Marritgen Pieterse ( Visscher) .
Dochter van Pieter Visscher .


×
    Lammert Hendricksen .

Afb. Cleijn-Ammers ofwel Ammerstol rond 1735 getekend door Cornelis Pronk   

Kinderen:
 1. ? Hendrick Lammertsen Spickerman , [] Ammerstol ±1703.

  ×   Annichie Jans , † <6-1681.

  × Ammerstol 16-11-1681   Marchie Huijgen Cock , † <3-1709.
      Dochter van Huijg Lenertse Cock en Jannichje Reijers .
   Otr. op 1-11-1681 in Ammerstol.
   Get. bij het huwelijk: Lammert Hendricksen en Jannichje Reijers .

   Hendrick Lammertsen, wedr. van Annichie Jans (get. sijn vader Lammert Hendricksen) en Marchie Huijgen, j.d. (get. haar moeder Jannichje Reijers weduwe), beide van Ammerstol.

   In 1697 compareerden voor Schout Adriaan Nieuwpoort en de Schepen Arien Govert Pater en Pieter Gerritsz Rootbaard in Ammerstol:
   - Wouter Huijgen Cock,
   - Hendrik Lammersz in huwelijk hebbende Marrigje Huijgen Cock,
   - Reijer Huijgen Cock,
   - Dirck Teunisz Waart, als getrout hebbende Lijntje Huijgen Cock,
   - Claas Ariensz in huwelijk hebbende Aartje Huijgen Cock,
   - Frans Willemsz in huwelijk hebbende Annigje Huijgen Cock,
   - Hendrik Huijgen Cock en
   - Arien Dirksz, als vader en voogd van zijn kinderen, geproc. bij Leentje Huijgen Cock,
   de welke comparanten verkogt ende in vrije eijgendom over gegeven aan ende ten behoeve van Sijmon Ariensz Pijper, een huijs ende erve, mitsgaders een boomgaard, agter de voorn. huijs gelegen op Ammerstol, strekkende van de Hoogendijk, noordwaarts op de halve sloot, binnen den Agterwegh, bel. oost Hendrik Huijgen Cock c.s., west Dirk Teunis Waart en Barend Ariens.
   Ammerstol, 3-3-1709:
   Staet en inventaris van den boedel ende goederen van Margje Huijgens, overleden tot Ammerstol. mitsgaders schiftingen, scheidinge en deijlinge van den selven boedel, sooals de selve uijt ten dood heeft ontruijmt en na gelaten.
   Aen contante penn. in den boedel gevonden bedragenden de somme van 102-4-0.
   Halve huijs, de halve schuer de boomgaard openbaarlijk verkocht 199-0-0.
   Betaelt aen den Secr. van Ammerstol omdat geen t genoteerd is comende van t lijk van Mergjen Huijgens. 6-10-0.
   Betaelt aen Mr Muijs van het luijden, dootgraven en dootcleet 3-10-0.
   Broutster voor een half vat bier 18-0-0.
   Betaelt aan penn. van de overgehaelde waeren op het hofmaal 5-8-8.
   Betaelt aan Cornelis den Hoed en Willem Saen over huur van het halve huijs die Mergje Huijgens ten agter was sijnde de somma van 15-0-0.
   En heeft ieder voor zijn lot getrocken de somma van 42 gld, waarvan ieder bij dese verclaerden ten volle deselve te hebben ontvangen.
   Bij dese te weten Wouter Huijgens Kock, enig regte agtste part, zal Janse Haen sterk makende voor zijn hand, Lijntje Huijgens voor haer selven, Reijer Huijgens mede voor haer selven, Heijndrick Huijgens mede voor hem selven, Jan Willemse, in huwelijk hebbende Annigje Huijgens, Huijg Ariens voor sijn derde part, Ariaentje Ariens mede voor haer derde part.
   Schout en Weesmannen over Sijgje Ariens, sijnde dese drie kinderen van Leentje Huijgens.
   En van het linnegoed heeft minderj. kind sijn part genoten, alsoo haer daar sterck voor makende, doch de penn. voor haar een derde part hetwelk is 14 gld tweest., is in de weeskist gelegt en laetstelijk t anderjarig kind van Jacomijntje Huijgens, also Schout erl Schepenen daar voor sijn de penn. in de weeskist gelegt aldus in de minne de scheijdinge gedaen ten overstaen van voorn. Schout en Schepenen.

  1 kind(eren)


 2. ? Jannichje Lamberts .

  × Ammerstol 27-7-1681   Wouter Huijgens Cock , † <1730.
      Zoon van Huijg Lenertse Cock en Jannichje Reijers .
   Get. bij het huwelijk: Lammert Hendricksen en Jannichje Reijers .

   Wouter Huijgen Kock, j.m. (geass. met sijn moeder Jannichje Reijers weduwe) en Jannichje Lamberts, j.d. (geass. met haar vader Lammert Hendricksen), procl. 3 juli,.20 dito, 27 dito en getr. des namiddags.

   Ammerstol, 24-05-1698: ondertr. Willem Teunissen (geass. met zijn vader) en Jacomijntje Huijgen Kock, beijde van Ammerstol (geass. met haar oudste broeder Wouter Huijgen Kock, meerderjarig).

   In 1705 was Wouter Huijgen Kock één van de schepenen van Ammerstol.

   Op 16-9-1715 in Ammerstol comp. Harmen Willems won. alhier heeft verkocht en in eijgendom op gedragen aan Wouter Huijgens Cock, zekere gedeelte van een boomgaard gemeen met den cooper, streckende van
   de ½ Agterweg af zuijt waerts op tot diepte van de Leck, bel; ten o Dirk den Bonser ten westen den cooper.

   Op 2-5-1711 comp. voor Schout en Schepenen Jan Dirxe de Bruijn en Jan Arijens Zaen, van Ammerstol Wouter Huijgens Kock, won. alhier, en heeft verkocht getransporteerd aan Jacob van Wingerden won. tot Krimpen a/d Leck, zeker scheepje of schuijt, vaert een pennen maker met twijgen, want zo als den cooper tot zijn genoegen heeft gezien en bekent voorn. schuijt en zeijl en treije, ende gevolge van dien hij cooper voorn. en Pieter Jacobs van Wingerden, zoon van voorn. zeijde als last en ordre te hebben van zijn vader, beloops heeft te betalen op toecomende Aldenheilige feest 1711, de somme van 100 gld en een Ducaten daarboven, en bekende hij comp. van de voorn. Ducaten voldaan en betaald te zijn, wijders belooft, de resterende wege op Aldenheilige te betalen, met de jare van dien jegens 5 gld van 100 het jaar te recederen
   Op 30-11-1729 in Ammerstol was sprake van Leendert, Daniel en Huijg Wouters Kock en Arij van der Linden, als zijnde kinderen en erfgenamen van Wouter Huijgens Kock.

  3 kind(eren)


 3. ? Annichie Lamberts , † <6-1690 .
   Ammerstol, 13-05-1690: ondertr. Wouter Sijbertsen, wedr. van Annichie Lamberts, en Marichie Cnelis, j.d. meerderjarig, geass. met haar broeder Jan Cnelissen.

  × Ammerstol 23-9-1668   Wouter Sijberts Backer .
      Zoon van Sijbert Wouters Backer en ?
   Otr. op 1-9-1668 in Ammerstol.
   Get. bij het huwelijk: Lammert Hendricksen en Sijbert Wouters Backer .

   Wouter Sijberts., j.m. van Ammerstol en Annigje Lamberts, j.d. van Ammerstol (in presentie van zijn vader Sijbert Wouters en haar vader Lambert Hendricks), getr. 23 sept.

   Wouter Sijbertsen, wedr. van Annichie Lamberts en Marichie Cnelis, j.d.
   meerderjarig (geass. met haar broeder Jan Cnelissen), gingen op 13-5-1690 in Ammerstol in ondertrouw.

   Ammerstol, 1664: Den 68 feb. betaelt aen Wouter Sijbert Backer, over een schuijt sant voor de kerck. 0-8-0.

   Op huijden den 13e Febr. 1690 [in Ammerstol] sijn in het minne ende vrintschap met malkander overgekomen, ende veraccordeerd:
   Wouter Sijberts ende Beertje Sijberts, suster ende broeder, kinderen van wijlen Sijbert Wouters Backer, overleden tot Ammerstol, te weten dat Beertje Sijberts met haer kinderen sal woonen gedurende de tijt hares levens, peijs ende vredelijk inhet agterhuijs, daer de voorn. Sijbert Wouters Backer, in sijn leven in gewoont heeft, ende sullen sij te samen bekostigen in t selve achterhuijs ofte laten leggen een bequaem schoorsteen ende bedsteede, ende t geene verder depeneerd om bequamelijk te konnen woonen, als mede sullen sij te samen delen ofte plukken de appels ende \\andere boom, off aerde vruchte, die der jaerlijkx komen te wassen, en sullen de penn. die tot de voorn. reperatie gebruijkt worden, gefinanceerd worden, uijt de gemenen boedel, aldus veraccordeerd, ende overgecomen ter prefentie van de Heer Hendrik van Bruel, out Burgemr. der Stad Schoonhoven. Adriaen Nieupoort Schout tot Amm. ende Wouter Huijgens Kock als getuijgen her versocht de welcke neffens de comparanten dese alhier hebben medeondertekent, op dato als boven. Getekend door Wouter en Beertje.

   Ammerstol, 25-9-1702: Bet. aen Wouter Sijbertse voor dat hij 3 dagen heeft gewerckt met het opruijmen van het kerckhof en uijt en in helpen dragen der bancken in de kerck, sant kruijen, de paden gebloot en gesant daer de lijckstaci over moesten gaen, alles ten diensten van de begraffenisse [van het adelijcke lijck van sal. den Wel Ed. Heer de Cupre. in sijn leven Ambachtsheer van sHeeraartsberg, Bergamb ende Ammerstol, in de Heere gerust op saterdach smorgens ten 4 uren, sijnde den 19e aug 1702, en begraven op donderdach den 24 dito in de Kerck tot Amm.]: 2.0.0.

   Wouter Sijberts trad op als getuige bij het huwelijk van Jacob Cnelis Joppen .


 4. ?? Marrichie Lamberts , *Ammerstol ±1660 .

   Maertje Lammerts wede van Jan Cornelisz ‘t Hooft in de Groote Kerckstraet in Ammerstol.

   Ammerstol, 1-7-1686:
   Claes Ariens en Aertgie Huygen, man en vrouw, hebben met toestemming van de daartoe bevoegde personen verkocht aan Teunis Barende Saen, getr. hebbend Maertje Lammerts, wede van Jan Corn. ‘t Hooft een schuur, erf en boomgaard gelegen aan de N. en W. zijde van ‘t huis gekomen van de voorst. Jan ‘t Hooft gelegen in de Groote Kerckstraet in Ammerstol. Aangezien hierdoor de "vertigtinghe" aangegaan door Aertjen Huygen en haar kind Snel Jansz Snel van 21-1-1677 zou verminderd kunnen worden, verbinden voorst. Claes Ariens en Aertgen Huygen in ‘t bijzonder een griend haar alleen toebehorend, gelegen in de Groote Geer groot ½ mr., bel. 0. Arien Dirckx c.s., W.
   Willem Hendericks c.s.

  × Ammerstol 16-3-1681   Jan Cnelissen ’t Hooft , † <1686.
   Otr. op 1-3-1681 in Ammerstol.
   Ammerstol, 1-3-1681 ondertr. Jan Cornelissen, j.m. en Maijken Lambrechts, j.d. beide van Ammerstol, getr. 16 maert.

  × Ammerstol 13-5-1685   Teunis Barentsen (Tonis Barenden) Saan .
      Zoon van Barent Ariense (Baernt Ariensz) Saan en Willempje Willems (Willemtgen Wilms) Craeij .
   Otr. op 28-4-1685 in Ammerstol.
   Ammerstol, 28-4-1685 ondertr. Teunis Barentsen Saen, j.m. en Marrichie Lamberts, wedu. van Jan Cnelissen ‘t Hooft, beijde van Ammerstol, getr. 13 mei.

   Soo hebben onderschreven deurwaerder dachvaerdinge gedaen in absentie van Willem Barenden, aen de huijsevrouw van Evert Willems, die het aen nam, hem te seggen, die het voor Arij Barenden Cock aennam, ende Cock aen Teunis Barenden seijde aen de huijsvrouw van Hendrick Barenden, die tot antwoort gaf, ick weet daer niet van, tis wel, actum dese 24 julij 1666 in Ammerstol.

   Ammerstol, 31-12-1674:
   Cornelis Teunissen Saen van Ammerstol draagt in eigendom over aan Teunis Barende Saen van Ammerstol een hennepwerf onder Ammerstol in Gerrit Aerden Weer. Str. van de halve dwarssloot Zw. tot Neeltje Pietersz en Govert Paters erf. Bel. O: Jan Teunissen Saen. W: Grietje van Oosten.

   Ammerstol, 15-5-1676:
   Arijen Cornelisz Nieupoort en Theunis Barentsz Saen hebben als benoemde curators over de insolvente boedel van za. Cornelis Thonisz Saen overgedragen aan Pieter Gerritsz Rootbaert de eigendom van:
   a) Griending, 3 quartier, onder Ammerstol. Str van de halve sloot van Jan ’t Hooft Zw tot het land van Thonis Geerloffsz. Bel. O: Pieter Boochje W: Cornelis de Vries;
   b) Griending achter de kerk van Ammerstol, groot ½ h en ½ quartier.
   Str. van de halve dwarssloot Nw tot de griending van Barent Ariensz de Bruin Bel. O: Thonis Barentsz W: Dirck Flooren.

   Ammerstol, 22-6-1677:
   Jan Teunissen Saen, won. op de Steenplaats, ter eenre en Adriaen Cornelisz Nieuwpoort als gestelde curator van de desolate boedel van za. Cornelis Teunissen Saen, overleden in Ammerstol, ter andere,
   zijn samen voor schout en schepenen verschenen:
   a) Adriaen Nieupoort heeft in eigendom overgedragen aan Teunis Barentsz Saen, Ariaentijn Barents en Aeltje Teunis de Vries, allen won. in Ammerstol, 1 mr, weiland, zijnde het westelijke deel van de Buttercamp onder Ammerstol gelegen. Str. van de halve nieuwe weteringh Zw tot de halve dwarssloot van Jan Andriessen.
   b) Jan Teunissen Saen heeft in eigendom overgedragen aan Juff. Maria van der Burgh en Juff. Ingna Botters, wede van za Johannus van der Burgh, beiden wonende in Schoonhoven: Huis in Ammerstol aan de Hogendijck. Bel. O: Teunis Geerrloffs W: Pouwels Willemsz van de Vliet c.s. Nw tot de eigendom van Pieter Ariensz Boogje.

   Rekeningh bewijs en Reliqua, die bij deser sijn doende Gover Ariens Pater en Teunis Barends Saan, Burgemr. in de tijt van hare ontfang ende uijtgeeff, van de jare 1678. Ontfang o.a. Twee kinderen van Jan Ariens Saen begraven voor het openen van de graven t samen 0-12-0.

   Ammerstol, 16-10-1681: Jan Gerritsz Bouwmeester, won. in ‘s Gravenhage, en Adam Dirckx, won. op het Schoonhoofsche Schoor, hebben getransporteerd ten behoeve van Teunis Barentsz Saen, won. in Ammerstol: een griendje, ca 1 quartier h, gelegen over de Achterwegh achter Govert Pater. Str. van de halve Achterwegh Nw tot Maertje Cornelis griending. Bel. O: Goovert Pater W: Cornelis Joppen.

   Ammerstol, 10-9-1683:
   Cornelis Cornelisz de Vries, overleden in Ammerstol, heeft bij testament nagelaten aan Maertje Frederijckx, zijn dienstmaagd, al zijn goederen. Met dien verstande, dat bij overlijden van beiden de overgebleven goederen door de erfgenamen volgens testament daarvan gemaakt gedeeld zouden worden. Jan Pietersz Cocq, als echtgenoot van Maertje Frederijckx, komt overeen met de erfgenamen van Jan Dirckx Steenplaets, gehuwd met Jannitje Leenders, dochter van Leendert Cornelisz de Vries, Hermen Teunisz, Cornelis Teunis, Jan Willemsz., gehuwd met Jannitje Teunis, en Teunis Barents Saen als oom en bloedvoogd van de twee weeskinderen van Aeltje Teunis, om hen uit te kopen.

   Teunis Barentsen Saen werd in 1694 genoemd als oom en vooght van Willemijntie Ariens, j.d. van Ammerstol.
   Teunis Barentsen Saen werd om 1696 genoemd als voogd ofte oom van Jan Hendricksen de Bruijn (een zoon van Teunis’ zus Ariaantje Saan).

   Ammerstol, 1-7-1686:
   * Claes Ariens en Aertgie Huygen, man en vrouw, hebben met toestemming van de daartoe bevoegde personen verkocht aan Teunis Barende Saen, getr. hebbend Maertje Lammerts, wede van Jan Corn.
   ‘t Hooft, een schuur, erf en boomgaard gelegen aan de N. en W. zijde van ‘t huis gekomen van de voorst. Jan ‘t Hooft gelegen in de GrooteKerckstraet in Ammerstol. Aangezien hierdoor de
   "vertigtinghe" aangegaan door Aertjen Huygen en haar kind Snel Jansz Snel van 21-1-1677 zou verminderd kunnen worden, verbinden voorst. Claes Ariens en Aertgen Huygen in ‘t bijzonder een griend haar alleen toebehorend, gelegen in de Groote Geer groot ½ mr., bel. 0. Arien Dirckx c.s., W. Willem Hendericks c.s.
   * Claes Ariens, gehuwd met Aertjen Huijgen, wede van Jan Snel, draagt in vrije eigendom over aan Teunis Barende Saen:
   a) Schuurf erf en boomgaard. Bel. W en N: Maertje Lammerts wede van Jan Cornelisz ‘t Hooft in de Groote Kerckstraet in Ammerstol.
   b) Griending, genaamd de Hoogegrient, zijnde de helft van 2½ h. gelegen aan de Oostzijde van het Hoppelant. Str. van de halve dwarssloot af Nw tot Snel Jansz Snels gedeelte.
   Bel. O: Govert Pater W: Sijbert Wouters c.s.

   Ammerstol, 1-1-1678: ondertr. Echbert Harmensen van Swoll, meerderjarig j.m. soo hij noch vader en moeder hebbende ende Annichie Pieters, j.d. van Kleijn Ammers (geass. met Teunis Bastiaensen, haar stiefvader, en Lambert Hendriksz. haer oom, att. in het concent van haar moeder tot dit huwelijk) 1e procl. 1 jan, getr. 23-jan.
   Ammerstol, 28-10-1694: ondertr. Bastiaen Janssen, j.m. (geass. met zijn moeder Jannichje Teunis weduwe) en Willemijntie Ariens, j.d. beijde van Ammerstol (geass. met haar oom en vooght Teunis Barentsen Saen), getr. 13 nov.
   Ammerstol, 27-04-1696: ondertr. Jan Hendricksen de Bruijn (meerderjarig, geass. met zijn voogd ofte oom Teunis Barentsen Saen) en Maria Jacobs den Bonser, beijden van Ammerstol (minderjarig, geass. met haar moeder Teuntje en haar vader Jacob Teunissen den Bonser), getr. 12 mei.

   Tonis Barenden trad op als getuige bij het huwelijk van Bastiaen Janssen Ruijter , de ondertrouw van Barent Hendricksen de Bruijn , de ondertrouw van Jan Hendricksen de Bruijn .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.