Jan Wesselhen (Jan Wessels) (van) Westerhout .
Zoon van Wessel van Westerhout .


x
    Margriet Snijder , † 7-12-1661.    

Kinderen:
 1. Huijbertge Jansse (van) Westerhout , † 1689 .

  x   Jan Corneliz Eerlant de Jonge (Jan Cornelisse Jonge Jan) , *Krimpen a/d Lek ±1585 , † ±1660.

  x >1665   Cornelis Cornelisz , † Krimpen a/d Lek 29-6-1678.
      Zoon van Cornelis en NN. .

   Cornelis Cornelisse had een halfbroer Arijen Arijense en een zuster Arijaentje Cornelis, gehuwd met Walich Maartense Crom.

   Comt Huijbertie Jans, getrout met Cornelis Cornelisse in Krimpen, over de helft van een obligatie van 625 gld. cap. waervan de wederhelft comt ten lasten van Pieter Luijten in Krimpen, volgens de obligatie komt voor de eene helft: 312-10-0.

  5 kinderen


 2. Arien Janse (van) Westerhout , † <1676 .

   Krimpen a/d Lek, 11 oct. 1670: Arien Janse Westerhout. onse inwoonder, soone van Jan Wesselse zal.. heeft vercocht in vrije eijgendom aen Huijbertje Jansd. Westerhout, wed. van Jan Cornelisse Eerlant, sijn suster. Een derde part van de huijsinge ende erve, daer sij wed. is wonende, hem aenbestorven door doode van sijn
   vader, alsmede alle tgene hem comparant noch uijtten inventaris vant strefhuijs is competerende.

   Op huijden den 1e april anno 1675, compareerde voor ons Schout ende Heemraden van Crimpen op de Lecq:
   De eerbare Merchje Ariens Westerhout, meerderj. jonge dogter wonende tot Middelburg in Zeelant, eenige dogter en universeele erffgenaam van sal. Arien Janse Westerhout, ons Schout ende Heemraden bekent. De welke verclaarde ende bekende te hebben vercocht in vrije eijgendom aan ende ten behoeven van de Diaconij of Huijsarmen van Crimpen op de Lecq. Seker haar gerechte derde paert van een losrente
   brieff van 1600 car. gld. met de alreede verlopen rente spreeckende ten lasten vant gemeene lant van Hollant ende Westvrieslant, geconstitueert ten comptoire van wijlen de Heer ontfanger Johan van Berkel tot Rotterdam.
   Ende ten proffijte van Burger Wesselse mede sal. in dato de 1e sep. 1640, haar aan bestorven door doode van haar voorn. vader Arien Janse van Westerhout, die een mede erfgenaam was van wijlen Jan Barentse van Westerhout, die een erfgenaam is geweest van de genoemde Burger Wesselse. Sijnde dese brieve jegenwoordig berustende onder de persoon van Huijbert Janse, haar comparante oom wonende alhier.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.