Wessel van Westerhout .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Jan Wesselhen (Jan Wessels) (van) Westerhout .

  x   Margriet Snijder , † 7-12-1661.
   Jan Wessels was wsl. weduwnaar van ene Mergje, toen hij met Margriet trouwde.

   Marageta (de weduwe van Jan Wesselhen van Westerholt) heeft op 1-12-1661 voor het gerecht van Kr/L gedisponeert heeft haar tijdelijke goederen.

   Krimpen a/d Lek, 7-12-1661:
   Staet ende inventaris van alle zoodanige goederen als Margriets Snijder, wed. wijlen Jan Wesselse van Westerholt zal. metter doot ontruijmt ende naergelaten heeft tot Crimpen op te Lecq overleden den 7e dec. 1661.
   Eerstelijck; bedden, peulen, kussens, dekens.
   Tinnenwerck, aerdewerck, ijserwerck, linnen en wolle kleederen.
   Aen gelt bevonden: Twee halve ducatons, een vierde van een Carolus, a 3 gld.
   Testament van Margriet Snijder.
   Legaten.
   Eerst aen de Diaconie van Utrecht 100-0-0.
   Mitsgaders aen Angenietgen Jans, het kint van Huijbertgen Jans, dat sij gegeven heeft. 100-0-0.
   Ten derde aen Ariaentgen Ravesteijn tot Leckerkerck. 100-0-0.
   De Diaconie van Crimpen op te Lecq en Leckerkerck 25 gld. 50-0-0.
   Bastiaen Halling, haer neeff, wonende tot Swol, ofte zijn kinderen, wil sij dat aen hem ofte sijn kinderen zal wderkeren, die helft van de 600 gld. staende op intrest [..].
   De welcke bij haer in haer uijtterste wille gemaeckt ende hantreijkinge gedaen ijder thien gld. date te
   weten Belinghe Jans, Maritge Jans van Haestrecht, Neeltgen Ariens Coningh, Ariaentge Ariens.
   Mitsgaders dat Neeltgen Jans, het kint van Huijbertgen Jans, sal hebben haer root rockje.
   Noch wil zij dat Annetgen Krijnen zal hebben haer beste swerte schort.
   Ten letste heeft zij testatrice tot haer universeele erffgenamen genomineert ende geinstitueert, van als haer vorderen overschietende ende naer te laten goederen zonder eenige conclusie, Hillegont Michiels, de huijsvrouw van Thielleman Janse, ende Toentgen Aerts, de huijsvrouw van Crijn Dirckse, ijder voor de gerechte helft met expresse conditie, dat zij de voorn. Toontgen Aerts van nu aff mag quijt schelde van alle zoodanige huijshuijr, als zij voor tegenwoordich ende ten tijde van haer overlijden aen haer testatrice zoude mogen verschult sijn.

   Rimpen a/d Lek, 12-8-1666:
   Anderas Joden van Ceulen i.o.v. Bastiaen Herlingh (won. tot Swol) eiser contra Jan Jansz. Slambout en Johannes Gerritsz. van Holst als executeurs van de testamentaire dispositie van zal. Marageta Philis Snijders ged., mits de een betalende de andere bevrijden zal.
   Eiser zegt dat Marageta (de weduwe van Jan Wesselhen van Westerholt) op 1-12-1661 voor het gerecht van Kr/L gedisponeert heeft haar tijdelijke goederen, o.a. met die bepaling dat Herlingh (haar neef) een legaat zou krijgen van f 300,-, die op intrest staat in den Haag op het kantoor van de heer ontvanger generaal van Holland. Het gehele stuk is f 600,- groot. Haar executeurs hebben deze brief wel gelicht, doch nog steeds niet uitbetaald. De heemraden houden de zaak in advies om een rechtsgeleerde te adviseren 19-8-1666.
   De rechtsgeleerde adviseerd om het halve stuk uit te laten betalen met 4% rente vanaf het overlijden
   van Marageta. Verder wordt de eiser zijn eis ontzegt.

  2 kinderen


 2. Burger Wesselse van Westerhoeff .

   Jan Wesselse van Westerhoeff, die een broeder is geweest van Burger Wesselse van Westerhoeff, wordt eind 1689 in Krimpen a/d Lek vermeld.

   Op huijden den 1e april anno 1675, compareerde voor ons Schout ende Heemraden van Crimpen op de Lecq:
   De eerbare Merchje Ariens Westerhout, meerderj. jonge dogter wonende tot Middelburg in Zeelant, eenige dogter en universeele erffgenaam van sal. Arien Janse Westerhout, ons Schout ende Heemraden bekent. De welke verclaarde ende bekende te hebben vercocht in vrije eijgendom aan ende ten behoeven van de Diaconij of Huijsarmen van Crimpen op de Lecq. Seker haar gerechte derde paert van een losrente brieff van 1600 car. gld. met de alreede verlopen rente spreeckende ten lasten vant gemeene lant van Hollant ende Westvrieslant, geconstitueert ten comptoire van wijlen de Heer ontfanger Johan van Berkel tot Rotterdam.
   Ende ten proffijte van Burger Wesselse mede sal. in dato de 1e sep. 1640, haar aan bestorven door doode van haar voorn. vader Arien Janse van Westerhout, die een mede erfgenaam was van wijlen Jan Barentse van Westerhout, die een erfgenaam is geweest van de genoemde Burger Wesselse. Sijnde dese brieve jegenwoordig berustende onder de persoon van Huijbert Janse, haar comparante oom wonende alhier.

   Op 30 nov. 1689 in Krimpen a/d Lek compareerden:
   - Meijnsje Jans, huijsvrouw van Joost Jacobse Tom, wonende tot Lecker-kerck,
   - Neeltie Janse, wed. van Cornelis de Heer, wonende tot Wieldrecht,
   - Marchje Jans, huijsvrouw van Pieter Jacobse, wonende tot sGravendeel, ende
   - Angenietje Jans, huijsvrouw van Arijen Leendertse, mede wonende tot Leckerkerck, mitsgaders
   - Jannetje Jans, huijsvrouw van Cornelis Pieterse Boender, wonende tot Crimpen;
   Zij zijn alle kinderen ende universeele erfgenamen van haar moeder zal. Huijbertje Jans, die een dochter was van wijlen Jan Wesselse van Westerhoeff, die een broeder is geweest van Burger Wesselse van Westerhoeff.
   De welcke verclaarde te constitueeren, ende volcomen procuratie te geven, Joost Jacobse Tom, Pieter Jacobse ende Arien Leendertse, mitsgaders Cornelis Pieter Boender, omme uijt haar comparanten naam, over te nemen, te ontfangen, uijt handen van Isaack van der Berch, burger ende coopman binnen Rotterdam. Seeckere twee rentebrieven, spreeckende tot laten vant gemeene lant van Hollant, ijder van 2000 gld, ter comtoire van de gemeenlantse middelen tot Rotterdam, in dato 1 junij 1639 en 1 junij 1640. Welcke brieven v.d.Berch als gesurrogeerde voogt bij afsterven van Sr. Arnout Leeuws Nevens, Sr. Jan Gerritse van Dille, uijt handen van de voogden van de minderj. kinderen van den voorn. Dille wegens haar comparanten heeft ontfangen, ende genooten, ende sijnde deselve brieven haar comparanten besproocken bij de voorn. Burger Wesselse van Westerhoef, breeder blijkens bij sijnen testamente.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.