Applonius (Ploen Diericxz) Verschoor , *IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde ±1624, [] IJsselmonde .
Zoon van Dirck Florijsz (Dirck Florisz den Jongen) ( Verschoor) en Neeltje Hendriks .
Ploen Diericxz trad op als getuige bij de begrafenis van Marichgen Adriaense .


x <1575
    Marichgen Adriaense , * ±1550 , [] IJsselmonde 6-1600.
x <1606
    NN. , [] IJsselmonde ±1609.    

RECHTSBOVEN: Ploen Diericxz woonde in IJsselmonde

Kinderen:
 1. Stijntje Pleunen Verschoor , *West-IJsselmonde ±1575 , [] Rotterdam, Charlois 1607.

   Christina Ploenendr. Verschoor.

   Adriaen Jacobsz was weduwnaar van Berbera Arentsdr. Hij hertrouwde rond 1614 met Bastiaentge, dochter van Bastiaen en Heijndricken Huijge, die hem ruim overleefde en hertrouwde met Abraham Cornelisz in ’t Velt, boer op de hofstede van Adriaen Jacobsz opt Dorp te Charlois. Zie: "Ons Voorgeslacht" 1997.

   JacobAryensenNuchteren was in feite een aangetrouwden eef van Pleun Quirijnen Huyser via Nuchteren’s schoonmoeder Cristina(Stijntje) Pioenen Verschoo, een zuster van de moeder van Huyser.

  x ±1600   Adriaen Jacobsz opt Dorp , * ±1555 , † 1623, [] Rotterdam, Charlois 1623.
   Zij zijn gehuwd vóór 1601. Adriaen Jacobsz. was wednr. van Berbera Arentsdr. en zou later hetrouwen met Bastiaentge Bastiaensdr.
   Kinderen: Maritge, Neeltje en Dirck. Mogelijk was er ook nog een zoon Leendert Adriaensz. opt Dorp uit dit huwelijk, maar van hem is weinig bekend.

   Adriaen Jacobsz. was boer op een hofstede nabij de kerk te Charlois. Hij was schepen, kerkmeester en ouderling van Charlois.

   Hij had een broer Isbrant Jacobsz, vermeld op 20-8-1609.
   Functie: Waarsman van de Sinte Jans Polder
   Functie: Schepen van Charlois van 1615 tot 1619

  3 kinderen


 2. Lijdia (Leigje Pleunen) Verschoor , *IJsselmonde ±1577 , † Ridderkerk ±1624 .

  x ±1596   Quirijn Arijens (Krijn Ariens) Huijser , *Rotterdam, Charlois ±1569 , † >11-1649.

  8 kinderen


 3. Dierick Ploenensz ( Verschoor) , *IJsselmonde ±1579 , † <1639 .
  Dierick Ploenensz trad op als getuige bij de doop van Dirk Crijnen Huijser , de doop van Pleun Crijnen Huijser .
   Overl. tussen 22-4-1634 en 1638.
   Dierick Ploenensz. was ca. 21 jaar oud in dec. 1600.

   Dirck Pleunenz. Verschoor was boer in de Oud-Reijerwaard.

   In een akte van 26 feb. 1625 werd tot kaveling overeen gekomen door Dirck Ploennen Verschoor, ’capteyn’ tot Ridderkerk, voor hem zelf en als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van zijn 4 overleden zusters Cristina, Leijntgen, Adriana en Lijntgen, alsmede Pieter Huijgen Craennendoncq, man en voogd van Elisabeth Ploennen Verschoordr., en Ploen Ploennen Verschoor, jongste zoon, voor hen zelf, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van zaliger Ploen Dircxz. Verschoor.

   Een akte van 15-11-1625 vermeldt Arije Cornelisz. Huijser en zijn zuster Maertgen Cornelisdr., kinderen an Cornelis Arensz. Huijser geprocreëerd bij Adriana Ploenen Verschoorsdr., waarover Dirck Ploenen Verschoor dan bloedvoogd is.

   Dierick Ploenensz. was een rijk man. Bij de 1000e Penning van Ridderkerk van 1626 is Dirck Plonen Verschoor aangeslagen voor een gegoedheid van 14.000 Pond, waarmee hij de hoogst aangeslagen inwoner van Ridderkerk was.

   Dierick Ploenensz. kocht regelmatig land aan, laatstelijk op 25-3-1634 uit de boedel van zaliger Cornelis Dircxz. Bom, gewezen secreatris van Ridderkerk, 400 roeden in de 60e hoeven van Oud-Reijerwaard, hetwelk hij op 22-4-1634 kreeg overgedragen.

  x Ridderkerk 21-2-1602   Aechtken Gerrit Jansdr (Aecht Geereden) , *Ridderkerk ±1580 , † >1643.
   Otr. op 3-2-1602 in Ridderkerk.
   Dirck Pleunen, j.g. van IJsselmonde, en Aechtien Geerits, j.d. van Ridderkerk.
   Kinderen: Geerit en Maijcken.
   Overl. in of ná 1644, toen zij in Zwijndrecht woonde.

   Aechtgen is een dochter van Gerrit Jansz., boer in de Oud-Reijerwaard.

   Aecht Geereden/Aechtgen Geeritsdr, hv van Dierick Pleunen, was op 25-10-1609 getuige bij de doop van Jacob, zoon van Huijch Pietersz.
   Later woonde zij in Zwijndrecht.

   De weduwe van Dirck Ploennen Verschoor werd in 1638 bij de 200e Penning aangeslagen voor een gegoedheid van 14.000 pond en ook voor 2 schoorstenen.

   Aecht Geereden trad op als getuige bij de doop van Cornelis Quirijnen (Cornelis Crijnen) Huijser , de doop van Cornelis Arijensz Baes .

  2 kinderen


 4. Adriana Pleunen (Arijaentgen Ploonen) ( Verschoor) , * ±1583 , † 1625 , [] Rotterdam, Charlois 1625.
   Charlois, 1625: Ontfangen van dat de huijsvrouw van Cornelis Adriaensz Huijser int hoochkoer begrauen is: vij £.

   Overl. vóór 15-11-1625.
   Adriana was ca. 17 jaar oud in dec. 1600.

   Adriana Pleunen Verschoor, dochter van Pleun Dircksz Verschoor en Maria Adriaensdr.

   Een akte van 15-11-1625 vermeldt Arije Cornelisz. Huijser en zijn zuster Maertgen Cornelisdr., kinderen an Cornelis Arensz. Huijser geprocreëerd bij Adriana Ploenen Verschoorsdr., waarover Dirck Ploenen Verschoor dan bloedvoogd is.

   Rotterdam, 19-2-1621:
   Applonis Dircxs Verschoor te IJselmonde in Smeetslandt, benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen
   - Dirck Plonisz Verschoor,
   - Ploon Plonisz Verschoor,
   - Lya Plonen, vrouw van Crijn Aryens Huyser,
   - Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck,
   - de kinderen van Styntgen Ploonen,
   - de kinderen van Aryaentgen Ploonen,
   - Cornelis Aryens Baes, nagelaten zoon van Aryen Aryensz Baes, zoon van Lyntgen Ploonen, zijn dochter.
   Zijn landerijen worden begrensd door: Willem Lenertsz, en
   Jacob Aryens Smeetlantsen Dijck, Smeetlantse Wech, onder herroeping van zijn testament d.d. 23.07.1620 voor deze notaris Jan Lz. Schouten.

  x ±1610   Cornelis Adrijaensz Huijser , * ±1574 , [] Rotterdam, Charlois 1637.
      Zoon van Adriaen (Arien Cornelisz) Huijser en Leentge Crijne (?).
   Op 19-2-1621 was sprake van de kinderen van Aryaentgen Ploonen, dochter van Applonis Dircxs Verschoor.
   Charlois, 1637: Ontfangen van Adriaen Cornelisz Huiiser van dat Cornelis Adriaensz Huiiser, sijn vader, inde kerck ten tijde deser rekeninge int hoochcoor gegraeven is.

   Cornelis Adriaensz Huyser, wonend in Charlois, maakt zijn testament op 5-10-1637 in Rotterdam en verklaart dat zijn zoon Adriaen Cornelisz Huyser direct na zijn dood zal aanvaarden zijn woning en landen gelegen in Charlois, met 5 mergen land gelegen bij de woning in Dirck Smeeslant en nog 7 hont land gelegen in Charlois in ’t Griffge in een blok met Aert Symonsz, mits hij daarvoor 8200 gld. zal betalen en nog 2000 gld. door hemzelf in te houden.
   Uit deze gelden zal hij aan Adriaentge Cornelisdr Huyser een jaar na zijn dood 4200 gld. betalen, het jaar daarna aan Willem Woutersz Verduyn, man van Maertge Cornelisdr Huyser, 2000 gld. Adriaentgen Cornelis zal daarnaast nog 5 mergen land verkrijgen nl. in ’t Capellenblock, Herslant en bij de woning van Bastiaen Heyndricxsz.
   Hij benoemt tot zijn erfgenamen Adriaen Cornelis Huyser, Maertge en Adriaentge Huyser.
   oud 62 jaar op 18-03-1636.

   Cornelis Adriaensz. / Arensz. Huijser was boer in Dirk Smeetsland onder Charlois. Hij was gedurende enige tijd kerkmeester en schepen van Charlois. Hij was 2x penningmeester van de 4 polders van West-IJsselmonde en van Dirk Smeetsland en ARend van Woudensland. Hij was in 1615 hoogheemraad van Karnemelksland.

   Cornelis Adrijaensz Huijser ws getrouwd met
   (1) (?) Sijken Aerdtsdr, wd.,
   (2) Jannetje Joosten,
   (3) Adriana Pleunen Verschoor,
   (4) Marichje Laurens,
   (5) Annetje Bastiaans jd, van Hoogvliet.
   Kinderen uit het 1e huwelijk: Maertgen, Adriaen en Adriaen.

   Cornelis Adriiaensz Huijser werd in 1603 vermeld als kerkmeester van Chaerloeiis, samen met Bastiiaen Lenaertsz.
   Op de rekening van de waarsmannen van Charlois over 1625 wordt Cornelis Adriaensz Huijser vermeld.

   Cornelis Adriaensz. Huijser, inwoner van Charlois, kocht een aantal keer land in Charlois in 1616 en 1617.

   Rotterdam, 13-10-1617: Eeuwout Jansz van der Stock
   machtigt Arent Pietersz Tromper, capiteyn, om over te dragen aan Aert Symonsz. te Charlois, en Cornelis Adriaensz Huyser te Charlois de eigendom van een derdedeel van 14 hond land, waarvan Tromper het andere tweederde deel bezit, gelegen in het Roffilioensblock in Charlois. Voor de vrijwaring stelt hij tot zekerheid zijn huis de Drye Coontgens in de West Wagestraet.

   Charlois, 26-5-1629: Willem Jansz. bij de Molen, nu ter tijd wonende in Cillaarshoek, heeft getransporteerd aan Cornelis Adriaensz. Huijser, onze inwoner, omtrent 506 roeden zaailand in Charlois in het laatste derde part van het Vlamingsblok.

   Charlois, 1631: Ontfanghen van Cornelis Adriaensz Huijser van dat sijn kint int hoochcoor begraeven leijt ten tijde deser rekeninghe: VII £.

   Charlois, 17-11-1632: Maertige Pietersdr. weduwe van Adriaen Bastiaensz. Slurp, onze inwoonster, geassisteerd met Bastiaen Adriaensz. Slurp haar bejaarde zoon en gekoren voogd in deze, bekende schuldig te wezen aan Cornelis Adriaensz. Huijser, mede onze inwoner, de som van 1000 gld.

   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois, staan Adriaan en Adriaentge Cornelisse Huijser vermeld, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat Cornelis Adriaense Huijser de vader van Adriaentge was.
   Beroep: Schepen van Charlois. van 1623 tot 1623

   Get. bij de aangifte begraven: Adriaen Cornelisse (Arijen Cornelisse) Huijser .

  2 kinderen


 5. Elijsabet Ploenen (Lijsbetken Ploenen) Verschoor , *IJsselmonde ±1587 , † >4-1665 .
  Lijsbetken Ploenen trad op als getuige bij de doop van Willem Geeritsz Cranendonck .
   Wsl. in 1670 te IJsselmonde begraven.
   Elijzabeth Ploenendr. was 13 jaar oud in dec. 1600.

   Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck, was een dochter van Appolonius Dircksz Verschoor en Maria Adriaensdr Kort.

   Adryaen Querijnen, zoon van Querijn Arensz. Huijser en Leijtgen Ploenen, mede namens zijn andere broeders, transporteerde op 22 juni 1637 land ter grootte van 2 morgen 312 roede 6 voet in Dirk Smeetsland aan Heindrick Sijmonsz. Dit land lag gemeen met 2 morgen 300 roede toebehorende aan de weduwe Lijsbetken Ploennen.

   Dirck Arie Joosten, wonende in ’s-Heerenland van Moerkerken, bekent op 19-7-1639 in Rotterdam 600 gulden schuldig te zijn aan Helena van Soelen, weduwe van Jasper Moerman. Elisabet Pleunen Verschoor, weduwe van Pieter Huygen Cranendonck, stelt zich borg voor hem.

   Lijsbeth Pleunen, weduwe van Pieter Huygen Cranendonck, wonende te Iselmonde, bekent op 15-3-1644 in Rotterdam 400 gulden schuldig te zijn aan Gerrit Eeuwoutss, wonende te Leckerkerck. Huych Pieterss Cranendonck, wonende te Iselmonde, stelt zich borg voor zijn moeder Lijsbeth.

   Rotterdam, 26-7-1663: Lijsbeth Pleunen Verschoor, weduwe van Pieter Huijgen Cranendonck, wonende aan de Hordijck onder West-IJsselmonde, benoemt tot erfgenamen:
   - haar zoon Huijch Pietersz Cranendonck,
   - Stijntge Pietersdr Cranendonck, gehuwd met Aryen Jansz in’t Velt,
   - Pleun Pietersz Cranendonck, en
   - Grietgen Pietersdr Craenendonck, gehuwd met Harman Gerritsz van Goolen,
   - alsmede de kinderen van Mayken Pietersdr Kranendonck, en
   - de kinderen die haar dochter Ariaentge Pietersdr Kraenendonck, gehuwd met Gerrit Leendertsz in ’t Velt, nu heeft en nog zou mogen krijgen.
   Tot voogden over de minderjarige erfgenamen en administrateurs van de natelaten goederen benoemt zij haar zoon Pleun Pietersz Cranendonck en haar zwager Harman Gerritsz van Goolen.

  x ±1609   Pieter Huigen Cranendonck , *IJsselmonde ±1577 , [] IJsselmonde ±1633.
      Zoon van Huijg Pieters Cranendonck en Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) .
   Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck.
   Kinderen: Ariaentje, Huijg, Stijntje, Grietje, Maaijke, Pleun en een kind dat in 1629/1630 begraven werd. Zonen Huijch en Pleun trouwden met zusters Maertghen en Achtgen Dammis.
   Pieter Huijgen Craennendoncq is tussen 12-5-1632 en 1-7-1633 begraven in de buik van de kerk van IJsselmonde.

   Pieter Huijgensz. Carnendonck was boer in Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde. Hij was ook laagheemraad van Dirk Smeetsland en Meester Arend van Woudensland en schepen van West-IJsselmonde. In de periode 1624-33 was hij hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde en in de periode 1619-1634 was hij hoogheemraad van Varkensoord.

   Een kind van Pieter Huijgen Craennendoncq werd in IJsselmonde begraven tussen 30-11-1629 en 14-11-1630.

   Rotterdam, 19-2-1621:
   Applonis Dircxs Verschoor te IJselmonde in Smeetslandt, benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen
   - Dirck Plonisz Verschoor,
   - Ploon Plonisz Verschoor,
   - Lya Plonen, vrouw van Crijn Aryens Huyser,
   - Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck,
   - de kinderen van Styntgen Ploonen,
   - de kinderen van Aryaentgen Ploonen,
   - Cornelis Aryens Baes, nagelaten zoon van Aryen Aryensz Baes, zoon van Lyntgen Ploonen, zijn dochter.
   Zijn landerijen worden begrensd door: Willem Lenertsz, en
   Jacob Aryens Smeetlantsen Dijck, Smeetlantse Wech, onder herroeping van zijn testament d.d. 23.07.1620 voor deze notaris Jan Lz. Schouten.

   In een akte van 26 feb. 1625 werd tot kaveling overeen gekomen door Dirck Ploennen Verschoor, ’capteyn’ tot Ridderkerk, voor hem zelf en als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van zijn 4 overleden zusters Cristina, Leijntgen, Adriana en Lijntgen, alsmede Pieter Huijgen Craennendoncq, man en voogd van Elisabeth Ploennen Verschoordr., en Ploen Ploennen Verschoor, jongste zoon, voor hen zelf, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van zaliger Ploen Dircxz. Verschoor.

   Oost-IJsselmonde, 17-10-1626:
   Pieter Huygensz Craennendoncq, Adriaen Heindricxsz Boots, Willem Lenertsz en Pieter Dick Willemsz, mannen en voogden van hun
   vrouwen en gemachtigden van Neeltgen Huygensdr Craennendoncq en Pieter Huygensz Craennendoncq voogd van Maertgen Geeritsdr en Willem Geeritsz met Geerit Geeritsz, kinderen van Geerit Huygensz Craennendoncq, erfgenamen van wijlen Margriete Geeritsdr, weduwe van Huygo Pietersz Craennendoncq, stemmen toe in revisie en liquidatie van de nalatenschap op verzoek van Querijn Arensz Huyser, man van Neeltgen Geeritsdr, dochter van Geerit Huygensz Craennendoncq.

  6 kinderen


 6. Catalijna (Lijntgen Pleunen) ( Verschoor) , *IJsselmonde ±1589 , † ±1613 .
  Lijntgen Pleunen trad op als getuige bij de doop van Cornelis Quirijnen (Cornelis Crijnen) Huijser .
   Overl. tussen 2-12-1612 en 12-12-1613.
   Na Arien’s zeer kortstondige eerste huwelijk met Catelijna Verschoor kwam het op 12 dec. 1613 tot uitkoop met het moederlijk goed van hun enige kind, Cornelis.
   Cathalijna Ploenendr. was 11 jaar oud in dec. 1600

   Leentgen Ploenen (Lijntgen Pleunen) was op 20-4-1608 getuige bij de doop van Marijken, dochter van Arijen Harmensz.

  x Ridderkerk 12-2-1612   Adriaen Adriaensz (Arijen Arijense) (Jonge Swaen) Baes , *Ridderkerk ±1590 , † ±1652.
      Zoon van Adrijaen Cornelisz Baes en Martijntgen Adriaens (de Vogel) .
   Otr. op 22-1-1612 in Ridderkerk.
   Arien Ariensz, j.g. van Ridderkerk, en Lijntgen Pleunen, j.d. van IJsselmonde, 1e afk. 22-1, getr. Ridderkerk 12-2.
   Overleden in de periode tussen 1652 en 31 mei 1653

   Adriaen Adriaensz Baes alias Jonge Swaen.

   Mogelijk ander kind:
   ~ 10-1-1616 Neeltgen, dochter van Arien Ariensz, get. Aecht Gerreden.

   Adriaen was boer en waarsman in de Nieuw-Reijerwaard, dijkgraaf van Oud- en Nieuw-Reijerwaard in de periode 1628-52 en heemraad van Ridderkerk in de periode 1630-45.

   Zijn boerenbedrijf raakte zwaar met hypotheken belast en derhalve compareerde Baes op 16 mei 1650 voor schout en heemraden te Ridderkerk en verklaarde dit goed niet verder te zullen bezwaren of te transporteren "in prejudicie vant recht tgene d’gemeenen erfgenamen van Helleman van den Heuvel ende Lenen Hennmen int Velt sijn compa-
   rants swa er hebben te pretenderen voor ende al sij luyden van haer achterwesen sullen sijn voldaen".

   In het kohier van de 200e penning van Ridderkerk van 1652 staat vermeld dat "Adriaen Arijensz. Baes ouden Dijckgraeff te vooren begroot op 9000 ponden, ende alsoo sijn landen, ende woninge door de crediteuren sijn vercocht aen Johan van Slingelant tot Gorcum ergo memorie".

   Oost IJsselmonde, 8 maart 1627: Pietertgen Ariens Fonckaerts, weduwe van Cornelis Willems Stoeye, Adriaen Ariens Boes, haer swager, gehuwd met Haesgen Ariens Fonckerts, transporteren 3 morgen, etc.

   Arijen Arijense trad op als getuige bij de doop van Martijntgen Dircx (Martijnken Dircks) Verduijn (?) .

  1 kinderen


 7. Pleun Pleunen (Ploen Ploennen) Verschoor , * ±1601 , † ±1645 .
   Ploen Ploenen Verschoor is overl. tussen 16-11-1644 en 2-12-1645.

   Zijn weduwe is in 1646 of 1647 hertrouwd met Pieter Bastiaensz. den Boer Alias van der Leck.
   Geboren in of kort ná 1601.

   Ploen was boer op de ouderlijke hofstede in Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde vanaf 1625. In de periode 1623-32 was hij hoogheemraad en in de periode 1632-1643 dijkgraaf, beide van de 4 polders van West-IJsselmonde. In de periode 1629-43 was Ploen hoogheemraad van Varkensoord. Hij is ook nog dijkgraaf van Smeetsland geweest.

   Een kind van Ploen Ploennen Verschoor werd in IJsselmonde begraven tussen 30-6-1623 en 22-6-1624. Idem tussen 18-7-1625 en 12-8-1626 in de buik van de kerk van IJsselmonde. In de periode 29-12-1640 tot 30-12-1641 volgde de begrafenis van een zoon van Ploen Ploenen Verschoor "zoude over de 13 jaeren" zijn.

   Op 19-2-1621 testeerde Applonis Dircks Verschoor, won. onder IJsselmonde in Smeetsland, voor notaris Jan Lenerts Schouten te Rotterdam. Erfgenamen waren:
   - Dirck Ploenen Verschoor,
   - Pleun Ploenen Verschoor,
   - Lija Ploenen, huisvrouw van Crijn Arijes Huijser,
   - Elijsabeth Ploenen, huisvrouw van Pieter Huijge Cranendonck,
   - de kinderen van Stijntge Ploenen,
   - de kinderen van Ariaentge Ploenen, en nog
   - Corn. Arijens, nagelaten zoon van Arij Arijens Baes, daer moeder van was Lijntge Ploenen, ieder voor een zevende part.

   Uitkoop op 2-12-1648 tussen
   - Pietertgen Pietersdr., weduwe van Ploen Ploen Verschoor, in zijn leven dijkgraaf van Dirk Smeetsland, met Lenert Pietersz. [Welhouck], wonende in Poortugaal, haar broeder en gekoren voogd, ter enerzijde, kwam tot uitkoop
   met
   - Dirck Arentsz. opt Dorp [zoon van Stijntje Ploenendr.] met Dirck Jan Jorisz., wonende beiden onder Ridderkerk, als bloedvoogden, zowel van vaders- als moederszijde, van de 2 minderjarige kinderen van Ploen bij Pietertgen, ter andere zijde.
   De uitkoop betrof de kinderen Petronella, 13 jaar, en Barbara Ploenen Verschoor, 11 jaar oud.
   Pietergen zou in de boedel blijven zitten, o.a. bestaande uit een woning, eigen- en bruilanden, dijkboomgaarden, inkomsten van pachten, inboedel, etc. Daarvoor zou zij haar 2 dochters naar behoren opvoeden etc. tot de leeftijd van 16 jaar. Voor hun vaderlijk bewijs zouden zij dan ontvangen: 8 morgen land in Varkensoord in het derde achtste part en nog 2 morgen 450 roeden en 2 morgen 150 roeden weiland in "De 68 Morgen", alsmede 500 pond vlaams. De kleding en gewaden van de vader zouden ten bate van de kinderen worden verkocht.

   Oost-IJsselmonde, 10-3-1633:
   Otte de Gelder uit Rhenen machtigt Jan Claesz van Lyn, rentmeester te Leiden, om voor de gerechten van Ridderkerk en West-IJsselmonde te ontvangen de kwitantie van de verkoop van land in Oud-Reyerwaard
   - aan Ingetgen Heindricxdr, weduwe van Pieter Jacobsz Craennendoncq,
   - aan Ploen Ploenen Verschoor, dijkgraaf van Smeetsland,
   - aan Willem Pietersz Muyer en
   - aan Claes Willemsz de Vries
   en schuldbrieven op naam te stellen van de 5 weeskinderen van Geertruyt Claesdr van Lyn en Pieter Claesz van Campen.

   Oost-IJsselmonde, 14-5-1637:
   Eduwaert Bouwens, man en voogd van Trijntgen Ariensdr, beschuldigt Adriana Cornelisdr., vrouw van Leendert Cornelisz Henne, van laster.
   Adriana zou hebben rondverteld dat Trijntgen vleeslijke gemeenschap zou hebben gehad met zowel Ploen Ploenen Verschoor, dijkgraaf van
   Smeetsland als met Cornelis Heindricxsz van der Houp.
   Heemraden verdagen de zaak naar de volgende rechtsdag en hopen dat partijen de zaak in de tussentijd in der minne zullen schikken.

  x <1630   Pietertgen Pieter Woutersdr (Pietertgen Pieters) , † >10-1682.
   Behalve 3 jong gestorven kinderen had hij dochters Pieternelle en Berbetta.

   Zij kwam uit Oost-IJsselmonde. In 1682 woonde zij te Capelle a/d IJssel.
   Zij was een dochter van Aeffgen Cornelisdr. en Pieter Wouter Teunisz., boer in de 10e hoeve van Oost-IJsselmonde, ook vermeld als hoogheemraad van de Oud- en Nieuw-Reijerwaard, schepen van het ambacht van Oost-IJsselmonde en hoogheemraad van het gemene land van Oost-IJsselmonde.

   Pietertgen Pietersdr., laatstelijk weduwe van Dirck Bastiaensz. Boer, benoemde bij akte van 22-2-1682 tot haar erfgenamen: haar dochters Petronella en Berbetta Verschoor, waarbij Berbetta - of bij haar vooroverlijden haar man Aert Jansz. van Esch - zou verkrijgen: de woning met het erf. in Smeetsland onder de jurisdictie van West-IJsselmonde, strekkende van de gebroken dijf af.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.