Maeijke de Vries , * 1702 , ~Dordrecht 28-3-1702 , † 6-1770, [] Dordrecht 21-6-1770.
Dochter van Dirk Hendrikse (Dirrick Hendrix) de Vries en Anna Franssen (Annetie Fransse) (van Horbach) .
Maeijke trad op als getuige bij het huwelijk van Francois (Frans Bogertsz) Langeweg .


x Dordrecht 23-7-1730 (otr Dordrecht 23-6-1730)
    Gerrit Langeweg , * 1707 , ~Dordrecht 29-10-1707 , † <5-1761.

RECHTSBOVEN: Gerrit Langewegh en Maeijke de Vries trouwden op 23-7-1730 in Dordrecht.

Kinderen:
 1. Bartholomeus (Bart) Langeweg , * 1730 , ~Dordrecht 25-12-1730 .

   Bartholomeus Langeweg, schipper binnen Dordrecht, custingbrief van f800 voor een damschuijt:
   "Actum den 14 Junij 1758. Dat voor ons kwam Jan Rijke, Beurtschipper van Breda op dese Stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren, transporteeren ende in volle vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Bartholomeus Langeweg, Schipper woonende binnen dese Stadt, Een Damschuijt met sijn staande en loopende wand, Ankers en touwen, soo als deselve jegenwoordig doorde vercooper wert gevoert, bijden kooper ten genoege ontfangen, bekennende den Comparant vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn met een Somma van f 800 guldens, soo in contanten gelde ter Somma van vier hondert guldens, als met het verlijden vande volgende Custingbrieff van gelijke vier hondert guldens, belovende den comparant de voors. Damschuijt te sulle waren ende vrijen als Regt is, op alle wateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten in oirconde &c. (get.) J. v. Neurenberg vervangende de Heer & Mr. Johan de Witt." en "Dat voor ons kwam Bartholomeus Langeweg, Schipper woonende binnen dese Stad, denwelke bekende wel en deugdelijk schuldig te sijn aan en ten behoeve van Jan Rijke, Beurtschipper van Breda op dese Stad, een Somma van Vierhondert guldens van xx st. het stuk, Spruijtende ter Saake vande resteerende kooppenningen van Een Damschuijt met sijn toebehooren op heden door den voors. Jan Rijke aanden Comparant getransporteert. Belovende den Comparant de voors. vier hondert guldens aan den voors. Jan Rijke, ofte sijn regt verkrijgende te Sulle afflossen ende voldoen met paaijen off termijnen van Een hondert guldens Jaarlijks wel meerder maar niet minder en dat telkens met den intrest vandien van het afftelossen als nog resterend Capitaal te reeckenen tegens voer percento in ’t jaar, ingaande den voors. Intrest en paaijen Respective met huijden dato deses en sullende geduren, tot de volle en Effectueele voldoeninge van het voors. geheele Capitaal toe daar voren verclaarde den Comparant Specialijk te verbinden de voors. Damschuijt met alle sijnen toebehooren soo deselve reijlt en Zeijlt, ende voorts generalijk sijn compt. persoon ende goederen present en toecomende deselve stellende ten bedwange van allen heeren, Hoven, Regten en regteren; Overgevende ook den Comparant soo hij in gebreeke mogte blijven de voors. paaijen en elk vandien op sijn tijt te voldoen, het den houder deses sal vrijstaan het voors. vaartuijg op alle plaatsen te mogen aanslaan ende verkoopen, tot verhaal vande ondbrekende paaij off paaijen cum intressen, met de kosten daeromme te doen. Compareerde mede voor ons Scheepenen voornt. Ariaantje de Vries, wed. van Willem Bijmart, mede woonende binnen dese Stad, dewelke haar bij dese verclaart te stellen en te Constitueeren Borge als Principaal voorden voors. Bartholomeus Langeweg, belovende als eijge schult en zake te sullen voldoen en presteeren alle ’t gunt denselve Bartholomeus Langeweg als voren schuldig en verpligt is te doen, - ten dien eijnde renuntieerende vande beneficien ordinis et Excussionis en d’authentica Siqua Mulier, dicteerende dat een Borg niet kan worden aangesprooken voor dat de principaale debiteur is uijtgewonnen, en het vrouwen haar met Validelijk voor anderen konnen verbinden, alles onder verband en Subjectie als vooren. In oirconde &c. (get.) J. v. Neurenberg vervangende den Heer & Mr. Johan de Witt. [kantlijn: Compareerde de Notaris en Procureur Jan van der Star denwelke exhibeerde de origineele brieve deser met de q(uitan)tie op den rugge vandien, luijdende als volgt: Ik ondergesz. bekenne van het volle Captl. deser brieff als mede vande interessen voldaan en betaalt te sijn, consenteere dat ten Prothocolle werde geroijeert Dordt [-] Julij 1761 (was geteekent) Johans. Rijke. Dit geroijeert, en den francijnen brieve gecasseert den 11 Julij 1761."

   Bartholomeus Langeweg, schipper en borger van Dordrecht, schuldbrief van f250 voor een damschuijt:
   "Actum den 11 Julij 1761. Dat voor ons kwam Bartholomeus Langeweg, Schipper en borger deser Stad, denwelke bekende wel en deugdelijk Schuldig te sijn aan en ten behoeve van Cornelis Schaap, Schipper en Borger deser Stad, een Somma van twee hondert en Vijfftig guldens van xx St. het Stuk, spruijtende ter zake van deugdelijke geleende ende aangetelde gelde, bij den comparant ten zijnen genoege genoten en ontfangen, renintieerende mitsdien de exceptie van niet aangetelden gelde, belovende den Comparant den voorsz. twee hondert en Vijfftig guldens aanden voors. Cornelis Schaap ofte sijn regt verkrijgende weder te Sulle voldoen, afflossen en betalen met paaijen off termijnen van Vijfftig guldens Jaarlijks, en dat telkens met den intrest soo van het afftelossen als nog resterend Capitaal te reekenen tegens Vijff percento in ’t jaare, ingaande denselven intrest en paaijen Respective met huijdens dato deses en Sullende geduren tot de volle voldoeninge van het voors. geheele capitaal toe, daer voren verclaarde den comparant Specialijk te verbinden sijn Compts. Damschuijt met alle toebehooren, soo dezelve reijlt en Zeijlt, en voorts generalijk zijn persoon ende goederen present en toecomende, deselve Stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, Regten ende Regteren overgevende ook den comparant soo hij in gebreeken mogte blijven de voors. paaijen en elk vandien op sijn tijt te voldoen, het den houder deses sal vrijstaan het meergemelde Vaartuijg op alle plaatsen te mogen aanslaan en verkoopen tot verhaal vande ondbrekende paaij off paaijen Cum interessen met de kosten daeromme te doen, in oirconde &c. (get.) H. v. Convent, vervangende dhr. Mr. J. de Wit."

   Bart Langeweg binnen Dordrecht, transportacte van f180 voor een damschuijt:
   "Actum den 20 September 1764. Dat voor ons kwamen Anthonij Bax, Notaris en procureur en Arnoldus Kolster geswoore clercq ter Secretarie beide binnen dese Stad in qualiteit als Curateurs in den Insolventen Boedel van Bart Langeweg, woonende binnen dese voors. Stad, Ende verclaarden de Comparanten vercogt te hebben dienvolgende te Cederen transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Hendrik van Ooijen, woonende binnen dese Stad, Een Damschuijt met zijn toebehooren (welke Damschuijt den kooper verclaarde reeds bij hem te Sijn gesloten), bekennende de Comparanten in haare voors. qualitijt vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn met een Somma van Een hondert en tagtig guldens, ende nog tot Rantsoen nege gulden en dus te Same f 189 gt gereet en Contant gelt, beloven de Compt. de voors. Damschuijt te Sulle waren en vrijen als regt is, onder verband als na regten Sijnde deselve ook gelevert bij Willig decreet der Stad Dordrecht in oirconde &c. (get.) C. Brender à Brandis en als vervangende de Hr. & Mr. Wouter de Buck.

   In 1764 in Dordrecht wordt Bart Langeweg genoemd bij de "desolate boedels".

   Op 14-5-1788 in Dordrecht werd voor het gilde van de groote schippers de eed van trouw afgelegd door Bart Langeweg.

  x 1758   Judik Baijens , * 1734 , ~Dordrecht 27-7-1734 .
   Otr. op 28-12-1758 in Dordrecht.

   Judik Baaijens, dochter van Jan Baijens en Jannigje Boon, die op 17-10-1732 in Dordrecht trouwden. Zij lieten op 25-6-1738 in Dordrecht nog een dochter Maria dopen.

  2 kinderen


 2. Dirk Langeweg , * 1732 , ~Dordrecht 26-9-1732 .


 3. Corstiaan Langeweg , * 1734 , ~Dordrecht 10-12-1734 .

   Op 29-5-1764 en 21-3-1747 werd Corstiaan Langeweg genoemd in het noterieel archief van Bergen op Zoom.


 4. Anna Langeweg , * 1736 , ~Dordrecht 18-3-1736 .


 5. Francois (Frans Bogertsz) Langeweg , *Dordrecht 16-6-1736 , [] Dordrecht ±16-8-1811.

  x Dordrecht 26-4-1761   Kornelia Horstman , * ±1741 , † Dordrecht 15-11-1809.

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.