swijndrecht, stelt zich borg voor zijn zwager Henrick.

   Charlois, 15-6-1667: Arijen Crijnen Huijser, wonende in Jacobsambacht onder Zwijndrecht, en Neeltgen Claesdr., zijn huisvrouw, te samen bekenden schuldig te wezen aan Maria Jacobsdr., weduwe van Jacob Roendrager, wonende tot Dordrecht, de som van 500 car. gld.

  x   Grietken Daniels (Grietge Dane) van Driel , * 1598 , ~Ridderkerk 10-5-1598 .
      Dochter van Daniel Foppessen (Daen Foppensz) van Driel en Aeltgen Cornelisse (Aaltijen Cornelis) Jonckint .
   Otr. op 7-1624 in Ridderkerk.
   Barendrecht, 10-08-1624, 3e afk.: Adriaen Crijnen Huisser, jg, van Ridderkercke, met Grietge Daniels, wd. Allert Jansz. [Eelants], van Barendrecht.
   Ridderkerk, juli 1624: 1624 Arien Crijnen Huijser, jg, van Ridderkerk, met Grietgen Daniels van Driel, wd. van Albert Jansz, van Barendrecht.
   Zij lieten dopen in Zwijndrecht:
   - Arijen, ~20-1-1630,
   - Daniel, ~10-4-1639.
   Doopget. zijn onleesbaar.

   Grietgen Danen van Drielsdr., aang. [als lidmaat] den 5 July 1625 [in Zwijndrecht].

   Grietge Dane trad op als getuige bij de doop van Aeltgen Foppen van Driel .

  x Hendrik-Ido-Ambacht 21-11-1654   Neeltie Claes (Neeltgen Claesdr) .
   Adriaen hertrouwde met Neetie Claes van Charlois.

  4 kinderen


 2. Adriaentgen Crijnen Huijser , *Ridderkerk ±1600 .

   Ridderkerk, 16-5-1622: Heijndrick Sijmonsz, jg, van West-Barendrecht, en Adriaentgen Crijnen, jd, van Ridderkerk, 1e afk 16-5.

   Hendrick Simonsse en Adriaentge Crijne lieten op 9-4-1623 in Barendrecht een niet bij name genoemd kind dopen met daarbij als getuige Aert Maertens.
   Henrick Simonsse en Adriaentge Crijne lieten op 27-11-1633 in Barendrecht een dochter Grietge dopen met daarbij als getuigen Dirck Ariens, Pleun Crijne, Geertge Ariens en Daentge Aerts.
   Hendrick Simonss en Ariaentge Crijne lieten op 29-4-1636 in Barendrecht een zoon Daen dopen met daarbij als getuigen Adriaen Crijne, Lijtge Simons en Neeltge Pieters.

   Adriaentge Crijne was samen met Adriaen Cornelis en Adriaentge Foppen op 27-7-1624 in Barendrecht getuige bij de doop van Neeltge, dochter van Adriaen Dircx. en Neeltge Simons.

  x   Heijndrick Sijmonsz , † >5-1637.
   Otr. op 16-5-1622 in Ridderkerk.

   Op 11-1-1625 compareerde Crijn Adrijaensz. Huijsaert te zijnen huize op Slikkerveer met zijn kinderen en zwager [=schoonzoon] Heijdrijck Sijmonsz., met Cornelis Adrijaensz., zijn broeder, en Dirck Ploennen Verschoor. Zij verklaarden op behagen van de schout en gerechten van Ridderkerk, aangaande de goederen die de kinderen zouden mogen hebben tot erfgenis van hun overleden moeder Leijtgen Ploennendr. Met de ooms kwamen zij tot een akkoord. Er was sprake van een zoon Adrijaen Crijnen, die voor zichzelf optrad, en nog 3 onmondige weeskinderen die vader Crijn zou opvoeden etc. Aan elk van deze 4 kinderen zou hij 1000 gld. uitreiken en als zij bruidegom zouden zijn nog aan elk kind 100 gulden voor bruidegomskleding. Voor dit alles zou Crijn in de boedel blijven zitten, bestaanden uit huis, hof, lant, ’sande’, roerende en onroerende [goederen], schulden en baten, etc.

   Adryaen Querijnen, zoon van Querijn Arensz. Huijser en Leijtgen Ploenen, mede namens zijn andere broeders, transporteerde op 22 juni 1637 land ter grootte van 2 morgen 312 roede 6 voet in Dirk Smeetsland aan Heindrick Sijmonsz. Dit land lag gemeen met 2 morgen 300 roede toebehorende aan de weduwe Lijsbetken Ploennen.

  2 kinderen


 3. Dirk Crijnen Huijser , * 1601 , ~Ridderkerk 3-6-1601 , † 1674 , [] Rotterdam, Charlois 6-6-1674.
  Get. bij de doop: Neeltje Foppen (?) en Dierick Ploenensz ( Verschoor) .
   Zowel in augustus 1666 als op 6-6-1674 werd een Dirck Crijnen Huijser begraven in de kerk van Charlois.
   Dirck, zoon van Crijn Adriaenssen en Lea Pleunen; get. Adriaen Jacobsz, Dirk Pleunen, Neeltje Foppen.

   Neeltje Foppen zalidentiekzijngeweest( zijlijktmijdeenigemetdezenaamt e
   Ridderkerk) met de vrouw van Pieter Ariensz., die op 25-3-1588 in Ridderkerk trouwden. Zij hertrouwde op 27-1-1605 in Rijsoord met Willem Bastiaensz., weduwnaar wonende aan de Drogendijck on der Ridderkerk, waar hij boer was. Van Neelte Foppen stamt een familie De Waert te Ridderkerk en Rijsoord.

   Maritge Cornelisse Huijser, huisvrouw van Jacob Arijense Geltelder benoemt hare 2 kinderen, Arij Willemse Verduijn en Cornelis Willemse Verduijn, bij haar verwekt door Willem Wouterse Verduijn, haar vroegere echtgenoot, tot universele erfgenamen van haar vermogen. Voorts benoemt zij Arijen Cornelisse Huijser, Cornelis Wouterse Verduijn, Pieter Gerritse Velsenaar en Eeuwout Aertse Verschoor tot voogden van haar kinderen. De akte is opgemaakt op 22-3-1658 in tegenwoordigheid van Dirk Krijnen Huijser en Pouwels Bastiaense Bijdemolen, schepenen van Charlois, en secretaris Dirk Cornelisse van der Spuij.

  x Rotterdam, Charlois 13-8-1628   Neeltke Pieters .
   Otr. op 23-7-1628 in Ridderkerk.
   Ridderkerk, 23-07-1628: Dirck Crijnen Huijsser, jg, van Ridderkerk, en Neeltke Pieters, wd van Arijen Arijensse, van Charlois; 1e afk 23-07, getr Charlois 13-08.

   Dirk Crijnen Huijser trouwde als 27-jarige op 13-8-1628 in Ridderkerk met Neeltke Pieters en kreeg een dochter Lijgje Dircks Huijser, die op 26-03-1684 in Charlois trouwde met Hendrick Pieterse Koninck.

   Neeltke Pieters trad op als getuige bij de doop van Daen Heijndrick Sijmonsz (?) .

  1 kinderen


 4. Leendert Quirijnen (Lenert Crijnen) Huijser , * 1603 , ~Ridderkerk 19-10-1603 , † >1657 .
   Leendertien v: Crijn Adriaens, m: Leijchjen Pleunen, g: Dirck Foppen, ende Geechjen Geerts.

   Leendert trouwde op 6-8-1628 in Ridderkerk met Aeltje Jans, gedoopt op 24-9-1606 in Ridderkerk, dochter van Jan Louwersz en Adriaentge Cornelisse. Kinderen: Arijen, Lia, Ariaentien, Grietje, Dirck, Wouter, Leendert, Aelken, Jan en Bastiaen.

   Het geslacht Huisert te Numansdorp betreft nakomelingen Leendert Crijnsz Huijser tr. 1628 Aeltjen Jans.

  x Ridderkerk 6-8-1628   Aeltie Jans , * 1606 , ~Ridderkerk 24-9-1606 .
   Otr. op 16-7-1628 in Ridderkerk.
   Ridderkerk, 16-7-1628: Leendert Crijnen Huijsser, jg, van Ridderkerk, en Aeltke Jans, jd, van Ridderkerk; 1e afk 16-07, getr Ridderkerk 06-08.
   Kinderen: Arijen, Lia, Ariaentien, Grietje, Dirck, Wouter, Leendert, Aelken, Jan en Bastiaen.
   Zij hadden nakomelingen in Numansdorp.

   Zij waseen dochter van Jan Louwersz en Adriaentge Cornelisse.

   Aeltie Jans trad op als getuige bij de doop van Ariaentjen Pleune Huijser .

  10 kinderen


 5. Pleun Crijnen Huijser , *Ridderkerk 1605 , ~Ridderkerk 27-11-1605 .
  Get. bij de doop: Dierick Ploenensz ( Verschoor) .
  Pleun Crijnen trad op als getuige bij de doop van Grietge Heijndrick Sijmonsdr .
   Ploen v: Crijn Arijens, g: Dirck Ploenen, ende de hv van Ploen Dircksz, tot IJsselmonde.

   Ridderkerk, 10-6-1648: Willem Dircxsz, timmerman 46 jaar, Arijen Quierijnen Huijser, 36 jr, Dirck Arijensz op ’t Dorp, 48 jr, Pleun Querijnen Huijser, 40 jr, Cornelis Cornelisz Kuit 40 jaar, Harmen Lenert Vrancken 60 jaar en Cornelis Willemsz Schansman 34 jaar, verklaren op verzoek van Hermen Celosse, predikant, dat zij ten huize van Pouwels Arijensz Kranendonck zijn geweest en vertellen over de predikant en zijn vrouw, die zich verschillende malen onbehoorlijk zouden hebben gedragen.

   Ploon Crijnen Huijser uit Ridderkerk belooft op 9-1-1649 Jacob Besemer, koopman van granen, schadeloos te houden van een borgtocht van een partij koolzaad, waarvoor Besemer zich voor hem borg had gesteld.

   Ridderkerk, 10-9-1656: Willem Pietersz Optendijck - 69 jaar, Pouwels Adriaensz Kraenendonck - 50 jaar, Pleun Quirijnen Huijser - 50 jaar, Lenert Heijndricxsz in ’t Velt - 47 jaar en Pieter Arijensz van Noort - 41 jaar, allen wonende te Ridderkerk, verklaren op verzoek van de heer Jacob de Brauw, Ridder, Heer van Kethel etc., de meting te hebben verricht inzake 12 roeden land dat gebruikt wordt door Jan Gerritsz Staes. Indien iemand dit stuk land zou willen kopen schatten zij de prijs niet hoger dan 275 gulden.

   Rijsoord, 9-5-1671: Pleun Quirijnes Huijser, oud heemraad van Ridderkerk; Pieter Dircksz, wonende op ’t Huis ten Donck, oud 46 jaar; Huijgh Dircksz, oud 36 jaar, Wouter Pleune, oud 30 jaar; Teunis Dircksz, oud 30 jaar; Jan Leendertsz Huijser, oud 31 jaar en Francina Meeus, weduwe van Bastiaen Gerritsz Snoo, verklaren dat zij gezamenlijk ontboden waren ten huize van Neeltje Jacobs (weduwe van Sijmon Teunis Kranendonck) bij Roockie Cornelis op 8 mei 1671 die daar ziek op bed ligt. Als haar laatste wil geeft zij te kennen dat haar man, Jan Pietersz Hordijck, al haar goederen zal erven. Als voogden over haar eventuele na te laten kinderen benoemt zij haar broers Aert en Jacob Cornelis Leeuwenburgh.

   Op 10-9-1656 in Ridderkerk wordt voor notaris Engelbrecht Cornelisz. van der Grijp een attestatie afgelegd: Willem Pietersz Optendijck - 69 jaar, Pouwels Adriaensz Kraenendonck - 50 jaar, Pleun Quirijnen Huijser - 50 jaar, Lenert Heijndricxsz in ’t Velt - 47 jaar en Pieter Arijensz van Noort - 41 jaar, allen wonende te Ridderkerk, verklaren op verzoek van de heer Jacob de Brauw, Ridder, Heer van Kethel etc., de meting te hebben verricht inzake 12 roeden land dat gebruikt wordt door Jan Gerritsz Staes. Indien iemand dit stuk land zou willen kopen schatten zij de prijs niet hoger dan 275 gulden.

  x Ridderkerk 2-4-1634   Neeltgen Jans , * ±1610 .
   Otr. op 19-3-1624 in Ridderkerk.
   Pleun trouwde op 2-4-1634 in Ridderkerk met Neeltje Jans; zij waren j.m. en j.d. van Ridderkerk.
   Kinderen: Leijchje, Wouter, Ariaentje, Dirck, Marij en Ariaentjen. Ariaentje Pleunen Huijser trouwde met Bastijaen Arijensen.

  6 kinderen


 6. Cornelis Quirijnen (Cornelis Crijnen) Huijser , * 1609 , ~Ridderkerk 26-4-1609 .
  Get. bij de doop: Aechtken Gerrit Jansdr (Aecht Geereden) en Catalijna (Lijntgen Pleunen) ( Verschoor) .
   Cornelis v: Crijn Ariensz., g: Pieter Huijgen, Aecht Geereden, Lijntgen Pleunen.

   Ridderkerk, 13 October 1659: Cornelis Quirijnen Huyser met Mayke Cornelis, siine dochter, met att. nae Wassenaer.

  x Ridderkerk 9-4-1634   Wijventje Crijnen , *Zwijndrecht ±1610 .
   Otr. op 5-3-1634 in Ridderkerk.
   Cornelis Crijnen Huijsert j.g.v. Ridderkerck, won. in Swijnd., & Wijventge Crijnen w.v. Sijmon Teeussen/Theusszen, won. tot Ridderkerck; haere 3 houw. proc. onverhindert gehadt hebbende sijn op ons vs. tot Ridderkerck i.d.h.s.b.op den 9. Aprilis 1634.
   Kinderen: Leijchje (1635), Maeijcken, Anneken, Krijn (1641), Ariaentien en Arien (1647).

   "Sijmon Matheussen, j.m. van Ridderkerck, en Wijventgen Crijnen, j.dr.van Swijnd., haere 3 houw. proc. onverhindert alhier gehadt hebbende sijn op ons vs. tot Ridderkerck getrouwt den 18. Maij. 1631."

  6 kinderen


 7. Arijen Quirent (Adriaen Crijnen de Jonge) Huijser , * 1612 , ~Ridderkerk 9-12-1612 , † ±1680 .
  Adriaen Crijnen de Jonge trad op als getuige bij het huwelijk van Quirijn Quirijnnen (Crijn Crijne) Huijser .
   Overleden ná mei 1680 en vóór het eind van 1681.

   Te Krimpen a/d Lek op 27-12-1681 "Comt den boedel van de wed. ende erfgenamen van sal. Arijen Qiurijnen Huijser over lanthuijr de somme van 500 gld." Nogh ontfangen van de kinderen van Arijen Arijense Huijsert (in mindering van 500 gld.) 100 gld. op 25 meij 1682 in Krimpen a/d Lek.

   Te Krimpen a/d Lek in 1681 Comt den boedel van de wed. en erffgenamen van zal. Arijen Quirent Huijser, over landthuijr, volgens liquidatie en accoort de somme van 550-0-0.

   Van de kinderen van Arijen Krijnen Huijsert, in minderinge van de 500 gld. gebragt de somme van, 100-0-0 op 25-5-1682 in Krimpen a/d Lek.
   Ineen akte gedateerd 10-6-1648 attesteerde o.a. Aryen Quirijnen Huyser de jonge, oud ca.3 6jaar, tenverzoeke van deRidderkerksepredikant Ds.HermesCelosse.

   Arie was boer in de Nieuw-Reijerwaard.

   Ridderkerk, 10-6-1648: Willem Dircxsz, timmerman 46 jaar, Arijen Quierijnen Huijser, 36 jr, Dirck Arijensz op ’t Dorp, 48 jr, Pleun Querijnen Huijser, 40 jr, Cornelis Cornelisz Kuit 40 jaar, Harmen Lenert Vrancken 60 jaar en Cornelis Willemsz Schansman 34 jaar, verklaren op verzoek van Hermen Celosse, predikant, dat zij ten huize van Pouwels Arijensz Kranendonck zijn geweest en vertellen over de predikant en zijn vrouw, die zich verschillende malen onbehoorlijk zouden hebben gedragen.

   Heyndrick Gerrits van Gameren en Adriaen Crijnen Huyser de Jonge, heemraden van Ryderkerck, werden op 24-3-1650 vermeld.

   Adriaen Crijnen Huijser de Jonge en zijn vrouw Ploontgen Hendricx, wonend te Rijderkerck benoemen op 26-7-1650 elkaar tot erfgenaam. De langstlevende mag zelf bepalen wat de kinderen bij hun volwassenheid krijgen. Bij een tweede huwelijk van de langstlevende moet voor de kinderen hun erfdeel worden vastgesteld via taxatie, of aan hen de helft van de boedel worden uitgekeerd.

   Bijaktevan 26-9-1653 verklaarden Jacob Adryaen Segersz., Pauwels Adriaensz. Romeyn, PieterWillemsz.Penninck, en Aryen Quirijnen Huyser de jonge, allen wonende onder Ridderkerk, gezamenlijk 300gld. schuldig tezijn aan demede aldaarwoonachtige Pleun Quirijnen Huyser.

   Met Pleun Quirijnen Huyser stelde Jacob Aryensz. Nuchteren zich bij akte van 17 juni 1655 als borg voor de te Ridderkerk wonende Aryen Quirijnen Huyser de jonge, toen deze 200 Car. gld. leende.

   Rotterdam, 2-11-1655: Arien Dirckse, wonende aan ’t Cralinckseveer onder de jurisdictie van Rotterdam, machtigt Arien Crijner Huyser de jonge, wonende te Slickerveer onder Ryerkercken, speciaal om van de pachters van ’t gemael van Schoonhoven de teruggave te vorderen van 10 spinde tarruwemeel, die zij bij de comparant ten onrechte opgehaald hebben, en de zaak tot het einde toe af te wikkelen.

   Rotterdam, 15-3-1656: Jan van den Heuvel, korenkoper, 32 jaar, en Anthonij van Os, zijn knecht van 24 jaar, verklaren op verzoek van Adriaen Crijnssen Huijser de jonge, wonend op Slicker-veer onder Rijderkerck, dat Adriaen heden 5 spinten tarwemeel bij van den Heuvel heeft gehaald en betaald. Van Os zegt dat Adriaen in februari en maart daar vaker meel heeft gehaald.

   Ridderkerk, 10-11-1658: Arijen Quirijnen Huijser de oude - 62 jaar, Lenert Quirijnen Huijser - 55 jaar, Arijen Quijrijnen Huijser de jonge - 46 jaar en Pieter Quirijnen Huijser - 43 jaar, verklaren op verzoek van Pleun Quirijnen Huijser, dat zij op 22 april 1653 met hun stiefmoeder, Neeltgen Gerrits dr. samen met Gerrit Quirijnen Huijser, Leija Quirijnen Huijser en Quirijn Quirijnen Huijser hun halfbroers en -zuster, in het sterfhuis te Slikkerveer van Quirijn Arijensz Huijser (hun vader) hebben vergaderd inzake de bereddering van de boedel. Zij hebben toen een overeenkomst gemaakt voor de verkoop van de woning en het land aan Henrick Pietersz van der Bos te Dordrecht.

   Op 28-12-1658 transporteerde oud-heemraad
   Aryen Quirijnen Huyser de jonge met mondeling consent van zijn te Ridderkerk woonachtige schoonvader Henrick Jansen Boer voor 575 Car. gld. 1 morgen in de 1 l e hoef van Nieuw-Reyerwaard in ’Govert Maertensen Weer’ aan Aryen Pietersen van Bolnes.

   Krimpen a/d Lek, 22-10-1665: Coenraedt Jansz. Hallingh, won. te Kr/L, had de schout gedagvaard om de rekening te doen van de boedel van zijn zuster, doch de schout zegt niets onder zich te hebben, dan alleen dat hij voor Baertie Jans. in 1653 uit de weeskist had geligt (f50,- om haar schulden te betalen), waar jegens hij schout op heden voor ons heemraden ter presentie van Hallingh (geass. met Adriaen Quirijnsz. Huijser [tek. met Arije Crijnen Huiser de Jonge] rekening gedaan heeft, en tevens vermeld wat Hallingh aan hem schout schuldig was, n.l. f109-2-12. Hiervan gaat voorn. f50,- af, zodat nog schuldig is f59-9-12, waarmede de rekening is gesloten. Ten zelve dage nog verteerd door Hallingh en Huijser 54 stv. aan wijn, bier en eten. Op 2-3-1666 betaald Hallingh (in mindering van voorn. f62-3-12) de som van f 59,-.

   Op huijden 23 jan. 1676 compareerde voor ons Jacobus Breetvelt Stadthouder van de Schout van Crimpen op de Lecq, Claas Cornelisse Pereboom, ende Arijen Pieter Jasperse, Heemraden. Den eersame Pieter Arijen Jasperse onse inwoonder. De welcke verclaarde te hebben verhuijrt ter eenre. Ende Arijen Quirijder Huijsert, woonende op Slickerveer, onder de jurisdictie van Ridderkerck ter andere sijde. Die bekende van de verhuijder ij huijre aangenomen te hebben, seeckere sijn verhuijders 8 margen, soo weij als hoijlant, leggende in een weerlant van 18 margen, genoemt Huijch Joris weer, leggende onder Ridderkerck in Nieuwrijerwaart, gemeen en onverdeelt voet onder voet, met de Edele Heer Pellegrim met c.s. Streckende tzelve van de seedijck aff, tot de wegh toe. En dat voor de jaerlicxe somme van 105 gld.

   In 1700 in Krimpen a/d Lek Ontfangen van Jan de Boer, die een [schoon?]soon en erfgenaam is van Arijen Quirijnen Huijser over een jaar lantpacht van lant in Nieuwridderwaaert. 37-7-0.

  x Ridderkerk 13-3-1639   Pleuntgen Hendricx , *Ridderkerk ±1615 , † >5-1680.
      Dochter van Heijndric Jansz Boer en Aelgen Cornelissen .
   Otr. op 20-2-1639 in Ridderkerk.
   Ridderkerk, 20-2-1639: Adriaen Crijnen Huijser, jg, van Ridderkerk, en Pleuntgen Hendricx, jd, van Ridderkerk; 1e afk 20-2, getr Ridderkerk 13-3.

   "Arien Crijnen Huijser met zijn vrouw Pleuntgen Hendricx" werden op 17-4-1639 na belijdenis lidmaat te Ridderkerk. Kinderen: Leijchjen, Aeltje, Margriet, Anna (2x), Joannes, Marij, Cornelis, Adriaentjen, Hendrick, Neeltjen, Jannetje en Quirijn.

   Zij was een dochter van Hendrick Jansz Boer en Aeltgen Cornelisdr. Zie: "Ons Voorgeslacht" 2002.

  13 kinderen


 8. Pieter Crijnen Huijser , *Ridderkerk 1616 , ~Ridderkerk 15-5-1616 , † >1663 .

  x Hendrik-Ido-Ambacht 23-3-1642   Lijsbeth Hermens , *Ridderkerk ±1620 , † >1682.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.