Maeijken Adriaenssen van der Woel , * ±1585 .
Dochter van ? .


x <1648
    Jan Aertsen Fiers .
x <1657
    Joachim (Jochum Dirckse) Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1583 , † ’s-Gravenmoer 1656.
Kinderen:
 1. Aert Janss Fiers .

   Aert Janss Fiers, stadsmetselaer Breda, wordt op 8-5-1675 genoemd bij een wilceur in 11½ Hoeve met Thomas Janss Conincx, ruijter in het garnizoen te Breda. Onderpant was ½ huijs gemeen met Peeter Janss de Jonge. Het betrof een wilceur van ƒ 300 die op 10-5-1682 geheel was afgelost.

   Jan Thoniss x Maeijken Janss en Aert Janss Fierssen, swager, waren op 20-2-1649 in Groot Waspik betrokken bij een vrijgift van ½ acker saeijlant, gecomen van hun vader, ten zuiden van de waterganck in 11½ Hoeve voor ƒ300 aan Bastiaen Franss, sweervader, en Adriaen Janss Fiersen, broer.

   Op huijden desen xije november xvjc eenentsestich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Anneken Jochum Dierck Rijcken, weduwe wijlen Adriaen Janss Fiersen, geassisteert met Cornelis Jochum Rijcken, haren broeder, ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haren seven onmondige weeskinderen verweckt bij Adriaen Janss Fiersen ende dat van Aert Janss Fiersen als oom
   ende gerechte bloetvoocht vande voorss kinderen.

   Aert Janss Fiers als in houwelijcke hebbende Wilmken Steven Clauwaerts, woonende binnen der stadt van Breda, wordt op 12-2-1670 vermeld bij de erfdeeling tusschen de ses voorkinderen van zaliger Steven Huijbrechtss Clauwaerts de welcke hij verweckt heeft in echten bedde bij Adriaenken Adriaenss. Item inden eersten soo is den voornoemde Aert Janss Fiers in qualite voorss gelot, gecavelt
   ende beërffdeelt op vijff geerden hoij ende weijlants, gelegen inden polder van Groot Waspick, bedeelt binnes dijcx met Domini vander Lith op den westen van twaelf geerden.

   Adriana Fiers, wed. hermanus van Ophuijsen, verkocht op 18-2-1694 in Groot Waspik 5 geerden hooij ende weijlant, inden polder, aengecomen van haer vader Aert Jansen Fiers volgens deling 14-12-1693.
   Beroep: Stadsmetselaer van Breda

  x <1672   Willemken Steven Clauwaerts .
   Kinderen: Stephanus, Maria en Adriana, gehuwd met Hermanus van Ophuijsen.

   Dongen, 1671:
   - Adriaen Steven Huijbrecht Clauwaerts tot Rotterdam, mede namens Dingna zijn zus, geh.m. Corn. Corn. van Rancken tot Goes,
   - Maria Steven Clauwaerts,
   - Henrick Janss de Vries, schipper en coopman tot Wemeldinge,
   - Jenneken Steven Clauwaerts, geh.m. Geerit Corstiaenss. Camp, backer,
   - Cornelia Steven Clauwaerts, geh.m. Arie Corstiaenss Cleermaker, beijde tot Rotterdam,
   - Aert Janss. Fiers, geh.m. Willemeken Steven Clauwaerts en
   - Pieternella Adriaen Claessen, geh.m. Claes Jacobs Tack,
   verkopen [iets] aan Michiel Adriaen Fijnenbuijck.

   Op 13-2-1670 in Groot waspik was sprake van een vrijgift van een puijnder moergronden , zoals Steven Huijb Klauwaerts dat van Thomas Philips ende Govaert Janss Keijde gecocht heeft op 3-5-1642. De overeengekomen prijs was ƒ 540. De koper was Barnaert Simonssen Geus (Sgravenmoer). De verkopers waren Adriaen Steven Klauwaerts (Rotterdam), mede namens Cornelis Cornelissen Raucken x Dina Steven Klauwaerts, Hendrick Janss de Vries
   x Maria Steven Klauwaerts (Wemeldinge), Gerrit Corneliss Ranis ? X Jenneken Steven Klauwaerts (Rotterdam), Leendert Martenssen Schouman, (Dordrecht) als voogt van de soone van Huijbrecht Steven Klauwaerts en Grietje Martenss Schouman, Aert Janssen Fiers x Willemken Steven Klauwaerts (Breda).


   Willemijntien Clauwaerts, Gehuwd met Aert Janssen Fiers, wordt op 4-5-1688 in Breda vermeld.

  3 kinderen


 2. Adriaen Jan Fiers , † ±1661 .

   Adriaen Jans(sen) Fiers(en)/Metselaer.

   Op 16-4-1646 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Joachim Dirck Rijcken, geh. met Maeijken Arss. e.a., en Adriaen Janssen Metselaer.

   Jan Thoniss x Maeijken Janss en Aert Janss Fierssen, swager, waren op 20-2-1649 in Groot Waspik betrokken bij een vrijgift van ½ acker saeijlant, gecomen van hun vader, ten zuiden van de waterganck in 11½ Hoeve voor ƒ300 aan Bastiaen Franss, sweervader, en Adriaen Janss Fiersen, broer.

   Merten Adr van Gesel en Adr. Janss Fiersen, armmrs, worden op 31-7-1653 in Groot Waspik vermeld.

   Op 13-1-1654 in Capelle verkoopt Domine Teunis [?] Adriaens x Margrietken Jans vanden Broek, Swaluwe, [iets] aan Adriaen Jans Metselaer en Cornelis Joachims, zwager, Waspick.

   Staet ende inventaris vande erffgoederen bij Adriaen Janss Fiersen ende Anneken Jochem Rijcken tsamen staenden houlijck metter haeff ende imboel, incomende ende uutgaende schulden. Aengebrocht bij Anneken Jochum Rijcken soo als volght.
   Aenneminge Anneken Jochum Dierck Reijcken hare seven onmondigen weeskinderen verweckt bij Adriaen Jansen Fiersen.
   Op huijden desen xije november xvjc eenentsestich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Anneken Jochum Dierck Rijcken, weduwe wijlen Adriaen Janss Fiersen, geassisteert met Cornelis Jochum Rijcken, haren broeder, ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haren seven onmondige weeskinderen verweckt bij Adriaen Janss Fiersen ende dat van Aert Janss Fiersen als oom
   ende gerechte bloetvoocht vande voorss kinderen.

  x <1653   Anneken Jochums Rijcken .
      Dochter van Joachim (Jochum Dirckse) Rijcken en Maeijken Huijbrecht Roeloffs .
   Zij hadden 7 kinderen.

   Op 8-8-1628 was in Groot-Waspik sprake van een Anneken Jochumss., wed. Heijnrick Aertss Schoenmakers. Het is mij onbekend of dat deze Anneken is.


 3. Eeltje Jans Fiers , * ±1625 , † >1687 .

  x ±1650   Sebastiaen Franss (Bastiaan Fransen) Boeser , *Waspik ±1620 , † <4-1680.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.