Joost Floren ( Zijderveld) , † <1695.
Zoon van ? .


x <1631
    Jannetgen Ghijsberts (Annetge Gijsberts) , † ±1645.    

    Dochter van Gijsbert Adriaansz Corsen en ?
x ±1645
    Lijsje Jansz , † >10-1694.
Kinderen:
 1. Leentgie Joosten (Lijntje Joosten) (Zijderveld) , * 1630 , ~Lexmond 23-6-1630 , † <1692 .
  Get. bij de doop: Maijgen Ghijsberts .
  Lijntje Joosten trad op als getuige bij de doop van Jan Joosten Zijderveld .
   Lexmond, 20-11-1691: "Cornelis en Joost IJmerts Vinck, mitsgaders Cornelis Jansz. der Laecken, geh. met Metge IJmerts Vinck, Reijer Gielen, geh. met Jannetge IJmerts Vinck, tesamen kinderen en erfgenamen van IJmert Cornelisz. Vinck en Lijntgen Joosten" maken boedelscheiding.
   Doopget. adriaan Ghijsberts en moeders suster Marijen Ghijsberts.

   Lakerveld, 18-2-1646: 6 morgen land in Lakerveld kwam aan Joost Floren voor Lijntje, zijn dochter, te Lakerveld, bij dode van Annetje Gijsberts.
   Lakerveld, 21-2-1655: "Joost Floren bij overdracht door Imert Cornelisz voor Lijntje Joosten, diens vrouw."

   Lexmond, 20-11-1691: "Cornelis en Joost IJmerts Vinck, mitsgaders Cornelis Jansz. der Laecken, geh. met Metge IJmerts Vinck, Reijer Gielen, geh. met Jannetge IJmerts Vinck, tesamen kinderen en erfgenamen van IJmert Cornelisz. Vinck en Lijntgen Joosten" maken boedelscheiding.

   Op 18-5-1693 compareerden Cornelis IJmertsz en Joost IJmertsz Vinck, mitsgaders Cornelis Jansz van der Laeck als man en voocht van Metje IJmerts Vinck, Reijer Ghielen, man en voocht van Jannichje IJmertse Vinck, tesamen kinderen en erfgenamen van IJmert Cornelis Vinck en Lijntje Joosten, zaliger. Zij transporteerden aan Nicolaas van der Pijl, schout van Lakervelt, een huijsinge etc.

  x   IJmert Cornelisse (Eijmert Cornelis) Vinck , † <1692.
   Kinderen: Jannetge, (2x), Metge, Cornelis (2x), Jan en Joost.
   Op 28-7-1654 in Lakerveld was er visitatie van een dood lichaam ten huijse van IJmert Cornelisz Vinck. Het betrof een verdronken kind. Verder geen details.

   De boedelscheiding van het echtpaar vond plaats op 20-11-1691.

   Op 23-10-1692 in Lakerveld compareren:
   - Cornelis Jansz. van der Laeck, won. op Lexmond, geh. met Metjen IJmerts Vinck,
   - Reijer Gielen, geh. met Jannetje IJmerts Vinck, won. in Benschop,
   - Cornelis IJmerts Vinck,
   - Joost IJmerts Vinck, won. Lakervelt,
   kinderen en erfgenmane van zalr. IJmert Cornelisz. Vinck, in sijn leven won. in Lakervelt. Zij gaven procuratie aan notaris Pieter de Wit tot Gorcum i.v.m. de afwikkeling van de boedel van zalr. Gerrit meertens, overleden tot Lakervelt.

   Op 14-1-1701 compareert Jan Jansz Verduijn, wonende op Lakerveld, en maakt macht machtig Johan Nobilius in een proc. tegen de kinderen en erfgenamen van IJmert Cornelisz Vinck.
   IJmert zal een zoon zijn geweest van Cornelis IJmertsz Vinck, die o.a. op 2-8-1621 en 14-8-1642 in Lakerveld werd vermeld. IJmert had ook nog ooms Aart en Hermen IJmertsz Vinck (getrouwd met Sijke Frericksdr), zonen van IJmert Aartsz Vinck.

   Op 29-1-1648 in Lakerveld compareerde Grietgen Jans, weduwe van Cornelis IJmertsz Vinck, geassisteerd met Adriaans Jansz Brouwer, haere broeder ten eenre, en IJmert Cornelis Vinck, mitsgaders Peter Gijsberts en Frerick Willems als mans en voogden hunne huijsvrouwe, ende Aartgen Cornelis IJmertsz Vinck, geassisteerd met Frerick Hermensz Vinck, haere neef. Zij verdeelden de erfenis.

   Op 26-7-1649 in Lakerveld compareerde IJmert Cornelis Vinck betreffende een transport van 8 hont [land] aan Maijgen Gijsberts, mede wonende op Lakerveld, noortwaarts Peter Henricksz, zuijtwaarts Gerrit Jacobs. Ald. compareerde op 8-8-1650 Maijgen Gijsbertsdr., weduwe van Aart IJmertsz Vinck, Aalbert van de Bosch, proc. tot Vianen, om in haar zaak als mede crediteur op en wegens Anna IJmerts Teck, weduwe van Jan Jansz Stichter.

   Op 11-10-1660 in Lakerveld compareerde IJmert Cornelis Vinck, wonende op Lakerveld, en transporteerde 11 hond land aan Peter Jansz Benschup. Op 21-4-1664 transporteerde IJmert Cornelis Vinck 2 mergen [land] aan Adriaan Henricks.

   Op 18-2-1684 in Lakerveld compareerden:
   - Jan Jansz Verduijn, zoon en erfgenaam van Aartge Cornelis Vinck, versochten registratie van quitantie als volgt;
   - Cornelis IJmertsz Vinck, sterkmakende voor zijn broeder en zusters en
   - Gijsbert Willems en Pleun Ariens Nomen, getrouwt hebbende de dochters van Metge Cornelis Vinck, en
   - Willem Fredericks, hem sterkmakende voor al zijn zusters,
   bekennen voldaan te zijn van Jan Verduijn en zijn huijsvrouw van sodanig legaat is aangecomen van het testament vaan Aartge Cornelis Vinck, onse moeije. Actum 26e october 1682 ondertekent door Cornelis IJmerts Vinck, Gijsbert Willems, # merk van Pleun Aartse Nomen, X merk van Willem Fredericx, mijn present Eijmert Cornelis Vinck.

   Op 10-11-1694 in Lakerveld compareerden:
   - Lijsje Jansz, weduwe van Joost Floren,
   - Floor Joosten en Cornelis Joosten,
   - Joost IJmertsz Vinck, mitsgaders
   - Cornelis Jansz van Laecken, als man en voocht van Metge IJmerts Vink, en
   - Reijer Ghielen, als man en voocht van Jannetge IJmerts Vinck,
   kinderen en erfgenamen van zaliger Lijntje Joosten,
   - Jan Melssen, als man en voocht van Jannetge Joosten, en laatstelijk
   - Meijndert Jansz, als man en voocht van Maijchje Joosten,
   erfgenamen van zaliger boven vermelde Joost Floren;
   een transport aan Jan Joosten mede eijgenaar van 1/16 part. Daarop nam Jan Joosten een rentebrief, groot 800 gulden.
   Functie: Schepen van Lakerveld van 1677 tot 1685
   Functie: Heemraad van Lakerveld van 1686 tot 1686
   Functie: Schepen van Lakerveld van 1687 tot 1687
   Functie: Heemraad van Lakerveld van 1688 tot 1688
   Functie: Schepen van Lakerveld van 1693 tot 1693

  4 kinderen


 2. Maijken Joosten (Maijchje Joosten) (Zijderveld) , * 1646 , ~Lexmond 13-9-1646 .
   Doopget. Cornelis Dircksz en Leendert Abrahams’ vrouw en Toen Ghijsen.

  x   Mijndert Jansz .

   Meijndert Jansz, als man en voocht van Maijchje Joosten, werd op 10-11-1694 in Lakerveld vermeld.


 3. Janneken Joosten (Jantje Joosten) (Zijderveld) , * 1647 , ~Lexmond 12-12-1647 .
   "hier over stont hij selfs ende sijn oudste dochter"

   Zij zou naar de eerste vrouw van Joost Floren genoemd kunnen zijn.

   Op 17-3-1703 in Lakerveld compareerden Wolfert Louis van der Wael, schout van Vianen, en Jacoba Victoria [..], echteluijden, en transporteerden aan Jantje Joosten, weduwe van Jan Melsen. Daarna volgde een rentebrief van Jantje Joosten, wonende op Lakerveld, die bekende [geld] schuldig te zijn aan Wolfert Louis van der Wael en huijsvrouw.

   Op 29-4-1709 in Lakerveld compareerde Jantje Joosten, weduwe van Jan Melsen, wonende op Lakerveld, en bekende in een rentebrief 700 gulden schuldig te zijn aan o.a. Salomon van der Pijpen.

  x <1653   Jan Melssen (Jan Meltsers) , † <4-1703.
   Op 3-2-1653 in Lakerveld compareerden Jan Meltsers en Jannetgen Jansdr., echteluijden, zij ziek te bedde. Zij bepaalden: Aletgen Jansdr. eerst en voor alle delingen 150 gulden.
   Overleden tussen 10-11-1694 en 17-3-1703.

   Op 10-11-1694 in Lakerveld compareerden:
   - Lijsje Jansz, weduwe van Joost Floren,
   - Floor Joosten en Cornelis Joosten,
   - Joost IJmertsz Vinck, mitsgaders
   - Cornelis Jansz van Laecken, als man en voocht van Metge IJmerts Vink, en
   - Reijer Ghielen, als man en voocht van Jannetge IJmerts Vinck,
   kinderen en erfgenamen van zaliger Lijntje Joosten,
   - Jan Melssen, als man en voocht van Jannetge Joosten, en laatstelijk
   - Meijndert Jansz, als man en voocht van Maijchje Joosten,
   erfgenamen van zaliger boven vermelde Joost Floren;
   een transport aan Jan Joosten mede eijgenaar van 1/16 part. Daarop nam Jan Joosten een rentebrief, groot 800 gulden.

  1 kinderen


 4. NN. , * 1650 , ~Lexmond 24-2-1650 .
   Doopgetuige. Cornelis Dirck’s hvr.


 5. Floris Joosten (Floor Joosten) ( Zijderveld) , * 1652 , ~Lexmond 25-4-1652 .

  1 kinderen


 6. Jan Joosten Zijderveld , * 1654 , ~Lexmond 29-10-1654 .
  Get. bij de doop: Leentgie Joosten (Lijntje Joosten) (Zijderveld) .
   "hierover stont die vader en sijn dochter Leentgie".

   Op 10-11-1694 in Lakerveld compareerden:
   - Lijsje Jansz, weduwe van Joost Floren,
   - Floor Joosten en Cornelis Joosten,
   - Joost IJmertsz Vinck, mitsgaders
   - Cornelis Jansz van Laecken, als man en voocht van Metge IJmerts Vink, en
   - Reijer Ghielen, als man en voocht van Jannetge IJmerts Vinck,
   kinderen en erfgenamen van zaliger Lijntje Joosten,
   - Jan Melssen, als man en voocht van Jannetge Joosten, en laatstelijk
   - Meijndert Jansz, als man en voocht van Maijchje Joosten,
   erfgenamen van zaliger boven vermelde Joost Floren;
   een transport aan Jan Joosten mede eijgenaar van 1/16 part. Daarop nam Jan Joosten een rentebrief, groot 800 gulden.

   Op 17-5-1695 compareerde Joost IJmertsz Vinck, wonende te Lakerveld, aan Jan Joosten, mede wonende op Lakerveld. Op 9-7-1695 compareerde Joost IJmertsz Vinck, wonende op Lakerveld, aan Jan Jans, mede alhier.


 7. NN. , * 1657 , ~Lexmond 26-12-1657 .
   Doopget. Cornelis Dircksz’ vrouwe.


 8. Cornelis Joosten Zijderveld , * ±1658 , ~Lexmond 23-1-1659 .
   Doopget. Lijntjen Joosten.

   Cornelis is de stamvader van de familie Zijderveld in Vijfheerenland, waarin de naam Gerrit veelvuldig voorkomt.

  x Hoornaar 7-1687   Aaltje Gerrits , *Hoornaar ±1665 .
   Den [??] Junij 1687 [in Hoornaar]:
   Alhier in wettige ondertrouw op genomen Corn. Joosten Zijdervelt, j.m. van Lakervelt, met Aeltje Gerrits, j.d. van Hoornaar, getuijge zijn IJmert Vinck en Gerrit Dircks.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.